VqI14dIZgOPEqICDVdzsdHohm6R1qA6BYQ86dmeQ

38+ Kumpulan Soal PAS BAHASA SUNDA KELAS 8 SEMESTER 1 20/21 Lengkap dengan Kunci Jawaban

Halo.. kawan, Di website caktekno.com hari ini 07-Mar-2022 kami menyediakan kumpulan soal, bank soal beserta daftar jawaban/kunci jawaban tentang PAS BAHASA SUNDA KELAS 8 SEMESTER 1 20/21 yang sangat lengkap untuk semua jenjang pendidikan sebagai sarana belajar kamu belajar dan mengikuti PTS (Penilaian Tengah Semester)/UTS/Ulangan/Tugas Rumah/PR/Ujian Akhir untuk Kelas 8 di sekolah atau sebagai referensi soal untuk bapak dan ibu guru di sekolah. Soal latihan di website ini disusun secara struktur dan mempermudah siswa mempelajari dan menguasai mata pelajaran pada semester 1 dan 2 2022/2023.

38+ Soal PAS BAHASA SUNDA KELAS 8 SEMESTER 1 20/21 2022/2023 Lengkap1. Rumpaka kawih ngandung unsur-unsur puisi, boh unsur lahiriah (Ékstrinsik) boh unsur batiniah (Intrinsik). Unsur lahiriah ngawengku ...

a. Imajinasi - simbol/lambang - nada
[Jawaban Salah]
b. Musikalisasi/wirahma – nada – rasa
[Jawaban Salah]
c. Tema – rasa – amanat
[Jawaban Salah]
d. Imajinasi – simbol/lambang – wirahma
[Jawaban Benar]

2. Ilaharna kawih sok dijieun ku juru sanggi jeung juru rumpaka. Jalma nu sok nyiptakeun mélodi lagu atawa notasi lagu, disebutna ....

a. juru kawih
[Jawaban Salah]
b. juru rumpaka
[Jawaban Salah]
c. juru sanggi
[Jawaban Benar]
d. juru lagu
[Jawaban Salah]

3. Gambaran nu karasa, katingali/kareungeu, sok sanajan ukur dina wangwangan (ngira-ngira). Disebutna ...

a. simbol
[Jawaban Salah]
b. rasa
[Jawaban Salah]
c. imajinasi
[Jawaban Benar]
d. nada
[Jawaban Salah]

4. Indonésia gemah ripah lohjinawi

a. Héjo Ngémploh
[Jawaban Salah]
b. Sugih Mukti
[Jawaban Salah]
c. Cinta Nusa
[Jawaban Benar]
d. Alam Éndah
[Jawaban Salah]

5. Kawih nu judulna Cinta Nusa dina tiap padalisan di wangun ku.... padalisan.

a. 3 padalisan
[Jawaban Salah]
b. 4 padalisan
[Jawaban Benar]
c. 5 padalisan
[Jawaban Salah]
d. 6 padalisan
[Jawaban Salah]

6. Kang Puloh .... pare ti sawah.

a. tanggeuy
[Jawaban Salah]
b. nogencang
[Jawaban Salah]
c. ngelek
[Jawaban Salah]
d. nanggung
[Jawaban Benar]

7. Usum bungbuahan dimana-mana, disebutna ..

a. usum tigerat
[Jawaban Salah]
b. usum nguyang
[Jawaban Salah]
c. usum panen
[Jawaban Salah]
d. usum ajra
[Jawaban Benar]

8. Mawa ku rancatan, tapi ngan sabeulah, disebut

a. Nogencang
[Jawaban Benar]
b. Tanggeuy
[Jawaban Salah]
c. Panggul
[Jawaban Salah]
d. Ngagotong
[Jawaban Salah]

9. “Iraha Pa pepen teh bade ...?

a. Datang
[Jawaban Salah]
b. Sumping
[Jawaban Benar]
c. Indit
[Jawaban Salah]
d. Mios
[Jawaban Salah]

