Notifikasi

48+ Kumpulan Soal DARING X CLASS 2022/2023 dengan Kunci Jawaban

Halo semuanya.. sahabat, Di website caktekno.com hari ini 16-May-2022 kami menyediakan kumpulan soal, bank soal beserta daftar jawaban/kunci jawaban tentang DARING X CLASS yang sangat lengkap untuk semua jenjang pendidikan sebagai sarana belajar kamu belajar dan mengikuti PTS (Penilaian Tengah Semester)/UTS/Ulangan/Tugas Rumah/PR/Ujian Akhir untuk Kelas 10 di sekolah atau sebagai referensi soal untuk bapak dan ibu guru di sekolah. Soal latihan di website ini disusun secara struktur dan mempermudah siswa mempelajari dan menguasai mata pelajaran pada semester 1 dan 2 2022/2023.

48+ Soal DARING X CLASS 2022/2023 Lengkap1. Zakat Fitrah dikeluarkan oleh setiap jiwa sebesar...

a. 2,5 kilogram
[Jawaban Salah]

b. 2,5 ons
[Jawaban Salah]

c. 2,5 persen
[Jawaban Benar]

d. 2,5 liter
[Jawaban Salah]2. Kekayaan yang akan dizakati harus berada dibawah kekuasaan penuh ….

a. Mustahik
[Jawaban Salah]

b. Hakim
[Jawaban Salah]

c. Muzaki
[Jawaban Benar]

d. Amil
[Jawaban Salah]3. Mengeluarkan zakat mal bagi yang sudah memenuhi syarat hukumnya adalah ….

a. Fardhu Kifayah
[Jawaban Salah]

b. Sunnah Muakkad
[Jawaban Benar]

c. Wajib
[Jawaban Salah]

d. Ghairu Muakkad
[Jawaban Salah]4. Salah satu fungsi zakat mal adalah ….

a. Sebagai tanda syukur kepada Allah SWT
[Jawaban Benar]

b. Untuk menyucikan jiwa
[Jawaban Salah]

c. Menumbuhkan kewibawaan
[Jawaban Salah]

d. Menunjukkan kasih sayang
[Jawaban Salah]5. Syarat wajib zakat adalah berikut,kecuali...

a. Merdeka
[Jawaban Salah]

b. Islam
[Jawaban Salah]

c. Baligh dan Berakal
[Jawaban Salah]

d. Niat
[Jawaban Benar]6. Salah satu pengertian zakat menurut bahasa adalah...

a. Menukarkan
[Jawaban Salah]

b. Menambah
[Jawaban Salah]

c. Mensucikan
[Jawaban Benar]

d. Menyisihkan harta
[Jawaban Salah]7. Seorang muslim memiliki tabungan sebesar 20 juta rupiah dan sudah dimilikinya selama setahun. Jika harga emas pergram Rp. 150.000,- maka orang tersebut wajib mengeluarkan zakatnya sebesar…

a. Rp.234.000,-
[Jawaban Salah]

b. Rp.250.000,-
[Jawaban Salah]

c. Rp.1.000.000,-
[Jawaban Salah]

d. Rp.500.000,-
[Jawaban Benar]8. Keluarga Haji Irsyad sebanyak 16 orang. Zakat fitrah yang harus dikeluarkan sebanyak...

a. 30 kg beras
[Jawaban Salah]

b. 37,5 kg beras
[Jawaban Salah]

c. 45 kg beras
[Jawaban Salah]

d. 40 kg beras
[Jawaban Benar]9. Waktu yang utama untuk mengeluarkan zakat Fitrah adalah…

a. Sesudah shalat subuh hingga berdirinya shalat ‘Idul Fitri
[Jawaban Salah]

b. Pada simpulan Ramadhan
[Jawaban Benar]

c. Pada pertama Ramadhan
[Jawaban Salah]

d. Sesudah shalat ‘Idul Fitri
[Jawaban Salah]10. Masalah zakat dibicarakan dalam bidang...

a. Ibadah
[Jawaban Benar]

b. Akidah
[Jawaban Salah]

c. Muamalah
[Jawaban Salah]

d. Akhlak
[Jawaban Salah]11. Dalam Islam jiwa sanggup dibersihkan dengan…

a. Zakat fitrah
[Jawaban Benar]

b. Pajak pemerintah
[Jawaban Salah]

c. Zakat mal
[Jawaban Salah]

d. Pajak penghasilan
[Jawaban Salah]12. Akibat orang yang tidak mau mengeluarkan zakat fitrah adalah…

a. Tergolong kufur nikmat
[Jawaban Salah]

b. Hartanya tidak suci
[Jawaban Salah]

c. Hartanya tidak berkah
[Jawaban Salah]

d. Puasanya tidak diterima Allah SWT
[Jawaban Benar]13. Kadar zakat padi jika air sulit yaitu sebesar ....

