Notifikasi

38+ Kumpulan Soal UTS KELAS XI BASA JAWA Sederajat dengan Kunci Jawaban

Halo.. teman, Di website caktekno.com hari ini 26-Mar-2022 kami menyediakan kumpulan soal, bank soal beserta daftar jawaban/kunci jawaban tentang UTS KELAS XI BASA JAWA yang sangat lengkap untuk semua jenjang pendidikan sebagai sarana belajar kamu belajar dan mengikuti PTS (Penilaian Tengah Semester)/UTS/Ulangan/Tugas Rumah/PR/Ujian Akhir untuk Kelas 1st di sekolah atau sebagai referensi soal untuk bapak dan ibu guru di sekolah. Soal latihan di website ini disusun secara struktur dan mempermudah siswa mempelajari dan menguasai mata pelajaran pada semester 1 dan 2 2022/2023.

38+ Soal UTS KELAS XI BASA JAWA 2022/2023 Lengkap1. Serat wedhatama kaanggit dening KGPH Mangkunegara IV, kang nduweni teges....

a. Ajaran sing bener
[Jawaban Salah]

b. Ajaran bab ilmu kasekten
[Jawaban Salah]

c. Piwulangan sing kudu ditiru
[Jawaban Salah]

d. Piwulangan utama
[Jawaban Benar]

e. Piwulangan alam gaib
[Jawaban Salah]2. Damel tembang macapat, kedah wonten tata aturane. Salah sijine yaiku pathokane tembang macapat. Dene cacahing wanda saben selarik diarani....

a. Guru wilangan
[Jawaban Benar]

b. Guru lagu
[Jawaban Salah]

c. Pada/ bait
[Jawaban Salah]

d. Guru gatra
[Jawaban Salah]

e. Guru swara
[Jawaban Salah]3. Tembang macapat nduweni cacah 11, lan saben tembang nduweni watak kang beda-beda. Dene kang dadi watake tembang Gambuh yaiku....

a. Sumanak
[Jawaban Benar]

b. Luwes, resep
[Jawaban Salah]

c. Sembrana
[Jawaban Salah]

d. Galak
[Jawaban Salah]

e. Sedhih
[Jawaban Salah]4. Saben tembang macapat, nduweni pathokan kang beda-beda. Menawa tembang Gambuh, nduweni guru wilangan lan guru lagu....

a. 10i, 6o, 10e, 10i, 8i
[Jawaban Salah]

b. 7u, 10u, 12i, 8u, 8o
[Jawaban Benar]

c. 8a, 11i, 8u, 7a, 12u
[Jawaban Salah]

d. 8a, 8i, 8a, 8i, 7i
[Jawaban Salah]

e. 8i, 8a, 8e, 8a, 7a
[Jawaban Salah]5. Gatekaken tugelan tembang macapat Gambuh ing ngisor iki!

Sekar Gambuh ping catur

Kang cinatur polah kang kalantur

Tanpa tutur katula tula katali

Kadaluwarsa kapatuh

Kapatuh pan dadi awon

Tembung awon tegese....

a. Awan
[Jawaban Salah]

b. Sore
[Jawaban Salah]

c. Becik
[Jawaban Salah]

d. Ala
[Jawaban Benar]

e. Wingi
[Jawaban Salah]6. Tembang kaperang dadi 3 golongan, yaiku tembang gedhe, tengahan lan alit/ macapat. Ing ngisor iki kang kalebu tembang macapat yaiku....

a. Balabak
[Jawaban Salah]

b. Wirangrong
[Jawaban Salah]

c. Kupu kuwi
[Jawaban Salah]

d. Durma
[Jawaban Benar]

e. Pamularsih
[Jawaban Salah]7. Daur hidup manungsa digambaraken kaya tembang macapat. Saben tembang nduweni gambaran kang beda-beda. Menawa ana gambaran uripe manungsa kang wis cocok/ jumbuh kaliyan pasanganipun kagambar ing tembang....

a. Mijil
[Jawaban Salah]

b. Sinom
[Jawaban Salah]

c. Pocung
[Jawaban Salah]

d. Gambuh
[Jawaban Benar]

e. Asmaradana
[Jawaban Salah]8. Ukara kang nduweni teges “menawa kebanjur bakal celaka, ora apik” ing ngisor iki yaiku....

a. Aja nganti kebanjur
[Jawaban Salah]

b. Barang polah ingkang nora jujur
[Jawaban Salah]

c. Yen kebanjur sayekti kojur tan becik
[Jawaban Benar]

d. Becik ngupayaa iku
[Jawaban Salah]

e. Pitutur ingkang sayektos
[Jawaban Salah]9. Tembang macapat kang nduweni gatra paling akeh yaiku tembang macapat....

a. Sinom
[Jawaban Salah]

b. Durma
[Jawaban Salah]

c. Dhandhanggula
[Jawaban Benar]

d. Gambuh
[Jawaban Salah]

e. Pangkur
[Jawaban Salah]10. Gatekna tembang Gambuh ing ngisor iki!

