Notifikasi

38+ Kumpulan Soal UH X MIPA 8 - 18 SEPT. 2020 - GANTI Terlengkap dengan Kunci Jawaban

Hai, Apa kabar?.. sahabat, Di website caktekno.com hari ini 29-Jun-2022 kami menyediakan kumpulan soal, bank soal beserta daftar jawaban/kunci jawaban tentang UH X MIPA 8 - 18 SEPT. 2020 - GANTI yang sangat lengkap untuk semua jenjang pendidikan sebagai sarana belajar kamu belajar dan mengikuti PTS (Penilaian Tengah Semester)/UTS/Ulangan/Tugas Rumah/PR/Ujian Akhir untuk Kelas 10 di sekolah atau sebagai referensi soal untuk bapak dan ibu guru di sekolah. Soal latihan di website ini disusun secara struktur dan mempermudah siswa mempelajari dan menguasai mata pelajaran pada semester 1 dan 2 2022/2023.

38+ Soal UH X MIPA 8 - 18 SEPT. 2020 - GANTI 2022/2023 Lengkap1. Basa rinengga ngemu teges basa kang dipaesi, dijaga, lan dirumat supaya dadi ala utawa tetep edi peni.

a. Leres
[Jawaban Salah]

b. Kliru
[Jawaban Benar]2. "Lara lapa" kalebu tembung saroja.

a. Leres
[Jawaban Benar]

b. Kliru
[Jawaban Salah]3. "Alus tembunge" kalebu tembung entar.

a. Leres
[Jawaban Benar]

b. Kliru
[Jawaban Salah]4. "Ancik-ancik pucuking eri" tegese nduweni rasa seneng.

a. Leres
[Jawaban Salah]

b. Kliru
[Jawaban Benar]5. "Arep jamure, emoh watange" migunakake purwakanthi guru swara lan guru sastra.

a. Leres
[Jawaban Benar]

b. Kliru
[Jawaban Salah]6. Tuladhane Saloka, yaiku gajah ngidak rapah.

a. Leres
[Jawaban Benar]

b. Kliru
[Jawaban Salah]7. Bocah iku manis eseme.


Ukara kasebut ngandhut tembung entar.

a. Leres
[Jawaban Benar]

b. Kliru
[Jawaban Salah]8. Mengko sore, aku mring omahmu.


Ukara kasebut ngandhut tembung garba.

a. Leres
[Jawaban Benar]

b. Kliru
[Jawaban Salah]9. Araneki kalebu tembung saroja.

a. Leres
[Jawaban Salah]

b. Kliru
[Jawaban Benar]10. Pakulitane ngulit langsep iku nerangake candrane manungsa (perangane awak).

a. Leres
[Jawaban Benar]

b. Kliru
[Jawaban Salah]11. Drijine...

a. nyela cendhani
[Jawaban Salah]

b. mucuk eri
[Jawaban Benar]

c. mblalak-mblalak
[Jawaban Salah]

d. ngombak banyu
[Jawaban Salah]

e. ngulit langsep
[Jawaban Salah]12. Ukara ngisor iki migunakake tembung panggandheng kang nyatakake apa?


Aku nggawe alur crita utawa adegan kanthi dialoge para paraga.

a. Nyatakake akibat.
[Jawaban Salah]

b. Nyatakake panggonan.
[Jawaban Salah]

c. Nyatakake pilihan.
[Jawaban Benar]

d. Nyatakake tujuwan.
[Jawaban Salah]

e. Nyatakake sarat.
[Jawaban Salah]13. Ana kaca mata sanga.


Ukara kasebut migunakake purwakanthi guru...

a. swara
[Jawaban Salah]

b. sastra
[Jawaban Benar]

c. basa
[Jawaban Salah]

d. wewiletan
[Jawaban Salah]

e. lumaksita
[Jawaban Salah]14. Yen wong seneng duraka, wong bakal entuk siksa kang banget.


