Notifikasi

38+ Kumpulan Soal ULANGAN BHS. JAWA KLS. XI Terbaru dengan Kunci Jawaban

Selamat Sore.. kawan, Di website caktekno.com hari ini 30-May-2022 kami menyediakan kumpulan soal, bank soal beserta daftar jawaban/kunci jawaban tentang ULANGAN BHS. JAWA KLS. XI yang sangat lengkap untuk semua jenjang pendidikan sebagai sarana belajar kamu belajar dan mengikuti PTS (Penilaian Tengah Semester)/UTS/Ulangan/Tugas Rumah/PR/Ujian Akhir untuk Kelas 11 di sekolah atau sebagai referensi soal untuk bapak dan ibu guru di sekolah. Soal latihan di website ini disusun secara struktur dan mempermudah siswa mempelajari dan menguasai mata pelajaran pada semester 1 dan 2 2022/2023.

38+ Soal ULANGAN BHS. JAWA KLS. XI 2022/2023 Lengkap1. Struktur guritan ana loro, yaiku ...

a. struktur batin lan struktur rokhani
[Jawaban Salah]

b. struktur jasmani lan struktur fisik
[Jawaban Salah]

c. struktur ekstern lan struktur intern
[Jawaban Salah]

d. struktur bathin lan struktur fisik
[Jawaban Benar]

e. struktur rokhani lan struktur jasmani
[Jawaban Salah]2. Ing struktur guritan, sikape pangripta marang pamaos ingaranan ...

a. rasa (feeling)
[Jawaban Salah]

b. tema/makna (sense)
[Jawaban Salah]

c. isi (konten)
[Jawaban Salah]

d. nadha (tone)
[Jawaban Benar]

e. amanat/tujuan/maksud (itention)
[Jawaban Salah]3. Sikape pangripta marang underane bab kang dumunung sajrone guritan arane ...

a. rasa (feeling)
[Jawaban Benar]

b. tema/makna (sense)
[Jawaban Salah]

c. isi (konten)
[Jawaban Salah]

d. nadha (tone)
[Jawaban Salah]

e. amanat/tujuan/maksud (itention)
[Jawaban Salah]4. Ritme iku mujudake ...

a. purwakanthi (persamaan bunyi) ing guritan
[Jawaban Salah]

b. dhuwur endheke, dawa cendhake, banter alone uni (bunyi)
[Jawaban Benar]

c. gegentenaning munggah mudhune swara sacara teratur
[Jawaban Salah]

d. mimike wadana nalika maca endah sawijine guritan
[Jawaban Salah]

e. wangsulan a, b, c bener
[Jawaban Salah]5. Metrum iku mujudake ...

a. purwakanthi (persamaan bunyi) ing guritan
[Jawaban Salah]

b. dhuwur endheke, dawa cendhake, banter alone uni (bunyi)
[Jawaban Salah]

c. gegentenaning munggah mudhune swara sacara teratur
[Jawaban Benar]

d. mimike wadana nalika maca endah sawijine guritan
[Jawaban Salah]

e. wangsulan a, b, c bener
[Jawaban Salah]6. Tembung netra iku nunggal teges karo tembung ...

a. irung
[Jawaban Salah]

b. rambut
[Jawaban Salah]

c. talingan
[Jawaban Salah]

d. pikiran
[Jawaban Salah]

e. mripat
[Jawaban Benar]7. "Kusung-kusung kaya kambrukan..."

Iki mawa purwakanthi ...

a. guru lagu
[Jawaban Salah]

b. guru gatra
[Jawaban Salah]

c. guru basa
[Jawaban Salah]

d. guru sastra
[Jawaban Benar]

e. guru swara
[Jawaban Salah]8. Tembung pepeteng iku klebu ing sajroning tembung ...

a. dwipurwa
[Jawaban Benar]

b. dwiwasana
[Jawaban Salah]

c. dwilingga
[Jawaban Salah]

d. dwilingga salin swara
[Jawaban Salah]

e. dwilingga semu
[Jawaban Salah]9. Tembung benyinyik iku klebu ing sajroning tembung ...

