Notifikasi

48+ Kumpulan Soal ULANGAN BASA JAWA KELAS 6 Sederajat dengan Kunci Jawaban

Halo.. sahabat, Di website caktekno.com hari ini 03-Jun-2022 kami menyediakan kumpulan soal, bank soal beserta daftar jawaban/kunci jawaban tentang ULANGAN BASA JAWA KELAS 6 yang sangat lengkap untuk semua jenjang pendidikan sebagai sarana belajar kamu belajar dan mengikuti PTS (Penilaian Tengah Semester)/UTS/Ulangan/Tugas Rumah/PR/Ujian Akhir untuk Kelas 6 di sekolah atau sebagai referensi soal untuk bapak dan ibu guru di sekolah. Soal latihan di website ini disusun secara struktur dan mempermudah siswa mempelajari dan menguasai mata pelajaran pada semester 1 dan 2 2022/2023.

48+ Soal ULANGAN BASA JAWA KELAS 6 2022/2023 Lengkap1. Bapak lan ibu ditimbali eyang Sastro.

Jejere ukara iku yaiku ...

a. Bapak
[Jawaban Salah]

b. Bapak lan Ibu
[Jawaban Benar]

c. Ditimbali
[Jawaban Salah]

d. Eyang Sastro
[Jawaban Salah]2. Aku ditukokake Bulik sepatu.

Yen didadekake ukara tanduk sing bener yaiku ...

a. Bulik dak tukokake sepatu
[Jawaban Salah]

b. Bulik nukokake aku sepatu
[Jawaban Benar]

c. aku nukokake Bulik sepatu
[Jawaban Salah]

d. aku ditukokake sepatu Bulik
[Jawaban Salah]3. . Matura blaka ... ora perlu isin-isin.

a. Lelana
[Jawaban Salah]

b. Suta
[Jawaban Benar]

c. Sembrono
[Jawaban Salah]

d. Rena
[Jawaban Salah]4. Katur : Eyang Harjito dalah Eyang Putri ing Malang.

Perangan layang ing dhuwur diarani ...

a. Adawiyah
[Jawaban Benar]

b. Satata Basa
[Jawaban Salah]

c. Surasa Basa
[Jawaban Salah]

d. Wusana Basa
[Jawaban Salah]5. Ing perangan layang surasa basa uga diarani ...

a. Penutup
[Jawaban Salah]

b. Bebuka
[Jawaban Salah]

c. Titi Wangsa
[Jawaban Salah]

d. Isi
[Jawaban Benar]6. Raden Gatutkaca putrane ...

a. Janaka
[Jawaban Salah]

b. Harjuna
[Jawaban Salah]

c. Werkudara
[Jawaban Benar]

d. Puntadewa
[Jawaban Salah]7. Senapatine Kurawa ing perang Batarayuda yaiku ...

a. Gatotkaca
[Jawaban Salah]

b. Adipati Karna
[Jawaban Benar]

c. Nakula
[Jawaban Salah]

d. Sadewa
[Jawaban Salah]8. Tibaning swara ing pungkasaning gatra diarani ...

a. Guru Gatra
[Jawaban Salah]

b. Guru wilangan
[Jawaban Salah]

c. Guru lagu
[Jawaban Benar]

d. Guru Sastra
[Jawaban Salah]9. Sing kalebu tembang macapat yaiku ...

a. Kinanthi , Pucung, Sinom
[Jawaban Benar]

b. Kinanthi , Sinom , Balabak
[Jawaban Salah]

c. Balabak, Gambuh, Mijil
[Jawaban Salah]

d. Mijil, Gmabuh, Megatruh
[Jawaban Salah]10. Mas Rudi dipun celuk pakdhe.

Tembung dipun celuk benere ...

a. DIdhawuhi
[Jawaban Salah]

b. dipun Dhawuhi
[Jawaban Salah]

c. di aturi
[Jawaban Salah]

d. dipun Timbali
[Jawaban Benar]11. Ukara ing ngisor iki sing nggunakake basa ngoko alus kang bener yaiku ...

a. Nalika bapak adus, aku mangan
[Jawaban Salah]

b. Nalika bapak siram, aku mangan
[Jawaban Benar]

c. Nalika bapak adus, aku dhahar
[Jawaban Salah]

d. Nalika bapak siram, aku dhahar
[Jawaban Salah]12. . Ukara ing ngisor iki sing nggunakake basa krama alus kang bener yaiku ...

a. Kula dipun utus bulik mundhut gendhis
[Jawaban Salah]

b. Kula dipun utus bulik tumbas gula
[Jawaban Benar]

c. Kula dikengken bulik mundhut gendhis
[Jawaban Salah]

d. Kula dikengken bulik tumbas gula
[Jawaban Salah]13. Sing ora kalebu peranganing karangan yaiku ...

a. Irah-irahan (judul)
[Jawaban Salah]

b. bebuka
[Jawaban Salah]

c. isi
[Jawaban Salah]

d. peprenah
[Jawaban Benar]14. Dina Sabtu lan Minggu sajroning liburan semester kepungkur bocah-bocah kelas enem SDN Tanggungan Gudo nganakake perkemahan sabtu malam minggu ing Bhumi Perkemahan Wonosalam Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang jam pitu esuk dina Sabtu, bocah-bocah lan Bapak Ibu Guru wis padha ngumpul ing sekolahan. Budhale numpak bis Indah Jaya.

