Notifikasi

48+ Kumpulan Soal WULANGAN ING PUNGKASAN TAUN KELAS KALIH WELAS 2022/2023 dengan Kunci Jawaban

Selamat pagi.. kawan, Di website caktekno.com hari ini 21-May-2022 kami menyediakan kumpulan soal, bank soal beserta daftar jawaban/kunci jawaban tentang WULANGAN ING PUNGKASAN TAUN KELAS KALIH WELAS yang sangat lengkap untuk semua jenjang pendidikan sebagai sarana belajar kamu belajar dan mengikuti PTS (Penilaian Tengah Semester)/UTS/Ulangan/Tugas Rumah/PR/Ujian Akhir untuk Kelas 1st di sekolah atau sebagai referensi soal untuk bapak dan ibu guru di sekolah. Soal latihan di website ini disusun secara struktur dan mempermudah siswa mempelajari dan menguasai mata pelajaran pada semester 1 dan 2 2022/2023.

48+ Soal WULANGAN ING PUNGKASAN TAUN KELAS KALIH WELAS 2022/2023 Lengkap1. cikal bakal ludruk yaiku kesenian ......

a. lerok
[Jawaban Benar]

b. lorek
[Jawaban Salah]

c. remo
[Jawaban Salah]

d. besutan
[Jawaban Salah]

e. bandhan
[Jawaban Salah]2. tari pambuka ing pagelaran ludruk yaiku ....

a. tari srimpi
[Jawaban Salah]

b. tari merak
[Jawaban Salah]

c. tari remo
[Jawaban Benar]

d. tari gambyong
[Jawaban Salah]

e. tari kreasi
[Jawaban Salah]3. para dhagelan ludruk biasane miwiti lawakane kanthi .....

a. lagu dolanan
[Jawaban Salah]

b. tembang macapat
[Jawaban Salah]

c. tembang kenangan
[Jawaban Salah]

d. tembang campursari
[Jawaban Salah]

e. ngidung jula-juli
[Jawaban Benar]4. ludruk ora bisa diuwalake saka perjuangan bangsa indonesia, awit .....

a. ora bisa ditlesih wektu laire lan sapakang nyipta
[Jawaban Salah]

b. ludruk minangka sarana propagandha nglawan penjajah
[Jawaban Benar]

c. para nayaga ludruk wong lanang kabeh kang seneng berjuang
[Jawaban Salah]

d. para pejuang seneng nonton pagelaran ludruk
[Jawaban Salah]

e. sumber ceritane saka sejarah perjuangan nglawan penjajah
[Jawaban Salah]5. tokoh ludruk kang dipateni Jepang yaiku ....

a. cak kartolo
[Jawaban Salah]

b. cak kirun
[Jawaban Salah]

c. cak durasim
[Jawaban Benar]

d. cak supali
[Jawaban Salah]

e. cak agus kuprit
[Jawaban Salah]6. titikane crita ludruk yaiku ......

a. critane nggambarake kahanane masyarakat Jawa Timur
[Jawaban Benar]

b. critane nggambarake siagane para pahlawan nglawan penjajah
[Jawaban Salah]

c. critane nggambarake panandhaning kawula cilik
[Jawaban Salah]

d. critane kapethik saka babad tanah Jawa
[Jawaban Salah]

e. critane kapethik saka epos Ramayana lan Mahabharata
[Jawaban Salah]7. kethoprak sing manggung kanthi pindhah-pindhah panggonan yaiku ....

a. kethoprak jangkep
[Jawaban Salah]

b. kethoprak lesung
[Jawaban Salah]

c. kethoprak pendhapa
[Jawaban Salah]

d. kethoprak gejog
[Jawaban Salah]

e. kethoprak tobong
[Jawaban Benar]8. crita kethoprak biasane njupuk saka crita babad, tegese ....

a. nggambarake panandhaning kawula alit
[Jawaban Salah]

b. crita kang ngandhut unsur sejarah
[Jawaban Benar]

c. crita bab asal-usul panggonan
[Jawaban Salah]

d. crita saka manca negara
[Jawaban Salah]

e. crita carangan
[Jawaban Salah]9. kang dadi ciri wancine kethoprak, yaiku ....

a. para pamaraga/pemain kudu bisa nembang
[Jawaban Benar]

b. para pamaraga/pemain kudu bisa nari
[Jawaban Salah]

c. para pamaraga/pemain kudu bisa bela dhiri
[Jawaban Salah]

d. para pamaraga/pemain kudu bisa nabuh gamelan
[Jawaban Salah]

e. para pamaraga/pemain kudu bisa dadi sutradara
[Jawaban Salah]10. umume crita ing kethoprak nduweni struktur utawa wangunan kang dumadi saka ....

