Notifikasi

30+ Kumpulan Soal KHULAFAURRASYIDIN 2022/2023 dengan Kunci Jawaban

Selamat Sore.. sobat, Di website caktekno.com hari ini 18-May-2022 kami menyediakan kumpulan soal, bank soal beserta daftar jawaban/kunci jawaban tentang KHULAFAURRASYIDIN yang sangat lengkap untuk semua jenjang pendidikan sebagai sarana belajar kamu belajar dan mengikuti PTS (Penilaian Tengah Semester)/UTS/Ulangan/Tugas Rumah/PR/Ujian Akhir untuk Kelas 2nd di sekolah atau sebagai referensi soal untuk bapak dan ibu guru di sekolah. Soal latihan di website ini disusun secara struktur dan mempermudah siswa mempelajari dan menguasai mata pelajaran pada semester 1 dan 2 2022/2023.

30+ Soal KHULAFAURRASYIDIN 2022/2023 Lengkap1. Sahabat Rasulullah SAW yang mendapatkan gelar As-Siddiq adalah ....

a. Umar Bin Khattab R.A
[Jawaban Salah]

b. Abu Bakar R.A
[Jawaban Benar]

c. Usman Bin Affan R.A
[Jawaban Salah]

d. Ali Bin Abi Thalib R.A
[Jawaban Salah]2. Abu Bakar memerintah(menjadi khalifah) selama...

a. 5 tahun
[Jawaban Salah]

b. 2 tahun
[Jawaban Benar]

c. 7 tahun
[Jawaban Salah]

d. 1 tahun
[Jawaban Salah]3. Memerangi orang murtad, memberantas nabi palsu, mengumpulkan dan menulis ayat Al-Quran, serta memperluas wilayah dakwah islamiyah adalah prestasi dari...

a. Ali bin Abi Talib
[Jawaban Salah]

b. Umar bin Khattab
[Jawaban Salah]

c. Abu Bakar Ash-Shiddiq
[Jawaban Benar]

d. Utsman bin Affan
[Jawaban Salah]4. Umar bin Khattab memerintah(menjadi khalifah) selama...

a. 3 tahun
[Jawaban Salah]

b. 2 tahun
[Jawaban Salah]

c. 10 tahun
[Jawaban Benar]

d. 7 tahun
[Jawaban Salah]5. Tugas pertama Abu Bakar yang dilaksanakan sebagai khalifah adalah...

a. Menulis Al-quran
[Jawaban Salah]

b. Memerangi orang murtad
[Jawaban Benar]

c. Berdakwah
[Jawaban Salah]

d. Mengatur pemerintahan
[Jawaban Salah]6. Abdullah bin Abi Quhafa at-Tamimi adalah nama lengkap dari...

a. Abu Bakar
[Jawaban Benar]

b. Abdullah
[Jawaban Salah]

c. Abu Thalib
[Jawaban Salah]

d. Utsman
[Jawaban Salah]7. Di bawah ini yang tidak termasuk al-Khulafa’u ar-Rasyidin adalah...

a. Abu Bakar as-Siddiq
[Jawaban Salah]

b. Umar bin Khattab
[Jawaban Salah]

c. Usman bin ‘Affan
[Jawaban Salah]

d. Jaiz bin Tsabit
[Jawaban Benar]8. Di bawah ini yang mendapat gelar babul ilmi adalah...

a. Abu Bakar as-Siddiq
[Jawaban Salah]

b. Umar bin Khattab
[Jawaban Salah]

c. ‘Usman bin ‘Affan
[Jawaban Salah]

d. Ali bin Abi Thalib
[Jawaban Benar]9. Sifat-sifat yang dimiliki oleh ‘Usman bin ‘Affan adalah...

a. Cerdas, dan bertanggung jawab
[Jawaban Salah]

b. Sabar, saleh, dan dermawan
[Jawaban Benar]

c. Bertanggung jawab dan tegas
[Jawaban Salah]

d. Sabar, pemaaf dan jujur
[Jawaban Salah]10. Sifat-sifat yang dimiliki oleh Umar bin Khatab adalah...