Irah-irahan (judul) perangan karangan ing dhuwur yaiku ...

a. Dina Sabtu lan Minggu ana kemah
[Jawaban Salah]

b. Bocah-bocah kelas VI kemah
[Jawaban Benar]

c. Kemah pramuka ing Wonosalam
[Jawaban Salah]

d. Sabtu lan Minggu ing Bhumi Perkemahan
[Jawaban Salah]15. Ukara sing nggunakake tembung rangkep dwi purwa yaiku ...

a. Bocah sing menang lomba oleh bebungah
[Jawaban Benar]

b. Bocah - bocah pada dolanan ing latar
[Jawaban Salah]

c. Aja bengak-bengok, simbah lagi sare
[Jawaban Salah]

d. . Yen dikandhani aja cengingisan
[Jawaban Salah]16. Sing kalebu tembung dwi lingga yaiku ...

a. Bapak- bapak
[Jawaban Benar]

b. alun - alun
[Jawaban Salah]

c. ondhe - ondhe
[Jawaban Salah]

d. paru- paru
[Jawaban Salah]17. Kulite (busik) amarga adus banyu kali.

Tembung njero kurung yen didadekake tembung dwi wasana dadi ...

a. Busik- busik
[Jawaban Salah]

b. busak - busik
[Jawaban Salah]

c. sisiken
[Jawaban Salah]

d. besisik
[Jawaban Benar]18. Ibu : “Mar, Mar, tangia!”

Marni : “Ana apa bu? Aku isih ... “

Pacelathon kasebut supaya bener diiseni nganggo tembung ...

a. Nulis
[Jawaban Salah]

b. maca
[Jawaban Salah]

c. ngantuk
[Jawaban Benar]

d. sinau
[Jawaban Salah]19. Bu Siti : “Rif, kowe apa sida melu kemah?”

Arif : “Siyos bu, benjang dinten Sabtu ngajeng”

Bu Siti takon menyang Arif babagan apa?

a. Kapan olehe kemah
[Jawaban Salah]

b. Apa sida melu kemah
[Jawaban Benar]

c. karo sapa olehe kemah
[Jawaban Salah]

d. ing ngendi olehe kemah
[Jawaban Salah]20. Pidato kanggo acara ing sekolahan sing kurang trep yaiku ...

a. HUT RT
[Jawaban Benar]

b. persami
[Jawaban Salah]

c. Ulangan Harian
[Jawaban Salah]

d. perpisahan
[Jawaban Salah]21. Wong bungah sok nemu ...

a. sengsara
[Jawaban Salah]

b. rekasa
[Jawaban Salah]

c. cilaka
[Jawaban Salah]

d. susah
[Jawaban Benar]22. Bakul sandhangan iku yen ... menyang pasar slompretan.

a. Kulakan
[Jawaban Benar]

b. dikulak
[Jawaban Salah]

c. kulak - kulak
[Jawaban Salah]

d. ngulak
[Jawaban Salah]23. Badriah kuwi pancen bocah sregep.

Sregep kosok baline yaiku ...

a. sembrana
[Jawaban Salah]

b. ngebreh
[Jawaban Salah]

c. bodho
[Jawaban Salah]

d. keset
[Jawaban Benar]24. Wacan ing ngisor iki wacanen kanggo mangsuli pitakon no 1 nganti 5! ................................... ”Hutan Indonesia Paru-Paru Dunia” ukara kuwi ing saben-saben dina pengetan Lingkungan Hidup mesthi dikumadhangake saindenge donya. Alas ing bumi Indonesia pancen klebu alas tropis sing paling amba sadonya. Alas tropis mujudake prodhusen oksigen sing paling gedhe sadonya. Mula ora salah yen alas Indonesia diarani paru-parune donya. Kanyatane saiki alas ing Indonesia meh kabeh wis rusak. Rusake alas ing Indonesia disebabake saka bencana alam lan saka pokal gawene manungsa. Rusak merga saka bencana alam, umpamne: gunung mbledhos, gempa bumi/lindhu, yen rusake amarga kobong, banjir bandhang, tanah longsor bisa uga disebabake pokal gawene manungsa. Panguripan ing ngendi wae mbutuhake oksigen. Ora mung manungsa, kewan uga butuh oksigen supaya paru-parune sehat, sing bisa mrodhuksi oksigen sing resik ya tanduran sing subur. Tanduran bisa subur yen lemahe uga subur. Subure lemah kuwi yen akeh humuse lan cukup banyune, humuse sing akeh asale saka godhong-godhong sing gogrog nutupi lemah, banyune akeh yen ana oyod-oyode wit gedhe sing bisa nandhon banyu sajroning lemah. Mulane ayo dilestarekake alase supaya tetep bisa dadi paru-parune donya. -irahan kang trep kanggo wacan ing dhuwur yen arupa slogan yaiku…..

