Notifikasi

38+ Kumpulan Soal PTS B. DAERAH X, XI 2019 | SPECIALTY Terbaru dengan Kunci Jawaban

Selamat pagi.. sahabat, Di website caktekno.com hari ini 31-Aug-2022 kami menyediakan kumpulan soal, bank soal beserta daftar jawaban/kunci jawaban tentang PTS B. DAERAH X, XI 2019 | SPECIALTY yang sangat lengkap untuk semua jenjang pendidikan sebagai sarana belajar kamu belajar dan mengikuti PTS (Penilaian Tengah Semester)/UTS/Ulangan/Tugas Rumah/PR/Ujian Akhir untuk Kelas 10 di sekolah atau sebagai referensi soal untuk bapak dan ibu guru di sekolah. Soal latihan di website ini disusun secara struktur dan mempermudah siswa mempelajari dan menguasai mata pelajaran pada semester 1 dan 2 2022/2023.

38+ Soal PTS B. DAERAH X, XI 2019 | SPECIALTY 2022/2023 Lengkap1. Struktur teks geguritan iku dibagi dadi piro?

a. 1
[Jawaban Salah]

b. 2
[Jawaban Benar]

c. 3
[Jawaban Salah]

d. 4
[Jawaban Salah]2. seng diarani Tipografi (bentuke geguritan) iku opo?

a. geguritan kang tinulis ora ngebaki larik lan ora kudu kawiwitan aksara gedhe
[Jawaban Benar]

b. pamilihe tetembungan kang maknane mentes
[Jawaban Salah]

c. geguritan gagrag anyar ora duweni struktur kang baku ngenani cacahe gatra(larik)
[Jawaban Salah]

d. tetembung kang bisa ditangkap dening alat indra
[Jawaban Salah]3. kang diarani Diksi utowo (pilihane tembung)....

a. sawijine karya sastra kang basane cekak
[Jawaban Salah]

b. geguritan gagrang anyar ora kaikat
[Jawaban Salah]

c. wangun geguritan kang tinulis ora ngebaki larik
[Jawaban Salah]

d. pamilihe tetembungan kang maknane mentes(padat)
[Jawaban Benar]4. Imaji tegese ono telu yoiku....??

a. raba, indra, rasa
[Jawaban Salah]

b. swara, paningal, raba
[Jawaban Benar]

c. paningal, swara, irung
[Jawaban Salah]

d. mripat, irung, ilat
[Jawaban Salah]5. Tetembungan kang bisa ditangkap dening alat indra kang bisa nuwuhake imaji, iku diarani tembung ....

a. tembung tipografi
[Jawaban Salah]

b. tembung diksi
[Jawaban Salah]

c. tembung imaji
[Jawaban Salah]

d. tembung konkret
[Jawaban Benar]6. kang aran Busananing Basa yoiku ....

a. tetembung kang bisa ditangkep dening alat indra
[Jawaban Salah]

b. runtuting swara geguritan kang biso ing wiwitan
[Jawaban Salah]

c. panganggone basa kang bisa nguripake swasana
[Jawaban Benar]

d. kekarepan utawa maksud tertamptu kang kinandhut ing saben tembung
[Jawaban Salah]7. Runtuting swara (uni) ing geguritan kang bisa ing wiwitan, tengah, utawa pungkasaning gatra (larik) diarani ....?

a. tembung konkret
[Jawaban Salah]

b. tema
[Jawaban Salah]

c. rasa
[Jawaban Salah]

d. wirama
[Jawaban Benar]8. kang aran Tema yoiku ....

a. kekarepan utawa maksud kang kinandhut ing saben tembung
[Jawaban Benar]

b. pesen kang kinandhut ing geguritan
[Jawaban Salah]

c. kekarepan panggurit marang pemaos
[Jawaban Salah]

d. runtuting swara ing geguritan kang bisa ing wiwitan
[Jawaban Salah]9. ana piro cacahe Struktur Batin .....?

a. 3
[Jawaban Salah]

b. 5
[Jawaban Salah]

c. 2
[Jawaban Salah]

d. 4
[Jawaban Benar]10. Pesen kang kinandhut ing geguritan kang diandharake panggurit marang pemaos yoiku....

a. tema
[Jawaban Salah]

b. amanat
[Jawaban Benar]

c. nada
[Jawaban Salah]

d. rasa
[Jawaban Salah]11. kang aran Nada yoiku .....?

a. kekarepane penggurit marang pemaos selaras karo isine geguritan
[Jawaban Benar]

b. pesen kang kinandhut ing geguritan
[Jawaban Salah]

c. kekarepan utawa maksud kang tertamtu
[Jawaban Salah]

d. runtuting swara ing geguritan kang bisa ing wiwitan
[Jawaban Salah]12. Jeda yaiku ndheg-ndhegane lakune pocapan sajroning maca geguritan, Jeda dewe iku cacahe ono piro ...

