Notifikasi

39+ Kumpulan Soal PTS GENAP KELAS XI BASA JAWA Kelas 11th Pilihan Ganda dengan Kunci Jawaban

Halo.. sobat, Di website caktekno.com hari ini 11-Feb-2022 kami menyediakan kumpulan soal, bank soal beserta daftar jawaban/kunci jawaban tentang PTS GENAP KELAS XI BASA JAWA yang sangat lengkap untuk semua jenjang pendidikan sebagai sarana belajar kamu belajar dan mengikuti PTS (Penilaian Tengah Semester)/UTS/Ulangan/Tugas Rumah/PR/Ujian Akhir untuk KELAS 11th di sekolah atau sebagai referensi soal untuk bapak dan ibu guru di sekolah. Soal latihan di website ini disusun secara struktur dan mempermudah siswa mempelajari dan menguasai mata pelajaran pada semester 1 dan 2 2022/2023.

39+ Soal PTS GENAP KELAS XI BASA JAWA 2022/2023 Lengkap


1. Crita Dumadine Ranu Grati iku kalebu crita rakyat jenis ....

a. fabel
[Jawaban Salah]
b. mite
[Jawaban Salah]
c. legenda
[Jawaban Benar]
d. sage
[Jawaban Salah]

2. ing ngisor iki sing ora kalebu titikane (ciri-ciri) crita rakyat yaiku ....

a. ngrembaka sarana gethok tular
[Jawaban Salah]
b. turun tumurun
[Jawaban Salah]
c. ora ana piwulang becike
[Jawaban Benar]
d. anonim
[Jawaban Salah]

3. "Nyuwun pangapunten Kisanak, menika tlatah pundi nggih?" pitakone Endang Sukarni marang pawongan desa Dhadapan.

a. ngoko lugu
[Jawaban Salah]
b. ngoko alus
[Jawaban Salah]
c. krama lugu
[Jawaban Salah]
d. krama alus
[Jawaban Benar]

4. Crita kang asale saka masyarakat lan dikembangake ana masyarakat wektu zaman biyen diarani ....

a. crita rakyat
[Jawaban Benar]
b. geguritan
[Jawaban Salah]
c. paribasan
[Jawaban Salah]
d. cangkriman
[Jawaban Salah]

5. Asal-usul Guwa Ngerong, Andhe-andhe Lumut, Grojogan Roro Kuning lan sapanunggalane iku tuladha crita rakyat saka provinsi ....

a. Jawa Barat
[Jawaban Salah]
b. Jawa Tengah
[Jawaban Salah]
c. D.I Yogyakarta
[Jawaban Salah]
d. Jawa Timur
[Jawaban Benar]

6. ...

a. Jaka Kendil
[Jawaban Salah]
b. Jaka Tarub
[Jawaban Salah]
c. Timun Mas
[Jawaban Benar]
d. Bawang Abang lan Bawang Putih
[Jawaban Salah]

7. Irah-irahan crita rakyat saka gambar ing dhuwur yaiku ....

a. Roro Jonggrang
[Jawaban Benar]
b. Malin Kundhang
[Jawaban Salah]
c. Jaka Tarub
[Jawaban Salah]
d. Timun Mas
[Jawaban Salah]

8. Perangan kaya tema, latar, pesan moral, paraga lan watake, alur kalebu ... crita rakyat.

a. titikane
[Jawaban Salah]
b. unsur intrinsik
[Jawaban Benar]
c. unsur ekstrinsik
[Jawaban Salah]
d. tengerane
[Jawaban Salah]

9. Gambar sing cocok karo irah-irahan Keong Mas yaiku ....10. Underane crita uga diarani .........

a. latar
[Jawaban Salah]
b. wejangan
[Jawaban Salah]
c. tema
[Jawaban Benar]
d. alur
[Jawaban Salah]

11. Crita rakyat iku diwarisake marang anak putu secara .......

a. lisan
[Jawaban Benar]
b. tulis
[Jawaban Salah]
c. pentas drama
[Jawaban Salah]
d. rekaman film
[Jawaban Salah]

12. Andharan babagan wektu,kahanan,lan papan dumadine crita diarani... .

a. tema
[Jawaban Salah]
b. latar
[Jawaban Benar]
c. pesan moral/amanat
[Jawaban Salah]
d. Alur
[Jawaban Salah]

13. Sapa sing dicritakake lan kepriye watake ana ing crita rakyat di arani... .

a. tema
[Jawaban Salah]
b. latar
[Jawaban Salah]
c. paraga lan watake
[Jawaban Benar]
d. alur
[Jawaban Salah]

14. Crita rakyat iku lumrahe wujud crita .......

a. legenda
[Jawaban Benar]
b. sambung
[Jawaban Salah]
c. nyata
[Jawaban Salah]
d. misteri
[Jawaban Salah]