10. Susunan bagian-bagian surat nu bener,

a. Tujul surat, titimangsa, salam pamuka, eusi surat, salam panutup.
[Jawaban Benar]
b. Titimangsa, salam pamuka,tujul surat, eusi surat, salam panutup.
[Jawaban Salah]
c. Salam pamuka, tujul surat, titimangsa, eusi surat, salam panutup.
[Jawaban Salah]
d. Titimangsa surat, tujul surat, salam pamuka, eusi surat, salam panutup.
[Jawaban Salah]

11. Tatangkalan nutup gunung ngambah reuma

a. kakayon tumuwuh subur pajangkung jangkung
[Jawaban Benar]
b. tutuwuhan nutup alas bandawasa
[Jawaban Salah]
c. mamala tanah ngeblak nungtun gimir ketir
[Jawaban Salah]
d. sawajarna putra bangsa nu merdeka
[Jawaban Salah]

12. “Alam nu ngémploh héjo, pinarengan ngarangrangan dimamana”

a. 19 a
[Jawaban Salah]
b. 20 a
[Jawaban Benar]
c. 19 i
[Jawaban Salah]
d. 20 i
[Jawaban Salah]

13. Conto titimangsa surat, nya eta....

a. Sukabumi, 5 Desember2016
[Jawaban Benar]
b. Kahatur, Nuni Naura Erdianti
[Jawaban Salah]
c. Hatur nuhun pisan
[Jawaban Salah]
d. Assalamualaikum wr,wb...
[Jawaban Salah]

14. kahatur

a. Titimangsa surat
[Jawaban Salah]
b. Tujul surat
[Jawaban Benar]
c. Salam pamuka
[Jawaban Salah]
d. a, b, c salah
[Jawaban Salah]

15. Omongan anu eusina dibalibirkeun, henteu langsung kana maksud, nya éta ...

a. babasaan
[Jawaban Salah]
b. rarakitan
[Jawaban Salah]
c. paparikan
[Jawaban Salah]
d. sisindiran
[Jawaban Benar]

16. Paparikan kaasup kana wangun sisindiran anu sorana padeukeut sarta murwakanti dina tungtung kecap atawa padalisan (baris). Dina paparikan tiap pada (gundug) diwangun ku...

a. 3 padalisan
[Jawaban Salah]
b. 4 padalisan
[Jawaban Benar]
c. 5 padalisan
[Jawaban Salah]
d. 6 padalisan
[Jawaban Salah]

17. Dina nulis warta atawa rék ngawawancara nyumponan hiji rumusan 5 W+ 1H. Pananya pikeun ngawawancara patani nu mérénah, nya éta ...

a. Iraha diadégkeunana ieu bangunan?
[Jawaban Salah]
b. Dimana badé kerja bakti téh?
[Jawaban Salah]
c. Pupuk naon nu dianggo, pa?
[Jawaban Benar]
d. Resép teu diajar disakola téh?
[Jawaban Salah]

18. Kalimah anu eusina méré béja atawa méré nyaho ngan teu ngabutuhkeun réspon anu mangrupa jawaban, nya éta ...

a. kalimah panyeluk
[Jawaban Salah]
b. kalimah panaya
[Jawaban Benar]
c. kalimah wawaran
[Jawaban Salah]
d. kalimahsifat
[Jawaban Salah]

19. baca cutatan warta di handap!

a. Ngahurungkeun sumanget nonoman enggoning ngobyakeun budaya Sunda
[Jawaban Salah]
b. Ngahudangkeun sumanget nonoman Sunda
[Jawaban Benar]
c. Ngayakeun tujuan pasanggiri Sunda
[Jawaban Salah]
d. Ngalaksanakeun program BPBDK
[Jawaban Salah]