a. 5
[Jawaban Salah]

b. 4
[Jawaban Salah]

c. 3
[Jawaban Benar]

d. 2
[Jawaban Salah]13. seng dimaksud Jeda cekak yaiku ....

a. digunakake ing perangane gatra
[Jawaban Salah]

b. digunakake ing saben ganti gatra
[Jawaban Salah]

c. lakune pocapan sajroning maca geguritan
[Jawaban Salah]

d. digunakake saben tembung ing sawijining gatra
[Jawaban Benar]14. seng dimaksud Jeda Madya yoiku ....

a. digunakake ing perangane gatra
[Jawaban Benar]

b. lakue pocapan sajroning maca geguritan
[Jawaban Salah]

c. digunakake ing saben ganti gatra
[Jawaban Salah]

d. tembung ing sawijining gatra
[Jawaban Salah]15. Jeda Digunakake ing saben ganti gatra (larik) iso diarani Jeda ....?

a. jeda cekak
[Jawaban Salah]

b. jeda madya
[Jawaban Salah]

c. jeda dawa
[Jawaban Benar]

d. jeda sawetara
[Jawaban Salah]16. munggah mudhune lagu pocapan ing ukora, iku arane opo ...?

a. rasa
[Jawaban Salah]

b. intonasi
[Jawaban Benar]

c. nada
[Jawaban Salah]

d. wirama
[Jawaban Salah]17. Intonasi iku iso dirupakne gawe tanda ....

a.  \sim  
[Jawaban Salah]

b.  >>  
[Jawaban Salah]

c.  \rightarrow  
[Jawaban Benar]

d.  \leftrightarrow  
[Jawaban Salah]18. Cah enom marang wong tuwa nggunakake basa ....

a. ngoko lugu
[Jawaban Salah]

b. ngoko alus
[Jawaban Salah]

c. krama lugu
[Jawaban Salah]

d. krama inggil
[Jawaban Benar]19. Kesenian Reog Ponorogo asale saka tlatah . . . .

a. Ponorogo
[Jawaban Benar]

b. Banyuwangi
[Jawaban Salah]

c. Semarang
[Jawaban Salah]

d. Solo
[Jawaban Salah]20. Tugase Dhalang yaiku....

a. Tukang nglakokne wayang
[Jawaban Benar]

b. Tukang nabuh gamelan
[Jawaban Salah]

c. Sing gaweyane nembang
[Jawaban Salah]

d. Tukang nggawe wayang
[Jawaban Salah]21. Prosesi meriahaken tahun baru Hijriyah 1441 ing Madrasah Aliyah Haji Ilyas Tambakan minangka bebungah teksih dipun paringi yuswo. pengetan tahun baru islam meniko kedah dipun uri-uri supados generasi muda lan mudi saged mangertosi makna tahun baru Hijriyah meniko.

a. 1440
[Jawaban Salah]

b. 1441
[Jawaban Benar]

c. 1442
[Jawaban Salah]

d. 2019
[Jawaban Salah]22. Sinau basa krama bisa nuntun duwe rasa

a. alus lan ngajeni
[Jawaban Benar]

b. alus lan nesu
[Jawaban Salah]

c. ngajeni lan srei
[Jawaban Salah]

d. srei lan kereng
[Jawaban Salah]23. Kanggo mengeti adicara Pitulas Agustus perlu dianakake lomba-lomba. Tanggapan ora sarujuk kanggo pratelan iki yaiku

a. bener, kanggo nguji keprigelan
[Jawaban Salah]

b. becik, kanggo ngandelake nasionalisme
[Jawaban Benar]

c. aku sanggup dadi panitiyane
[Jawaban Salah]

d. ora perlu, naming nambahi wragad
[Jawaban Salah]24. Unen-unen adigang,adigung adiguna tegese

a. perkara apik utawa ala bakal entuk piwales vokal
[Jawaban Salah]

b. aja ngedirake kuwate gedhene lan kapinterane
[Jawaban Benar]

c. wong urip kudu sabar
[Jawaban Salah]

d. wong pinter lan bodo pada wae ana apese
[Jawaban Salah]25. Candrane Raden Raden Gathotkaca iku bisa mabur tanpa elar.

a. swiwi
[Jawaban Benar]

b. cotang
[Jawaban Salah]

c. pepet
[Jawaban Salah]

d. asta
[Jawaban Salah]26. Sarirane Raden Gathotkaca iku kuat banget, mula digambarake

a. otot kawat balung wesi
[Jawaban Benar]

b. kebat kaya kilat
[Jawaban Salah]

c. mabur tanpa elar
[Jawaban Salah]

d. mandeng geseng
[Jawaban Salah]27. Rambute Simbah wis putih.

a. Rikmanipun Simbah sampun pethak
[Jawaban Benar]

b. rambute simbah wis putih
[Jawaban Salah]

c. Rambutipun Simbah sampun pethak
[Jawaban Salah]

d. Remonipun SImbah Putih
[Jawaban Salah]28. Wacana kang njlentrehake prastawa kanti runtut arane ....

