Notifikasi

48+ Kumpulan Soal PAS SEM 1 BASA JAWA KELAS 6 SD TAHUN 2020.2021 Kelas 6th Terbaru dengan Kunci Jawaban

Selamat Malam.. sahabat, Di website caktekno.com hari ini 13-Feb-2022 kami menyediakan kumpulan soal, bank soal beserta daftar jawaban/kunci jawaban tentang PAS SEM 1 BASA JAWA KELAS 6 SD TAHUN 2020.2021 yang sangat lengkap untuk semua jenjang pendidikan sebagai sarana belajar kamu belajar dan mengikuti PTS (Penilaian Tengah Semester)/UTS/Ulangan/Tugas Rumah/PR/Ujian Akhir untuk KELAS 6th di sekolah atau sebagai referensi soal untuk bapak dan ibu guru di sekolah. Soal latihan di website ini disusun secara struktur dan mempermudah siswa mempelajari dan menguasai mata pelajaran pada semester 1 dan 2 2022/2023.

48+ Soal PAS SEM 1 BASA JAWA KELAS 6 SD TAHUN 2020.2021 2022/2023 Lengkap


1. 1. Biyen wong dol-tinuku iku kudu ana pasar, took, utawa panggonan saemper liyane. Saiki ana pasar modern sing nggunakake majune teknologi. Umpamane : dodolan sarana online. Olehe nawakake barang cukup cukup nganggo internet. Semono ugo sing tuku, ora usah moro nanging uga cukup nganggo internet, telephone, WA, sms lan liyah-liyane. Kabeh dadi sarwa gampang cepet, lan kepara malah bisa luwih murah regane. Kanyatan kuwi mau kang bisa diweruhi ing era globalisasi saiki.

a. kasuwur
[Jawaban Salah]
b. mendunia
[Jawaban Benar]
c. wayah modern
[Jawaban Salah]
d. internasionalisasi
[Jawaban Salah]

2. 5. Mula saka iku,bocah-bocah kabeh, sing ing tembe bakal dadi saka gurune bangsa, kudu bisa nyaring pangarawibawa saka manca negara mau. Pamrihe supaya bangsa Indonesia mbesuk ora bakal kelangan jati diri.Ora kelangan budaya kang nyata adiluhung. Kaparah malah kudu bisa mbudidaya amrih lestari lan ngrembaakane budaya bangsa. Salah sijine yaiku budaya Jawa sing nyata adiluhung kang awujud cangkriman.

a. Kudu bisa mbudidaya amrih lestari lan ngrembakane budaya bangsa
[Jawaban Benar]
b. Ningkatake dhevisa saka turis
[Jawaban Salah]
c. Ningkatake budaya sing teko negoro maju
[Jawaban Salah]
d. Nguri-uri budaya teko luar negeri
[Jawaban Salah]

3. 6. Burnas kopen = bubur panas . . . .

a. panganen
[Jawaban Salah]
b. untalen
[Jawaban Salah]
c. kokopen
[Jawaban Benar]
d. ungkepen
[Jawaban Salah]

4. 10. Bapak pucung wujud mlungker kaya kalung,

a. tasbih
[Jawaban Salah]
b. ali-ali
[Jawaban Salah]
c. gelang jam
[Jawaban Benar]
d. binge
[Jawaban Salah]

5. 11. Pitik walik sobo kebon, batangane . . . .

a. nanas
[Jawaban Benar]
b. salak
[Jawaban Salah]
c. durian
[Jawaban Salah]
d. rambutan
[Jawaban Salah]

6. 19. Usum udan akeh tanduran padha doyong

a. jejeg
[Jawaban Benar]
b. ambruk
[Jawaban Salah]
c. ngadeg
[Jawaban Salah]
d. rubuh
[Jawaban Salah]

7. 20. Aku . . . ibu bubar sekolah8. 23. Bapak Ibu Guru, Bapak Kepala Sekolah lan para siswa, sepisan malih kula ndedonga mugih tansah pinaringan rahmat saha barokahing Gusti Allah

a. diwenehi
[Jawaban Benar]
b. didawuhi
[Jawaban Salah]
c. disenengi
[Jawaban Salah]
d. nggampuni
[Jawaban Salah]

9. 24. Wasana cekap semanten atur kula, menawi wonten kelalen atur saha solah bawa ingkang

a. lupa diri
[Jawaban Salah]
b. kadosnipun
[Jawaban Benar]
c. lepatipun
[Jawaban Salah]
d. kepireng
[Jawaban Salah]

10. Yen diparingi hadiah bu guru ngaturake ........

a. Inggih bu
[Jawaban Salah]
b. Matur nuwun
[Jawaban Benar]
c. Nuwun sewu
[Jawaban Salah]
d. Sugeng ambal warsa
[Jawaban Salah]

11. Ibu tuku gula ing warung.

a. Mundhut
[Jawaban Salah]
b. Tumbas
[Jawaban Benar]
c. Nyuwun
[Jawaban Salah]
d. Njaluk
[Jawaban Salah]

