Notifikasi

19+ Kumpulan Soal ULANGAN HARIAN BAHASA SUNDA Terlengkap dengan Kunci Jawaban

Halo.. sahabat, Di website caktekno.com hari ini 09-Jul-2022 kami menyediakan kumpulan soal, bank soal beserta daftar jawaban/kunci jawaban tentang ULANGAN HARIAN BAHASA SUNDA yang sangat lengkap untuk semua jenjang pendidikan sebagai sarana belajar kamu belajar dan mengikuti PTS (Penilaian Tengah Semester)/UTS/Ulangan/Tugas Rumah/PR/Ujian Akhir untuk Kelas 11 di sekolah atau sebagai referensi soal untuk bapak dan ibu guru di sekolah. Soal latihan di website ini disusun secara struktur dan mempermudah siswa mempelajari dan menguasai mata pelajaran pada semester 1 dan 2 2022/2023.

19+ Soal ULANGAN HARIAN BAHASA SUNDA 2022/2023 Lengkap1. NAMA DAN KELAS:2. Istilah séjén tina panumbu catur nyaéta...

a. Panata Acara
[Jawaban Salah]

b. Moderator
[Jawaban Benar]

c. Narasumber
[Jawaban Salah]

d. Sekretaris
[Jawaban Salah]

e. Pamilon
[Jawaban Salah]3. Tugas utama panumbu catur dina diskusi téh minangka...

a. Panglengkep
[Jawaban Salah]

b. Panengah
[Jawaban Benar]

c. Pamilon
[Jawaban Salah]

d. Pananya
[Jawaban Salah]

e. Pamaca
[Jawaban Salah]4. Dina kagiatan naon panumbu catur ngalaksanakeun tugasna?

a. Ulang taun
[Jawaban Salah]

b. Kasenian
[Jawaban Salah]

c. Diskusi
[Jawaban Benar]

d. Pemilu
[Jawaban Salah]

e. Olahraga
[Jawaban Salah]5. Salasahiji tugas panumbu catur saméméh lumangsungna diskusi nyaéta...

a. Ngawasa masalah anu luyu jeung téma diskusi
[Jawaban Benar]

b. Teu kudu ngawasa masalah anu luyu jeung téma diskusi
[Jawaban Salah]

c. Henteu jadi panengah lamun aya konflik
[Jawaban Salah]

d. Teu méré kasempetan ka pamilon pikeun nanya
[Jawaban Salah]

e. Teu kudu ngatur lumangsungna diskusi
[Jawaban Salah]6. Panumbu catur téh kedah nyaho kana waktu nu disadiakeun pikeun diskusi, sangkan...

a. Diskusi lila waktuna
[Jawaban Salah]

b. Diskusi réa konflikna
[Jawaban Salah]

c. Diskusi réa nu nanya
[Jawaban Salah]

d. Diskusi bérés dina waktuna
[Jawaban Benar]

e. Diskusi teu saluyu jeung téma
[Jawaban Salah]7. "Alhamdulillah, ieu kagiatan diskusi téh tos réngsé. Muga-muga mangpaat sareng jadi panyumanget kanggo uang dina ngajaga lingkungan. Hapunten tina sagala kalepatan. Wassalamualaikum Wr. Wb."


kalimah di luhur kaasup kana struktur omongan panumbu catur dina bagian...

a. Bubuka
[Jawaban Salah]

b. Ngawanohkeun narasumber
[Jawaban Salah]

c. Méré kasempetan nanya
[Jawaban Salah]

d. Pedaran singget
[Jawaban Salah]

e. Panutup
[Jawaban Benar]8. "Sampurasun! Ti payun urang sanggakeun puji sareng sukur ka Gusti Nu Maha Suci anu tos masihan kaséhatan ka urang sadayana. Hatur nuhun ka sadérvk panata acara anu tos masihan kasempetan ka sim kuring kanggo janten panumbu catu dina ieu kagiatan."


Kalimah di luhur kaasup kana struktur omongan panumbu catur dina bagian...

a. Bubuka
[Jawaban Benar]

b. Ngawanohkeun narasumber
[Jawaban Salah]

c. Méré kasempetan nanya
[Jawaban Salah]

d. Pedaran singget diskusi
[Jawaban Salah]

e. Panutup
[Jawaban Salah]9. Tugas panata acara mah béda jeung panumbu catur, sabab panata acara mah...

a. mingpin sakabéh runtuyan acara
[Jawaban Benar]

b. ngatur lumangsungna diskusi
[Jawaban Salah]

c. jadi panengah dina diskusi
[Jawaban Salah]

d. méré kasempetan nanya ka pamilon
[Jawaban Salah]

e. mérv pedaran singget kagiatan diskusi
[Jawaban Salah]10. "Dina kasempetan ieu narasumber, Bapa Udin Supidin, ahli dina widang kaséhatan lingkungan, badé ngabahas matéri ngeunaan 'Ngajaga Kabersihan jeung Kasehatan Lingkungan'"


Kalimah di luhur kaasup kana struktur omongan panumbu catur dina bagian...

a. bubuka
[Jawaban Salah]

b. ngawanohkeun narasumber
[Jawaban Benar]

c. méré kasempetan nanya
[Jawaban Salah]

d. pedaran singget diskusi
[Jawaban Salah]

e. panutup
[Jawaban Salah]11. "Tah, ayeuna ka pamilon ieu diskusi bisi aya nu can paham atawa panasaran kumaha ngajaga kabersihan lingkungan, mangga dipasihan waktu kanggo ngadugikeun pertanyaan ka narasumber."


