Notifikasi

18+ Kumpulan Soal WARTA SUNDA Pilihan Ganda dengan Kunci Jawaban

Selamat Sore.. kawan, Di website caktekno.com hari ini 08-Jul-2022 kami menyediakan kumpulan soal, bank soal beserta daftar jawaban/kunci jawaban tentang WARTA SUNDA yang sangat lengkap untuk semua jenjang pendidikan sebagai sarana belajar kamu belajar dan mengikuti PTS (Penilaian Tengah Semester)/UTS/Ulangan/Tugas Rumah/PR/Ujian Akhir untuk Kelas 8 di sekolah atau sebagai referensi soal untuk bapak dan ibu guru di sekolah. Soal latihan di website ini disusun secara struktur dan mempermudah siswa mempelajari dan menguasai mata pelajaran pada semester 1 dan 2 2022/2023.

18+ Soal WARTA SUNDA 2022/2023 Lengkap1. carita atawa katerangan atawa kajadian anu anyar keneh disebutna ...

a. laporan
[Jawaban Salah]

b. majalah
[Jawaban Salah]

c. warta
[Jawaban Benar]

d. informasi
[Jawaban Salah]2. Media warta diantarana

a. Media citak, media elektronik, media online
[Jawaban Benar]

b. media informasi
[Jawaban Salah]

c. media hayalan
[Jawaban Salah]

d. media baca
[Jawaban Salah]3. sarat warta dina media elektronik nyaeta ... .

a. aya dina tv
[Jawaban Salah]

b. akurat, anyar, ngirut, faktual, komunikatif, boga sifat medar
[Jawaban Benar]

c. medar di elektronik
[Jawaban Salah]

d. aya tulisanya
[Jawaban Salah]4. Ngumpulkeun fakta ku report disebut istilah ... .

a. Fact organizing
[Jawaban Benar]

b. lead decission
[Jawaban Salah]

c. word selection
[Jawaban Salah]

d. star
[Jawaban Salah]5. prak-prakan nulis warta nyaeta ... .

a. 5 w+1H
[Jawaban Benar]

b. 1H+3W
[Jawaban Salah]

c. 4W+3H
[Jawaban Salah]

d. 6W
[Jawaban Salah]6. kepala warta disebutna ... .

a. pupuhu
[Jawaban Salah]

b. kapala
[Jawaban Salah]

c. lead
[Jawaban Benar]

d. organizazi
[Jawaban Salah]7. salah sahiji anu aya dina hiji warta nyaeta ... .

a. eusina mangrupa opini
[Jawaban Salah]

b. eusina mangrupa carita hayalan tapi logis
[Jawaban Salah]

c. eusina mangrupa carita hayalan anu pamohalan
[Jawaban Salah]

d. eusina dumasar kana data anu benar
[Jawaban Benar]8. warta nyaeta hartina sarua jeung

a. dongeng
[Jawaban Salah]

b. prosa
[Jawaban Salah]

c. puisi
[Jawaban Salah]

d. beja
[Jawaban Benar]9. Nu teu kaasup kana padika nulis warta teh nyaeta ....

a. Dina nyusun lead, gunakeun basa nu matak narik paninten jalma sejen. nulis warta teh usahakeun sing kawas keur cacarita sacara langsung (Ngobrol)
[Jawaban Salah]

b. Pisahkeun lead anu sakirana hese dipikahartina jadi dua atawa tilu kalimah
[Jawaban Salah]

c. Nyieun lead kudu panjang , leuwih ti 30 kecap, atawa leuwih ti tilu jajar ketikan.
[Jawaban Benar]

d. Gunakeun kalimah parondok. Lamun kalimahna paranjang teuing, kadang-kadang matak bingung anu maca, nepi ka teu bisa maham eusi warta
[Jawaban Salah]10. Jalma nu sok neangan warta disebutna….

a. redaktur
[Jawaban Salah]

b. jurnalis
[Jawaban Benar]

c. kolektor
[Jawaban Salah]

d. pamilon
[Jawaban Salah]11. Lamun keur teu dipake, lampu kudu . . . .

a. dihurungkeun
[Jawaban Salah]

b. diantepkeun
[Jawaban Salah]

c. dipareuman
[Jawaban Benar]

d. ditinggalkeun
[Jawaban Salah]12. . . . teh sumber energi panas.

a. panonpoe
[Jawaban Benar]

b. bentang
[Jawaban Salah]

c. bulan
[Jawaban Salah]

d. bumi
[Jawaban Salah]13. Sangkan cai angger mayeng urang kudu miara . . .

a. sasatoan
[Jawaban Salah]

b. kabersihan
[Jawaban Salah]

c. katertiban
[Jawaban Salah]

d. tatangkalan
[Jawaban Benar]14. Urang kudu . . . listrik sangkan mahi nepi ka jaga.

a. ngahambur-hambur
[Jawaban Salah]

b. ngantep
[Jawaban Salah]

c. ngahemat
[Jawaban Benar]

d. ngaruksak
[Jawaban Salah]15. Mun minyak bumi terus-terusan . . . lila-lila bakal beak.

a. dikeduk
[Jawaban Benar]

b. dirawat
[Jawaban Salah]

c. diantep
[Jawaban Salah]

d. dipiara
[Jawaban Salah]16. Bahan bakar kapal terbang nyaeta . . . .

a. bensin
[Jawaban Salah]

b. solar
[Jawaban Salah]

c. avtur
[Jawaban Benar]

d. minyak tanah
[Jawaban Salah]17. Mun hayang tereh ngartos dina diajar, urang kedah . . . .

a. sare
[Jawaban Salah]

b. merhatikeun
[Jawaban Benar]

c. cicing
[Jawaban Salah]

d. diuk
[Jawaban Salah]18. Ka sakola teu menang mawa ...

a. buku
[Jawaban Salah]

b. patlot
[Jawaban Salah]

c. jidar
[Jawaban Salah]

d. cocooan
[Jawaban Benar]19. Pami bade ngawitan atanapi rengse diajar urang kedah .... heula.

a. ngadu'a
[Jawaban Benar]

b. ngacung
[Jawaban Salah]

c. jajan
[Jawaban Salah]

d. olahraga
[Jawaban Salah]20. Dodol kawentar ti daerah . . . .

a. Ciamis
[Jawaban Salah]

b. Garut
[Jawaban Benar]

c. Bandung
[Jawaban Salah]

d. Sumedang
[Jawaban Salah]Demikian Kumpulan Soal WARTA SUNDA Pilihan Ganda dengan Kunci Jawaban, Perjalanan Masih Panjang Sob

Kelas 8 Kumpulan Soal Pendidikan
Gabung dalam percakapan
Posting Komentar
komentar teratas
Terbaru dulu
Daftar Isi
Tautan berhasil disalin.