15. Nulis crita pengalaman pribadi iku supaya gampang sing luwih dhisik ditindakake…

a. Gawe irah-irahan
[Jawaban Salah]
b. Gawe pitutur luhure
[Jawaban Salah]
c. Gawe cengkorongan
[Jawaban Salah]
d. Nemtokake topik utawa temane crita
[Jawaban Benar]

16. Crita ngenani kadadeyan (peristiwa) sing nate dialami dhewe diarani crita... .

a. rakyat
[Jawaban Salah]
b. novel
[Jawaban Salah]
c. cekak
[Jawaban Salah]
d. pengalaman
[Jawaban Benar]

17. Crita pengalaman kang becik kudu runtut, yaiku ana…

a. Pambuka lan panutup
[Jawaban Salah]
b. Irah-irahan, pembuka, panutup
[Jawaban Salah]
c. Pambuka, isi, panutup, lan keterangan liyane
[Jawaban Benar]
d. Irah-irahan, isi, panutup, lan keterangan liyane
[Jawaban Salah]

18. Pak aku arep tuku buku dongeng, nanging ora duwe dhuwit kepriye, Pak?

a. Pak aku arep mundhut buku dongeng, nanging ora kagungan dhuwit kepriye, Pak?
[Jawaban Salah]
b. Pak aku arep tumbas buku dongeng, nanging ora gadhah dhuwit kepriye, Pak?
[Jawaban Salah]
c. Pak, kula badhe tumbas buku dongeng, nanging boten gadhah arta kados pundi, Pak?
[Jawaban Salah]
d. Pak, kula badhe mundhut buku dongeng, nanging boten kagungan arta kados pundi, Pak?
[Jawaban Benar]

19. Menawa matur karo bapak, ibu, guru, lan para pinisepuh becike nggunakake unggah-ungguh sing bener.

a. Ngoko lugu
[Jawaban Salah]
b. Ngoko alus
[Jawaban Salah]
c. Krama lugu
[Jawaban Salah]
d. Krama alus
[Jawaban Benar]

20. Menawa matur karo kanca kang sapadha-padha, becike nggunakake unggah-ungguh sing bener.

a. Ngoko lugu
[Jawaban Benar]
b. Ngoko alus
[Jawaban Salah]
c. Krama lugu
[Jawaban Salah]
d. Krama alus
[Jawaban Salah]

21. Nggunakake basa, ukara, lan tembung kang bener lan trep.

a. kata
[Jawaban Salah]
b. kalimat
[Jawaban Benar]
c. bahasa
[Jawaban Salah]

22. Sing dudu ciri-cirine crita rakyat yaiku..........

a. crita turun temmurun
[Jawaban Salah]
b. awujud gethok tular
[Jawaban Salah]
c. ana bukti kang cetha
[Jawaban Benar]
d. bukti kang ana ora jelas
[Jawaban Salah]
e. crita ana benere lan ana salahe
[Jawaban Salah]

23. Sing dimaksud watak/penokohan yaiku ........

a. katrangan papan, wektu, lan swasana kedadeyan
[Jawaban Salah]
b. tokoh kang ana ing crita nyakup paraga antagonis, protagonis, lan tritagonis
[Jawaban Salah]
c. sipat utawa wewategane para paraga, tuladhane becik, welas asih, julig, sregep, sabar, lan sapunggalane.
[Jawaban Benar]
d. lakuning crita saka awal nganti akhir (jinise yaiku alur maju, alur mundhur, alur anti klimaks, alur klimaks, lan alur kronologis)
[Jawaban Salah]
e. gagasan baku kanggo lelandhesan nganggit crita sing bisa dijupuk saka pengalaman, panelitin, gagasan utawa pangangen-angen.
[Jawaban Salah]

24. kang diarani alur yaiku ..........

a. katrangan papan, wektu, lan swasana kedadeyan
[Jawaban Salah]
b. tokoh kang ana ing crita nyakup paraga antagonis, protagonis, lan tritagonis
[Jawaban Salah]
c. sipat utawa wewategane para paraga, tuladhane becik, welas asih, julig, sregep, sabar, lan sapunggalane
[Jawaban Salah]
d. lakuning crita saka awal nganti akhir (jinise yaiku alur maju, alur mundhur, alur anti klimaks, alur klimaks, lan alur kronologis)
[Jawaban Benar]
e. gagasan baku kanggo lelandhesan nganggit crita sing bisa dijupuk saka pengalaman, panelitin, gagasan utawa pangangen-angen.
[Jawaban Salah]