a. Alasku paru-paruku
[Jawaban Salah]

b. Alasku sehat, paru-paruku sehat
[Jawaban Salah]

c. Alasku paru-parune donya
[Jawaban Salah]

d. Lestari alasku, lestari bumiku
[Jawaban Benar]25. Ukara inti ing paragrap 1 wacan ing dhuwur yaiku….

a. Alase rusak, paru-parune donya rusak.
[Jawaban Salah]

b. Alas Indonesia paru-parune donya
[Jawaban Benar]

c. Alas Indonesia kuwi alas tropis
[Jawaban Salah]

d. Alas tropis prodhusen oksigen.
[Jawaban Salah]26. Bocah-bocah dha sekolah, Wiwit biyen nalika isih cilik, Sregepa anggolek ilmu, Wayah esuk lan awan, Ngrungokake parentahe para guru, Lan bisa ngerti agama, Agama ngarsaning Gusti.

Tembang ing dhuwur arane tembang .....

a. Pucung
[Jawaban Salah]

b. Asmaradana
[Jawaban Salah]

c. kinanthi
[Jawaban Salah]

d. pangkur
[Jawaban Benar]27. Guru gatra yaiku......

a. cacahing ukara (kalimat) saben bait/pada
[Jawaban Benar]

b. cacahing suku kata saben kalimat
[Jawaban Salah]

c. suara pungkasan (akhir) utawa huruf vocal pungkasan saben ukara (kalimat)
[Jawaban Salah]

d. cacahing pada ing saben gotro
[Jawaban Salah]28. Jinise tembang macapat ana . . .

a. wolu
[Jawaban Salah]

b. songo
[Jawaban Salah]

c. sepuluh
[Jawaban Salah]

d. sewelas
[Jawaban Benar]29. Wong sing diajak wawancara priyayine luwih tuwa,basa sing digunakake yaiku...

a. Basa ngoko lugu
[Jawaban Salah]

b. Basa krama lugu
[Jawaban Salah]

c. Basa ngoko alus
[Jawaban Salah]

d. Basa krama alus
[Jawaban Benar]30. Dhong-dhinging swara ing saben pungkasaning gatra diarani .......

a. guru lagu
[Jawaban Benar]

b. guru wilangan
[Jawaban Salah]

c. guru gatra
[Jawaban Salah]

d. macapat
[Jawaban Salah]31. Wujude gancaran, isine ngajak, ngelingake, mamerake. Ciri-ciri iki minangka cirine teks .......

a. narasi
[Jawaban Salah]

b. slogan
[Jawaban Salah]

c. persuasi
[Jawaban Benar]

d. deskripsi
[Jawaban Salah]32. Ukara ngisor iki minangka kelebu cangkriman yoiku ....

a. Dilebokne malah metu
[Jawaban Benar]

b. Klambine dilebokne lemari
[Jawaban Salah]

c. Bukune dilebokne tas
[Jawaban Salah]

d. Klambine gak dilebokne
[Jawaban Salah]33. Warga kampung Wonosari guyup .......

a. santosa
[Jawaban Salah]

b. rukun
[Jawaban Benar]

c. seneng
[Jawaban Salah]

d. raket
[Jawaban Salah]34. Desa mawa cara, nagara mawa ....

a. aturan
[Jawaban Salah]

b. tata
[Jawaban Benar]

c. basa
[Jawaban Salah]

d. tatacara
[Jawaban Salah]35. Manungsa iku diparingi akal ......

a. akalan
[Jawaban Salah]

b. budi
[Jawaban Benar]

c. kepinteran
[Jawaban Salah]

d. ketrampilan
[Jawaban Salah]36. Cacahe pandhawa iku ana ....

a. 2 loro
[Jawaban Salah]

b. 3 telu
[Jawaban Salah]

c. 4 papat
[Jawaban Salah]

d. 5 lima
[Jawaban Benar]37. Taling yaiku sandangan swara..

a. I
[Jawaban Salah]

b. U
[Jawaban Salah]

c. E
[Jawaban Benar]

d. O
[Jawaban Salah]38. Sing kelebu kelebu sandangan swara yaiku..

