Notifikasi

38+ Kumpulan Soal ULAH KAMPUNG ADAT KELAS 9D | Sederajat dengan Kunci Jawaban

Selamat Sore.. kawan, Di website caktekno.com hari ini 23-Aug-2022 kami menyediakan kumpulan soal, bank soal beserta daftar jawaban/kunci jawaban tentang ULAH KAMPUNG ADAT KELAS 9D | yang sangat lengkap untuk semua jenjang pendidikan sebagai sarana belajar kamu belajar dan mengikuti PTS (Penilaian Tengah Semester)/UTS/Ulangan/Tugas Rumah/PR/Ujian Akhir untuk Kelas 1st di sekolah atau sebagai referensi soal untuk bapak dan ibu guru di sekolah. Soal latihan di website ini disusun secara struktur dan mempermudah siswa mempelajari dan menguasai mata pelajaran pada semester 1 dan 2 2022/2023.

38+ Soal ULAH KAMPUNG ADAT KELAS 9D | 2022/2023 Lengkap1. Gambar imah adat di luhur, mangrupa imah ti kampung adat, naon .....

a. Kuta
[Jawaban Benar]

b. Pulo
[Jawaban Salah]

c. Cireundeu
[Jawaban Salah]

d. Mahmud
[Jawaban Salah]2. Dimana perenahna Kampung Adat Kuta teh ....

a. Perenahna di RW 4 Desa Mekar Rahayu Kacamatan Margaasih Kabupaten Bandung Selatan, Jawa Barat
[Jawaban Salah]

b. Perenahna di kampung adat nu aya di daerah kota Cimahi, jln.Leuwi Gajah, provinsi Jawa Barat.
[Jawaban Salah]

c. Perenahna di Désa Cangkuang, Désa Cijakar, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut, Propinsi Jawa Barat.
[Jawaban Salah]

d. Perenahna di Kampung Karangpaninggal, Kecamatan Tambaksari, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat.
[Jawaban Benar]3. Upacara adat ieu maksudna pikeun ngungkapkeun rasa syukur ka Tuhan nu Maha Esa tos dipasihan panen nu ngalimpah sakaligus nolak bala nu tempatna di sisi walungan Cijolang, dipimpin ku Aki Kuncen Maryono. nyaeta ........

a. Upacara Seren Taun
[Jawaban Salah]

b. Upacara Nyuguh
[Jawaban Benar]

c. Upacara Ngalaksa
[Jawaban Salah]

d. Upacara kawin Cai
[Jawaban Salah]4. Seni tradisional sapertos calung, reog, drama (drama Sunda), tagoni (ngalayang), kliningan, jaipongan, kasidah, ronggeng, jeung dangdut modern oge aya. Seni Gondang teh mangrupakeun kasenian khas masarakat agraris nu tos aya ti baheula. Seni Gondang teh disebut oge .....

a. ketuk alu
[Jawaban Benar]

b. ngawih sisindiran
[Jawaban Salah]

c. gamelan
[Jawaban Salah]

d. kacapi sulingan
[Jawaban Salah]5. Gambar di luhur mangrupa Leuit, anu fungsina .....

a. Paragi nyimpen pare nu geus di panen
[Jawaban Benar]

b. Paragi tempat pertemuan antar para sesepuh adat
[Jawaban Salah]

c. Paragi ngayakeun kagiatan ritual adat tradisi
[Jawaban Salah]

d. Paragi tempat cicingna urang kampung adat
[Jawaban Salah]6. Hal anu istimewa ti kampung ieu nyaeta biwir jalan Desa, aya tulisan Hanacaraka”Wilujeung Sumping Di Kampung ......."

a. Pulo
[Jawaban Salah]

b. Cigugur
[Jawaban Salah]

c. Cireundeu
[Jawaban Benar]

d. Mahmud
[Jawaban Salah]7. Bahan pokok di Indonesia teh nyaeta Beas, tapi pandangan masyarakat kampung Cireundeu mah boga alternatif dina bahan makanan pokok nyaeta ......