20. Dina raraga mapag bulan Ramadhan, IKAPI Jawa barat, baris ngagelar (deui) Pameran Buku Islam Plus (PBPp). Nurutkeun katerangan Hj.Ikok S. Budiman, pupuhu panitia Pblptaun ieu masih keneh rék digelar di gedong Land mark Convention Hall, Jalan Braga No. 129 Bandung, ti mimiti tanggal 13 nepi ka 17 Oktober 2003. Jejer anu diasongkeun di na PBlp ayeuna; tebar buku leuwih tawadlu.

a. Di Jawa Barat baris ngagelar PBlp
[Jawaban Benar]
b. Hj. Ikok S. Budiman pupuhu panitia PBlp
[Jawaban Salah]
c. Pameran diayakeun di gedong Land mark Convention
[Jawaban Salah]
d. Pameran diayakeun ping 13-17Oktober 2003
[Jawaban Salah]

21. Komputer bisa dijingjing,

a. notebook
[Jawaban Salah]
b. hapé
[Jawaban Salah]
c. laptop
[Jawaban Benar]
d. Internét
[Jawaban Salah]

22. Anu mangrupa ciri-ciri sisindiran dituduhkeun ku nomer ...

a. 1, 2, jeung 3
[Jawaban Salah]
b. 1, 2, jeung 5
[Jawaban Benar]
c. 1, 4, jeung 5
[Jawaban Salah]
d. 2, 3, jeung 4
[Jawaban Salah]

23. Anu mangrupa ciri-ciri wawangsalan dituduhkeun ku nomer ....

a. 1, 2, jeung 3
[Jawaban Salah]
b. 1, 2, jeung 5
[Jawaban Benar]
c. 1, 4, jeung 5
[Jawaban Salah]
d. 2, 3, jeung 5
[Jawaban Salah]

24. Teu weléh - ka sasaha - Tita - amis budi – mah 1 2 3 4 5

a. 3-4-2-1-6-5
[Jawaban Salah]
b. 3-5-4-2-1-6
[Jawaban Benar]
c. 3-4-2-5-1-6
[Jawaban Salah]
d. 3-6-5-1-2-4
[Jawaban Salah]

25. Jalma nu husus ngaréka ungkara basa dina kawih, nya éta ...

a. juru kawih
[Jawaban Salah]
b. juru rumpaka
[Jawaban Benar]
c. juru sanggi
[Jawaban Salah]
d. juru lagu
[Jawaban Salah]

26. RIRIUNGAN

a. Jalma nu keur kumpul ngariung
[Jawaban Salah]
b. Jalma nu keur sosonoan lantaran rék papisah jauh
[Jawaban Benar]
c. Jalma nu rék papisah jauh jeung dulur-dulur
[Jawaban Salah]
d. Jalma nu keur ngawadul
[Jawaban Salah]

27. Dina kawih aya mangrupa hiji barang atawa hal anu nyata saperti warna, kajadian alam, salian ti éta anu bisa digunakeun pikeun ngagambarkeun kahirupan atawa kaayan haté (rasa) manusa. Disebut...

a. Imaji
[Jawaban Salah]
b. tema
[Jawaban Salah]
c. wirahma
[Jawaban Salah]
d. simbol/lambang
[Jawaban Benar]

28. Teu honcéwang sumoréang

a. pajoang nu kakara mulang ti pangperangan
[Jawaban Salah]
b. pajoang nu rék miang ka medan perang
[Jawaban Benar]
c. pajoang nu geus taya dikieuna
[Jawaban Salah]
d. pajoang nu buméla ka lemah cai
[Jawaban Salah]

29. Teu honcéwang sumoréang

a. kacida gimirna enggoning nyanghareupan musuh
[Jawaban Salah]
b. kacida mirisna enggoning nyanghareupan musuh
[Jawaban Salah]
c. lébér wawanén enggoning nyanghareupan musuh
[Jawaban Benar]
d. taya kaguam enggoning nyanghareupan musuh
[Jawaban Salah]