Kalimah di luhur kaasup kana struktur omongan panumbu catur dina bagian...

a. bubuka
[Jawaban Salah]

b. ngawanohkeun narasumber
[Jawaban Salah]

c. méré kasempetan nanya
[Jawaban Benar]

d. pedaran singget diskusi
[Jawaban Salah]

e. panutup
[Jawaban Salah]12. Dina carita pangarang téh miboga kereteg nu hayang ditepikeun ka nu maca. éta hal téh biasana sok disebut...

a. téma
[Jawaban Benar]

b. alur
[Jawaban Salah]

c. latar
[Jawaban Salah]

d. puseur sawangan
[Jawaban Salah]

e. palaku
[Jawaban Salah]13. Istilah caita pondok atawa sok disingget carpon téh karya sastra sampeuran. Disebut sampeuran téh lantaran...

a. pangaruh ti sastra Éropah
[Jawaban Benar]

b. geus aya ti baheula
[Jawaban Salah]

c. kakara aya sabada merdéka
[Jawaban Salah]

d. pangaruh ti sastra Amérika
[Jawaban Salah]

e. sumebarna tinulis
[Jawaban Salah]14. Salian ti sumebar sacara tinulis, carpon ogé miboga ciri...

a. anonim
[Jawaban Salah]

b. unsurna réalis atawa enya-enya bisa kajadian
[Jawaban Benar]

c. faktual
[Jawaban Salah]

d. galurna ngarancabang
[Jawaban Salah]

e. tokohna réa
[Jawaban Salah]15. Alur atawa plot téh runtuyan peristiwa-peristiwa anu silih sinambung, nepi ka ngawangun runtuyan carita anu gembleng. Umumna alur téh dibagi kana tilu jenis, di antarana nyaéta...

a. konflik
[Jawaban Salah]

b. klimaks
[Jawaban Salah]

c. antiklimaks
[Jawaban Salah]

d. maju
[Jawaban Benar]

e. alur waktu
[Jawaban Salah]16. Carpon jeung dongéng téh béda. Salah sahiji pangbéda antara carpon jeung dongéng téh nyaéta...

a. dongéng aya pangarangna, carpon euweuh
[Jawaban Salah]

b. dongéng réalis, carpon pamohalan
[Jawaban Salah]

c. carpon réalis, dongéng pamohalan
[Jawaban Benar]

d. dongéng leuwih panjang batan carpon
[Jawaban Salah]

e. carpon palakuna réa, dongéng palakuna saeutik
[Jawaban Salah]17. Mana anu lain unsur intrinsik tina carpon

a. téma
[Jawaban Salah]

b. alur
[Jawaban Salah]

c. tokoh
[Jawaban Salah]

d. kasang tukang pangarang
[Jawaban Benar]

e. amanat
[Jawaban Salah]18. Naon nu jadi ukuran pondok dina carpon, iwal...

a. 5-10 kaca
[Jawaban Salah]

b. dibaca 10-15 menit
[Jawaban Salah]

c. sakaca dina koran
[Jawaban Salah]

d. sakaca dina buku
[Jawaban Benar]

e. 500-1000 kecap
[Jawaban Salah]19. carpon téh kaasup wangun lancaran nyaéta...

a. boga struktur carita
[Jawaban Benar]

b. caritana pamohalan
[Jawaban Salah]

c. teu kapaluruh nu ngarangna
[Jawaban Salah]

d. sumebar sacara tinulis
[Jawaban Salah]

e. diréka siga enya-enya kajadian
[Jawaban Salah]20. anu kaasup latar dina carpon di handap ieu nyaéta...

a. alur
[Jawaban Salah]

b. suasana
[Jawaban Benar]

c. kajadian
[Jawaban Salah]

d. palaku
[Jawaban Salah]

e. téma
[Jawaban Salah]21. anu teu kaasup kana rarangka karangan dina carita pondok nyaéta...

a. résolusi
[Jawaban Salah]

b. komplikasi
[Jawaban Salah]

c. panutup
[Jawaban Salah]

d. pamuka
[Jawaban Salah]

e. flashback
[Jawaban Benar]Demikian Kumpulan Soal ULANGAN HARIAN BAHASA SUNDA Terlengkap dengan Kunci Jawaban, Semoga membantu

Kelas 11 Kumpulan Soal Pendidikan
Gabung dalam percakapan
Posting Komentar
komentar teratas
Terbaru dulu
Daftar Isi
Tautan berhasil disalin.