a. 3,5 %
[Jawaban Salah]

b. 10 %
[Jawaban Salah]

c. 2,5 %
[Jawaban Salah]

d. 5 %
[Jawaban Benar]14. Kadar zakat emas adalah ...

a. 3,5 %
[Jawaban Salah]

b. 2,5 %
[Jawaban Benar]

c. 5 %
[Jawaban Salah]

d. 10 %
[Jawaban Salah]15. Perhatikan kata berikut!

I. tumbuh

II. berkembang

III. barokah

IV.thaharah

V. lepas

Yang termasuk arti Zakat secara bahasa adalah...

a. I-II-V
[Jawaban Salah]

b. I-II-IV
[Jawaban Benar]

c. I-III-V
[Jawaban Salah]

d. II-III-IV
[Jawaban Salah]

e. I-IV-V
[Jawaban Salah]16. Perhatikan hal berikut!

I. fakir

II. miskin

III. takmir

IV. amil

V. ibnu Sabil

VI. muzakki

Yang termasuk orang yang berhak menerima zakat adalah...

a. I-III-V-VI
[Jawaban Salah]

b. II-III-V-VI
[Jawaban Salah]

c. I-III-IV-V
[Jawaban Salah]

d. I-II-IV-V
[Jawaban Benar]

e. II-VI-V-VI
[Jawaban Salah]17. salah satu tujuan syariat zakat fitrah adalah menyucikan....

a. harta
[Jawaban Salah]

b. jiwa
[Jawaban Benar]

c. kekayaan
[Jawaban Salah]

d. rumah
[Jawaban Salah]

e. mata pencaharian
[Jawaban Salah]18. Orang yang banyak menanggung hutang termasuk golongan yang berhak menerima zakat disebut....

a. 'amil
[Jawaban Salah]

b. mu'alaf
[Jawaban Salah]

c. ibnu sabil
[Jawaban Salah]

d. gharim
[Jawaban Benar]

e. riqab
[Jawaban Salah]19. Orang memiliki 2 kg gram emas yang telah mencapai satu tahun (haul), zakat yang harus ia keluarkan.... emas

a. 20 gram
[Jawaban Salah]

b. 15 gram
[Jawaban Salah]

c. 10 gram
[Jawaban Salah]

d. 5 gram
[Jawaban Benar]

e. 2.5 gram
[Jawaban Salah]20. Kambing bila mencapai nishab wajib dizakati. nishab kambing adalah....

a. 20 ekor
[Jawaban Salah]

b. 30 ekor
[Jawaban Salah]

c. 40 ekor
[Jawaban Benar]

d. 50 ekor
[Jawaban Salah]

e. 60 ekor
[Jawaban Salah]21. Manfaat ibadah zakat bagi masyarakat adalah....

a. menambah etos kerja
[Jawaban Salah]

b. membersihkan sifat pemalas
[Jawaban Salah]

c. melipatgandakan pahala
[Jawaban Salah]

d. mendukung pembangunan sosial
[Jawaban Benar]

e. membersihkan harta
[Jawaban Salah]22. Adam seorang pegawai negeri, ia mendapatkan gaji dalam sebulan 7.000.000,- untuk kepeluan rumah tangga dan spp siswa 2.000.000. hitunglah zakat yang harus ia keluarkan dalam bulan tersebut!

a. Rp. 100.000,-
[Jawaban Salah]

b. Rp 115.000,-
[Jawaban Salah]

c. Rp 125.000,-
[Jawaban Benar]

d. Rp 135.000,-
[Jawaban Salah]

e. Rp 145.000,-
[Jawaban Salah]23. Seseorang telah memiliki 700 ekor kambing. berapa zakat yang harus ia keluarkan.... kambing

a. 4 ekor
[Jawaban Salah]

b. 5 ekor
[Jawaban Salah]

c. 6 ekor
[Jawaban Salah]

d. 7 ekor
[Jawaban Benar]

e. 8 ekor
[Jawaban Salah]24. Lembaga pemerintah yang mengelolah zakat dibBAZNAS singkatan dari.....