a. Wulu, pepet, pengkal, lan cakra
[Jawaban Salah]

b. Wulu, pepet, suku, taling, taling tarung
[Jawaban Benar]

c. Wulu, pepet, cecek, pankon
[Jawaban Salah]

d. Wulu, pepet, cakra, pengkal
[Jawaban Salah]39. Irunge gajah arane ...

a. cingur
[Jawaban Salah]

b. tlacak
[Jawaban Salah]

c. tlale
[Jawaban Benar]

d. ceker
[Jawaban Salah]40. Yen Bahasa Indonesia ana Pantun, yen basa jawa ana...

a. parikan
[Jawaban Benar]

b. pepindahan
[Jawaban Salah]

c. bebasan
[Jawaban Salah]

d. geguritan
[Jawaban Salah]41. Aja gampang percaya omongane bocah kae, merga dheweke wis kondhang manawa ....

Tembung entar kang mathuk kanggo njangkepi ukara ing dhuwur yaiku ....

a. Entheng tangane
[Jawaban Salah]

b. Idu geni
[Jawaban Salah]

c. Gedhe sombong
[Jawaban Salah]

d. Lunyu ilate
[Jawaban Benar]42. Ireng-ireng gorengan kopi, ....

Tembung sing mathuk kanggo nggenepi parikan ing dhuwur yaiku ....

a. Legi-legi rasane gula
[Jawaban Salah]

b. Ati seneng juwara siji
[Jawaban Benar]

c. Bocah cilik ajar ngaji
[Jawaban Salah]

d. Ngenteni bocah sing keri
[Jawaban Salah]43. Isi pidhato uga diarani ...

a. Purwaka basa
[Jawaban Salah]

b. Uluk salam
[Jawaban Salah]

c. Surasa basa
[Jawaban Benar]

d. Wasana basa
[Jawaban Salah]44. Bapak pucung, saben dina tansah bingung,

Badanira panjang,

Tutuk ira pesagi,

Saben dina pucung nguntal buntut ira


Tembang ing dhuwur jenenge tembang ...........

a. gambuh
[Jawaban Salah]

b. pucung
[Jawaban Benar]

c. sinom
[Jawaban Salah]

d. mijil
[Jawaban Salah]45. "Negor sauwit nandur satus bibit". Ukara iki klebu ...........

a. narasi
[Jawaban Salah]

b. slogan
[Jawaban Benar]

c. persuasi
[Jawaban Salah]

d. deskripsi
[Jawaban Salah]46. Ing ngisor iki titikane pariwara / iklan sing bener yaiku .........

a. ukarane mamerake
[Jawaban Benar]

b. ukarane nyenengake
[Jawaban Salah]

c. ukara mentes
[Jawaban Salah]

d. ukarane ngujuk-ujuki
[Jawaban Salah]47. BANJIR

Saben taun ing mangsa rendheng, surat-surat kabar, radio lan televisi mesthi padha ngemot utawa nggiyarake pawarta banjir. Semono uga kalawarti basa Jawa babaran Surabaya, Panyebar Semangat lan Jayabaya.

Banjir iku kedadeyan ing mangsa apa?

Wangsulan pitakon kasebut yaiku ....

a. Ing Jawa Timur
[Jawaban Salah]

b. Ing mangsa rendheng
[Jawaban Benar]

c. Ing mangsa labuh
[Jawaban Salah]

d. Ing sakuruting Bengawan Sala
[Jawaban Salah]48. Teks informasi kanggo mamerake lan ngajak supaya dideleng, dituku, lan digunakake

a. Iklan
[Jawaban Benar]

b. slogan
[Jawaban Salah]

c. Teks Persuasi
[Jawaban Salah]

d. Teks pawarta
[Jawaban Salah]49. Ukara ngisor iki tulada teks pawarta wujud andaran ngenai kedadean yoiku ...

a. Gunung kelud njeblug ing tanggal 14 Februari 2014
[Jawaban Benar]

b. Banjir bandang wingi sore dinuga amrga alas kulon kae gundul
[Jawaban Salah]

c. Jaman saiki udan panas ora pas wancine
[Jawaban Salah]

d. Ibu seneng banget dina iki
[Jawaban Salah]50. Gambar kasebut basa kramane yaiku....

a. gulu
[Jawaban Salah]

b. kuping
[Jawaban Salah]

c. jangga
[Jawaban Salah]

d. talingan
[Jawaban Benar]Demikian Kumpulan Soal ULANGAN BASA JAWA KELAS 6 Sederajat dengan Kunci Jawaban, Raih Mimpimu Sob

Kelas 6 Kumpulan Soal Pendidikan
Gabung dalam percakapan
Posting Komentar
komentar teratas
Terbaru dulu
Daftar Isi
Tautan berhasil disalin.