Notifikasi

23+ Kumpulan Soal PENILAIAN HARIAN UPACARA ADAT | WORLD LANGUAGES 2022/2023 dengan Kunci Jawaban

Selamat Sore.. kawan, Di website caktekno.com hari ini 29-Aug-2022 kami menyediakan kumpulan soal, bank soal beserta daftar jawaban/kunci jawaban tentang PENILAIAN HARIAN UPACARA ADAT | WORLD LANGUAGES yang sangat lengkap untuk semua jenjang pendidikan sebagai sarana belajar kamu belajar dan mengikuti PTS (Penilaian Tengah Semester)/UTS/Ulangan/Tugas Rumah/PR/Ujian Akhir untuk Kelas 11 di sekolah atau sebagai referensi soal untuk bapak dan ibu guru di sekolah. Soal latihan di website ini disusun secara struktur dan mempermudah siswa mempelajari dan menguasai mata pelajaran pada semester 1 dan 2 2022/2023.

23+ Soal PENILAIAN HARIAN UPACARA ADAT | WORLD LANGUAGES 2022/2023 Lengkap1. Ancas dianakake upacara adat Tingkeban?

a. kanggo kaslametan bapa biyunge
[Jawaban Salah]

b. kanggo kaslametan jabang bayi
[Jawaban Salah]

c. kanggo kaslametan calon ibu
[Jawaban Salah]

d. kanggo tulak bala
[Jawaban Salah]

e. kanggo kaslametan calon bayi lan ibune utawa kanggo sing sipate tolak bala
[Jawaban Benar]2. Ing ngisor iki sing dudu kalebu urut-urutane ing upacara adat tingkeban yaiku ...

a. siraman
[Jawaban Salah]

b. menek andha tebu
[Jawaban Benar]

c. medhot lawe
[Jawaban Salah]

d. brojolan
[Jawaban Salah]

e. salin rasukan
[Jawaban Salah]3. Sing ditindakake nalika adicara brojolan ing tingkebang yaiku ...

a. nglebokake klapa gadhing enom
[Jawaban Benar]

b. medhot lawe utawa lilitan benang (janur)
[Jawaban Salah]

c. mecahake wajan lan gayung
[Jawaban Salah]

d. nyolong endhoge tanggane
[Jawaban Salah]

e. kendhuren ngundang wong sakampung
[Jawaban Salah]4. Adicara siraman ing tingkeban iku kanggo mitoni anak sing nomer...

a. siji
[Jawaban Benar]

b. loro
[Jawaban Salah]

c. telu
[Jawaban Salah]

d. papat
[Jawaban Salah]

e. lima
[Jawaban Salah]5. Kang diarani tedhak siten yaiku ...

a. cedhak lemah
[Jawaban Salah]

b. mudhun lemah
[Jawaban Benar]

c. sepasaran
[Jawaban Salah]

d. lair sapisan
[Jawaban Salah]

e. upacara slametan
[Jawaban Salah]6. Kang dikarepake ing upacara tedhak siten yaiku ...

a. kareben bocahe sehat
[Jawaban Salah]

b. kasiapan bocah kanggo nglakokake kauripan kang bener ing mangsa ngarep
[Jawaban Benar]

c. cedhake manungsa karo bumi
[Jawaban Salah]

d. kanggo ngindhari kedadean kang ora becik
[Jawaban Salah]

e. Atur puji syukur marang Gusti kang murbeng dumadi.
[Jawaban Salah]7. Dene ing rantaman adicara kang sepisanan yaiku bocah dituntun mlaku maju ngidak jadah 7 werna. Pralambang apajadah 7 werna iku?

a. Bocah saget ngliwati tantangan ing uripipun
[Jawaban Benar]

b. Supaya bocah nduweni dalan urip kang apik lan bisa agawe seneng kaluwarga
[Jawaban Salah]

c. Bocah kuwi mlebu donya lan ing njero uripe bisa kacukupan awit saka pakaryane sing wis dipilih awit cilik.
[Jawaban Salah]

d. Bocah iku nyeker-nyeker pasir kang nduweni teges nggolek panganan
[Jawaban Salah]

e. Bocah nalika dewasa bisa dadi bocah sing dermawan lan seneng tetulung
[Jawaban Salah]8. Ing kegiayatn iki dumadi balang-balangan suruh. Iki tinemu ing adicara ....

a. Dhahar kembul
[Jawaban Salah]

b. Kacar-kucur
[Jawaban Salah]

c. Bobot timbang
[Jawaban Salah]

d. Gantalan
[Jawaban Benar]

e. Singep sindur
[Jawaban Salah]9. Penganten kaloro kapangku dening bapake penganten putri kanthi tangan loro, karangkulake ing pamidhangane penganten sarimbit, sineksenan dening ingkang ibu lan para tamu, para sepuh. Iki tinemu ing adicara ....