12. Yen matur marang wong sing luwih tuwa kudune nganggo basa .............

a. Ngoko
[Jawaban Salah]
b. Krama
[Jawaban Benar]
c. Biasa
[Jawaban Salah]
d. Londo
[Jawaban Salah]

13. Supaya untuku resik lan sehat, aku kudu sregep . . . .

a. Ora sikatan
[Jawaban Salah]
b. Ngomong
[Jawaban Salah]
c. Sikatan sing resik
[Jawaban Benar]
d. Nyapu
[Jawaban Salah]

14. bocah nyekel payung nganggo...

a. paningal
[Jawaban Salah]
b. asta
[Jawaban Benar]
c. lathi
[Jawaban Salah]
d. Madharan
[Jawaban Salah]

15. Negara Indonesia kondhang gemah ripah ...

a. loh kang tinandur
[Jawaban Salah]
b. loh jinawi
[Jawaban Benar]
c. ayem tentrem
[Jawaban Salah]
d. kreta raharja
[Jawaban Salah]

16. Yen wes mateng disenengi wong okeh. Kulite kandel kaya eri gedhe-gedhe. Yen mateng ambune sedep. Daging disekat-sekat dadi liningane gedhe. Isine jenenge pongge. Wacan ing nduwur deskripsi ngenani……

a. Pelem
[Jawaban Salah]
b. Duren
[Jawaban Benar]
c. Kates
[Jawaban Salah]
d. Nangka
[Jawaban Salah]

17. Ayu lagi (sapu) latar. Tembung sing trep kanggo ngganepi ukara ing jero kurung yaiku...............

a. Disapu
[Jawaban Salah]
b. kosapu
[Jawaban Salah]
c. Nyapu
[Jawaban Benar]
d. daksapu
[Jawaban Salah]

18. Pak Lurah lagi..........menyang kelurahan. Tembung kang pas yaiku....................

a. Mangkat
[Jawaban Salah]
b. Kesah
[Jawaban Salah]
c. Tindak
[Jawaban Benar]
d. Budhal
[Jawaban Salah]

19. Upacara adat sing kanggo mengeti nalika calon ibu mbobot sepisan wis ngancik udakara pitung wulan yaiku ...

a. Tedhak Siten
[Jawaban Salah]
b. Mitoni/Tingkepan
[Jawaban Benar]
c. Mantu
[Jawaban Salah]
d. Apeman Wonolelo
[Jawaban Salah]

20. Paribasan ingkang gegayutan kaliyan gotong royong inggih puniko ...

a. adigang - adigung adiguna
[Jawaban Salah]
b. rawe - rawe rantas malang - malang putung
[Jawaban Salah]
c. kutuk marani sunduk
[Jawaban Salah]
d. rukun agawe santosa crah agawe bubrah
[Jawaban Benar]

21. Boso Kromone gulo

a. Gedis
[Jawaban Benar]
b. Krambil
[Jawaban Salah]
c. sarem
[Jawaban Salah]
d. lisa
[Jawaban Salah]

22. Kembang mawar iki sesuk mesthi bakal alum.

a. seger
[Jawaban Benar]
b. bosok
[Jawaban Salah]
c. alus
[Jawaban Salah]
d. wangi
[Jawaban Salah]

23. Banyu resik angel digoleki amarga saiki akeh banyu kali kang kena ........

a. uwuh utawa larahan
[Jawaban Salah]
b. uwuh lan limbah
[Jawaban Benar]
c. suket kang tukhul saparan-paran
[Jawaban Salah]
d. gegodongan
[Jawaban Salah]

24. Apa kang nyebabake sumber banyu lan kali akeh sing asat?

a. banyu kali kena polusi
[Jawaban Salah]
b. akeh wit-witan ing pinggir kali
[Jawaban Salah]
c. wit-witan kang nandon banyu wis entek ditegori
[Jawaban Benar]
d. wis suwe ora udan
[Jawaban Salah]

25. Gambar kang ana sisih kiwa iki klebu jinise .........

a. iklan
[Jawaban Benar]
b. pawarta
[Jawaban Salah]
c. gambar carita
[Jawaban Salah]
d. slogan
[Jawaban Salah]

28. Carita sing dadi asal mulane aksara Jawa yaiku

a. Damar Wulan
[Jawaban Salah]
b. Ajisaka
[Jawaban Benar]
c. Roro Jonggrang
[Jawaban Salah]
d. Ciung Wanara
[Jawaban Salah]

29. Pak Agus : ”Bola-bali telat wae, apa maneh alesanmu nar?”

a. Dalem kula tebih sanget, Pak
[Jawaban Salah]
b. Griya kula tebih, Pak
[Jawaban Benar]
c. Dalem kula adoh, Pak
[Jawaban Salah]
d. Omahku adoh, Pak
[Jawaban Salah]

