Notifikasi

23+ Kumpulan Soal LATIHAN PTS 1 BASA SUNDA KELAS 6 | OTHER 2022/2023 dengan Kunci Jawaban

Hai, Apa kabar?.. sahabat, Di website caktekno.com hari ini 13-Sep-2022 kami menyediakan kumpulan soal, bank soal beserta daftar jawaban/kunci jawaban tentang LATIHAN PTS 1 BASA SUNDA KELAS 6 | OTHER yang sangat lengkap untuk semua jenjang pendidikan sebagai sarana belajar kamu belajar dan mengikuti PTS (Penilaian Tengah Semester)/UTS/Ulangan/Tugas Rumah/PR/Ujian Akhir untuk Kelas 6 di sekolah atau sebagai referensi soal untuk bapak dan ibu guru di sekolah. Soal latihan di website ini disusun secara struktur dan mempermudah siswa mempelajari dan menguasai mata pelajaran pada semester 1 dan 2 2022/2023.

23+ Soal LATIHAN PTS 1 BASA SUNDA KELAS 6 | OTHER 2022/2023 Lengkap1. Jalak Bali Rék Tumpur di Habitat Aslina

a. bodas hideung
[Jawaban Benar]

b. hideung beureum
[Jawaban Salah]

c. bodas beureum
[Jawaban Salah]

d. hideung biru
[Jawaban Salah]2. Jalak Bali Rék Tumpur di Habitat Aslina

a. Alamendah
[Jawaban Salah]

b. Dr. Baron Stressmann
[Jawaban Benar]

c. Sir Stamford Raffles
[Jawaban Salah]

d. Dr. Joseph Arnold
[Jawaban Salah]3. Jalak Bali Rék Tumpur di Habitat Aslina

a. Denpasar
[Jawaban Salah]

b. Kuta
[Jawaban Salah]

c. Buleleng
[Jawaban Benar]

d. Surabaya
[Jawaban Salah]4. Usaha ngendogkeun jeung nganakkeun sasatoan nu langka disebut ….

a. kebon binatang
[Jawaban Salah]

b. penangkaran
[Jawaban Benar]

c. hutan lindung
[Jawaban Salah]

d. taman nasional
[Jawaban Salah]5. Jalak Bali aslina ti habitat leuweung di ….

a. Bali
[Jawaban Benar]

b. Lombok
[Jawaban Salah]

c. Papua
[Jawaban Salah]

d. Kalimantan
[Jawaban Salah]6. Harti paribasa “Kawas gaang katincak” nyaeta ….

a. pamohalan kajadian
[Jawaban Salah]

b. baheula pisan
[Jawaban Salah]

c. naon baé atawa saha baé anu dipikasieun ku urang
[Jawaban Salah]

d. anu tadina ramé kacida, ayeuna mah jempling pisan
[Jawaban Benar]7. Dina pupuh aya nu dimaksud guru lagu. Guru lagu nyaeta ….

a. sora tungtung unggal jajaran
[Jawaban Benar]

b. jumlah suku kata dina hiji pada
[Jawaban Salah]

c. judul lagu
[Jawaban Salah]

d. jumlah padalisan unggal pada
[Jawaban Salah]8. Diwangun ku pada (bait) anu geus tangtu jumlah padalisanna (jajaran), Unggal tungtung padalisan geus tangtu sorana (guru laguna). Eta mangrupa ciri-ciri ….

a. sajak
[Jawaban Salah]

b. biantara
[Jawaban Salah]

c. pupuh
[Jawaban Benar]

d. wacana
[Jawaban Salah]9. Harti paribasa “Kawas ucing jeung anjing” nayaeta …

a. teu daek akur
[Jawaban Benar]

b. migawé laku nu moal aya hasilna
[Jawaban Salah]

c. jaman baheula pisan
[Jawaban Salah]

d. teu daek cicing lantaran meunang kasusah
[Jawaban Salah]10. Paribasa “Katempuhan buntut maung” hartina ….

a. migawé laku nu moal aya hasilna.
[Jawaban Salah]

b. Batur anu salahna atawa anu boga dosana, tapi urang anu kudu nyanghareupan balukarna.
[Jawaban Benar]

c. Beunghar ku barang titipan atawa ginding ku pakean batur.
[Jawaban Salah]

d. Meunang untung gede tina modal leutik
[Jawaban Salah]11. Abi neda, pun bapa ….

a. nyatu
[Jawaban Salah]

b. dahar
[Jawaban Salah]

c. emam
[Jawaban Salah]

d. tuang
[Jawaban Benar]12. "Punten pangnutupkeun panto!”

a. pananya
[Jawaban Salah]

b. panyeluk
[Jawaban Benar]

c. wawaran
[Jawaban Salah]

d. aktip
[Jawaban Salah]13. Lamun nampanan kudu ku leungeun katuhu ulah ku . . . sabab teu sopan.

a. sirah
[Jawaban Salah]

b. suku
[Jawaban Salah]

c. awak
[Jawaban Salah]

d. kenca
[Jawaban Benar]14. Dipapatahan teh kalah renyah – renyoh kawas . . . .

a. munding
[Jawaban Salah]

b. monyet
[Jawaban Benar]

c. ucing
[Jawaban Salah]

d. sapi
[Jawaban Salah]15. Bakat ku sieun digegel ku anjing, . . . lumpatna tarik pisan.