a. dwipurwa
[Jawaban Salah]

b. dwiwasana
[Jawaban Benar]

c. dwilingga
[Jawaban Salah]

d. dwilingga salin swara
[Jawaban Salah]

e. dwilingga semu
[Jawaban Salah]10. "Sumringah, bungah, daredah, mengangah"

Iki migunakake purwakanthi ...

a. guru lagu
[Jawaban Salah]

b. guru gatra
[Jawaban Salah]

c. guru basa
[Jawaban Salah]

d. guru sastra
[Jawaban Salah]

e. guru swara
[Jawaban Benar]11. Tembung sing ora kadunungan seselan in ...

a. sinayudan
[Jawaban Salah]

b. sinendhal
[Jawaban Salah]

c. sinembah
[Jawaban Salah]

d. kinasih
[Jawaban Salah]

e. paningaling
[Jawaban Benar]12. Tembung sing ora kadunungan seselan um ...

a. sumungkem
[Jawaban Salah]

b. sempulur
[Jawaban Benar]

c. sumembah
[Jawaban Salah]

d. sumendhal
[Jawaban Salah]

e. tumetes
[Jawaban Salah]13. Tumetesing waspa iku metune saka ...

a. irung
[Jawaban Salah]

b. talingan
[Jawaban Salah]

c. tutuk
[Jawaban Salah]

d. mripat
[Jawaban Benar]

e. kulit
[Jawaban Salah]14. Para dwija lagya mulang muruk putra bangsa. Para dwija ateges ...

a. para wong tuwa
[Jawaban Salah]

b. para guru
[Jawaban Benar]

c. para kyai
[Jawaban Salah]

d. para tokoh masyarakat
[Jawaban Salah]

e. para ulama
[Jawaban Salah]15. Sing kresna kumpul padha ... kaya dhandhang reraton.

a. rekta
[Jawaban Salah]

b. seta
[Jawaban Salah]

c. langking
[Jawaban Benar]

d. wilis
[Jawaban Salah]

e. pita
[Jawaban Salah]16. Ing kegiyatan iki dumadi balang-balangan suruh.

Iki tinemu ing adicara ...

a. dhahar kembul
[Jawaban Salah]

b. kacar kucur
[Jawaban Salah]

c. bobot timbang
[Jawaban Salah]

d. gantalan
[Jawaban Benar]

e. singep sindur
[Jawaban Salah]17. "Adicara pasrah lamaran sampun kalampahan kanthi ... kalis ing rubeda nir ing sambekala."

a. reja raharja
[Jawaban Salah]

b. rahayu wilujeng
[Jawaban Benar]

c. terang trawaca
[Jawaban Salah]

d. suka rena
[Jawaban Salah]

e. rila legawa
[Jawaban Salah]18. Minangka tetungguling kulawarga darbe tanggung jawab nyukupi sandhang pangan ing kulawarga, tampa kaya kacang kawak, dhele kawak, jagung kawak, woh jenar, dhuwit pralambang boga lan wastra.

Iki tinemu ing adicara ...

a. dhahar kembul
[Jawaban Salah]

b. kacar kucur
[Jawaban Benar]

c. bobot timbang
[Jawaban Salah]

d. gantalan
[Jawaban Salah]

e. singep sindur
[Jawaban Salah]19. Penganten kaloro kapangku dening bapake penganten putri kanthi tangan loro, karangkulake ing pamindhangane penganten sarimbit, sineksenan dening ingkang ibu lan para tamu, para sepuh.