a. jagong
[Jawaban Salah]

b. sampeu
[Jawaban Benar]

c. sagu
[Jawaban Salah]

d. kentang
[Jawaban Salah]8. Salah sahiji upacara gede nu dilaksanakeun ku masyarakat Kampung Adat Cireundeu nyaeta .....

a. acara seren taun
[Jawaban Salah]

b. acara lebaran
[Jawaban Salah]

c. acara pagelaran 1 Suro
[Jawaban Benar]

d. acara muludan
[Jawaban Salah]9. Sabagian gede masyarakatna nganut jeung nyeukeul teguh kapercayaan anu disebut ... anu percaya ka arwah leluhur.

a. Ajaran Karuhun
[Jawaban Salah]

b. Agama Kristen
[Jawaban Salah]

c. Aliran Madrais
[Jawaban Salah]

d. Sunda Wiwitan
[Jawaban Benar]10. Kampung Cireundeu teu ngajadikeun desana sebagai Objek Daya Tarik Wisata (ODTW), kunaon alesana .....

a. Supaya kampungna tetep beresih, sabab hariwang urang luar kampung teu bisa ngajaga kabersihan daerahna
[Jawaban Salah]

b. Sieun desana jadi kapangaruhan urang luar kampung adatna, jadi masarakatna kabawa kalakuana siga batur
[Jawaban Salah]

c. Hoyong tetep fokus dina ngajalankeun kagiatan sapopoena supaya teuya anu ngaganggu kagiatanana
[Jawaban Salah]

d. Tetep fokus kana desa nu masih ngajaga tradisi heubeul nu geus ngakar diwariskeun ti luluhur adat baheula.
[Jawaban Benar]11. Mangrupa salah sahiji kampung adat nu aya di kabupaten Bandung, perenahna di RW 4 Desa Mekar Rahayu Kacamatan Margaasih Kabupaten Bandung Selatan, nyaeta Kampung adat .....

a. Mahmud
[Jawaban Benar]

b. Kuta
[Jawaban Salah]

c. Cireundeu
[Jawaban Salah]

d. Cigugur
[Jawaban Salah]12. Asal muasal atawa sajarahna ayana Kampung adat anu dinamian Kampung Mahmud, nyaeta .....

a. Pedah anu ngadirikeun eta kampung namina Eyang Mahmud
[Jawaban Salah]

b. Lantaran eta daerah di cicingan ku lolobana Mahmud, singkatan tina Mamah Muda
[Jawaban Salah]

c. Kusabab iji kampungeta diwangun tina sakeupeul taneuh anu dibawa ti Gubah Mahmud_Mekah
[Jawaban Benar]

d. Sabab dinamian tina kecap Mahmudah, anu hartina kasejahteraan atawa kaendahan
[Jawaban Salah]13. Loba jalma nu ngahajakeun jarah ka ieu makom Eyang Abdul Manaf lantaran dianggap karamat. kunaon alesana dianggap karamat ...?

a. Sabab makam eta bisa ngadatangkeun kabeungharan keur nu jarohna
[Jawaban Salah]

b. Kusabab di daerah Kampung Mahmud eta dianggap daerah karamat
[Jawaban Salah]

c. Lantaran kampung Mahmud baheula tempat anu sok dippuja-puja jadi we karamat
[Jawaban Salah]

d. Kulantaran maranehna percaya yen para karuhun bakal datang sarta bakal ngabulkeun sagala nu dipikahayang ku maranehna.
[Jawaban Benar]14. Anu jarah percaya yen Kampung Mahmud teh kampung ajaib lantaran tara kabanjiran sakitu dikurilingan ku walungan Citarum oge. kunaon sababna.....

