Notifikasi

33+ Kumpulan Soal B.JAWA XII Lengkap dengan Kunci Jawaban

Selamat Malam.. sobat, Di website caktekno.com hari ini 21-Jun-2022 kami menyediakan kumpulan soal, bank soal beserta daftar jawaban/kunci jawaban tentang B.JAWA XII yang sangat lengkap untuk semua jenjang pendidikan sebagai sarana belajar kamu belajar dan mengikuti PTS (Penilaian Tengah Semester)/UTS/Ulangan/Tugas Rumah/PR/Ujian Akhir untuk Kelas 12 di sekolah atau sebagai referensi soal untuk bapak dan ibu guru di sekolah. Soal latihan di website ini disusun secara struktur dan mempermudah siswa mempelajari dan menguasai mata pelajaran pada semester 1 dan 2 2022/2023.

33+ Soal B.JAWA XII 2022/2023 Lengkap1. Miturut gunane, basa kaperang dadi telung golongan, yaiku...

a. basa ibu, basa ilmu, lan basa budaya
[Jawaban Benar]

b. basa ibu, basa ilmu, lan basa pergaulan
[Jawaban Salah]

c. basa ibu, basa komunikasi, lan basa budaya
[Jawaban Salah]2. Basa jawa minangka basa ilmu, yaiku...

a. Basa kang digunakake kanggo rembugan ing adicara kaluwarga
[Jawaban Salah]

b. basa kang digunakake kanggo ing adicara pahargyan adat
[Jawaban Salah]

c. basa kang digunakake kanggo medharake saweneh kawruh
[Jawaban Benar]

d. basa kang digunakake kanggo guneman ing pasrawungan
[Jawaban Salah]3. Undha usuk ing basa jawa iku bakune mung ana loro yaiku

a. ragam ngoko alus lan ragam krama inggil
[Jawaban Salah]

b. ragam ngoko lan ragam krama
[Jawaban Benar]

c. ragam krama lugu lan krama inggil
[Jawaban Salah]

d. Ragam krama alus lan krama inggil
[Jawaban Salah]4. Basa ngoko iku basa kang kaprah digunakake ing padinan lan watake

a. rumaket
[Jawaban Benar]

b. ngajeni
[Jawaban Salah]

c. guyonan
[Jawaban Salah]

d. penting
[Jawaban Salah]5. Basa ngoko yen tetembungane kecampuran tembung-tembung krama kagolongake basa

a. ngoko lugu
[Jawaban Salah]

b. ngoko alus
[Jawaban Benar]

c. krama lugu
[Jawaban Salah]

d. krama alus
[Jawaban Salah]6. Yen kabandingake karo basa ngoko, basa krama luwih..

a. kasar lan rumaket
[Jawaban Salah]

b. luwih gampang cak cakane
[Jawaban Salah]

c. alus lan nduweni surasa luwih ngajeni
[Jawaban Benar]

d. lugu lan kurang ngajeni liyan
[Jawaban Salah]7. Wong yen lagi nesu, lumrahe migunakake basa

a. ngoko alus
[Jawaban Salah]

b. ngoko lugu
[Jawaban Benar]

c. krama lugu
[Jawaban Salah]

d. krama alus
[Jawaban Salah]8. Minangka basa ibu, Basa Jawa lumrahe panganggone.

a. Alus
[Jawaban Benar]

b. kasar
[Jawaban Salah]

c. kanthi lisan
[Jawaban Salah]

d. kanthi resmi
[Jawaban Salah]9. Adhedhasar urut-urutane crita, struktur teks cerkak kaperang dadi

a. coda, orientasi, komplikasi, lan resolusi
[Jawaban Salah]

b. resolusi, coda, orientasi, lan komplikasi
[Jawaban Salah]

c. otientasi, komplikasi, resolusi, koda
[Jawaban Benar]

d. orientasi, komplikasi, coda, lan resolusi
[Jawaban Salah]10. Pungkasan karampungane pasulayan, ing struktur teks cerkak diarani

a. resolusi
[Jawaban Benar]

b. coda
[Jawaban Salah]

c. orientasi
[Jawaban Salah]

d. klimaks
[Jawaban Salah]11. Pesan moral kang ana ing sajroning crita akeh jinise. Bab iki gumantung marang..

a. sing ngarang lan sing maca
[Jawaban Salah]

b. sing nyurasa lan ngrasakake isine crita
[Jawaban Benar]

c. kahanan masyarakat kan kacrita
[Jawaban Salah]

d. kahanan masyarakat wong kang maca
[Jawaban Salah]12. Cerkak pancen crita fiksi tegese dudu bab kasunyatan. Nanging critane bisa wae wujud..

