Notifikasi

28+ Kumpulan Soal SOAL B.SUNDA PTS GANJIL SMA TAMAN SISWA KELAS XII | Lengkap dengan Kunci Jawaban

Hai, Apa kabar?.. sahabat, Di website caktekno.com hari ini 23-Aug-2022 kami menyediakan kumpulan soal, bank soal beserta daftar jawaban/kunci jawaban tentang SOAL B.SUNDA PTS GANJIL SMA TAMAN SISWA KELAS XII | yang sangat lengkap untuk semua jenjang pendidikan sebagai sarana belajar kamu belajar dan mengikuti PTS (Penilaian Tengah Semester)/UTS/Ulangan/Tugas Rumah/PR/Ujian Akhir untuk Kelas 10 di sekolah atau sebagai referensi soal untuk bapak dan ibu guru di sekolah. Soal latihan di website ini disusun secara struktur dan mempermudah siswa mempelajari dan menguasai mata pelajaran pada semester 1 dan 2 2022/2023.

28+ Soal SOAL B.SUNDA PTS GANJIL SMA TAMAN SISWA KELAS XII | 2022/2023 Lengkap1. Adat kabiasaan atawa tali paranti anu turun tumurun ti karuhun anu masih dilaksanakeun dina pakumbuhan masarakat,disebutna...…

a. Folktor
[Jawaban Salah]

b. Budaya
[Jawaban Salah]

c. Tradisi
[Jawaban Benar]

d. étika
[Jawaban Salah]

e. Tatakrama
[Jawaban Salah]2. Ieu dihandap anu heunteu ka asup upacara daur hirup, nyaéta….

a. Adat anu nyiram
[Jawaban Salah]

b. Adat ngariksa nu Reuneuh
[Jawaban Salah]

c. Adat ngariksa nu Ngajuru
[Jawaban Salah]

d. Adat Mulasara Bali
[Jawaban Salah]

e. Adat Nyalin
[Jawaban Benar]3. Ieu dihandap anu heunteu kaasup kana téhnik nulis karangan pedaran,nyaéta téhnik……

a. Pérsuasi
[Jawaban Benar]

b. Identifikasi
[Jawaban Salah]

c. Ilustrasi
[Jawaban Salah]

d. Dévinisi
[Jawaban Salah]

e. Proses
[Jawaban Salah]4. Aya sabarah rupa-rupa téhnik nu di paké dina karangan pedaran . . . .

a. 6
[Jawaban Salah]

b. 5
[Jawaban Benar]

c. 4
[Jawaban Salah]

d. 3
[Jawaban Salah]

e. 2
[Jawaban Salah]5. Anu heunteu kaasup kana karakter dina Pangimbuhing Twah,nyaéta……

a. Emét
[Jawaban Salah]

b. Imeut
[Jawaban Salah]

c. kandulan
[Jawaban Benar]

d. Rajeun
[Jawaban Salah]

e. Leukeun
[Jawaban Salah]6. Anu heunteu kaasup kana karakter goréng opat paharaman, nyaéta…

a. Babarian
[Jawaban Salah]

b. Humandeuar
[Jawaban Salah]

c. Kukulutus
[Jawaban Salah]

d. langsitan
[Jawaban Benar]

e. Pundungan
[Jawaban Salah]7. Karangan pedaran mangrupa karangan atawa wacana anu eusina ngajentrekeun hiji…

a. Asalna,tempatna,dipintonkeuna
[Jawaban Salah]

b. Ucapana,katana,rangkaiannana
[Jawaban Salah]

c. Kaweuruhna,kaayaannana
[Jawaban Salah]

d. Objek,prosesna,tujuanana jeung gunana
[Jawaban Benar]

e. Sadayana salah
[Jawaban Salah]8. Karangan pedaran teh sok disebut karangan .....

a. Pedaran atawa klasifikasina
[Jawaban Salah]

b. Bacaan jeung komponenna
[Jawaban Salah]

c. Bahasan atawa karangan eksposisi
[Jawaban Benar]

d. Ucapan jeung kalimatna
[Jawaban Salah]

e. Kecapna pilihan
[Jawaban Salah]9. Dihandap ieu anu heunteu ka asup kana adat kebiasaan anu husus,nyaéta…..

