Notifikasi

38+ Kumpulan Soal ULANGAN BHS. JAWA KLS. X | OTHER Pilihan Ganda dengan Kunci Jawaban

Selamat Malam.. kawan, Di website caktekno.com hari ini 18-Sep-2022 kami menyediakan kumpulan soal, bank soal beserta daftar jawaban/kunci jawaban tentang ULANGAN BHS. JAWA KLS. X | OTHER yang sangat lengkap untuk semua jenjang pendidikan sebagai sarana belajar kamu belajar dan mengikuti PTS (Penilaian Tengah Semester)/UTS/Ulangan/Tugas Rumah/PR/Ujian Akhir untuk Kelas 10 di sekolah atau sebagai referensi soal untuk bapak dan ibu guru di sekolah. Soal latihan di website ini disusun secara struktur dan mempermudah siswa mempelajari dan menguasai mata pelajaran pada semester 1 dan 2 2022/2023.

38+ Soal ULANGAN BHS. JAWA KLS. X | OTHER 2022/2023 Lengkap1. Artikel bisa diartekake tulisan kang isine ...

a. panemu, ide utawa fakta
[Jawaban Benar]

b. imajinasi lan fantasi
[Jawaban Salah]

c. eksplanatif
[Jawaban Salah]

d. daya khayalan
[Jawaban Salah]

e. lelucon kang ngelipur
[Jawaban Salah]2. Lumrahe artikel iku sinebar liwat ...

a. benner ing dalan-dalan
[Jawaban Salah]

b. giyaran-giyaran ing televisi
[Jawaban Salah]

c. medhia massa sacara online/offline
[Jawaban Benar]

d. giyaran-giyaran ing radio
[Jawaban Salah]

e. wangsulan a, b, c bener
[Jawaban Salah]3. Artikel kang aweh tuntunan marang pamaos kanggo nindakake sawijine babagan saengga ora ngalami kekeliruan utawa keluputan. Iki ingaranan artikel ...

a. preskriptif
[Jawaban Benar]

b. predhiktif
[Jawaban Salah]

c. eksplanatif
[Jawaban Salah]

d. dheskriptif
[Jawaban Salah]

e. eksploratif
[Jawaban Salah]4. Tulisan kang didhapuk kanggo nggambarake sawijine permasalahan, kang pinuju dumadi ing madyaning bebrayan. Iki ingaranan artikel ...

a. preskriptif
[Jawaban Salah]

b. predhiktif
[Jawaban Salah]

c. eksplanatif
[Jawaban Salah]

d. dheskriptif
[Jawaban Benar]

e. eksploratif
[Jawaban Salah]5. Artikel utawa tulisan kang isine ndungkapake fakta-fakta miturut pamawase si penulis. Iki ingaranan artikel ...

a. preskriptif
[Jawaban Salah]

b. predhiktif
[Jawaban Salah]

c. eksplanatif
[Jawaban Salah]

d. dheskriptif
[Jawaban Salah]

e. eksploratif
[Jawaban Benar]6. Lumrahe Makalah Panaliten iku didungkapake sajrone artikel ...

a. preskriptif
[Jawaban Salah]

b. predhiktif
[Jawaban Salah]

c. eksplanatif
[Jawaban Salah]

d. dheskriptif
[Jawaban Salah]

e. eksploratif
[Jawaban Benar]7. Predhiksi asil pertandhingan bulu tangkis nasional iku didungkapake sajrone artikel ...

a. preskriptif
[Jawaban Salah]

b. predhiktif
[Jawaban Benar]

c. eksplanatif
[Jawaban Salah]

d. dheskriptif
[Jawaban Salah]

e. eksploratif
[Jawaban Salah]8. Sing kalebu sandhangan wyanjana yaiku ...

a. cakra, keret, pengkal
[Jawaban Benar]

b. cakra, layar, pengkal
[Jawaban Salah]

c. cakra, pengkal, pangkon
[Jawaban Salah]

d. cakra, layar, pangkon
[Jawaban Salah]

e. cakra, keret, pangkon
[Jawaban Salah]9. Sing kalebu sandhangan panyigeg wanda iku ...

