Notifikasi

33+ Kumpulan Soal ULANGAN HARIAN 3 BASA JAWA KELAS 4 (TEKS CRITA RAKYAT) | OTHER 2022/2023 dengan Kunci Jawaban

Selamat pagi.. sahabat, Di website caktekno.com hari ini 07-Sep-2022 kami menyediakan kumpulan soal, bank soal beserta daftar jawaban/kunci jawaban tentang ULANGAN HARIAN 3 BASA JAWA KELAS 4 (TEKS CRITA RAKYAT) | OTHER yang sangat lengkap untuk semua jenjang pendidikan sebagai sarana belajar kamu belajar dan mengikuti PTS (Penilaian Tengah Semester)/UTS/Ulangan/Tugas Rumah/PR/Ujian Akhir untuk Kelas 4 di sekolah atau sebagai referensi soal untuk bapak dan ibu guru di sekolah. Soal latihan di website ini disusun secara struktur dan mempermudah siswa mempelajari dan menguasai mata pelajaran pada semester 1 dan 2 2022/2023.

33+ Soal ULANGAN HARIAN 3 BASA JAWA KELAS 4 (TEKS CRITA RAKYAT) | OTHER 2022/2023 Lengkap1. Unsur kang mbangun crita saka njero, diarani ….

a. unsur intrinsik
[Jawaban Benar]

b. unsur panasonik
[Jawaban Salah]

c. unsur ultrasonik
[Jawaban Salah]

d. unsur intrasonik
[Jawaban Salah]2. Pokok pikiran kang dienggo minangka dhasare pengarang, diarani ….

a. alur
[Jawaban Salah]

b. tema
[Jawaban Benar]

c. penokohan
[Jawaban Salah]

d. latar
[Jawaban Salah]3. Dalane crita, rerangkene prastawa kang mbentuk crita kanthi dhasar gayutan antarane sebab akibat, diarani ….

a. tema
[Jawaban Salah]

b. latar
[Jawaban Salah]

c. alur
[Jawaban Benar]

d. sudut pandang
[Jawaban Salah]4. Katrangan babagan panggonan, wektu lan swasana, papan/wektu dumadine prastawa, diarani ….

a. tema
[Jawaban Salah]

b. alur
[Jawaban Salah]

c. penokohan
[Jawaban Salah]

d. latar
[Jawaban Benar]5. Mujudake lokasi utawa bangunan fisik liya kang dadi papan dumadine kedadeyan-kedadeyan ing sajroning crita, diarani ….

a. latar papan/panggonan
[Jawaban Benar]

b. latar wektu
[Jawaban Salah]

c. latar swasana
[Jawaban Salah]

d. latar belakang
[Jawaban Salah]6. Mujudake wektu (masa) tartamtu nalika prastawa crita iku dumadi, diarani ….

a. latar papan/panggonan
[Jawaban Salah]

b. latar wektu
[Jawaban Benar]

c. latar swasana
[Jawaban Salah]

d. latar belakang
[Jawaban Salah]7. Mujudake salah sijine unsur intrinsi kang gegayutan klawanan kahanan psikologis kang thukul dhewe bebarengan klawan dalane crita, diarani ….

a. latar papan/panggonan
[Jawaban Salah]

b. latar wektu
[Jawaban Salah]

c. latar swasana
[Jawaban Benar]

d. latar belakang
[Jawaban Salah]8. Gambaran watak paraga (pelaku), cara pengarang nggambarake watak tokoh, diarani ….

a. penokohan
[Jawaban Benar]

b. sudut pandang
[Jawaban Salah]

c. amanat
[Jawaban Salah]

d. tema
[Jawaban Salah]9. Tokoh kang duwe fungsi aweh simpati, empati, kang nggayutake dirine sacara emosional tumrap tokoh kasebut ….

a. antropologis
[Jawaban Salah]

b. pentagonis
[Jawaban Salah]

c. andagonis
[Jawaban Salah]

d. protagonis
[Jawaban Benar]10. Tokoh kang duwe fungsi nuwuhake konflik lan duweni posisi marang tokoh protagonis ….

a. antagonis
[Jawaban Benar]

b. antropologis
[Jawaban Salah]

c. pentagonis
[Jawaban Salah]

d. andagonis
[Jawaban Salah]11. Kalungguhane pengarang sajrone crita, cara pandange pengarang sajrone crita, diarani ….

a. sudut pandang
[Jawaban Benar]

b. alur
[Jawaban Salah]

c. amanat
[Jawaban Salah]

d. tema
[Jawaban Salah]12. Pesen kang disampeake pengarang marang pamaca, diarani ….