a. Dhahar kembul
[Jawaban Salah]

b. Kacar-kucur
[Jawaban Salah]

c. Bobot timbang
[Jawaban Benar]

d. Gantalan
[Jawaban Salah]

e. singep sindur
[Jawaban Salah]10. Upacara larung sesaji biyasane dilaksanake ....

a. Wulan Januari
[Jawaban Salah]

b. Wulan April
[Jawaban Salah]

c. Wulan Besar
[Jawaban Salah]

d. Wulan Sura
[Jawaban Benar]

e. Wulan Desamber
[Jawaban Salah]11. gambar alat sing digunakake ing pernikahan adat jawa iku kasebut....

a. kembang janur
[Jawaban Salah]

b. kembang rawe
[Jawaban Salah]

c. kembar kembang
[Jawaban Salah]

d. kembar mayang
[Jawaban Benar]

e. kembang mayang
[Jawaban Salah]12. upacara pernikahan adat jawa kasebut jenenge apa ...

a. sinduran
[Jawaban Salah]

b. kacar kucur
[Jawaban Salah]

c. balangan gantal
[Jawaban Benar]

d. midhak tigan
[Jawaban Salah]

e. dhahar klimah
[Jawaban Salah]13. kang diarani adat kacar-kucur yaiku....

14. tata urutan adat panggih, sak wise balangan gantal yaiku....

15. kang sinebut adat dhahar klimah yaiku....

16. tatacara adat panggih kang dadi pralambang, manten kakung iku kudu tanggungjawab menehi nafkah marang manten putri, jenenge upacara pernikahan adat apa .....

a. kacar-kucur
[Jawaban Benar]

b. siraman
[Jawaban Salah]

c. wiji dadi
[Jawaban Salah]

d. mecahan tigan
[Jawaban Salah]

e. sinduran
[Jawaban Salah]17. gambar ing ngisor iki kang kalebu upacara adat tedak siten yaiku....

18. ana cengkir gading gambar wayang punika nunjukake kagiyatan....

a. rujakan
[Jawaban Salah]

b. manganan
[Jawaban Salah]

c. tingkeban
[Jawaban Benar]

d. mantenan
[Jawaban Salah]

e. tedhak siten
[Jawaban Salah]19. Uba rampe iki ana ing upacara adat apa? Buceng kuat (tumpeng raksasa), penganten tiron, kembar mayang.

a. larung dam bagong
[Jawaban Salah]

b. larung sembonyo
[Jawaban Benar]

c. panggih manten
[Jawaban Salah]

d. siraman
[Jawaban Salah]

e. tedhak siten
[Jawaban Salah]20. slametan nyewu dinane wong ninggal nduweni tujuan...

a. kanggo tolak bala
[Jawaban Salah]

b. kirim donga marang sedulur kang wis ninggal
[Jawaban Benar]

c. mengeti/memperingati sadulur kang ninggal
[Jawaban Salah]

d. sadaqah marang tangga
[Jawaban Salah]

e. ngumpulake saduluran
[Jawaban Salah]21. masang bleketepe lan tetuwuhan ing upacara adat siraman iku nggambarake...

a. simbol rejeki
[Jawaban Salah]

b. simbol kesuburan, mbesok calon penganten bakal tuwuh lan nduweni anak.
[Jawaban Benar]

c. simbol kasucen utawa kesucian
[Jawaban Salah]

d. simbol katresnan wong tuwa marang anak
[Jawaban Salah]

e. simbol karukunan
[Jawaban Salah]22. kapan tradisi siraman dilaksanakake?

a. dina senin kliwon
[Jawaban Salah]

b. sedina sakdurunge ijab qabul
[Jawaban Benar]

c. sadina sakwise ijab qabul
[Jawaban Salah]

d. sakdurunge jemuk
[Jawaban Salah]

e. sakbare jemuk
[Jawaban Salah]23. kang ora kalebu upacara adat ing daerahmu?

a. panggih manten
[Jawaban Salah]

b. siraman
[Jawaban Salah]

c. tedhak siten
[Jawaban Salah]

d. banthengan
[Jawaban Benar]

e. slametan
[Jawaban Salah]24. upacara adat panggih manten bisa uga diarani ... manten

a. jemuk
[Jawaban Benar]25. Kang dilarung ing DAM bagong yaiku ....

a. ndas kebo
[Jawaban Benar]Demikian Kumpulan Soal PENILAIAN HARIAN UPACARA ADAT | WORLD LANGUAGES 2022/2023 dengan Kunci Jawaban, Semangat Sob

Kelas 11 Kumpulan Soal Pendidikan
Gabung dalam percakapan
Posting Komentar
komentar teratas
Terbaru dulu
Daftar Isi
Tautan berhasil disalin.