a. Sabab Eyang Abdul Manaf nempatkeun 40 jin pikeun ngajaga ieu kampung.
[Jawaban Benar]

b. Sabab Eyang Abdul Manaf baheulana ngajagaan kampung Mahmud ku elmuna.
[Jawaban Salah]

c. Sabab Eyang Abdul Manaf ngajagaan ku cara Citarumna dikurilingan ku tembok garede.
[Jawaban Salah]

d. Sabab Eyang Abdul Manaf miboga ajian pikeun ngajaga Kampung mahmud
[Jawaban Salah]15. Kadieunakeun Kampung adat Mahmud sok dipake jaroh, upama rek jaroh aya sababaraha larangan, anu teu kaasupna, nyaeta...

a. Upama rek jaroh dirina kudu aya dina kaayaan anu beresih atawa suci, estuning kudu boga wudhu,.
[Jawaban Salah]

b. Anu rek jaroh kudu make pakean anu anyar, alus, seungit supaya karuhuna resepeun
[Jawaban Benar]

c. Anu jaroh bakal diaping ku kuncen mingpin du’a, nu satuluyna masrahkeun kanu ziarah ngadu’a sewang-sewangan.
[Jawaban Salah]

d. Baheula eta makam teh kacida diajenanna, jaroh rek nincak ka makam karomah sapatu jeung sendalna geus dibuka lebah masjid anu kawilang rada jauh jeung makamna,
[Jawaban Salah]16. Loba pantrangan atawa larangan anu lumaku di kampung Mahmud, nyaeta, iwal ...

a. ulah aya gedong atawa imah nu diwangun tina tembok,
[Jawaban Salah]

b. ulah didatangan ku wisatawan sabab sok kalah ngaruksak kasejahteraan kampung Mahmud.
[Jawaban Benar]

c. teu meunang aya kaca, bedug, sumur, kenteng, jeung goong gede.
[Jawaban Salah]

d. di ieu kampung oge pantrang pisan upama masarakatna ngukut soang jeung embe.
[Jawaban Salah]17. Kasenian di Kampung Mahmud patali jeung kahirupan Kampung Adat Mahmud anu raket pisan jeung religiutas, produk kasenianna oge tangtu moal jauh tina eta kabiasaan. Kasenian nu mekar di ieu kampung teh nyaeta

a. marawisan
[Jawaban Salah]

b. nasidan
[Jawaban Salah]

c. pupujian
[Jawaban Salah]

d. terbangan
[Jawaban Benar]18. Gambar imah adat di luhur, nyaeta anu aya di Kampung adat mana ...

a. Rancakalong
[Jawaban Benar]

b. Sindangbarang
[Jawaban Salah]

c. Mahmud
[Jawaban Salah]

d. Cigugur
[Jawaban Salah]19. ............ nyaeta salah sahiji upacara adat sunda ngabawa padi ka lumbung sareng ngadamel laksa kanggo rasa syukur ka Allah SWT. tina kaberhasilan sareng kasuksesan panen pare disawah. Upacara tradisional ieu dilaksanakeun pikeun acara rutin di Rancakalong,tur kapercayaan lokal ngahormat ka Nyi Pohaci SangHyang Sri (Dewi Padi).

a. seren taun
[Jawaban Salah]

b. ngalaksa
[Jawaban Benar]

c. kawin cai
[Jawaban Salah]

d. muludan
[Jawaban Salah]20. Dina tahapan upacara ngalaksa, aya Meuseul : nyaeta kata anu di pilih kanggo ngahormat nyai pohaci anu jadi pangganti kata numbuk. Meuseul aya 2 jenis nyaeta .....

a. meuseul geulis jeung meuseul mitembeyan
[Jawaban Benar]

b. meuseul kasep jeung meuseul milangkala
[Jawaban Salah]

c. meuseul halus jeung meuseul mera
[Jawaban Salah]

d. meuseul lemes jeung meuseul nguleman
[Jawaban Salah]21. Kasenian anu sok aya dina upacara ngalaksa nyaeta pintonan kesenian .....