a. Narasi
[Jawaban Benar]

b. Deskripsi
[Jawaban Salah]

c. Argumentasi
[Jawaban Salah]

d. Eksposisi
[Jawaban Salah]29. Karangan kang nggambarake salah sawijining objek kasil pengamatan yaiku ....

a. Deskripsi
[Jawaban Benar]

b. Eksposisi
[Jawaban Salah]

c. Narasi
[Jawaban Salah]

d. Persuasi
[Jawaban Salah]30. Kang ora kalebu struktur teks deskripsi

a. komplikasi
[Jawaban Benar]

b. Identifikasi
[Jawaban Salah]

c. Definisi
[Jawaban Salah]

d. Deskripsi Bagian
[Jawaban Salah]31. Nalika sliramu matur bapak lan ibu becike nganggo ragam basa apa?

a. basa ngoko lugu
[Jawaban Salah]

b. basa krama lugu
[Jawaban Salah]

c. basa ngoko alus
[Jawaban Salah]

d. basa krama alus
[Jawaban Benar]32. Kepriye aturmu nalika nyuwun idin arep nginep ing daleme simbah?

a. Bu, menapa pikantuk menawi ngenjang kula nyipeng wonten dalemipun simbah.
[Jawaban Salah]

b. Bu, menapa kepareng menawi ngenjang kula nyipeng wonten dalemipun

simbah?
[Jawaban Benar]

c. Bu, menapa kepareng menawi ngenjang kula nyipeng wonten griyanipun

simbah?
[Jawaban Salah]

d. Bu, menapa angsal menawi ngenjang kula nyipeng wonten dalemipun simbah?
[Jawaban Salah]33. Sinta : Kula nuwun.

a. ngoko lugu
[Jawaban Salah]

b. ngoko alus
[Jawaban Salah]

c. krama lugu
[Jawaban Salah]

d. krama alus
[Jawaban Benar]34. Wujud wiji asalku

a. u, u, i, u, o
[Jawaban Benar]

b. u, i, i, i, a
[Jawaban Salah]

c. u, r, i, u, o
[Jawaban Salah]

d. u, u, i, u, a
[Jawaban Salah]35. Dhandhanggula

a. 7
[Jawaban Salah]

b. 8
[Jawaban Salah]

c. 9
[Jawaban Salah]

d. 10
[Jawaban Benar]36. Guru kuwi disenengi amarga saliyane jembar segarane uga ora tau mbukak wadine siswane.

a. sabar
[Jawaban Benar]

b. loman
[Jawaban Salah]

c. sayang
[Jawaban Salah]

d. perhatian
[Jawaban Salah]37. Wasana namung samanten atur kula minangka sesulih rencang-rencang kelas IX sedaya, mbok bilih wonten kalepatanipun saha klintunipun atur, kula tansah nyuwun lumunturing samodra sih pangaksami. Ukara ing dhuwur iku pethikan saka pidhato kang kagolong ana ing perangan ...

a. salam pambuka
[Jawaban Salah]

b. purwaka
[Jawaban Salah]

c. pangarep-arep
[Jawaban Salah]

d. panutup
[Jawaban Benar]38. Nyuwun donga pangestu marang para rawuh/tamu supaya apa kang dadi gegayuhane bisa kaleksanan iku kalebu ing perangan …

a. salam pambuka
[Jawaban Salah]

b. purwaka
[Jawaban Salah]

c. pangarep-arep
[Jawaban Benar]

d. panutup
[Jawaban Salah]39. Ki Hajar Dewantara kagungan lelabuhan kang gedhe banget ing donyaning pendhidhikan. Taun 1959 pamarentah paring gelar “Bapak Pendidikan” marang Ki Hajar Dewantara, lan tanggal 2 Mei cundhuk karo tanggal miyose ditetepake minangka Dina Pendidikan Nasional. Sesanti Tut Wuri Handayani nganti saiki dadi lambange Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

a. bapak kesehatan
[Jawaban Salah]

b. bapak nasional
[Jawaban Salah]

c. bapak pendidikan
[Jawaban Benar]

d. bapak kebudayaan
[Jawaban Salah]40. Saben tembang macapat dhuweni paugeran kan mbedakake tembang siji lan tembang liyane. Cacahe gatra saben sak pada diarani ...

a. guru gatra
[Jawaban Benar]

b. guru lagu
[Jawaban Salah]

c. guru wilangan
[Jawaban Salah]

d. guru basa
[Jawaban Salah]Demikian Kumpulan Soal PTS B. DAERAH X, XI 2019 | SPECIALTY Terbaru dengan Kunci Jawaban, Raih Mimpimu Sob

Kelas 10 Kumpulan Soal Pendidikan
Gabung dalam percakapan
Posting Komentar
komentar teratas
Terbaru dulu
Daftar Isi
Tautan berhasil disalin.