a. Cerdas, tegas, dan peduli dengan rakyatnya
[Jawaban Benar]

b. Sabar, saleh, dan dermawan
[Jawaban Salah]

c. Bertanggung jawab, tegas, dan jujur
[Jawaban Salah]

d. Sabar, pemaaf, dan penyayang
[Jawaban Salah]11. Khalifah pertama adalah...

a. Umar bin Khattab
[Jawaban Salah]

b. Ali bin Abi Talib
[Jawaban Salah]

c. Abu Bakar Ash-Shiddiq
[Jawaban Benar]

d. Utsman bin Affan
[Jawaban Salah]12. Abu Bakar wafat pada usia...

a. 63 tahun
[Jawaban Benar]

b. 70 tahun
[Jawaban Salah]

c. 60 tahun
[Jawaban Salah]

d. 72 tahun
[Jawaban Salah]13. Apakah itu Khalifah

a. Pemimpin
[Jawaban Benar]

b. Pembasmi maksiat
[Jawaban Salah]

c. Pemanah
[Jawaban Salah]

d. Caliph Buskers
[Jawaban Salah]14. Khalifah Abu Bakar merupakan keturunan

a. Bani Quraisy
[Jawaban Salah]

b. Bani Umayyah
[Jawaban Salah]

c. Bani Tamim
[Jawaban Benar]

d. Bunny Bear
[Jawaban Salah]15. Sayyidina Abu Bakar As-Sidiq dimakamkan di

a. Madinah
[Jawaban Benar]

b. Makkah
[Jawaban Salah]

c. Palestin
[Jawaban Salah]

d. Tapak Perkuburan Islam Jalan Ampang
[Jawaban Salah]16. ABU BAKAR AS SIDIQ LAHIR PADA TAHUN

a. 527 MASIHI
[Jawaban Salah]

b. 572 MASIHI
[Jawaban Benar]

c. 573
[Jawaban Salah]

d. 576
[Jawaban Salah]17. Pengertian Khulafaur Rasyidin adalah . …

a. Para khalifah pengganti Rasulullah
[Jawaban Salah]

b. Para khalifah yang adil
[Jawaban Salah]

c. Para khalifah yang sederhana
[Jawaban Salah]

d. Para khalifah yang berjasa
[Jawaban Salah]

e. Para khalifah yang mendapat petunjuk
[Jawaban Benar]18. Seorang khalifah yang pernah melakukkan upaya pemberantasan para Nabi palsu adalah. ...

a. Abu Bakar Shidiq
[Jawaban Benar]

b. Umar bin Khatab
[Jawaban Salah]

c. Usman bin Affan
[Jawaban Salah]

d. Ali Bin Abi Thalib
[Jawaban Salah]

e. Umar bin Abdul Aziz
[Jawaban Salah]19. Nama Abu Bakar sebelum masuk Islam adalah ....

a. Al Faruq
[Jawaban Salah]

b. Abdul Ka'bah
[Jawaban Benar]

c. Abdullah
[Jawaban Salah]

d. Abu Kuhafah
[Jawaban Salah]

e. Ash Shidiq
[Jawaban Salah]20. Salah seorang nabi palsu di zaman Abu Bakar adalah....

a. Abu hafs
[Jawaban Salah]

b. Abdullah bin Ubay
[Jawaban Salah]

c. Musailamah al Kazzab
[Jawaban Benar]

d. Al Mansur
[Jawaban Salah]

e. Abdullah bin Umar
[Jawaban Salah]21. orang-orang yang pertama masuk Islam disebut ....