25. Kang diarani tema yaiku ........

a. katrangan papan, wektu, lan swasana kedadeyan
[Jawaban Salah]
b. tokoh kang ana ing crita nyakup paraga antagonis, protagonis, lan tritagonis
[Jawaban Salah]
c. sipat utawa wewategane para paraga, tuladhane becik, welas asih, julig, sregep, sabar, lan sapunggalane.
[Jawaban Salah]
d. lakuning crita saka awal nganti akhir (jinise yaiku alur maju, alur mundhur, alur anti klimaks, alur klimaks, lan alur kronologis)
[Jawaban Salah]
e. gagasan baku kanggo lelandhesan nganggit crita sing bisa dijupuk saka pengalaman, panelitin, gagasan utawa pangangen-angen.
[Jawaban Benar]

26. Cerkak kuwi kalebu jenise ......

a. geguritan
[Jawaban Salah]
b. parikan
[Jawaban Salah]
c. gancaran
[Jawaban Benar]
d. gangsaran
[Jawaban Salah]
e. glangsaran
[Jawaban Salah]

27. crita asal usul utawa kedadeyaneng sawijing papan utawa kutha kalebu crita .....

a. Legendha
[Jawaban Benar]
b. Fabel
[Jawaban Salah]
c. Sage
[Jawaban Salah]
d. mitos
[Jawaban Salah]
e. Misteri
[Jawaban Salah]

28. Dongeng kancil lan baya kalebu crita.....

a. legendha
[Jawaban Salah]
b. fabel
[Jawaban Benar]
c. sage
[Jawaban Salah]
d. mitos
[Jawaban Salah]
e. misteri
[Jawaban Salah]

29. Dongeng utawa crita kang ana gegayutane karo alam gaib/ lelembut diarani ….

a. Sage
[Jawaban Salah]
b. Legenda
[Jawaban Salah]
c. Mitos
[Jawaban Benar]
d. Fabel
[Jawaban Salah]

30. Dongeng utawa crita fiksi bab lelakon utawa perjuwangane para pahlawan diarani ….

a. Sage
[Jawaban Benar]
b. Legenda
[Jawaban Salah]
c. Mitos
[Jawaban Salah]
d. Fabel
[Jawaban Salah]

31. Ing ngisor iki tuladha crita rakyat kang awujud mitos yaiku ...

a. Nyi Rara Kidul
[Jawaban Benar]
b. Kancil Nyolong Timun
[Jawaban Salah]
c. Babad Tanah Jawi
[Jawaban Salah]
d. Dumadine Wanasaba
[Jawaban Salah]

36. Ing ngisor iki jinising crita rakyat yaiku ...

a. Legenda
[Jawaban Benar]
b. Mite
[Jawaban Benar]
c. Fabel
[Jawaban Benar]
d. Folklor
[Jawaban Salah]
e. Crita Tangga
[Jawaban Salah]

37. setting panggonan saka crita kasebut yaiku...

a. ing alas
[Jawaban Salah]
b. ing gunung
[Jawaban Salah]
c. ing omah
[Jawaban Benar]
d. ing sawah
[Jawaban Salah]
e. ing emper omah
[Jawaban Salah]

38. saka cuplikan teks drama kasebut, kepiye kahanan sajrone drama iku?

a. sedhih
[Jawaban Salah]
b. bungah
[Jawaban Benar]
c. getun
[Jawaban Salah]
d. syukur
[Jawaban Salah]
e. bebungah
[Jawaban Salah]

39. irah irahan kan cocog kanggo crita ing dhuwur yaiku....

a. sangkuriang
[Jawaban Salah]
b. keong mas
[Jawaban Benar]
c. mbok randha
[Jawaban Salah]
d. desa dhadapan
[Jawaban Salah]
e. candhi mendut
[Jawaban Salah]

40. Wacenen crita ing ngisor iki!

a. novel
[Jawaban Salah]
b. narasi
[Jawaban Benar]
c. dongeng
[Jawaban Salah]
d. deskripsi
[Jawaban Salah]

41. Panganan khas daerah Gresik iku pundhak. Rasane enak teksture empuk. Bungkuse wernane putih. Niyen isine wernane putih. Saiki werna-werna ana sing abang lan ijo. Pangan iki ajeh ditemokake ana ing pasar-pasar daerah Gresik.

a. narasi
[Jawaban Salah]
b. deskripsi
[Jawaban Benar]
c. eksposisi
[Jawaban Salah]
d. argumentasi
[Jawaban Salah]

Demikian Kumpulan Soal PTS GENAP KELAS XI BASA JAWA Pilihan Ganda dengan Kunci Jawaban, Semoga membantu

Kumpulan Soal Pendidikan
Gabung dalam percakapan
Posting Komentar
komentar teratas
Terbaru dulu
Daftar Isi
Tautan berhasil disalin.