30. Kowe maeng apa uwis mangan?

a. Panjenengan kalawau menapa sampun dhahar?
[Jawaban Benar]
b. Sampeyan kalawau napa sampun dhahar?
[Jawaban Salah]
c. Panjenengan wau napa sampun nedha?
[Jawaban Salah]
d. Panjenengan wau menapa wis dhahar?
[Jawaban Salah]

31. Ibune Gathutkaca arane...

a. Dewi Kunthi
[Jawaban Salah]
b. Dewi Madrim
[Jawaban Salah]
c. Dewi Arimbi
[Jawaban Benar]
d. Dewi Srikandi
[Jawaban Salah]

32. Gathutkaca Satriya ing...

a. Pringgodani
[Jawaban Benar]
b. Madukara
[Jawaban Salah]
c. Jodhipati
[Jawaban Salah]
d. Amartha
[Jawaban Salah]

33. Perang Barathayuda yaiku perange...

a. Kurawa lan Pandhu
[Jawaban Salah]
b. Pandhawa lan Durna
[Jawaban Salah]
c. Kurawa lan Salya
[Jawaban Salah]
d. Pandhawa lan Kurawa
[Jawaban Benar]

34. Kurawa cacahe ana...

a. Satus
[Jawaban Benar]
b. Sewu
[Jawaban Salah]
c. Sepuluh
[Jawaban Salah]
d. Sayuta
[Jawaban Salah]

35. Sing kalebu tembang macapat kajaba...

a. Kinanthi
[Jawaban Salah]
b. Mijil
[Jawaban Salah]
c. Jaranan
[Jawaban Benar]
d. Sinom
[Jawaban Salah]

36. Penulisan tembung klapa muda ing ngisor iki sing bener yaiku…37. Yen diwaca unine?

a. manuk emprit
[Jawaban Salah]
b. manuk deruk
[Jawaban Benar]
c. manuk dadali
[Jawaban Salah]
d. manuk dara
[Jawaban Salah]

38. Yen diwaca unine?

a. iwak patin
[Jawaban Salah]
b. iwak lele
[Jawaban Salah]
c. iwak mujahir
[Jawaban Salah]
d. iwak arwana
[Jawaban Benar]

39. Tembang macapat iku miturut jinise ana ... .

a. 8
[Jawaban Salah]
b. 9
[Jawaban Salah]
c. 10
[Jawaban Salah]
d. 11
[Jawaban Benar]

40. Slogan sing mathuk gawe gambar ing nduwur iku yaiku ... .

a. olahraga rutin iku gawe njawa kesehatanmu!
[Jawaban Benar]
b. yen arep lunga, tutupen omahmu!
[Jawaban Salah]
c. sing nurut marang wong tuwamu!
[Jawaban Salah]
d. mlayu malyu iku nggarai awak kesel kabeh!
[Jawaban Salah]

41. Salah siji tembang dolanan yaiku....

a. Cublak- cublak suweng
[Jawaban Benar]
b. Cit-cit
[Jawaban Salah]
c. Gogok petok
[Jawaban Salah]
d. Blumbang
[Jawaban Salah]

42. Mbak Santi nembe sare wonten kamar

a. Mbak Santi lagi mangan ana kamar
[Jawaban Salah]
b. Mbak Santi lagi tata-tata ana kamar
[Jawaban Salah]
c. Mbak Santi lagi turu ana kamar
[Jawaban Benar]
d. Mbak Santi lagi istirahat ana kamar
[Jawaban Salah]

43. Budi nggoreng tempe ing pawon.

a. budi
[Jawaban Benar]
b. nggoreng
[Jawaban Salah]
c. tempe
[Jawaban Salah]
d. ing pawon
[Jawaban Salah]

44. Budi nggoreng tempe ing pawon.

a. budi
[Jawaban Salah]
b. nggoreng
[Jawaban Benar]
c. tempe
[Jawaban Salah]
d. ing pawon
[Jawaban Salah]

48. UKARA KASEBUT WACANE ....

a. NANDA NARI
[Jawaban Salah]
b. NANDA NYANYI
[Jawaban Salah]
c. NANDUR GORI
[Jawaban Salah]
d. NANDUR PARI
[Jawaban Benar]

49. UKARA KASEBUT WACANE .....

a. SABA DINDA
[Jawaban Salah]
b. SABIN DINA
[Jawaban Salah]
c. SABEN DINA
[Jawaban Benar]
d. SABA DINA
[Jawaban Salah]

50. UKARA KASEBUT WACANE ....

a. IBU MENYANG PASAR
[Jawaban Salah]
b. BUNGA MENYANG PASAR
[Jawaban Salah]
c. LUNGA MENYANG PASAR
[Jawaban Benar]
d. BUNGA DURUNG BAYAR
[Jawaban Salah]

Demikian Kumpulan Soal PAS SEM 1 BASA JAWA KELAS 6 SD TAHUN 2020.2021 Terbaru dengan Kunci Jawaban, Perjalanan Masih Panjang Sob

Kumpulan Soal Pendidikan
Gabung dalam percakapan
Posting Komentar
komentar teratas
Terbaru dulu
Daftar Isi
Tautan berhasil disalin.