a. Badan Amal Zakat Nasional
[Jawaban Salah]

b. Badan Amil Zakat Nasional
[Jawaban Benar]

c. Badan Amalan Zakat Nasional
[Jawaban Salah]

d. Bagian Amal Zaman Nasional
[Jawaban Salah]

e. Badan Amil Zaman Nasional
[Jawaban Salah]25. Segala sesuatu yang harus ada ketika seseorang melaksanakan zakat disebut dengan?

a. Syarat sah zakat
[Jawaban Salah]

b. Syarat wajib zakat
[Jawaban Benar]

c. Syarat rukun zakat
[Jawaban Salah]

d. Rukun zakat
[Jawaban Salah]26. Gambar disamping termasuk rukun Islam ke......

a. 2
[Jawaban Salah]

b. 4
[Jawaban Salah]

c. 1
[Jawaban Salah]

d. 5
[Jawaban Salah]

e. 3
[Jawaban Benar]27. Dalam Islam jiwa sanggup dibersihkan dengan...

a. Pajak pemerintah
[Jawaban Salah]

b. Zakat mal
[Jawaban Salah]

c. Zakat fitrah
[Jawaban Benar]

d. Pajak penghasilan
[Jawaban Salah]28. Keluarga Haji Sulaiman sebanyak 11 orang. Zakat fitrah yang harus dikeluarkan sebanyak.....

a. 11 kg beras
[Jawaban Salah]

b. 33 liter beras
[Jawaban Salah]

c. 27,5 liter beras
[Jawaban Benar]

d. 37,5 kg beras
[Jawaban Salah]29. Masalah zakat dibicarakan dalam bidang...

a. Muamalah
[Jawaban Salah]

b. Ibadah
[Jawaban Benar]

c. Akidah
[Jawaban Salah]

d. Akhlak
[Jawaban Salah]30. Berikut ini yaitu harta yang tidak wajib untuk dizakati yaitu harta....

a. Barang dagangan
[Jawaban Salah]

b. Hasil curian
[Jawaban Benar]

c. Hasil pertanian
[Jawaban Salah]

d. Hasil temuan
[Jawaban Salah]31. Fitrah membawa maksud 

a. Fitrah manusia
[Jawaban Salah]

b. Sifat semulajadi manusia
[Jawaban Salah]

c. Tabiat manusia yang suci bersih
[Jawaban Benar]

d. Habitat manusia yang suci bersih
[Jawaban Salah]32. Istilah zakat fitrah ialah

a. Membayar sejumlah wang pada bulan puasa
[Jawaban Salah]

b. Mengeluarkan wang untuk bayar zakat
[Jawaban Salah]

c. mengeluarkan makanan asasi sesebuah negara
[Jawaban Benar]

d. kesemua di atas
[Jawaban Salah]33. Berapa golongankah yang layak menerima zakat

a. 7 golongan
[Jawaban Salah]

b. 8 golongan
[Jawaban Benar]

c. 9 golongan 
[Jawaban Salah]

d. 10 golongan
[Jawaban Salah]34. Zakat fitrah juga dikenali sebagai...

a. zakat harta
[Jawaban Salah]

b. zakat beras
[Jawaban Salah]

c. zakat badan
[Jawaban Benar]

d. zakat duit
[Jawaban Salah]35. Antara Syarat-syarat wajib mengeluarkan zakat fitrah:

a. hidup pada akhir bulan Ramadan dan awal bulan Syawal.
[Jawaban Salah]

b. Beragama Islam
[Jawaban Salah]

c. Mempunyai lebihan harta
[Jawaban Salah]

d. Kesemua di atas
[Jawaban Benar]36. Harta yang memenuhi syarat untuk diwakafkan ialah . . .

a. Uang
[Jawaban Salah]

b. Beras
[Jawaban Salah]

c. Tanah
[Jawaban Benar]

d. Bangunan sekolah
[Jawaban Salah]

e. Kos-kosan
[Jawaban Salah]37. Diwakafkan untuk selama-lamanya tidak terbatas waktu tertentu. Kalimat tersebut masuk pada kategori . .

a. Hukum wakaf
[Jawaban Salah]

b. Hikmah wakaf
[Jawaban Salah]

c. Syarat wakaf
[Jawaban Salah]

d. Rukun wakaf
[Jawaban Benar]

e. Manfaat wakaf
[Jawaban Salah]38. Harta yang diwakafkan disebut . . .