a. dhagelan, jejer, pasulayan, perang, lan wasana
[Jawaban Salah]

b. dhagelan, jejer, perang, pasulayan, lan wasana
[Jawaban Salah]

c. jejer, pasulayan, dhagelan,perang, lan wasana
[Jawaban Benar]

d. jejer, dhagelan,pasulayan, perang, lan wasana
[Jawaban Salah]

e. jejer, perang, dhagelan, pasulayan, lan wasana
[Jawaban Salah]11. para pemain ludruk profesional, biasane tampil tanpa naskah, ananging .....

a. tata laksana (pengelolaan) tontonan kaatur kanthi longgar lan spontan
[Jawaban Benar]

b. sutradhara sing netepake casting (milih pamaraga) lan menehi andharan
[Jawaban Salah]

c. pendhukunge ora andadekake ludruk minangka sumber pengasilan
[Jawaban Salah]

d. pendhukunge ludruk durung kulina main, mula tampilane ora perlu naskah
[Jawaban Salah]

e. isih perlu katuntun minangka paugeran pagelaran tontonan ludruk
[Jawaban Salah]12. titikane basa lan sastra ludruk, uga padha karo titikane masyarakat Jawa timur kang nduweni sipat tinarbuka lan apa anane (ceplas-ceplos),mula guneman ing ludruk ....

a. migunakake basa kang lungit
[Jawaban Salah]

b. migunakake lelewaning basa
[Jawaban Salah]

c. dadi spontan lan prasaja
[Jawaban Benar]

d. dadi kaku kebak tatanan
[Jawaban Salah]

e. tansah cengengesan
[Jawaban Salah]13. asil utawa orane pakaryan kang dilakoni bebarengan ing sajerone kelompok tontonan, gumantung marang ...

a. sutradhara lan sing nanggap tontonan
[Jawaban Salah]

b. sutradhara, pemain, lan prodhuser
[Jawaban Salah]

c. kepriye anggone sutradhara ngatur paraga
[Jawaban Salah]

d. kepriye promosi lan tanggapane penonton
[Jawaban Salah]

e. kepriye manajemen tontonan ing kelompok iku
[Jawaban Benar]14. manajemen tontonan nduweni peranan, yaiku ....

a. netepake rancangan, ngorganisir, lan nandhingake
[Jawaban Salah]

b. netepake rancangan, ngoreksi, lan ngendhaleni
[Jawaban Salah]

c. netepake rancangan, ngorganisir, lan ngendhaleni
[Jawaban Benar]

d. netepake koordinasi,ngorganisir, lan ngendhaleni
[Jawaban Salah]

e. netepake jadwal, ngorganisir, lan ngendhaleni
[Jawaban Salah]15. minangka asil cipta sastra, teks sandhiwara nduweni mupangat kultural, yaiku .....

a. mupangat kang bisa dirasakake langsung dening panyemak
[Jawaban Salah]

b. mupangat kang arupa wewarah bab seniutawa kaendahan kang bisa ditiru dening panyemak.
[Jawaban Salah]

c. mupangat kang arupa wewarah bab pranatan lan kabudayan ing bebrayan
[Jawaban Benar]

d. mupangat kang arupa wewarah bab tatakrama, budi pekerti, lan agama
[Jawaban Salah]

e. mupangat kang arupa piwulang bab ketrampilan praktis kang bisa ditrepake ing bebrayan
[Jawaban Salah]16. Drama uga diarani .....

a. sandhiwara
[Jawaban Benar]

b. lenong
[Jawaban Salah]

c. ludruk
[Jawaban Salah]

d. sinetron
[Jawaban Salah]

e. kethoprak
[Jawaban Salah]17. titikane teks drama yaiku wacane wujud .....

a. lelakon
[Jawaban Salah]

b. guritan
[Jawaban Salah]

c. gancaran
[Jawaban Salah]

d. lukisan
[Jawaban Salah]

e. pacelathon
[Jawaban Benar]18. yen arep ngarang teks drama, luwih dhisik nemtokake ....

a. paragane
[Jawaban Salah]

b. alure
[Jawaban Salah]

c. plote
[Jawaban Salah]

d. temane
[Jawaban Benar]

e. latare
[Jawaban Salah]19. paraga sing awatak becik diarani

a. paragon
[Jawaban Salah]

b. protagonis
[Jawaban Benar]

c. antagonis
[Jawaban Salah]

d. tritagonis
[Jawaban Salah]

e. figuran
[Jawaban Salah]20. jlentrehan lumakune crita ing drama iku diarani ....