Aja nganti kebanjur

Barang polah ingkang nora jujur

Yen kebanjur sayekti kojur tan becik

Becik ngupayaa iku

Pitutur ingkang sayektos

Miturut tembang ing inggil, tegese tembung polah yaiku....

a. Apik
[Jawaban Salah]

b. Omongan
[Jawaban Salah]

c. Sikap/ patrap
[Jawaban Benar]

d. Mlayu
[Jawaban Salah]

e. Kuciwa
[Jawaban Salah]11. Pitutur-pitutur saka wong tuwa kudu tansah diestokake. Tembung diestokake nduweni teges....

a. Ditinggalake
[Jawaban Salah]

b. Diwangsuli
[Jawaban Salah]

c. Dimirengake
[Jawaban Salah]

d. Digatekake lan ditindakake
[Jawaban Benar]

e. Ditilarake
[Jawaban Salah]12. Salah sijining cerita rakyat yaiku dianggep duweke rakyat bareng-bareng, sing diarani nganggo istilah....

a. Pralogis
[Jawaban Salah]

b. Statis
[Jawaban Salah]

c. Kolektif
[Jawaban Benar]

d. Imajiner
[Jawaban Salah]

e. Anonim
[Jawaban Salah]13. Cerita sing wis sumebar ana ing rakyat lan turun-temurun tanpa ana owah-owahan sing wigati, diarani....

a. Fabel
[Jawaban Salah]

b. Cerita rakyat
[Jawaban Benar]

c. Mitos
[Jawaban Salah]

d. Dongeng
[Jawaban Salah]

e. Sage
[Jawaban Salah]14. Ing ngisor iki kang ora kalebu ciri-cirine cerita rakyat yaiku....

a. Imajiner
[Jawaban Salah]

b. Kolektif
[Jawaban Salah]

c. Anonim
[Jawaban Salah]

d. Statis
[Jawaban Salah]

e. Duweke pribadi
[Jawaban Benar]15. Legenda yaiku cerita sing dipercaya dening saperangan wong neng sawijining panggonan. Nyata-nyata kedadeyan, nanging ora dianggep suci utawa sakral sing uga mbedakna karo mite. Panemu neng dhuwur miturut....

a. Hooykaas
[Jawaban Salah]

b. Pudentia
[Jawaban Benar]

c. KBBI
[Jawaban Salah]

d. Emeis
[Jawaban Salah]

e. Willian R. Bascom
[Jawaban Salah]16. Cerita rakyat sing nyritakaken kepercayaan-kepercayaan masyarakat setempat diarani....

a. Mite
[Jawaban Benar]

b. Fabel
[Jawaban Salah]

c. Dongeng
[Jawaban Salah]

d. Legenda
[Jawaban Salah]

e. Sage
[Jawaban Salah]17. Cerita sing dianggep nyata-nyata bener kedadeyan lan nate dialami dening sawijining wong, contoh legenda....

a. Keagamaan
[Jawaban Salah]

b. Alam gaib
[Jawaban Salah]

c. Nusantara
[Jawaban Salah]

d. Pawongan
[Jawaban Benar]

e. Lokal/ satlatah
[Jawaban Salah]18. Si Pitung lan Nyai Dasima saking Jakarta, Lutung Kasarung saking Jawa Barat lan liya-liyane, bisa dilebetaken jenis legenda....

a. Alam gaib
[Jawaban Salah]

b. Lokal/ satlatah
[Jawaban Salah]

c. Pawongan
[Jawaban Benar]

d. Nusantara
[Jawaban Salah]

e. Keagamaan
[Jawaban Salah]19. Bareng ngerti yen sejatine sing tumindak apik tur adoh sekang kadurjanan, Klenthing Kuning kasil sinandhing Andhe-andhe Lumut, banjur urip mulya nganti tekaning anak putu. Sekang pethikan cerita rakyat mau, bisa kapethik pesen....

a. Tumindak durjana
[Jawaban Salah]

b. Tumindake sing becik
[Jawaban Benar]

c. Urip mulya
[Jawaban Salah]

d. Sandhingane Andhe-andhe Lumut
[Jawaban Salah]

e. Urip sansaya rekasa
[Jawaban Salah]20. Neng ngisor iki kang kalebu putra lan putrine Prabu Siliwangi, kejaba....

a. Banyak Cotro
[Jawaban Salah]

b. Banyak Ngampar
[Jawaban Salah]

c. Banyak Blengur
[Jawaban Benar]

d. Banyak Blabur
[Jawaban Salah]

e. Dewi Pamungkas
[Jawaban Salah]21. Cerita rakyat Baru Klinting arupa legenda asal-usule....