a. angklung
[Jawaban Salah]

b. gamelan
[Jawaban Salah]

c. tarawangsa
[Jawaban Benar]

d. kacapi sulingan
[Jawaban Salah]22. Kunaon Kampung adat Rancakalong dinamian Kampung Rancakalong ...?

a. sabab daerahna seueur kalong
[Jawaban Salah]

b. sabab daerahna deukeut jeung guha nu pinuh kalong
[Jawaban Salah]

c. sabab memang kampung adatna namina sami sareng Kacamatana nyaeta Rancakalong
[Jawaban Benar]

d. sabab luluhurna nu mimiti cicing ayana di daerah Rancakalong
[Jawaban Salah]23. Kampung tradisional disebut..................... Tempatna aya di komplek Cangkuang Temple, ngan sateuacan palebah pura.

a. Kampung Kuta
[Jawaban Salah]

b. Kampung Pulo
[Jawaban Benar]

c. Kampung Cireundeu
[Jawaban Salah]

d. Kampung Cigugur
[Jawaban Salah]24. Kumaha sajarah ayana candi cangkuang di Kampung Pulo ...?

a. candina geus aya samemeh jadi kampung adat pulo
[Jawaban Benar]

b. candina baheula dipake tempat panyumputan ti panjajah
[Jawaban Salah]

c. candina mangrupa paningglanan sajarah baheula
[Jawaban Salah]

d. candina dijadikeun tempat keur ibadah
[Jawaban Salah]25. Pamali atawa larangan anu kudu dilaksanakeun di Kampung Adat Pulo eta, iwal ...

a. teu meunang miara sato ingon nu sukuna opat;
[Jawaban Salah]

b. teu meunang nabeuh goong atawa gamelan;
[Jawaban Salah]

c. teu meunang digawé dina poé Jumaah, sabab waktuna ibadah;
[Jawaban Benar]

d. teu meunang aya leuwih ti 6 kulawarga ( kudu 6 suhunan imah jeung 1 masjid)
[Jawaban Salah]26. Naon fungsi Candi cangkuang ayeuna anu aya di Kampung Pulo ...

a. pikeun tempat pamujaan nu boga paniatan ngajugjug husus ka candi lain ka kampung adatna
[Jawaban Salah]

b. pikeun jadi obyek wisata sabab mangrupa paninggalan sajarah
[Jawaban Benar]

c. pikeun jadi museum yen baheula aya agama Hindu
[Jawaban Salah]

d. pikeun tujuan supaya leuwih loba datang pengunjung
[Jawaban Salah]27. Posisi masjid ayana caket pamukiman masarakat teu ?

a. masjid ayana di caket sekitaran 6 imah na
[Jawaban Benar]

b. masjid deukeut jeung candi
[Jawaban Salah]

c. masjid ayana di hareupeun gerbang kampung pulo
[Jawaban Salah]

d. masjid ayana di tengah-tengah pamukiman masarakat
[Jawaban Salah]28. Upama anu jadi kuncen di Kampung Pulo kudu kumaha?

a. dipilih ku masarakatna anu katingali wanteran
[Jawaban Salah]

b. saha wae anu siap asal cinta adat tradisina
[Jawaban Salah]

c. kudu katurunan ti Eyang Arif Muhammad
[Jawaban Benar]

d. anu dijadikeun sesepuh di eta Kampung
[Jawaban Salah]29. Dina larangana salasahijina "teu meunang digawé dina poé rebo; poé ieu téh hususon Arif Muhammad ngajarkeun Islam,", kumaha mun aya nu ngalanggar ?

a. bakal dimusuhan ku urang kampung adat Pulo tuluy diusir
[Jawaban Salah]

b. bakal dianggap teu taat kanu aturan ajarana, sabab waktuna pikeun ibadah,anu ahirna aya akibatna
[Jawaban Benar]

c. bakal dijadikeun urang asing ku masarakatna
[Jawaban Salah]

d. bakal keuna ku dosa sabab teu patuh kumaha Eyang
[Jawaban Salah]30. Diantara gambar imah adat di unggal Kampung. Anu mangrupa imah adat Kampung Pulo nyaeta ...