a. tema
[Jawaban Salah]

b. plot
[Jawaban Benar]

c. setting
[Jawaban Salah]

d. amanat
[Jawaban Salah]

e. pamawas
[Jawaban Salah]21. panggonan dumadine crita ing drama iku diarani ....

a. tema
[Jawaban Salah]

b. pamawas
[Jawaban Salah]

c. amanat
[Jawaban Salah]

d. setting
[Jawaban Benar]

e. watak
[Jawaban Salah]22. pagelaran lakon (drama) bisa dadi salah sawijine sarana nggegulang moral sing cocok lan trep. jalaran ....

a. tuntunan lan wulangan ing pagelaran lakon (drama) nduweni sifat doktriner kang meksa
[Jawaban Salah]

b. tuntunan lan wulangan ing pagelaran lakon (drama) ora nduweni sifat doktriner kang meksa
[Jawaban Salah]

c. kanthi lumantar nonton pagelaran drama, wewarah bab moral ora bisa rumesep lan kajiwa raga.
[Jawaban Salah]

d. kanthi lumantar nonton pagelaran drama, wewarah bab moral nduweni sifat doktriner kang meksa
[Jawaban Salah]

e. kanthi lumantar nonton pagelaran drama, wewarah bab moral bisa meksa rumesep lan kajiwa raga.
[Jawaban Benar]23. perangan wiwitane crita kanggo nepungake tokoh/paraga, swasana, lan bibit kawit tumuju crita sabanjure, ing struktur teks drama (lakon) diarani ....

a. jejer
[Jawaban Benar]

b. pasulayan
[Jawaban Salah]

c. pangudhare perkara
[Jawaban Salah]

d. pungkasaning crita
[Jawaban Salah]

e. owahing crita
[Jawaban Salah]24. dumadine perkara kang kudu diadhepi dening para tokoh/paraga, ing struktur teks drama (lakon) diarani ....

a. jejer
[Jawaban Salah]

b. pasulayan
[Jawaban Benar]

c. pangudhare perkara
[Jawaban Salah]

d. pungkasaning crita
[Jawaban Salah]

e. owahing crita
[Jawaban Salah]25. pungkasan karampungake pasulayan utawa dredah, ing struktur teks drama (lakon) diarani ....

a. jejer
[Jawaban Salah]

b. pasulayan
[Jawaban Salah]

c. pangudhare perkara
[Jawaban Benar]

d. pungkasaning crita
[Jawaban Salah]

e. owahing crita
[Jawaban Salah]26. bab pokok sing mbedakake antarane tek drama (lakon) karo teks prosa (gancaran) liyane yaiku anane ........ ing teks lakon (drama).

a. urutan crita
[Jawaban Salah]

b. tema
[Jawaban Salah]

c. wewarah
[Jawaban Salah]

d. antawacana
[Jawaban Benar]

e. irah-irahan
[Jawaban Salah]27. pagelaran drama (lakon) bisa lumaku kanthi lancar lan apik, yen ....

a. sekabehe pawongan kasangkut ing pagelaran kanthi linambaran rasa seneng
[Jawaban Salah]

b. sekabehe pawongan melu ngatur pakaryan kanthi linambaran rasa seneng
[Jawaban Salah]

c. sekabehe pawongan makarya kanthi linambaran rasa seneng lan tanggung jawab
[Jawaban Benar]

d. sekabehe pawongan melu netepake pakaryan kanthi linambaran rasa seneng
[Jawaban Salah]

e. sekabehe pawongan melu milih pakaryan kanthi linambaran rasa seneng
[Jawaban Salah]28. sing nduweni jejibahan ngatur lumakune pagelaran wiwit gladhen nganti rampung, diarani .....

a. figuran
[Jawaban Salah]

b. blocking
[Jawaban Salah]

c. sutradara
[Jawaban Benar]

d. wakil
[Jawaban Salah]

e. juru paes
[Jawaban Salah]29. Umume drama/sandhiwara migunakake alur...

a. maju
[Jawaban Benar]

b. mundur
[Jawaban Salah]

c. campuran
[Jawaban Salah]

d. wolak-walik
[Jawaban Salah]

e. regresif
[Jawaban Salah]30. teks drama katulis kanthi bleger kang dumadi saka .....