Kalungguhane tembung panggandheng ing ukara kasebut, yaiku babagan...

a. Kosok balen.
[Jawaban Salah]

b. Titi mangsa.
[Jawaban Salah]

c. Sarat.
[Jawaban Benar]

d. Pangarepan.
[Jawaban Salah]

e. Dasanama.
[Jawaban Salah]15. Pilihen tembung sing entar!

a. Aneng.
[Jawaban Salah]

b. Mring.
[Jawaban Salah]

c. Sembah bekti.
[Jawaban Salah]

d. Padhang pikir.
[Jawaban Benar]

e. Abang klambine.
[Jawaban Salah]16. Ayem...

a. sirahe
[Jawaban Salah]

b. sikile
[Jawaban Salah]

c. kupinge
[Jawaban Salah]

d. ilate
[Jawaban Salah]

e. atine
[Jawaban Benar]17. Ukara pundi sing nggunakake purwakanthi guru basa?

a. Wis kepenak tambah kepenak maneh.
[Jawaban Salah]

b. Njupuk baran nembung dhisik.
[Jawaban Salah]

c. Golek wektu sing prayoga.
[Jawaban Salah]

d. Senajan durung mangerti, nanging wis bisa nglakoni.
[Jawaban Salah]

e. Kembang sagagang, kembange arum gandane.
[Jawaban Benar]18. Lintang sumebar ing langit tengah wengi, kemerlip kartika nambahi kangen marang pepujaning ati.


Ukara kasebut nganggo tembung apa?

a. Dasanama.
[Jawaban Benar]

b. Saroja.
[Jawaban Salah]

c. Garba.
[Jawaban Salah]

d. Entar.
[Jawaban Salah]

e. Kosok balen.
[Jawaban Salah]19. Supaya kejugrugan gunung menyan, kita kudu amba jangkah.


Ukara entar kasebut nduwe teges apa?

a. Wong sing kepengin rezeki kudu mlaku adoh.
[Jawaban Salah]

b. Yen kepengen menyan, kudu njangkah sing amba.
[Jawaban Salah]

c. Akeh ihtiyar supaya akeh rezekine.
[Jawaban Benar]

d. Munggah gunung menyan supaya ketiban rezeki.
[Jawaban Salah]

e. Rekasa mlakune yen kepengin akeh yatra.
[Jawaban Salah]20. Gagak nganggo laring merak.


Basa rinengga kasebut sing dipindhanake, yaiku...

a. sipate
[Jawaban Salah]

b. wonge
[Jawaban Benar]

c. mangsane
[Jawaban Salah]

d. ora ana
[Jawaban Salah]

e. watake
[Jawaban Salah]21. Tembung panggandheng amrih ancas nyatakake...

a. sabab
[Jawaban Salah]

b. akibat
[Jawaban Salah]

c. tujuwan
[Jawaban Benar]

d. lelakon
[Jawaban Salah]

e. lelakon
[Jawaban Salah]22. Sendhakep ngawe-awe.


Ukara iku nggunakake purwakanthi swara...

a. a
[Jawaban Salah]

b. i
[Jawaban Salah]

c. u
[Jawaban Salah]

d. e
[Jawaban Benar]

e. o
[Jawaban Salah]23. Ukara ngisor iku nggunakake purwakanthi sastra apa?


Kejugrugan gunung menyan.

a. n lan g
[Jawaban Benar]

b. j lan g
[Jawaban Salah]

c. g lan r
[Jawaban Salah]

d. k lan y
[Jawaban Salah]

e. u lan n
[Jawaban Salah]24. Sing mlebet candraning manungsa, kajaba...

a. Alise nanggal sepisan.
[Jawaban Salah]

b. Cahyane sumunar.
[Jawaban Salah]

c. Drijine mucuk eri.
[Jawaban Salah]

d. Belang kulite.
[Jawaban Benar]

e. Idepe tumenga tawang.
[Jawaban Salah]25. Kang klebu cacading awak, yaiku...

a. Buthak sirahe.
[Jawaban Benar]

b. Mripate mblalak-mblalak.
[Jawaban Salah]

c. Swarane ngombak banyu.
[Jawaban Salah]

d. Irunge ngundhup mlathi.
[Jawaban Salah]

e. Drijine mucuk eri.
[Jawaban Salah]26. Karangan kang nduweni tujuwan kanggo ngajak pamaose supaya nglakoni tumindak sing dikarepake dening pangarange kasebut...

a. Deskripsi.
[Jawaban Salah]

b. Narasi.
[Jawaban Salah]

c. Eksposisi.
[Jawaban Salah]

d. Argumentasi.
[Jawaban Salah]

e. Persuasi.
[Jawaban Benar]27. Pasuryane kaya rembulan, wulan endahing wengi. Sumunar cahyane maringi panguripan ing peteng dhedhete dhiri. Gegayutan lintang kang sumebar nambahi kaendahan. Kemerlip kaya kembang karung arum wangi ganda.