31. Sajarah ayama Kampung Adat Cigugur dimimitian ku tokoh adatna anu matak jadi ayana kampung Cigugur, nyaeta ...

a. Kyai Madrais
[Jawaban Benar]

b. Eyang Abdul Manaf
[Jawaban Salah]

c. Eyang Arif Muhammad
[Jawaban Salah]

d. Djatikusamh
[Jawaban Salah]32. Kasenian anu aya di Kampung Cigugur, iwal ....

a. Kawin Cai
[Jawaban Salah]

b. Tari Buyung
[Jawaban Salah]

c. Cingcowong
[Jawaban Salah]

d. Ngalaksa
[Jawaban Benar]33. Kumaha tradisi di Kampung Cigugur ?

a. ngalaksanakeun upacara Pesta Dadung
[Jawaban Benar]

b. Ngalaksanakeun upacara Muludan
[Jawaban Salah]

c. Ngalaksanakeun upacara Nyuguh
[Jawaban Salah]

d. Ngalaksanakeun upacara Ngalaksa
[Jawaban Salah]34. Dimana perenahna Kampung adat Cigugur teh ...

a. Di Sumedang
[Jawaban Salah]

b. Di Kuningan
[Jawaban Benar]

c. Di Ciamis
[Jawaban Salah]

d. Di Garut
[Jawaban Salah]35. Tina Gambar ieu di handap, anu mangrupa Kasenian Tari Buyung anu aya di Kampung Cigugur, nyaetaaa...

36. Gambar imah adat Kampung Cigugur anu mangrupa Paseban atawa aula, nyaeta .....

37. Kumaha Sajarahna ayana Kampung Sindang Barang ?

a. sajarahna nu aya dina Babat Pajajaran sareng tulisan ogé aya di pantun bogor, aya Karajaan bawahan anu nami Sindangbarang kalayan ibukota, Kutabarang.
[Jawaban Benar]

b. Sajarahna baheulana keur jaman pajajah loba anu sindang didinya bari nyimpenan barang bawaan maranehna
[Jawaban Salah]

c. Sajarahna ayana mangrupa titinggal para karuhunna urang dinya ti baheula geus aya di daerah Sindang barang
[Jawaban Salah]

d. Sajarahna mah pedah ayana urang asing anu sindang ka eta daerah, tuluy netep didinya bari nyandak barang nu berharga
[Jawaban Salah]38. Naon agamana di Kampung Sindang Barang teh?

a. Agama Kristen
[Jawaban Salah]

b. Agama Hindu
[Jawaban Salah]

c. Agama Islam
[Jawaban Benar]

d. Sunda Wiwitan
[Jawaban Salah]39. Upacara adat anu masih dilestarikeun nepika ayeuna nyaeta ....

a. Upacara adat Ngalaksa
[Jawaban Salah]

b. Upacara adat Seren Taun
[Jawaban Benar]

c. Upacara adat Pesta Dadung
[Jawaban Salah]

d. Upacara adat Nyuguh
[Jawaban Salah]40. Gambar imah di luhur mangrupa imah adat ti Kampung .....

a. Kampung Rancakalong
[Jawaban Salah]

b. Kampung Mahmud
[Jawaban Salah]

c. Kampung Kuta
[Jawaban Salah]

d. Kampung Sindang Barang
[Jawaban Benar]Demikian Kumpulan Soal ULAH KAMPUNG ADAT KELAS 9D | Sederajat dengan Kunci Jawaban, Raih Mimpimu Sob

Kelas 1st Kumpulan Soal Pendidikan
Gabung dalam percakapan
Posting Komentar
komentar teratas
Terbaru dulu
Daftar Isi
Tautan berhasil disalin.