a. Kota Semarang
[Jawaban Salah]

b. Rawa Pening
[Jawaban Benar]

c. Kota Surabaya
[Jawaban Salah]

d. Bali
[Jawaban Salah]

e. Banyuwangi
[Jawaban Salah]22. Miturut cerita/ dongeng dumadine aksara jawa, Ajisaka nduweni abdi papat. Dene jeneng abdi kang dititipi keris iku arane sapa....

a. Sembada
[Jawaban Benar]

b. Dora
[Jawaban Salah]

c. Duduga
[Jawaban Salah]

d. Prayoga
[Jawaban Salah]

e. Yoga
[Jawaban Salah]23. Aksara Hanacaraka jenenge dijupuk saka urutan limang aksara wiwitan iki sing unine “hanacaraka”. Urutan dhasar aksara jawa nglegena iki cacahe ana rongpuluh lan nglambangake kabeh fonem basa Jawa. Kang duwe teges padha digdayane yaiku....

a. Ha na ca ra ka
[Jawaban Salah]

b. Pa dha ja ya nya
[Jawaban Benar]

c. Da ta sa wa la
[Jawaban Salah]

d. Ma ga ba tha nga
[Jawaban Salah]

e. Pa dha sa wa la
[Jawaban Salah]24. Neng ngisor iki tembung liyane iklan yaiku....

a. Reklame
[Jawaban Salah]

b. Baliho
[Jawaban Salah]

c. Poster
[Jawaban Salah]

d. Pariwara
[Jawaban Benar]

e. Pamflet
[Jawaban Salah]25. Iklan sing nitik berataken isine maring upaya mbujuk utawa ngrayu khalayak kanggo nindakaken sawijining bab jumbuh karo sing dikarepake dening komunikatore diarani iklan....

a. Hiburan
[Jawaban Salah]

b. Persuasi
[Jawaban Benar]

c. Informasi
[Jawaban Salah]

d. Ndidik
[Jawaban Salah]

e. Parodi
[Jawaban Salah]26. Iklan-iklan kanggo bank, jasa tabungan, asuransi, lan investasi. Kanggo pelengkap terkadang disertakna uga laporan keuangan perusahaan diarani iklan...

a. Eceran
[Jawaban Salah]

b. Keuangan
[Jawaban Benar]

c. Perdagangan
[Jawaban Salah]

d. Kosmetik
[Jawaban Salah]

e. Antar bisnis
[Jawaban Salah]27. Neng ngisor iki kang ora kalebu syarat-syarat nggawe iklan yaiku....

a. Ukara kang dienggo narik kawigaten lan gampang diemut-emut dening masyarakat
[Jawaban Salah]

b. Kena ngasoraken barang utawa jasa sejenis saka perusahaan liyane
[Jawaban Benar]

c. Ora nglomboni, kudu apa anane
[Jawaban Salah]

d. Iklan kudu digawe nggatekaken unggah-ungguh, etika, sopan santun
[Jawaban Salah]

e. Tetembungan lan ukarane cetha, ora duwe tafsir gandha
[Jawaban Salah]28. Adhedhasar cakupan/ wilayah sasaran, iklan kiye bisa diperang dadi werna-werna, kejaba iklan....

a. Regional
[Jawaban Salah]

b. Interlokal
[Jawaban Benar]

c. Lokal
[Jawaban Salah]

d. Nasional
[Jawaban Salah]

e. Internasional
[Jawaban Salah]29. Iklan pariwisata yaiku iklan sing isine ana gegayutane karo pariwisata. Sing ora kalebu iklan pariwisata yaiku....

a. Resort wisata
[Jawaban Salah]

b. Kosmetik
[Jawaban Benar]

c. Traveling
[Jawaban Salah]

d. Proyek wisata
[Jawaban Salah]

e. Hotel
[Jawaban Salah]30. Iklan sing sipate sosial, ora nggolet keuntungan ekonomi. Iklan kiye digunakaken kanggo nginformasikaken, ngrayu utawa ndhidhik khalayak supaya tuwuh kesadaran tindak-tanduk masyarakat tumrap perkara sing diiklanaken, serta ngolehi citra apik neng mata masyarakat. Katrangan neng dhuwur pangerten sekang....

a. Iklan komersial
[Jawaban Salah]

b. Iklan bisnis
[Jawaban Salah]

c. Iklan distributor
[Jawaban Salah]

d. Iklan layanan masyarakat
[Jawaban Benar]

e. Iklan regional
[Jawaban Salah]31. Malem Minggu BT, kelawu, bingung? Ayuh dari padha bingung lan ora nggenah, padha teka rame-rame maring Lapangan Garuda Gentasari merga ana tontonan yaiku Orkes Dangdut. Aja ngani kelalen lan ketinggalan acara dimulai jam 19.30.