a. cecak, wignyan, pengkal
[Jawaban Salah]

b. cecak, cakra, wignyan
[Jawaban Salah]

c. cecak, keret, pengkal
[Jawaban Salah]

d. cecak, layar, wignyan
[Jawaban Benar]

e. cecak, keret, wignyan
[Jawaban Salah]10. Cakra keret iku minangka gantine sandhangan ...

a. cakra wantah
[Jawaban Salah]

b. cakra wulu
[Jawaban Salah]

c. cakra suku
[Jawaban Salah]

d. cakra taling
[Jawaban Salah]

e. cakra pepet
[Jawaban Benar]11. "Kaka Prabu tansah ginanjar rahayu." Dasanamane rahayu ...

a. maruta, pawana, bayu
[Jawaban Salah]

b. basuki, raharja, yuwana
[Jawaban Benar]

c. harsana, harsaya, girang
[Jawaban Salah]

d. kaloka, kasusra, kawentar
[Jawaban Salah]

e. juwita, kusuma, wanodya
[Jawaban Salah]12. "Prabu Baladewa uninga tingkahe kang andon yuda." Dasanamane yuda ...

a. laksita, lumaksana, lumaris
[Jawaban Salah]

b. lampus, ngemasi, palastra
[Jawaban Salah]

c. bandayuda, jurit laga, pupuh
[Jawaban Benar]

d. limpad, wasis, wignya
[Jawaban Salah]

e. duhkita, kingkin, rudatin
[Jawaban Salah]13. "Dhasar narendra sekti mandraguna." Dasanamane narendra ...

a. atmaja, tanaya, suta
[Jawaban Salah]

b. angga, raga, tubuh
[Jawaban Salah]

c. ditya, denawa, diyu
[Jawaban Salah]

d. buminata, bumipati, dhatu
[Jawaban Benar]

e. kadhaton, dhatulaya, kraton
[Jawaban Salah]14. Pandhawa sing angka siji iku aran ...

a. Nakula
[Jawaban Salah]

b. Sadewa
[Jawaban Salah]

c. Puntadewa
[Jawaban Benar]

d. Bimasena
[Jawaban Salah]

e. Arjuna
[Jawaban Salah]15. Pokok pikiran utawa babagan kang dirembug ing sawijine crita kang arep disampekake pengarang liwat rerangkene crita arane ...

a. tema
[Jawaban Benar]

b. tokoh/paraga
[Jawaban Salah]

c. gaya basa
[Jawaban Salah]

d. latar/setting
[Jawaban Salah]

e. plot/alur
[Jawaban Salah]16. Dalan crita utawa rerangken prastawa kang didhapuk andhedhasar hukum kausalitas (gayutan kang nuduhake sebab akibat) arane ...

a. tema
[Jawaban Salah]

b. tokoh/paraga
[Jawaban Salah]

c. gaya basa
[Jawaban Salah]

d. latar/setting
[Jawaban Salah]

e. plot/alur
[Jawaban Benar]17. Wayang Gedhog iku diripta dening wali sanga kang asthma ...

a. Sunan Kalijaga
[Jawaban Salah]

b. Sunan Bonang
[Jawaban Salah]

c. Sunan Kudus
[Jawaban Salah]

d. Suann Muria
[Jawaban Salah]

e. Sunan Giri
[Jawaban Benar]18. Wayang Golek iku akeh tinemu ing ...

a. Cepu lan Boyolali
[Jawaban Salah]

b. Cepu lan Bojonegoro
[Jawaban Benar]

c. Cepu lan Banyumas
[Jawaban Salah]

d. Kudus lan Bojonegoro
[Jawaban Salah]

e. Kudus lan Banyumas
[Jawaban Salah]19. Wayang sing wujude cilik-cilik digawe saka bahan kayu, arane ...