a. Sérén taun
[Jawaban Salah]

b. Nyangka
[Jawaban Salah]

c. Suroan
[Jawaban Salah]

d. Ruat bumi
[Jawaban Salah]

e. Bahasan
[Jawaban Benar]10. Kerangka karangan pedaran di wangun ku sabarah bagian ....

a. 3
[Jawaban Benar]

b. 4
[Jawaban Salah]

c. 5
[Jawaban Salah]

d. 6
[Jawaban Salah]11. Dihandap ieu anu heunteu ka asup pedaran bagian bubuka…

a. Gunana obyek
[Jawaban Benar]

b. Alesan milih jéjér
[Jawaban Salah]

c. Pentingna jejer
[Jawaban Salah]

d. Legana pedaran
[Jawaban Salah]

e. Watesan jejer pedaran
[Jawaban Salah]12. Ieu dihandap heunteu kaasup kana unsure dasa pasanta (paneungtreum haté),nyaeta…

a. Ramah
[Jawaban Salah]

b. Cangcingan
[Jawaban Benar]

c. Hook
[Jawaban Salah]

d. Nyecep
[Jawaban Salah]

e. Asih
[Jawaban Salah]13. Aya sabaraha hiji dasa pasanta (Paneungtrem hate) …

a. 8
[Jawaban Salah]

b. 9
[Jawaban Salah]

c. 10
[Jawaban Benar]

d. 11
[Jawaban Salah]

e. 12
[Jawaban Salah]14. Boga karep pikeun maju,gede sumanget,heunteu elehan sisebut …

a. Morogol-morogol
[Jawaban Benar]

b. Emet
[Jawaban Salah]

c. Gapitan
[Jawaban Salah]

d. Karawaleya
[Jawaban Salah]

e. Langsitan
[Jawaban Salah]15. Ngenaan tipeu jeung gaya kapamingpinan sunda bisa kapanggih dina naskah kuno ……

a. Sewaka darma
[Jawaban Salah]

b. Amanat galunggung
[Jawaban Salah]

c. Sanghiyang siksa kandang karesian
[Jawaban Benar]

d. Carita ratu pakuan
[Jawaban Salah]

e. Darma jati
[Jawaban Salah]16. Dina sistim kapamingpinan sunda “Tri tangtu dibumi”,sang prabu kudu boga palasipah ngagurat batu,nyaeta.…

a. Ngawujudkeun kulawarga jeung masyarakat ayem tengtrem
[Jawaban Salah]

b. Ajeung bawahan boga watek silih asih,silih asah,silih asuh
[Jawaban Salah]

c. Kudu lumampah dumasar tekad,ucap,jeung lampah
[Jawaban Salah]

d. Taat tur patuh dina ngajalankeun hukum,tanpa ayana rekayasa
[Jawaban Benar]

e. Boga watek nengtremkeun dina kaadilan
[Jawaban Salah]17. Carita anu sok dilalakonkeun dina pageularan wayang disebutna …

a. Wawacan.
[Jawaban Salah]

b. Hikayat
[Jawaban Salah]

c. Carita Pantun
[Jawaban Salah]

d. Dongéng
[Jawaban Salah]

e. Carita wayang
[Jawaban Benar]18. Ieu dihandap anu heunteu ka asup kana warnaning wayang,nyaéta.....

a. Golék
[Jawaban Salah]

b. Kulit
[Jawaban Salah]

c. Purwa
[Jawaban Salah]

d. Potéhi
[Jawaban Salah]

e. Prabu
[Jawaban Benar]19. Anu disebut putra panengah pandawa téh nyaéta …..

a. Yudistira
[Jawaban Salah]

b. Arjuna
[Jawaban Benar]

c. Bima
[Jawaban Salah]

d. Nakula
[Jawaban Salah]

e. Sadéwa
[Jawaban Salah]20. Tokoh Rahwana atawa Dasamuka aya dina carita wayang….