Iki tinemu ing adicara ...

a. dhahar kembul
[Jawaban Salah]

b. kacar kucur
[Jawaban Salah]

c. bobot timbang
[Jawaban Benar]

d. gantalan
[Jawaban Salah]

e. singep sindur
[Jawaban Salah]20. Adhiku lair ing dina anggara kasih, tegese lair ing dina ...

a. selasa legi
[Jawaban Salah]

b. selasa kliwon
[Jawaban Benar]

c. sabtu legi
[Jawaban Salah]

d. sabtu kliwon
[Jawaban Salah]

e. sabtu paing
[Jawaban Salah]21. Tanggap wacana utawa pidhato iku ingaranan uga ...

a. sesorah
[Jawaban Benar]

b. sesanti
[Jawaban Salah]

c. ceramah
[Jawaban Salah]

d. pituduh
[Jawaban Salah]

e. dhakwah
[Jawaban Salah]22. Sing kudune ora diendhani nalika nindakake tanggap wacana ...

a. asring kukur-kukur talingan
[Jawaban Salah]

b. asring ndelok mendhuwur
[Jawaban Salah]

c. asring ngobahake perangan awak
[Jawaban Salah]

d. ndingkluk terus
[Jawaban Salah]

e. nguwasani materi
[Jawaban Benar]23. Owah-owahaning pasuryan sing mranani nalika pidhato ...

a. ngguyu sing digawe-gawe
[Jawaban Salah]

b. terus-terusan mesem
[Jawaban Salah]

c. kawistara tegang/keweden
[Jawaban Salah]

d. mbesengut/tumungkul
[Jawaban Salah]

e. pasuryan biyasa wae
[Jawaban Benar]24. Tanggap wacana (pidhato) lumrahe diwiwiti kanthi ...

a. ngucap puji syukur
[Jawaban Salah]

b. nyuwun pangapura
[Jawaban Salah]

c. njlentrehake tujuan
[Jawaban Salah]

d. uluk salam
[Jawaban Benar]

e. ndedonga
[Jawaban Salah]25. "... kulawarga dhusun mriki rumaos kicalan kadang ingkang saestu taksih kabetahaken, namung kados pundi malih, kodrat sampun ginarisaken saengga kita kedah ikhlas nampi kanyatan punika. Mugi-mugi prekawis punika mboten andadosaken ringkihing imtak kita, satemah kirang prayogi."

Pada kasebut mujudake gatining sedyane tanggap wacana ...

a. pasrah lamaran
[Jawaban Salah]

b. pasrah penganten
[Jawaban Salah]

c. pindhah omah
[Jawaban Salah]

d. ngundhuh penganten
[Jawaban Salah]

e. caos bela sungkawa
[Jawaban Benar]26. Ing basa krama inggil, tembung "kowe" owah dadi ....

a. tetep kowe
[Jawaban Salah]

b. sampeyan
[Jawaban Salah]

c. ndika
[Jawaban Salah]

d. panjenengane
[Jawaban Salah]

e. panjenengan
[Jawaban Benar]27. Tuladha basa krama inggil (alus) sing trep klawan unggah-ungguhe ...

a. Kul dereng dhahar siyang
[Jawaban Salah]

b. Adhik sampun tindak Malang
[Jawaban Salah]

c. Ibu mundhut sirahe pitik
[Jawaban Salah]

d. Tono kaliyan Tini mundhut es teh
[Jawaban Salah]

e. Bapak nembe kemawon tindak
[Jawaban Benar]28. Adhik ... susu, kula ... es teh, lan bapak ... kopi.

Tembung-tembung sing trep kanggo nyampurnakake ukara kasebut ...

a. ngombe, nginum, ngunjuk
[Jawaban Salah]

b. nginum, nginum, ngunjuk
[Jawaban Benar]

c. ngombe, ngombe, ngombe
[Jawaban Salah]

d. nginum, ngunjuk, ngunjuk
[Jawaban Salah]

e. ngombe, ngombe, ngunjuk
[Jawaban Salah]29. Ibu kalawau dereng ... saking kantoripun.

a. teka
[Jawaban Salah]

b. mulih
[Jawaban Salah]

c. lunga
[Jawaban Salah]

d. menyang
[Jawaban Salah]

e. rawuh
[Jawaban Benar]30. Sing dudu titikane basa krama lugu (madya) ...

a. tembung-tembunge krama ora kecampur krama inggil
[Jawaban Salah]

b. ater-ater ora dikramakake
[Jawaban Benar]

c. panambang dikramakake
[Jawaban Salah]

d. tembung ku owah dadi kula
[Jawaban Salah]

e. tembung kowe owah dadi sampeyan
[Jawaban Salah]31. Sing kalebu sandhangan wyanjana yaiku ...