a. Sejarah kepahlawanan kan sumbere saka tuturan pelaku sejarah
[Jawaban Salah]

b. dongeng kang wis sumebar turun temurun
[Jawaban Salah]

c. crita babad tanah jawi
[Jawaban Salah]

d. pengalaman pribadhi kang anggone mbabarake dikembangake sarana imajinasi
[Jawaban Benar]13. Nalika sinau nulis cerkak apike diwiwiti kanthi nulis cengkorongan dhisik, gunane..

a. Nuntun panulis supaya bisa mahami crita ing sawutuhe
[Jawaban Salah]

b. nuntun panulis supaya asil ciptane bisa luwih apik lan tumata urutane
[Jawaban Benar]

c. nuntun panukis supaya bisa maca cengkorongan kanthi gampang
[Jawaban Salah]

d. nuntun pamaca supaya bisa maca cengkorongan
[Jawaban Salah]14. Saiki ing layar televisi asring ditayangake acara stand-up comedy dhagelan ngadeg, yaiku acara lawak kang...

a. pamaragane ngayahi kewajiban ing panggung kanthi ngadeg dhewekan tanpa kanca
[Jawaban Benar]

b. pamaragane ngayahi kewajiban ing panggung kanthi ngadeg karo group kanca
[Jawaban Salah]

c. pamaragane dhagelan muncul ing panggul kanthi improvisasi
[Jawaban Salah]

d. pamaraga dhagelan ing panggung kanthi ngapalake naskah
[Jawaban Salah]15. Sajrone pasrawungan, wong kang pinter crita biasane akeh kancane, jalaran.

a. Critane bisa agawe guyu
[Jawaban Benar]

b. sing diajak jagongan mesthi krasan
[Jawaban Salah]

c. wektu sak jam krasa sedhela
[Jawaban Salah]

d. ketrampilan agawe guyu dibutuhake
[Jawaban Salah]16. Para pamicara kerep migunakake teks anekdot sajrone nindakake ayahane, kanggo

a. nyemoni priyayi
[Jawaban Salah]

b. nabet ing atine para panyemak
[Jawaban Salah]

c. guyon karo para panyemak
[Jawaban Salah]

d. sarana guyon maton
[Jawaban Benar]17. Teks anekdot iki mujudake guyonan inteleks utawa guyonan wong pinter, jalaran

a. akeh sing ngarani yen teks anekdot iku padha wae karo teks humor
[Jawaban Salah]

b. sejatine teks anekdot iku beda karo teks humor
[Jawaban Salah]

c. teks anekdot drajate luwih dhuwur yen katandhing karo teks humor
[Jawaban Salah]

d. teks anekdot nduweni isi, lelewaning basa, lan tujuan kang gumathok
[Jawaban Benar]18. Ajaran moral sajroning teks anekdot mujudake wejangan utawa wewarah kang nduweni sipat praktis, jalaran..

a. diwedharake pengarang lumantar paraga
[Jawaban Salah]

b. pituduh iku bisa ditrepake ing bebrayan
[Jawaban Salah]

c. minangka kaca benggala
[Jawaban Benar]

d. kamggo nyemoni tingkah pilag para pemimpin
[Jawaban Salah]19. Ing ngisor iki sing kalebu ukara kandha, yaiku

a. apa bukuku katut kokgawa bali?
[Jawaban Benar]

b. Rini lagi maca kalawarti
[Jawaban Salah]

c. Coba kalawarti kae gawanen mrene!
[Jawaban Salah]

d. Rini takon marang Astri sesuk dheweke sida budhal apa ora
[Jawaban Salah]20. Ing ngisor iki sing ora kalebu ciri-cirine teks anekdot yaiku

a. ngemot sindiran
[Jawaban Salah]

b. Ora ngemot pesan moral
[Jawaban Benar]

c. nggunakake tembung panggandheng
[Jawaban Salah]

d. ana gegayutane karo kedadeyan sabendina
[Jawaban Salah]21. Ciri-cirine cerkak yaiku

a. critane cekak, ringkes, isine padet nanging basane angel dimangerteni
[Jawaban Salah]

b. critane dawa, isine oadet, basane gamoang dingerteni
[Jawaban Salah]

c. critane cekak, isine padet, ukara ringkes, basane gampang dimangerteni
[Jawaban Benar]