a. Mahabarata
[Jawaban Salah]

b. Arjuna Sasrabahu
[Jawaban Salah]

c. Ramayana
[Jawaban Benar]

d. Déwa Ruci
[Jawaban Salah]

e. Jabang tutuka
[Jawaban Salah]21. Siloka bubuka pagelaran anu dikawihkeun ku dalang dina wiwitan caritana disebut….

a. Murwa
[Jawaban Benar]

b. Nyandra
[Jawaban Salah]

c. kakawén
[Jawaban Salah]

d. Antawacana
[Jawaban Salah]

e. Janturan
[Jawaban Salah]22. Pandawa téh hartina turunan Pandu Déwanata.jumlahna aya limaan,dihandap ieu anu heunteu ka asup kana pandawa nyaéta…..

a. Yudistira
[Jawaban Salah]

b. Bima
[Jawaban Salah]

c. Arjuna
[Jawaban Salah]

d. Nakula
[Jawaban Salah]

e. Nalangsa
[Jawaban Benar]23. Dihandap ieu anu heunteu ka asup kana istilah pagelaran wayang nyaéta…..

a. Murwa
[Jawaban Salah]

b. Wiwitan
[Jawaban Benar]

c. Nyandra
[Jawaban Salah]

d. Kakawén
[Jawaban Salah]

e. Antawacana
[Jawaban Salah]24. Elmu keur ngatik dalang sangkan masagi lir sinatria disebutna….

a. Kawiradya
[Jawaban Salah]

b. Paramakawi
[Jawaban Salah]

c. Santikaning dalang
[Jawaban Benar]

d. Pamekaran dalang
[Jawaban Salah]

e. Bahasa dalang
[Jawaban Salah]25. Aya sabaraha rupa warnaning wayang anu hirup di Indonesia….

a. 6
[Jawaban Salah]

b. 7
[Jawaban Salah]

c. 8
[Jawaban Salah]

d. 9
[Jawaban Salah]

e. 10
[Jawaban Benar]26. Lalakon anu dicaritakeun ku wayang gelung nyaéta….

a. Mahabarata dan Ramayana
[Jawaban Benar]

b. Semar jeung dewala
[Jawaban Salah]

c. Sigareng jeng si petruk
[Jawaban Salah]

d. Rama jeung sinta
[Jawaban Salah]

e. Arjuna jeung bima
[Jawaban Salah]27. Aya sabaraha kelompok tokoh wayang dina carita Mahabarata….

a. 2
[Jawaban Benar]

b. 3
[Jawaban Salah]

c. 4
[Jawaban Salah]

d. 5
[Jawaban Salah]

e. 6
[Jawaban Salah]28. Dihandap ieu anu heunteu ka asup anak Sunanda dina silsilah mahabarata nyaéta…

a. Gangga
[Jawaban Salah]

b. Pandu
[Jawaban Benar]

c. Santanu
[Jawaban Salah]

d. Setiawati
[Jawaban Salah]

e. Parasara
[Jawaban Salah]29. Dihandap ieu kalimah anu dirarangkénan N nyaéta….

a. Bapa boga imah dua
[Jawaban Salah]

b. Mang Odin meli pacul
[Jawaban Salah]

c. Kamana jalan balik
[Jawaban Salah]

d. Néng Yati nulis surat cinta
[Jawaban Benar]

e. Motor urang kempes
[Jawaban Salah]30. Sabaraha lila dina pagelaran wayang téh….

a. Sapeuting jeput
[Jawaban Benar]

b. Sabulan sakali
[Jawaban Salah]

c. Dua poé dua peuting
[Jawaban Salah]

d. Sataun sakali
[Jawaban Salah]

e. Tilu poé tilu peuting
[Jawaban Salah]Demikian Kumpulan Soal SOAL B.SUNDA PTS GANJIL SMA TAMAN SISWA KELAS XII | Lengkap dengan Kunci Jawaban, Perjalanan Masih Panjang Sob

Kelas 10 Kumpulan Soal Pendidikan
Gabung dalam percakapan
Posting Komentar
komentar teratas
Terbaru dulu
Daftar Isi
Tautan berhasil disalin.