a. bait, baris, paragraf, lan antawacana
[Jawaban Salah]

b. paragraf, antawacana, swasana, lan pituduh laku
[Jawaban Salah]

c. tokoh, bait, baris, swasana, lan pituduh laku
[Jawaban Salah]

d. tokoh, paragraf, swasana, lan pituduh laku
[Jawaban Salah]

e. tokoh, antawacana, swasana, lan pituduh laku
[Jawaban Benar]31. Saka kesenian, kita ora mung bisa seneng-seneng ngrasakake endahing asil karyaning para seniman, ananging kita uga bisa ....

a. ngundhakake drajat lan pangkat
[Jawaban Salah]

b. ngundhakake gelar lan martabat
[Jawaban Salah]

c. ngundhakake gengsi lan prestisi
[Jawaban Salah]

d. ngundhakake pangkat lan jabatan
[Jawaban Salah]

e. ngundhakake ilmu lan kaweruh
[Jawaban Benar]32. Ibu : Bapak wis dhahar?

Bapak : Wis, ngenteni Ibu kesuwen. Dakkira durung kondur.


Basa kang digunakake ing punggelan teks kasebut yaiku ... .

a. ngoko lugu
[Jawaban Salah]

b. ngoko alus
[Jawaban Benar]

c. krama lugu
[Jawaban Salah]

d. krama alus
[Jawaban Salah]

e. ngoko lan krama
[Jawaban Salah]33. Ibu : Aja kesusu turu, solat isyak dhisik, Rin!

Rina : Inggih, Buk. Kula sampun solat. Menawi Ibuk sampun sayah, mangga sare rumiyin!


Ing punggelan teks kasebut, Ibu migunakake basa ngoko, dene Rina migunakake basa... .

a. ngoko lugu
[Jawaban Salah]

b. ngoko alus
[Jawaban Salah]

c. krama lugu
[Jawaban Salah]

d. krama alus
[Jawaban Benar]

e. ngoko lan krama
[Jawaban Salah]34. Undha-usuk ing basa Jawa iku bakune mung ana loro yaiku... .

a. ragam ngoko alus lan ragam krama inggil
[Jawaban Salah]

b. ragam ngoko lan ragam krama
[Jawaban Benar]

c. ragam krama lugu lan ragam karma inggil
[Jawaban Salah]

d. ragam ngoko lan krama inggil
[Jawaban Salah]

e. ragam krama alus lan krama inggil
[Jawaban Salah]35. Basa ngoko iku basa kang kaprah digunakake ing padinan lan watake ... .

a. rumaket
[Jawaban Benar]

b. ngajeni
[Jawaban Salah]

c. guyonan
[Jawaban Salah]

d. penting
[Jawaban Salah]

e. mirunggan
[Jawaban Salah]36. Basa ngoko yen tetembungane kacampuran tembung-tembung krama kagolongake basa... .

a. ngoko lugu
[Jawaban Salah]

b. ngoko alus
[Jawaban Benar]

c. krama
[Jawaban Salah]

d. krama lugu
[Jawaban Salah]

e. krama alus
[Jawaban Salah]37. Yen kabandhingake karo basa ngoko, basa krama luwih ... .

a. kasar lan rumaket
[Jawaban Salah]

b. luwih gampang cak-cakane
[Jawaban Salah]

c. alus lan nduweni surasa luwih ngajeni
[Jawaban Benar]

d. lugu lan kurang ngajeni liyan
[Jawaban Salah]

e. endhek tataran undha-usuke
[Jawaban Salah]38. Sandhiwara mujudake genre (jinis) asil cipta sastra sing nggambarake....

a. uripe manungsa lumantar solah bawa utawa tindak tanduk.
[Jawaban Benar]

b. uripe manungsa lumantar guyonan lan hiburan.
[Jawaban Salah]

c. uripe manungsa lumantar crita ing ndhuwur panggung.
[Jawaban Salah]

d. uripe manungsa lumantar kesenian tradisional.
[Jawaban Salah]

e. uripe manungsa lumantar sutradhara.
[Jawaban Salah]39. ing ngisor iki kalebu struktur tontonan ludruk, kejaba ......

a. tari remo
[Jawaban Salah]

b. bedhayan
[Jawaban Salah]

c. dhagelan
[Jawaban Salah]

d. crita inti
[Jawaban Salah]

e. perang
[Jawaban Benar]40. selingan guyonan, jejogedan, lan tetembangan sing ditindakake para emban lan abdi kanggo nglipur bendarane kang nandhang prakara, kalebu struktur tontonan kethoprak perangan ....