a. Assabiqunal Akhhirin
[Jawaban Salah]

b. Assabibunal Muslimim
[Jawaban Salah]

c. Assabiqunal mutaakhirin
[Jawaban Salah]

d. Assabiqunal Muta'alimin
[Jawaban Salah]

e. Assabiqunal Awwalun
[Jawaban Benar]22. Apakah nama julukan bagi Saidina Umar bin al Khattab

a. As-siddiq
[Jawaban Salah]

b. Zunurain
[Jawaban Salah]

c. Al-Faruq
[Jawaban Benar]

d. Karamallahuwajhah
[Jawaban Salah]23. Siapakah puteri nabi yang menikah dengan Saidina Ali?

a. Ruqaiyah
[Jawaban Salah]

b. Ummu Kalthum
[Jawaban Salah]

c. Siti Aisyah
[Jawaban Salah]

d. Fatimah az Zahra
[Jawaban Benar]24. Di antara keempat-empat khulafa' ar-Rasyidin berikut yang manakah merupakan sepupu nabi?

a. Saidina Uthman b. Affan
[Jawaban Salah]

b. Saidina Abu Bakar as-siddiq
[Jawaban Salah]

c. Saidina Uthman b. Affan
[Jawaban Salah]

d. Saidina Ali bin Abi Talib
[Jawaban Benar]25. Siapakah Khalifah yang dimaksudkan pada penyataan tersebut?

a. Abu Bakar As Siddiq
[Jawaban Benar]

b. Umar Al Khatab
[Jawaban Salah]

c. Ali Abi Talib
[Jawaban Salah]

d. Uthman ibn Affan
[Jawaban Salah]26. julukan untuk Sahabat Usman bin Affan

a. Dzun-Nurain
[Jawaban Benar]

b. abu turab
[Jawaban Salah]

c. a'tiq
[Jawaban Salah]

d. as-siddiq
[Jawaban Salah]27. Usman bin Affan termasuk pada suku Quraisy dari kabilah....

a. Badi Nadi
[Jawaban Salah]

b. Bani huzaimah
[Jawaban Salah]

c. Bani ummah
[Jawaban Salah]

d. Bani hajrad
[Jawaban Salah]

e. Bani Umayyah
[Jawaban Benar]28. Putri nabi yang menjadi istri Usman bin Affan pertama adalah....

a. Fatimah
[Jawaban Salah]

b. Ruqayah
[Jawaban Benar]

c. Umi kulsum
[Jawaban Salah]

d. Aisyah
[Jawaban Salah]

e. Khadijah
[Jawaban Salah]29. Usman bin Affan menyerahkan 300 ekor unta dan 1000 Dinar pada perang....

a. Tabuk
[Jawaban Benar]

b. Jamal
[Jawaban Salah]

c. Aiffin
[Jawaban Salah]

d. Yarmuk
[Jawaban Salah]

e. Yamamah
[Jawaban Salah]30. Usman bin Affan menjadi Khalifah selama ....

a. 12 tahun
[Jawaban Benar]

b. 13 tahun
[Jawaban Salah]

c. 14 tahun
[Jawaban Salah]

d. 15 tahun
[Jawaban Salah]

e. 16 tahun
[Jawaban Salah]31. Ali bin Abi Thalib lahir di ....

a. Mekkah
[Jawaban Benar]

b. Madinah
[Jawaban Salah]

c. Mesir
[Jawaban Salah]

d. Baghdad
[Jawaban Salah]

e. Suriah
[Jawaban Salah]32. Ali bin Abi Tholib ra. mendapat gelar Babul Ilmi dikarenakan ....

a. ketampanannya
[Jawaban Salah]

b. kecerdasannya
[Jawaban Benar]

c. keberaniannya
[Jawaban Salah]

d. kekayaannya
[Jawaban Salah]Demikian Kumpulan Soal KHULAFAURRASYIDIN 2022/2023 dengan Kunci Jawaban, Semangat Sob

Kelas 2nd Kumpulan Soal Pendidikan
Gabung dalam percakapan
Posting Komentar
komentar teratas
Terbaru dulu
Daftar Isi
Tautan berhasil disalin.