d. Critane cekak, isine padet, basane angel dingerteni
[Jawaban Salah]22. Unsur kang ana gegayutane karo wektu, swasana, lan lingkungan sosial ing crita cekak diarani

a. amanat
[Jawaban Salah]

b. Panokohan
[Jawaban Salah]

c. Tema
[Jawaban Salah]

d. latar
[Jawaban Benar]23. Ing ngisor iki ukara kang nganggo basa ngoko alus, yaiku

a. ibu midhangetake campursari
[Jawaban Salah]

b. bapak siktas nedha
[Jawaban Benar]

c. mangga dipundhahar sawontene
[Jawaban Salah]

d. muliha saiki wae
[Jawaban Salah]24. Sampeyan benjing menapa tamtu kesah?. Ukara kasebut nggunakake basa

a. krama lugu
[Jawaban Benar]

b. krama alus
[Jawaban Salah]

c. ngoko alus
[Jawaban Salah]

d. krama inggil
[Jawaban Salah]25. Crita sing cekak, ringkes, lan nduweni kesan sing lucu diarani

a. geguritan
[Jawaban Salah]

b. drama
[Jawaban Salah]

c. cerkak
[Jawaban Salah]

d. anekdot
[Jawaban Benar]26. Perangan saka teks anekdot kang nuduhake prakara utawa klimaks saka ceritane

a. krisis
[Jawaban Benar]

b. koda
[Jawaban Salah]

c. abstraksi
[Jawaban Salah]

d. reaksi
[Jawaban Salah]27. Ukara-ukara ing ngisor iki kang bener pangetrapan unggah ungguh basane yaiku...

a. bapak senengane ningali Ludruk
[Jawaban Salah]

b. Ibu senengane nonton Srimulat
[Jawaban Salah]

c. Bapak karemanipun mirsani Ludruk
[Jawaban Benar]

d. ibu karemanipun ningali Srimulat
[Jawaban Salah]28. Tembung gerah ngokone

a. sakit
[Jawaban Salah]

b. lara
[Jawaban Benar]

c. loro
[Jawaban Salah]

d. seda
[Jawaban Salah]29. Ing ngisor iki kalebu tembung rangkep dwi lingga salin swara kajaba

a. mloka-mlaku
[Jawaban Salah]

b. pringas-pringis
[Jawaban Salah]

c. kolang-kaling
[Jawaban Benar]

d. Tuka-tuku
[Jawaban Salah]30. Ing ngisor iki kang kalebu tembung rangkep dwi purwa, kajaba

a. bebungah
[Jawaban Salah]

b. lelara
[Jawaban Salah]

c. nyenyuwun
[Jawaban Salah]

d. methethet
[Jawaban Benar]31. Ing ngisor iki kang kalebu tembung rangkep dwi lingga salin swara yaiku

a. methethet
[Jawaban Salah]

b. sesepuh
[Jawaban Salah]

c. nulas-nulis
[Jawaban Benar]

d. uneg-uneg
[Jawaban Salah]32. Pangandikan kang nengsemake, ora mung awujud pocapan wae nanging uga kabangun saka...

a. unggah-ungguh
[Jawaban Benar]

b. kapinteran
[Jawaban Salah]

c. patraping
[Jawaban Salah]

d. polatan
[Jawaban Salah]33. Pak, sayah nggih bibar ngemis?. Tembung sayah tegese

a. luwe
[Jawaban Salah]

b. ngelak
[Jawaban Salah]

c. kesel
[Jawaban Benar]

d. susah
[Jawaban Salah]34. Basa ngoko iku basa kang kaprah digunakake ing padinan lan watake

a. rumaket
[Jawaban Benar]

b. ngajeni
[Jawaban Salah]

c. guyonan
[Jawaban Salah]

d. penting
[Jawaban Salah]35. Ibu: Bapak wis dhahar?

Bapak: wis, ngenteni ibu kesuwen. Dakkira durung kondur.

Basa kang digunakake ing punggelan teks kasebut yaiku

a. ngoko lugu
[Jawaban Salah]

b. ngoko alus
[Jawaban Benar]

c. krama lugu
[Jawaban Salah]

d. krama alus
[Jawaban Salah]Demikian Kumpulan Soal B.JAWA XII Lengkap dengan Kunci Jawaban, Semangat Sob

Kelas 12 Kumpulan Soal Pendidikan
Gabung dalam percakapan
Posting Komentar
komentar teratas
Terbaru dulu
Daftar Isi
Tautan berhasil disalin.