a. amanat
[Jawaban Benar]

b. alur
[Jawaban Salah]

c. penokohan
[Jawaban Salah]

d. tema
[Jawaban Salah]13. Crita rakyat iku asring asipat ….

a. anonim
[Jawaban Benar]

b. antonim
[Jawaban Salah]

c. sinonim
[Jawaban Salah]

d. homonim
[Jawaban Salah]14. Crita rakyat iku lumrahe wujud crita ….

a. sambung
[Jawaban Salah]

b. legenda
[Jawaban Benar]

c. nyata
[Jawaban Salah]

d. misteri
[Jawaban Salah]15. Crita rakyat iku diwarisake marang anak putu sacara ….

a. pentas drama
[Jawaban Salah]

b. tulis
[Jawaban Salah]

c. lisan
[Jawaban Benar]

d. rekaman film
[Jawaban Salah]16. Isine crita rakyat ….

a. biji-biji sejarah
[Jawaban Salah]

b. pitutur sejati
[Jawaban Salah]

c. pitutur sejati lan panglipur ati
[Jawaban Salah]

d. biji-biji sejarah lan pitutur sejati
[Jawaban Benar]17. Crita rakyat saka Jawa Timur yaiku ….

a. Nyi Rara Kidul
[Jawaban Benar]

b. Rara Jonggrang
[Jawaban Salah]

c. Tangkuban Prahu
[Jawaban Salah]

d. Jaka tarub
[Jawaban Salah]18. Kang dadi paraga utamane cerita rakyat: Mula Bukane Kutha Jember yaiku ….

a. Dewi Kumala
[Jawaban Salah]

b. Endang Retnowati
[Jawaban Benar]

c. Endang Arjosari
[Jawaban Salah]

d. Dewi Rara Untu
[Jawaban Salah]19. Salah siji paraga utamane cerita rakyat. Mula Bukane Tengger yaiku ….

a. Dewi Rara Untu
[Jawaban Salah]

b. Endang Retnowati
[Jawaban Salah]

c. Dewi Rara Anteng
[Jawaban Benar]

d. Endang Sugiono
[Jawaban Salah]20. Dumadine kutha Surabaya bisa ingaranan dongeng kang wujud cerita ….

a. cekak
[Jawaban Salah]

b. sambung
[Jawaban Salah]

c. mithe
[Jawaban Salah]

d. fabel[Jawaban Benar]21. Dongeng sing gegayutan karo dumadine sawijining panggonan diarani ….

a. legenda
[Jawaban Benar]

b. habel
[Jawaban Salah]

c. mithe
[Jawaban Salah]

d. sagu[Jawaban Salah]22. cerita kang diceritake lisan turun temurun karo biasane pengarange mboten dikenal ….

a. dongeng
[Jawaban Benar]

b. habel
[Jawaban Salah]

c. mithe
[Jawaban Salah]

d. sagu[Jawaban Salah]23. cerita rakyat kang ana gegayutane karo sejarah….

a. legenda
[Jawaban Salah]

b. habel
[Jawaban Salah]

c. mithe
[Jawaban Salah]

d. sage[Jawaban Benar]24. dongeng kang nyritakake pengalaman tartamtu lan oleh masyarakat dianggep keramat….

a. legenda
[Jawaban Salah]

b. habel
[Jawaban Salah]

c. mithe/mitos
[Jawaban Benar]

d. sagu[Jawaban Salah]25. Ing ngisor iki mujudake pasangan paraga utama cerita rakyat, kajaba ….

a. Prabu Brawijaya – Endang Retnowati
[Jawaban Salah]

b. Abimayu – Rhoma Irama
[Jawaban Benar]

c. Jaka Tarub – Dewi Nawangwulan
[Jawaban Salah]

d. Jaka Seger – Dewi Rara Anteng
[Jawaban Salah]26. Pesan moral uga diarani … kang wujud pitutur becik kang ana crita.

a. amanat
[Jawaban Benar]

b. alur
[Jawaban Salah]

c. paraga
[Jawaban Salah]

d. penokohan[Jawaban Salah]27. Yen kowe bisa sabar, gelem ngupaya golek tamba, lan pasrah marang Gusti Kang Maha Kuwasa, kowe malah bakal oleh kanugrahan,” ngendikane Dewi Kilisuci mantab. Amanat saka kutipan teks kasebut yaiku ….