a. jejer
[Jawaban Salah]

b. pasulayan
[Jawaban Salah]

c. perang
[Jawaban Salah]

d. dhagelan
[Jawaban Benar]

e. wasana
[Jawaban Salah]41. puncake pasulayan antarane tokoh protagonis lan antagonis, kalebu struktur tontonan kethoprak perangan ....

a. jejer
[Jawaban Salah]

b. pasulayan
[Jawaban Salah]

c. perang
[Jawaban Benar]

d. dhagelan
[Jawaban Salah]

e. wasana
[Jawaban Salah]42. tari pambuka ing pagelaran kethoprak yaiku ....

a. tari srimpi
[Jawaban Salah]

b. tari merak
[Jawaban Salah]

c. tari remo
[Jawaban Salah]

d. tari gambyong
[Jawaban Benar]

e. tari kreasi
[Jawaban Salah]43. ing ngisor iki kalebu titikane basa lan sastra ing teks sandhiwara ludruk, kejaba ....

a. ana kidungan/parikan
[Jawaban Salah]

b. migunakake basa banyumasan
[Jawaban Benar]

c. critane asipat masyarakat sentris
[Jawaban Salah]

d. basane spontan lan prasaja
[Jawaban Salah]

e. migunakake basa Jawa dhialek arekan
[Jawaban Salah]44. kesenian khas Jawa timur yaiku ....

a. lenong
[Jawaban Salah]

b. tari srimpi
[Jawaban Salah]

c. ludruk
[Jawaban Benar]

d. kethoprak
[Jawaban Salah]

e. jaipong
[Jawaban Salah]45. kesenian khas Jawa tengah yaiku ....

a. lenong
[Jawaban Salah]

b. tari srimpi
[Jawaban Salah]

c. ludruk
[Jawaban Salah]

d. kethoprak
[Jawaban Benar]

e. jaipong
[Jawaban Salah]46. LUDRUK, asale tembung saka obahe penari tari remo kang tansah ......

a. gela-gelo lan gedrak-gedruk
[Jawaban Benar]

b. megal-megol
[Jawaban Salah]

c. mangguk-mangguk
[Jawaban Salah]

d. gela-gelo lan megal-megol
[Jawaban Salah]

e. gedrak-gedruk lan mangguk-mangguk
[Jawaban Salah]47. KETHOPRAK, asale saka piranti gamelan aran ....

a. kethuk lan kenong
[Jawaban Salah]

b. kethuk lan keprak
[Jawaban Benar]

c. gong lan kempul
[Jawaban Salah]

d. kethuk lan kempul
[Jawaban Salah]

e. keprak lan kempul
[Jawaban Salah]48. ing tontonan ludruk, ana sajian tembang-tembang kang diaturake dening para travesty (wong lanang sing dipaesi wadon). Struktur kasebut kalebu perangan ....

a. dhagelan
[Jawaban Salah]

b. pasulayan
[Jawaban Salah]

c. bedhayan
[Jawaban Benar]

d. ngidung jula-juli
[Jawaban Salah]

e. wasana
[Jawaban Salah]49. kidung kang ginawe dening tokoh ludruk yaiku cak durasim, sing nyebabake dheweke ditembak mati jepang, duweni judhul .....

a. pagupon omahe dara, melok Nipon tambah mulya
[Jawaban Salah]

b. pagupon omahe lawa, melok Nipon tambah mulya
[Jawaban Salah]

c. pagupon omahe lawa, melok Nipon tambah sengsara
[Jawaban Salah]

d. pagupon omahe dara, melok Nipon tambah sengsara
[Jawaban Benar]

e. omah lawa, omah dara, melok Jepang tambah rekasa.
[Jawaban Salah]50. tontonan ludruk nduweni struktur utawa wangunan kang dumadi saka ....

a. bedhayan - tari remo - dhagelan - crita inti
[Jawaban Salah]

b. bedhayan - crita inti - tari remo - dhagelan
[Jawaban Salah]

c. tari remo- bedhayan - dhagelan - crita inti
[Jawaban Benar]

d. crita inti - dhagelan - tari remo - bedhayan
[Jawaban Salah]

e. tari remo - crita inti - dhagelan - bedhayan
[Jawaban Salah]Demikian Kumpulan Soal WULANGAN ING PUNGKASAN TAUN KELAS KALIH WELAS 2022/2023 dengan Kunci Jawaban, Semangat Sob

Kelas 1st Kumpulan Soal Pendidikan
Gabung dalam percakapan
Posting Komentar
komentar teratas
Terbaru dulu
Daftar Isi
Tautan berhasil disalin.