Notifikasi

8+ Kumpulan Soal SESERUAN SARENG BASA SUNDA | FUN Sederajat dengan Kunci Jawaban

Selamat pagi.. sobat, Di website caktekno.com hari ini 30-Aug-2022 kami menyediakan kumpulan soal, bank soal beserta daftar jawaban/kunci jawaban tentang SESERUAN SARENG BASA SUNDA | FUN yang sangat lengkap untuk semua jenjang pendidikan sebagai sarana belajar kamu belajar dan mengikuti PTS (Penilaian Tengah Semester)/UTS/Ulangan/Tugas Rumah/PR/Ujian Akhir untuk Kelas University di sekolah atau sebagai referensi soal untuk bapak dan ibu guru di sekolah. Soal latihan di website ini disusun secara struktur dan mempermudah siswa mempelajari dan menguasai mata pelajaran pada semester 1 dan 2 2022/2023.

8+ Soal SESERUAN SARENG BASA SUNDA | FUN 2022/2023 Lengkap1. Dina karawitan Sunda. Antara kawih jeung tembang teh dlbedakeun. Dina kawihnmah aya wirahma jeung . . .

a. tempo
[Jawaban Salah]

b. padalisan
[Jawaban Benar]

c. jajaran
[Jawaban Salah]

d. konci nada
[Jawaban Salah]2. Kakawih sok disebit oge kawih murangkalih atawa barudak lataran . . .

a. dikawihheun ku barudak sakola
[Jawaban Salah]

b. eusi rumpaka kawihna ngenaan barudak
[Jawaban Salah]

c. dikawihkeunana dina kaulinan barudak
[Jawaban Benar]

d. wajib dihaleuangken ku barudak sakola
[Jawaban Salah]3. Judul-judul kakawihan barudak nu popular dina sastra Sunda. Iwal . . .

a. Oray-orayan
[Jawaban Salah]

b. pocicipoci
[Jawaban Salah]

c. hompimpa
[Jawaban Salah]

d. talaktilu
[Jawaban Benar]4. Gagasan pokok anu arek ditepikeun ku nu ngarang rumpaka kawih ka nu maca

a. purwakanti
[Jawaban Salah]

b. tema
[Jawaban Benar]

c. nada
[Jawaban Salah]

d. suasana
[Jawaban Salah]5. Kawih, kakawihan, jeng tembang teh umumna dituis dina wangun sastra . . .

a. drama
[Jawaban Salah]

b. prosa
[Jawaban Salah]

c. prosa liris
[Jawaban Salah]

d. puisi
[Jawaban Benar]6. Kagiatan guneman Tanya Jawab antara nu ngawawancara jeung nu diwawancara / narasumber nu tujuanna keur ngumpulkeun Informasi ....

a. debat
[Jawaban Salah]

b. wawancara telepon
[Jawaban Salah]

c. wawancara lamaran gawe
[Jawaban Salah]

d. wawancara wartawan
[Jawaban Benar]7. Nu disebut angket wawancara nyaeta . . .

a. daftar patalekan anu rek ditanyakeun
[Jawaban Benar]

b. daftar kaperluan wawancara
[Jawaban Salah]

c. alat paragi ngarekam dina wawancara
[Jawaban Salah]

d. alat paragi syuting dina wawancara
[Jawaban Salah]8. Sawatara hal anu kudu dilaksanakeun waktu wawancara. Iwal . . .

a. make basa Sunda anu merenah
[Jawaban Salah]

b. nyatatkeun Informasi penting anu ditepikeun ku narasumber
[Jawaban Salah]

c. leuwih hade ngarekam hasil wawancara
[Jawaban Salah]

d. menta duit ka narasumber lantaran geus diwawancara
[Jawaban Benar]9. Saruana atawa padeukeutna sora-sora di unggal padalisan sasak atawa kawih disebut ...

a. purwakanti
[Jawaban Benar]

b. purwadaksi
[Jawaban Salah]

c. suasana
[Jawaban Salah]

d. nada lagu
[Jawaban Salah]10. Jalma anu mere informasi atawa jalma anu di wawancara disebut....

a. narasumber
[Jawaban Benar]

b. pangjejer
[Jawaban Salah]

c. panumbu catur
[Jawaban Salah]

d. moderator
[Jawaban Salah]Demikian Kumpulan Soal SESERUAN SARENG BASA SUNDA | FUN Sederajat dengan Kunci Jawaban, Semangat Sob

Kelas University Kumpulan Soal Pendidikan
Gabung dalam percakapan
Posting Komentar
komentar teratas
Terbaru dulu
Daftar Isi
Tautan berhasil disalin.