a. Wayang Gedog
[Jawaban Salah]

b. Wayang Golek
[Jawaban Salah]

c. Wayang Krucil
[Jawaban Benar]

d. Wayang Wong
[Jawaban Salah]

e. Wayang Topeng
[Jawaban Salah]20. Wayang Suluh sinebut uga kanthi julukan ...

a. Wayang drama
[Jawaban Salah]

b. Wayang ludruk
[Jawaban Salah]

c. Wayang kethoprak
[Jawaban Salah]

d. Wayang sandiwara
[Jawaban Benar]

e. Wayang pamarentah
[Jawaban Salah]21. Drama mujudake komposisi syair kang diajab bisaa nggambarake tingkah laku liwat ...

a. setting
[Jawaban Salah]

b. akting
[Jawaban Benar]

c. moving
[Jawaban Salah]

d. ploting
[Jawaban Salah]

e. dubbing
[Jawaban Salah]22. Drama iku mligi disusun kanggo tontonan ...

a. wacan
[Jawaban Salah]

b. tulisan
[Jawaban Salah]

c. teater
[Jawaban Benar]

d. audio
[Jawaban Salah]

e. visual
[Jawaban Salah]23. Paraga drama sing guneman ijen ing panggung ingaranan ...

a. prolog
[Jawaban Salah]

b. epilog
[Jawaban Salah]

c. monolog
[Jawaban Benar]

d. dhialog
[Jawaban Salah]

e. katalog
[Jawaban Salah]24. Pesen pungkasan kang disampekake sabubare kegiyatan drama lumaku ingaranan ...

a. prolog
[Jawaban Salah]

b. epilog
[Jawaban Benar]

c. monolog
[Jawaban Salah]

d. dhialog
[Jawaban Salah]

e. catalog
[Jawaban Salah]25. Tuladha basa ngoko alus ...

a. Bapak arep lunga menyang Surabaya
[Jawaban Salah]

b. Bapak badhe kesah dhateng Surabaya
[Jawaban Salah]

c. Bapak arep tindhak menyang Surabaya
[Jawaban Benar]

d. Bapak badhe tindhak dhateng Surabaya
[Jawaban Salah]

e. Bapak badhe kesah menyang Surabaya
[Jawaban Salah]26. Aku mangan sega rawon lan ibuku mangan sega pecel.

a. Kula nedha sekul rawon lan ibu kula nedha sekul pecel
[Jawaban Salah]

b. Kula nedha sekul rawon lan ibu kula dhahar sekul pecel
[Jawaban Benar]

c. Kula dhahar sekul rawon lan ibu kula nedha sekul pecel
[Jawaban Salah]

d. Kula dhahar sekul rawon lan ibu kula dhahar sekul pecel
[Jawaban Salah]

e. Kula mangan sekul rawon lan ibu kula nedha sekul pecel
[Jawaban Salah]27. Basa sing ora trep klawan unggah-ungguhe ...

a. Bapak nedha kula adus
[Jawaban Salah]

b. Bapak dhahar kula adus
[Jawaban Salah]

c. Bapak siram, aku adus
[Jawaban Salah]

d. Bapak dhahar kula siram
[Jawaban Benar]

e. Bapak siram, kula nedha
[Jawaban Salah]28. Tuladha basa krama inggil (alus) sing trep klawan unggah-ungguhe ...

a. Kula dereng dhahar siyang
[Jawaban Salah]

b. Adhik sampun tindak Malang
[Jawaban Salah]

c. Bapak nembe kemawon tindak
[Jawaban Benar]

d. Tono kaliyan Tini mundhut es teh
[Jawaban Salah]

e. Ibu tuku gula lan kopi ing pasar
[Jawaban Salah]29. Ing basa krama lugu (madya) iku, tembung kowe owah dadi ...

a. tetep kowe
[Jawaban Salah]

b. sampeyan
[Jawaban Benar]

c. koen
[Jawaban Salah]

d. panjenengan
[Jawaban Salah]

e. Panjenengane
[Jawaban Salah]30. Sapunika adhik-adhik kula taksih dereng sami adus. Ukara iki migunakake basa ...