30. Teu honcéwang sumoréang

a. enggoning bajoang remen nandonkeun nyawa
[Jawaban Salah]
b. enggoning bajoang remen mopohokeun kulawargana
[Jawaban Salah]
c. enggoning bajoang henteu ménta pamulang tarima
[Jawaban Benar]
d. enggoning bajoang salawasna ngorbankeun parasaan
[Jawaban Salah]

31. Teu honcéwang sumoréang

a. dangdarat
[Jawaban Salah]
b. katiga
[Jawaban Salah]
c. mamaréng
[Jawaban Salah]
d. ngijih
[Jawaban Benar]

32. “Iraha Pa asep Bayu téh badé .... ka SMPN 1 Cireunghasna?

a. datang
[Jawaban Salah]
b. indit
[Jawaban Salah]
c. mios
[Jawaban Salah]
d. sumping
[Jawaban Benar]

33. Rama mah ti kapungkur ogé parantos ...

a. tilar dunya
[Jawaban Benar]
b. maot
[Jawaban Salah]
c. ngantunkeun
[Jawaban Salah]
d. paéh
[Jawaban Salah]

34. Dina kabeungharan basa Sunda aya nu disebut pakeman basa. Pakeman basa téh rakitan atawa susunan kalimah nu matok, geus maneuh, teu meunang dirobah, teu meunang dikurangan, teu meunang dileuwihan. nu kaasup pakeman basa téh diantarana paribasa, babasan, jeung cacandran.

a. pakeman basa aya dina kabeungharan basa Sunda
[Jawaban Benar]
b. pakeman basa téh susunan kalimah bebas
[Jawaban Salah]
c. pakeman basa bisa dikurangan
[Jawaban Salah]
d. pakeman basa téh meunang dileuwihan
[Jawaban Salah]

35. Cara nulis tanda koma (,) nu bener, nyaeta..

a. Saadah, Siti. 2005. Gupay Kamelang. Tangerang: Pamulang.Unak-anik Basa Sunda. Tangerang: Pamulang.
[Jawaban Benar]
b. Budiman, Yudi, 2005. Unak-anik Basa Sunda. Tangerang: Pamulang.
[Jawaban Salah]
c. Herlina, Nina. 2005, tacan Kapanggih, Tangerang:Pamulang.
[Jawaban Salah]
d. Saefulloh, Herlan. 2005. Tresna .
[Jawaban Salah]

36. 1. Iy, mani pikagilaeun kitu !

a. 1,2
[Jawaban Salah]
b. 1,4
[Jawaban Benar]
c. 2,4
[Jawaban Salah]
d. 3,4
[Jawaban Salah]

37. Alat dihandap ieu, disebut ...

a. Baliung
[Jawaban Salah]
b. Bedog
[Jawaban Benar]
c. Kampak
[Jawaban Salah]
d. Pacul
[Jawaban Salah]

38. Paranti ngerok kalapa disebut ...

a. Kukuran
[Jawaban Benar]
b. Said
[Jawaban Salah]
c. Lulumpang
[Jawaban Salah]
d. Korang
[Jawaban Salah]

39. Gambar pancarakan digigirieun naon ngarana ....

a. Dulang
[Jawaban Salah]
b. Lulumpang
[Jawaban Salah]
c. Jubleg
[Jawaban Salah]
d. Boboko
[Jawaban Benar]

40. Usum bungbuahan dimana-mana, disebutna ...

a. usum tigerat
[Jawaban Salah]
b. usum nguyang
[Jawaban Salah]
c. usum panen
[Jawaban Salah]
d. usum ajrah
[Jawaban Benar]

Demikian Kumpulan Soal PAS BAHASA SUNDA KELAS 8 SEMESTER 1 20/21 Lengkap dengan Kunci Jawaban, Semoga membantu

Related Posts

Related Posts

Posting Komentar