a. Gusti Kang Maha Kuwasa
[Jawaban Salah]

b. kita kudu sabar lan pasrah marang Gusti Kang Maha Kuwasa
[Jawaban Benar]

c. kowe malah bakal oleh kanugrahan
[Jawaban Salah]

d. Dewi Kilisuci mantab
[Jawaban Salah]28. Galuh Ajeng sing serik atine banjur golek dalan kanggo nyingkirake Dewi Sekartaji. Saka dhukun tenung, Galuh Ajeng oleh endhog sing wis dijampi-jampi kanggo disisipake ing dhaharane Dewi Sekartaji. Amanat saka kutipan teks kasebut yaiku ….

a. Galuh Ajeng sing serik
[Jawaban Salah]

b. nyingkirake Dewi Sekartaji
[Jawaban Salah]

c. Aja pisan pisan gawe tumindak kang ala amarga kita ora ngerti yen akibat saka tumindak ala kuwi bisa gawe akeh wong sengsara
[Jawaban Benar]

d. Galuh Ajeng oleh endhog
[Jawaban Salah]29. Mesanggraha ana kana, saben esuk lan sore adusa ngganggo banyune sing bening! Aja pisan-pisan gawe karusakan ing kana, awit banyune sing suci bisa dadi tambane laramu lan alame sing asri bisa ngadhemake ati sing panas! Ngendikane Dewi Kilisuci sabanjure. Amanat saka kutipan teks kasebut yaiku ….

a. mesanggraha ana kana
[Jawaban Salah]

b. ngendikane Dewi Kilisuci
[Jawaban Salah]

c. ngadhemake ati
[Jawaban Salah]

d. saben esuk lan sore adusa nganggo banyu sing bening
[Jawaban Benar]30. Suwe-suwe Grojogan Mrambat dadi rame, akeh pawongan sing padha golek tamba ing kana. Roro Kuning kanthi suka rena tansah paring tetulung marang sapadha-padha, kanthi menehi dhaharan lan suguhan marang sakabehe pawongan sing mertamba. Amanat saka kutipan teks kasebut yaiku ….

a. suka rena tansah paring tetulung marang sapadha-padha
[Jawaban Benar]

b. suwe-suwe Grojogan Mrambat dadi rame
[Jawaban Salah]

c. dhaharan lan suguhan
[Jawaban Salah]

d. sakabehe pawongan sing mertamba.
[Jawaban Salah]31. Pesan moral saka tuladha crita rakyat “Mula Bukane Kutha Surabaya” yaiku ….

a. ing segara bawera asring dumadi padudon (pertengkaran)
[Jawaban Salah]

b. rebutan lahan pangan kang tanpa kendhali (srakah) bisa agawe rusaking lingkungan
[Jawaban Benar]

c. Hiu Sura golek mangsa ing kali
[Jawaban Salah]

d. panemune Baya beda, kali iku panggonane ing dharatan
[Jawaban Salah]32. Amanat saka tuladha crita rakyat “Damarwulan” yaiku ….

a. Damarwulan putranipun Patih Udara ing Majapahit
[Jawaban Salah]

b. Kraton Majapahit kerawuhan utusane minakjingga
[Jawaban Salah]

c. watak adigang, adigung, lan adiguna (kekuatan, kekuasaan, dan kepandaian) bakal lebur dening watak kabecikan
[Jawaban Benar]

d. Patih Logender kagungan putra telu
[Jawaban Salah]33. Pangapura tegese ….

a. hadiah
[Jawaban Salah]

b. menolong
[Jawaban Salah]

c. terimakasih
[Jawaban Salah]

d. maaf
[Jawaban Benar]34. Hiu Sura lan Baya dienggo lambang Kutha ….

a. Surabaya
[Jawaban Benar]

b. Sidoarjo
[Jawaban Salah]

c. Malang
[Jawaban Salah]

d. Pasuruan
[Jawaban Salah]35. Isine crita rakyat yaiku ….

a. biji-biji sejarah
[Jawaban Salah]

b. biji-biji sejarah lan pitutur sejati
[Jawaban Benar]

c. pitutur sejati
[Jawaban Salah]

d. pitutur sejati lan panglipur ati[Jawaban Salah]Demikian Kumpulan Soal ULANGAN HARIAN 3 BASA JAWA KELAS 4 (TEKS CRITA RAKYAT) | OTHER 2022/2023 dengan Kunci Jawaban, Perjalanan Masih Panjang Sob

Kelas 4 Kumpulan Soal Pendidikan
Gabung dalam percakapan
Posting Komentar
komentar teratas
Terbaru dulu
Daftar Isi
Tautan berhasil disalin.