a. ngoko lugu
[Jawaban Salah]

b. krama lugu
[Jawaban Benar]

c. ngoko alus
[Jawaban Salah]

d. krama alus
[Jawaban Salah]

e. krama desa
[Jawaban Salah]31. Pasangan aksara Jawa sing manggone ing sisihe yaiku ...

a. ha, sa, pa
[Jawaban Benar]

b. ka, ta, la
[Jawaban Salah]

c. ra, ga, nga, ya
[Jawaban Salah]

d. ba, ca, nya
[Jawaban Salah]

e. na, dha, da, wa
[Jawaban Salah]32. Pasangan aksara Jawa sing wujude padha karo aksara legenane yaiku ...

a. ha, sa, pa
[Jawaban Salah]

b. ka, ta, la
[Jawaban Salah]

c. ra, ga, nga, ya
[Jawaban Benar]

d. ba, ca, nya
[Jawaban Salah]

e. na, dha, da, wa
[Jawaban Salah]33. Pasangan aksara Jawa sing kanthi ngilangake salah siji sikile saka aksara legenane yaiku ...

a. ha, sa, pa
[Jawaban Salah]

b. ka, ta, la
[Jawaban Benar]

c. ra, ga, nga, ya
[Jawaban Salah]

d. ba, ca, nya
[Jawaban Salah]

e. na, dha, da, wa
[Jawaban Salah]34. Pasangan aksara Jawa sing beda banget karo aksara legenane yaiku ...

a. ha, sa, pa
[Jawaban Salah]

b. ka, ta, la
[Jawaban Salah]

c. ra, ga, nga, ya
[Jawaban Salah]

d. ba, ca
[Jawaban Benar]

e. na, dha, da, wa
[Jawaban Salah]35. Tembung iki yen ditulis aksara Jawa mbutuhake sandhangan pengkal ...

a. puji syukur
[Jawaban Benar]

b. yatim piyatu
[Jawaban Salah]

c. yitna yuwana
[Jawaban Salah]

d. nyai Dasimah
[Jawaban Salah]

e. tumbas yoyo
[Jawaban Salah]36. Tembung iki yen ditulis aksara Jawa mbutuhake sandhangan cakra keret ...

a. preman
[Jawaban Salah]

b. sakreta
[Jawaban Salah]

c. mrenea
[Jawaban Salah]

d. premen
[Jawaban Benar]

e. brah-breh
[Jawaban Salah]37. Tembung ambyar, yen ditulis aksara Jawa mbutuhake pasangan ...

a. ma
[Jawaban Salah]

b. ba
[Jawaban Benar]

c. ya
[Jawaban Salah]

d. ma - ba
[Jawaban Salah]

e. ba - ya
[Jawaban Salah]38. Tembung pak kyai, yen ditulis aksara Jawa mbutuhake pasangan ...

a. ka
[Jawaban Benar]

b. ya
[Jawaban Salah]

c. ka - ka
[Jawaban Salah]

d. ka - kya
[Jawaban Salah]

e. ora ana
[Jawaban Salah]39. Tembung kedah syukur, yen ditulis mawa aksara Jawa mbutuhake pasangan ...

a. ha
[Jawaban Salah]

b. sya
[Jawaban Salah]

c. syu
[Jawaban Salah]

d. sa - sya
[Jawaban Salah]

e. ora ana
[Jawaban Benar]40. Tembung iki yen ditulis mawa aksara Jawa mbutuhake sandhangan cakra ...

a. oleh ragad
[Jawaban Salah]

b. sampun reja
[Jawaban Salah]

c. rame - rame
[Jawaban Salah]

d. warna - warni
[Jawaban Salah]

e. srawung raket
[Jawaban Benar]Demikian Kumpulan Soal ULANGAN BHS. JAWA KLS. X | OTHER Pilihan Ganda dengan Kunci Jawaban, Semangat Sob

Kelas 10 Kumpulan Soal Pendidikan
Gabung dalam percakapan
Posting Komentar
komentar teratas
Terbaru dulu
Daftar Isi
Tautan berhasil disalin.