a. Mauquf
[Jawaban Benar]

b. Mauqf'alaih
[Jawaban Salah]

c. Sigat
[Jawaban Salah]

d. Wakif
[Jawaban Salah]

e. Nazir
[Jawaban Salah]39. Orang yang diserahi mengurus dan berbagi wakaf disebut . . .

a. Uquf
[Jawaban Salah]

b. Mauqf'alaih
[Jawaban Salah]

c. Sigat
[Jawaban Benar]

d. Wakif
[Jawaban Salah]

e. Nazir
[Jawaban Salah]40. Seperti halnya shalat, wakaf juga memiliki rukun wakaf. Hanya saja rukunnya berbeda. Yang tidak termasuk rukun wakaf adalah ...

a. Pemilik harta itu
[Jawaban Salah]

b. Berakal
[Jawaban Salah]

c. Baligh
[Jawaban Salah]

d. Harta bukan miliknya
[Jawaban Benar]41. Wakaf diartikan sebagai menyerahkan hartanya untuk diambil manfaatnya bagi semua orang. Wakaf dilakukan oleh orang tertentu yang mampu mewakafkan hartanya. Oleh karena itu, wakaf hukumnya ...

a. Wajib
[Jawaban Salah]

b. Sunnah
[Jawaban Benar]

c. Mubah
[Jawaban Salah]

d. Makruh
[Jawaban Salah]

e. Haram
[Jawaban Salah]42. Salah satu lembaga negara yang mengatur waqaf ialah..

a. BTN
[Jawaban Salah]

b. BNI
[Jawaban Salah]

c. BRI
[Jawaban Salah]

d. SYARIAH
[Jawaban Benar]

e. BPK
[Jawaban Salah]43. Menahan suatu benda dan membebaskan / mengalirkan manfaatnya” kalimat tersebut adalah pengertian wakaf secara . .

a. Bahasa
[Jawaban Salah]

b. Ulama
[Jawaban Salah]

c. I'jma ulama
[Jawaban Salah]

d. Syar'i
[Jawaban Benar]

e. Presiden
[Jawaban Salah]44. Saya wakafkan tanah milik saya kepada fakir miskin selama satu tahun. Akad wakaf tersebut hukumnya . ..

a. Wajib
[Jawaban Salah]

b. Alhamdulillah
[Jawaban Salah]

c. Sah
[Jawaban Benar]

d. Haram
[Jawaban Salah]

e. Batal
[Jawaban Salah]45. Seperti halnya shalat, wakaf juga memiliki rukun wakaf. Hanya saja rukunnya berbeda. Yang tidak termasuk rukun wakaf adalah ....

a. waqif
[Jawaban Salah]

b. baligh
[Jawaban Benar]

c. mauquf alaih
[Jawaban Salah]

d. shigot
[Jawaban Salah]46. Orang yang berwakaf disebut....

a. mu'tiqoh
[Jawaban Salah]

b. shigot
[Jawaban Salah]

c. mauquf
[Jawaban Salah]

d. waqif
[Jawaban Benar]47. Harta yang di wakafkan disebut ....

a. nazir
[Jawaban Salah]

b. mauquf alaih
[Jawaban Salah]

c. mauquf
[Jawaban Benar]

d. wakif
[Jawaban Salah]48. Berikut ini adalah syarat bagi seorang wakif, kecuali … .

a. Tidak punya hutang
[Jawaban Salah]

b. Milik sendiri
[Jawaban Salah]

c. Orang kaya
[Jawaban Benar]

d. Atas kemauan sendiri
[Jawaban Salah]49. Hukum Wakaf Uang adalah....

a. Haram
[Jawaban Salah]

b. Wajib
[Jawaban Salah]

c. Sunnah
[Jawaban Salah]

d. Jaiz/Mubah
[Jawaban Benar]50. orang yang diserahi tugas pemiliharaan dan pengurusan benda wakaf, disebut

a. waqif
[Jawaban Salah]

b. nadzir
[Jawaban Benar]

c. mauquf alaih
[Jawaban Salah]

d. saksi
[Jawaban Salah]Demikian Kumpulan Soal DARING X CLASS 2022/2023 dengan Kunci Jawaban, Semangat Sob

Kelas 10 Kumpulan Soal Pendidikan
Gabung dalam percakapan
Posting Komentar
komentar teratas
Terbaru dulu
Daftar Isi
Tautan berhasil disalin.