Paragraf kasebut kalebu artikel...

a. Narasi.
[Jawaban Salah]

b. Argumentasi.
[Jawaban Salah]

c. Deskripsi.
[Jawaban Benar]

d. Persuasi.
[Jawaban Salah]

e. Eksposisi.
[Jawaban Salah]28. Jinis artikel kang biyasane diarani paparan proses kasebut...

a. Argumentasi.
[Jawaban Salah]

b. Eksposisi.
[Jawaban Benar]

c. Persuasi.
[Jawaban Salah]

d. Narasi.
[Jawaban Salah]

e. Deskripsi.
[Jawaban Salah]29. Yen kita nulis karangan sing isine nggambbarake kaendahane alam, karangan kui kalebu karangan apa?

a. Narasi arupa fakta.
[Jawaban Salah]

b. Deskripsi arupa fakta.
[Jawaban Benar]

c. Eksposisi proses.
[Jawaban Salah]

d. Deskripsi arupa fiksi.
[Jawaban Salah]

e. Argumentasi arupa fiksi.
[Jawaban Salah]30. Karangan deskripsi mung bisa arupa fakta.

a. Leres
[Jawaban Salah]

b. Kliru
[Jawaban Benar]31. Keprungu tembang kang nelangsa iku atiku…

a. nroco
[Jawaban Salah]

b. cekakaran
[Jawaban Salah]

c. serak
[Jawaban Salah]

d. krenggosan
[Jawaban Salah]

e. miris
[Jawaban Benar]32. Wong wadon kang duwe ati becik iku adiluhung, ngalah-ngalahi wulan kang endah ing wengi.


Tegese tembung adiluhung, yaiku…

a. Rekasa banget.
[Jawaban Salah]

b. Endah banget.
[Jawaban Benar]

c. Putih banget.
[Jawaban Salah]

d. Resik banget.
[Jawaban Salah]

e. Ala banget.
[Jawaban Salah]33. Saloka "ula marani gepuk" ateges wong kang nyedhaki bebaya.

a. Leres
[Jawaban Benar]

b. Kliru
[Jawaban Salah]34. Kriwikan dadi grojogan nggunakake purwakanthi guru swara an.

a. Leres
[Jawaban Salah]

b. Kliru
[Jawaban Benar]35. Tuladha bebasan: Arep jamure, emoh watange.

a. Leres
[Jawaban Benar]

b. Kliru
[Jawaban Salah]36. Unen-unen sing mugunakake purwakanthi guru swara, yeku...

a. Tresna banget, bangete kebangeten.
[Jawaban Salah]

b. Maimunah mung mesam-mesem.
[Jawaban Salah]

c. Busuk keblinger, pinter ketekuk.
[Jawaban Salah]

d. Tansah tata titi tatas titis.
[Jawaban Salah]

e. Ana awan ana pangan.
[Jawaban Benar]37. Adigang, adigung, adiguna.


Ukara kasebut ngandhut purwakanthi...

a. guru swara lan basa
[Jawaban Salah]

b. guru swara lan sastra
[Jawaban Salah]

c. guru swara, sastra, lan basa
[Jawaban Benar]

d. guru basa lan sastra
[Jawaban Salah]

e. guru sastra, basa, lan lumaksita
[Jawaban Salah]38. Ayem tentrem kalebu tembung saroja.

a. Leres
[Jawaban Benar]

b. Kliru
[Jawaban Salah]39. Ndhedher kautaman padha karo nandur kabecikan.

a. Leres
[Jawaban Benar]

b. Kliru
[Jawaban Salah]40. Tembung garba sinom kedaden saka tembung isih lan enom.

a. Leres
[Jawaban Benar]

b. Kliru
[Jawaban Salah]Demikian Kumpulan Soal UH X MIPA 8 - 18 SEPT. 2020 - GANTI Terlengkap dengan Kunci Jawaban, Perjalanan Masih Panjang Sob

Kelas 10 Kumpulan Soal Pendidikan
Gabung dalam percakapan
Posting Komentar
komentar teratas
Terbaru dulu
Daftar Isi
Tautan berhasil disalin.