Teks iklan ing dhuwur, kalebu jenis iklan....

a. Kesehatan
[Jawaban Salah]

b. Olahraga
[Jawaban Salah]

c. Otomotif
[Jawaban Salah]

d. Politik
[Jawaban Salah]

e. Hiburan
[Jawaban Benar]32. Iklan sing teknik penyampaian pesene kanthi nggunakake dasar rasional utawa akal sehat, diarani....

a. Natural appeals
[Jawaban Salah]

b. Emotional appeals
[Jawaban Salah]

c. Etics appeals
[Jawaban Salah]

d. Normative appeals
[Jawaban Salah]

e. Rational appeals
[Jawaban Benar]33. Jaman wis modhern, kok model rambute esih kaya jaman bahela. Mula ayuh padha potong rambut neng Salon Pasti Kinclong. Ora marem, dhuwit bali 100%.

Teks iklan neng dhuwur, nawakaken bab....

a. Jasa
[Jawaban Benar]

b. Barang lan bandha
[Jawaban Salah]

c. Barang
[Jawaban Salah]

d. Jasa lan barang
[Jawaban Salah]

e. Bandha
[Jawaban Salah]34. Bu Lik Karti kesah dhateng peken kangge tumbas ulam kaliyan jeram.

Ukara teng inggil ngginakaken basa....

a. Ngoko alus
[Jawaban Salah]

b. Krama alus
[Jawaban Salah]

c. Ngoko lugu
[Jawaban Salah]

d. Krama lugu
[Jawaban Benar]

e. Bagongan
[Jawaban Salah]35. Pak Jono nganggo klambi ireng. Basa kramane ireng yaiku....

a. Ijem
[Jawaban Salah]

b. Cemeng
[Jawaban Benar]

c. Pethak
[Jawaban Salah]

d. Abrit
[Jawaban Salah]

e. Oranye
[Jawaban Salah]36. Basa krama alus/ inggil dipunginakaken teng sinten dhumateng sinten kemawon, kejawi....

a. Batur dhumateng majikan
[Jawaban Salah]

b. Murid dhumateng guru
[Jawaban Salah]

c. Putra dhumateng tiyang sepuhipun
[Jawaban Salah]

d. Tetepangan enggal
[Jawaban Salah]

e. Tiyang ingkang kalenggahan sedrajat
[Jawaban Benar]37. Aku mangan gethuk, Ibu lunga pasar lan Simbah maca koran neng teras.

Ukara teng inggil menawi dipundadosaken basa krama alus yaiku....

a. Kula dhahar gethuk, Ibu tindak peken lan Eyang maos ariwarti teng teras.
[Jawaban Salah]

b. Kula nedhi gethuk, Ibu kesah peken lan Eyang maos ariwarti teng teras.
[Jawaban Salah]

c. Dalem nedhi gethuk, Ibu tindak pasar lan Eyang maos ariwarti teng teras.
[Jawaban Salah]

d. Kawula nedhi gethuk, Ibu tindak peken lan Simbah maca ariwarti teng teras.
[Jawaban Salah]

e. Kawula nedhi gethuk, Ibu tindak peken lan Eyang maos ariwarti teng teras.
[Jawaban Benar]38. Basa krama aluse untu yaiku....

a. Jangga
[Jawaban Salah]

b. Palarapan
[Jawaban Salah]

c. Waja
[Jawaban Benar]

d. Asta
[Jawaban Salah]

e. Talingan
[Jawaban Salah]39. “Kok sepi nak, apa padha tindakan?” wangsulan sing bener yaiku....

a. “Inggih Pak, Bapak lan Ibu sami tindakan.”
[Jawaban Salah]

b. “Inggih Pak, Bapak lan Ibu sami kesah.”
[Jawaban Salah]

c. “Inggih Pak, Bapak kaliyan Ibu sami tindakan.”
[Jawaban Benar]

d. “Iya Pak, Bapak Ibu sami tindak.”
[Jawaban Salah]

e. “Leres Pak, sedaya sami kesah.”
[Jawaban Salah]40. Tembung kesah, nedhi, tilem kalebu tembung....

a. Ngoko lugu
[Jawaban Salah]

b. Ngoko alus
[Jawaban Salah]

c. Krama lugu
[Jawaban Benar]

d. Krama alus
[Jawaban Salah]

e. Krama desa
[Jawaban Salah]Demikian Kumpulan Soal UTS KELAS XI BASA JAWA Sederajat dengan Kunci Jawaban, Semangat Belajar Sob

Kelas 1st Kumpulan Soal Pendidikan
Gabung dalam percakapan
Posting Komentar
komentar teratas
Terbaru dulu
Daftar Isi
Tautan berhasil disalin.