Notifikasi

8+ Kumpulan Soal RUMPAKA KAWIH | OTHER,WORLD LANGUAGES Terlengkap dengan Kunci Jawaban

Halo semuanya.. sahabat, Di website caktekno.com hari ini 07-Sep-2022 kami menyediakan kumpulan soal, bank soal beserta daftar jawaban/kunci jawaban tentang RUMPAKA KAWIH | OTHER,WORLD LANGUAGES yang sangat lengkap untuk semua jenjang pendidikan sebagai sarana belajar kamu belajar dan mengikuti PTS (Penilaian Tengah Semester)/UTS/Ulangan/Tugas Rumah/PR/Ujian Akhir untuk Kelas 12 di sekolah atau sebagai referensi soal untuk bapak dan ibu guru di sekolah. Soal latihan di website ini disusun secara struktur dan mempermudah siswa mempelajari dan menguasai mata pelajaran pada semester 1 dan 2 2022/2023.

8+ Soal RUMPAKA KAWIH | OTHER,WORLD LANGUAGES 2022/2023 Lengkap1. Puisi anu sok dilagukeun, boh ditembangkeun tapi dina Kasundaanmah sok di kawihkeun. Èta wangenan tèh di sebutna naon?

a. Rumpaka Kawih
[Jawaban Benar]

b. Rumpaka Puisi
[Jawaban Salah]

c. Rumpaka Sisindiran
[Jawaban Salah]

d. Rumpaka Sajak
[Jawaban Salah]2. Rumpaka Kawih tèh di wangun ku dua unsur, aya rumpaka jeung kawih. Ari Rumpaka raket patalina jeung naon?

a. Sisindiran
[Jawaban Salah]

b. Puisi
[Jawaban Benar]

c. Seni Musik
[Jawaban Salah]

d. Rarakitan
[Jawaban Salah]3. Rumpaka lagu sunda tèh di wangun ku dua unsur, aya rumpaka lagu sunda buhun (heubeul) jeung kiwari (kaayeunakeun). Dina wangun naon umumna rumpaka kawih Sunda buhun tèh?

a. Seni Musik
[Jawaban Salah]

b. Puisi
[Jawaban Salah]

c. Sisindiran (diwangun ku cangkang jeung eusi)
[Jawaban Benar]

d. Paparikan
[Jawaban Salah]4. Kumpulan sajak-sajak anu dijadikeun rumpaka lagu teh disebutna naon?

a. Musikalisasi Puisi
[Jawaban Benar]

b. Drama
[Jawaban Salah]

c. Musikalisask Drama
[Jawaban Salah]

d. Puisi
[Jawaban Salah]5. Dina kawih mojang priangan ngagambarkeun sifat wanoja anu kumaha?

a. Mojang anu Garihal
[Jawaban Salah]

b. Mojang anu Amis Budi
[Jawaban Benar]

c. Mojang anu Ngenes
[Jawaban Salah]

d. Mojang anu judes
[Jawaban Salah]6. Naon anu di maksud Kecap Rajèkan?

a. Kecap anu sorana aya nu robah
[Jawaban Salah]

b. Kecap anu sorana angger
[Jawaban Salah]

c. Kecap anu di wangun ku cara nyebutkeun dua kali kecap dasarna
[Jawaban Benar]

d. Kecap anu sorana aya nu robah jeung angger
[Jawaban Salah]7. Naon anu di maksud kecap Rajèkam Dwirèka?

a. Dwi = Dua

Rèka = Rupa

Nyaèta kecap rajèkan anu diwangun ku cara nyebut dua kali wangun dasarna, bara salahsahijina aya nu robah sorana
[Jawaban Benar]

b. Dwi = Dua

Rèka = Rupa

Nyaèta kecap rajèkan anu diwangun ku cara nyebut dua kali wangun dasarna, bari sorana angger
[Jawaban Salah]

c. Dwi = Dua

Rèka = Rupa

Nyaèta kecap rajèkan anu diwangun ku cara nyebut tilu kali wangun dasarna, bari robah sorana.
[Jawaban Salah]

d. Dwi = Dua

Rèka = Rupa

Nyaèta kecap rajèkan anu diwangun ku cara nyebut dua kali wangun dasarna sagemblengna (kabèhanana)
[Jawaban Salah]8. Dina Rumpaka Kawih "Mojang Priangan" aya pada (kalimat) anu kieu:

a. Kecap Rajèkan Dwirèka
[Jawaban Benar]

b. Kecap Rajèkan Trilingga
[Jawaban Salah]

c. Kecap Rajèkan Dwimadya
[Jawaban Salah]

d. Kecap Rajèkan Dwipurwa
[Jawaban Salah]9. Perhatikeun kalimah ieu di handap.

a. Kecap Rajèkan Dwimadya
[Jawaban Salah]

b. Kecap Rajèkan Dwipurwa
[Jawaban Salah]

c. Kecap Rajèkan Trilingga
[Jawaban Benar]

d. Kecap Rajèkan Dwirèka
[Jawaban Salah]10. Numutkeun hidep rumpaka kawih Budak Jalanan, ngeunaan naon

a. Budak nu poya-poya
[Jawaban Salah]

b. Budak nu Hirupna senang
[Jawaban Salah]

c. Budak nu teuneung
[Jawaban Salah]

d. Budak nu prihatin sarta geus banting tulang
[Jawaban Benar]Demikian Kumpulan Soal RUMPAKA KAWIH | OTHER,WORLD LANGUAGES Terlengkap dengan Kunci Jawaban, Semoga membantu

Kelas 12 Kumpulan Soal Pendidikan
Gabung dalam percakapan
Posting Komentar
komentar teratas
Terbaru dulu
Daftar Isi
Tautan berhasil disalin.