a. cakra, keret, pengkal
[Jawaban Benar]

b. cakra, layar, pengkal
[Jawaban Salah]

c. cakra, pengkal, pangkon
[Jawaban Salah]

d. cakra, layar, pangkon
[Jawaban Salah]

e. cakra, keret, pangkon
[Jawaban Salah]32. Sing kalebu sandhangan panyigeg wanda iku ...

a. cecak, wignyan, pengkal
[Jawaban Salah]

b. cecak, cakra, wignyan
[Jawaban Salah]

c. cecak, keret, pengkal
[Jawaban Salah]

d. cecak, layar, wignyan
[Jawaban Benar]

e. cecak, keret, wignyan
[Jawaban Salah]33. Cakra keret iku minangka gantine sandhangan ...

a. cakra wantah
[Jawaban Salah]

b. cakra wulu
[Jawaban Salah]

c. cakra suku
[Jawaban Salah]

d. cakra taling
[Jawaban Salah]

e. cakra pepet
[Jawaban Benar]34. Pasangan aksara Jawa sing manggone ing sisihe yaiku ...

a. ha, sa, pa
[Jawaban Benar]

b. ka, ta, la
[Jawaban Salah]

c. ra, ga, nga, ya
[Jawaban Salah]

d. ba, ca, nya
[Jawaban Salah]

e. na, dha, da, wa
[Jawaban Salah]35. Pasangan aksara Jawa sing wujude padha karo aksara legenane yaiku ...

a. ha, sa, pa
[Jawaban Salah]

b. ka, ta, la
[Jawaban Salah]

c. ra, ga, nga, ya
[Jawaban Benar]

d. ba, ca, nya
[Jawaban Salah]

e. na, dha, da, wa
[Jawaban Salah]36. Pasangan aksara Jawa sing kanthi ngilangake salah siji sikile saka aksara legenane yaiku ...

a. ha, sa, pa
[Jawaban Salah]

b. ka, ta, la
[Jawaban Benar]

c. ra, ga, nga, ya
[Jawaban Salah]

d. ba, ca, nya
[Jawaban Salah]

e. na, dha, da, wa
[Jawaban Salah]37. Pasangan aksara Jawa sing beda banget karo aksara legenane yaiku ...

a. ha, sa, pa
[Jawaban Salah]

b. ka, ta, la
[Jawaban Salah]

c. ra, ga, nga, ya
[Jawaban Salah]

d. ba, ca
[Jawaban Benar]

e. na, dha, da, wa
[Jawaban Salah]38. Tembung iki yen ditulis aksara Jawa mbutuhake sandhangan pengkal ...

a. puji syukur
[Jawaban Benar]

b. yatim piyatu
[Jawaban Salah]

c. yitna yuwana
[Jawaban Salah]

d. nyai Dasimah
[Jawaban Salah]

e. tumbas yoyo
[Jawaban Salah]39. Tembung iki yen ditulis aksara Jawa mbutuhake sandhangan cakra keret ...

a. preman
[Jawaban Salah]

b. sakreta
[Jawaban Salah]

c. mrenea
[Jawaban Salah]

d. premen
[Jawaban Benar]

e. brah-breh
[Jawaban Salah]40. Tembung ambyar, yen ditulis aksara Jawa mbutuhake pasangan ...

a. ma
[Jawaban Salah]

b. ba
[Jawaban Benar]

c. ya
[Jawaban Salah]

d. ma - ba
[Jawaban Salah]

e. ba - ya
[Jawaban Salah]Demikian Kumpulan Soal ULANGAN BHS. JAWA KLS. XI Terbaru dengan Kunci Jawaban, Semoga membantu

Kelas 11 Kumpulan Soal Pendidikan
Gabung dalam percakapan
Posting Komentar
komentar teratas
Terbaru dulu
Daftar Isi
Tautan berhasil disalin.