a. bret
[Jawaban Salah]

b. bray
[Jawaban Salah]

c. beretek
[Jawaban Benar]

d. gedebug
[Jawaban Salah]16. Hayam keur …, entog keur lolodok.

a. dahar
[Jawaban Salah]

b. tuang
[Jawaban Salah]

c. nyatu
[Jawaban Benar]

d. hakan
[Jawaban Salah]17. Jumlah pupuh sadayana aya …

a. 17
[Jawaban Benar]

b. 18
[Jawaban Salah]

c. 19
[Jawaban Salah]

d. 20
[Jawaban Salah]18. Leuweung anu teu beunang diganggu pisan. Tong boroning dituar kaina, malah diala pangpungna ogé teu meunang. Sagala rupana dipasrahkeun kana kahayang alam disebut leuweung ….

a. garapan
[Jawaban Salah]

b. larangan
[Jawaban Benar]

c. olahan
[Jawaban Salah]

d. tuaran
[Jawaban Salah]19. Pupuh Durma tiap pada diwangun ku … padalisan.

a. 5
[Jawaban Salah]

b. 7
[Jawaban Benar]

c. 9
[Jawaban Salah]

d. 12
[Jawaban Salah]20. Bedana pupuh sareng sajak nyaeta ....

a. Pupuh diwangun ku pada (bait) anu geus tangtu jumlah padalisanna (jajaran), sedengkeun sajak mah jumlah pada (bait) teu ditangtukeun kudu sabaraha-sabarahana
[Jawaban Benar]

b. Sajak diwangun ku pada (bait) anu geus tangtu jumlah padalisanna (jajaran), sedengkeun pupuh mah jumlah pada (bait) teu ditangtukeun kudu sabaraha-sabarahana
[Jawaban Salah]

c. Pupuh teu diwangun ku pada (bait) anu teu tangtu jumlah padalisanna (jajaran), sedengkeun sajak mah jumlah pada (bait) teu ditangtukeun kudu sabaraha-sabarahana
[Jawaban Salah]

d. Pupuh diwangun ku pada (bait) anu geus tangtu jumlah padalisanna (jajaran), sedengkeun sajak mah jumlah pada (bait) ditangtukeun kudu sabaraha-sabarahana
[Jawaban Salah]21. Paribasa “Leuweung dibukbak urang balangsak” hartina ....

a. Mun urang ngaruksak leuweung, urang jadi tambah beunghar, bisa kabeuli sagala rupa
[Jawaban Salah]

b. Mun urang ngaruksak leuweung, urang sangsara, sagala harese utamana hese cai
[Jawaban Benar]

c. Mun urang ngajaga leuweung, urang sangsara, sagala harese utamana hese cai
[Jawaban Salah]

d. Mun urang ngajaga leuweung, urang meunang hadiah ti pamarentah
[Jawaban Salah]22. Leuweung larangan hartina ....

a. Leuweung anu teu beunang diganggu pisan. Tong boroning dituar kaina, malah diala pangpungna ogé teu meunang. Sagala rupana dipasrahkeun kana kahayang alam
[Jawaban Benar]

b. Leuweung anu meunang diganggu. Bisa dituar kaina, diala pangpungna jeung sagala rupana dipasrahkeun kana kahayang jelema
[Jawaban Salah]

c. Leuweung anu meunang diganggu. Tapi diwates pisan ngalana teu meunang sagawayah. Biasana dijaga ku masarakat adat di hiji daerah anu deukeut kana leuweung larangan
[Jawaban Salah]

d. Leuweung anu teu beunang diganggu pisan. Tapi dina hiji waktu kaina bisa diala, disa diolah asal ulah dibukbak kabeh ameh bisa ngajaga eta leuweung
[Jawaban Salah]23. Balakbak, Sinom, Asmarandana, Kinanti, Dangdanggula, jeung Durma kaasup kana ....

a. sajak
[Jawaban Salah]

b. biantara
[Jawaban Salah]

c. sisindiran
[Jawaban Salah]

d. pupuh
[Jawaban Benar]24. Leuweung Pacawati di Bogor, Kampung Naga di Tasikmalaya, Leuweung Kampung Kuta di Ciamis jeung Leuweung Cibeet di Cilacap mangrupa sababaraha hiji conto leuweung ....

a. garapan
[Jawaban Salah]

b. larangan
[Jawaban Benar]

c. olahan
[Jawaban Salah]

d. sadapan
[Jawaban Salah]25. Watek pupuh Durma nyaeta ....

a. rasa bungah, gumbira, kadeudeuh
[Jawaban Salah]

b. rasa ngadagoan, deudeupeun, atawa aya rasa kanyaah
[Jawaban Salah]

c. bobodoran, pikaseurieun
[Jawaban Salah]

d. rasa ambek, nafsu, pasea, perang, sumanget
[Jawaban Benar]Demikian Kumpulan Soal LATIHAN PTS 1 BASA SUNDA KELAS 6 | OTHER 2022/2023 dengan Kunci Jawaban, Semangat Belajar Sob

Kelas 6 Kumpulan Soal Pendidikan
Gabung dalam percakapan
Posting Komentar
komentar teratas
Terbaru dulu
Daftar Isi
Tautan berhasil disalin.