Notifikasi

48+ Kumpulan Soal A.C FIKIH X : WAKAF, HIBAH DAN SEDEKAH NAZAR Lengkap dengan Kunci Jawaban

Selamat pagi.. teman, Di website caktekno.com hari ini 03-Jul-2022 kami menyediakan kumpulan soal, bank soal beserta daftar jawaban/kunci jawaban tentang A.C FIKIH X : WAKAF, HIBAH DAN SEDEKAH NAZAR yang sangat lengkap untuk semua jenjang pendidikan sebagai sarana belajar kamu belajar dan mengikuti PTS (Penilaian Tengah Semester)/UTS/Ulangan/Tugas Rumah/PR/Ujian Akhir untuk Kelas 10 di sekolah atau sebagai referensi soal untuk bapak dan ibu guru di sekolah. Soal latihan di website ini disusun secara struktur dan mempermudah siswa mempelajari dan menguasai mata pelajaran pada semester 1 dan 2 2022/2023.

48+ Soal A.C FIKIH X : WAKAF, HIBAH DAN SEDEKAH NAZAR 2022/2023 Lengkap1. Orang yang berwakaf disebut....

a. mu'tiqoh
[Jawaban Salah]

b. shigot
[Jawaban Salah]

c. mauquf
[Jawaban Salah]

d. waqif
[Jawaban Benar]2. Wakaf diartikan sebagai menyerahkan hartanya untuk diambil manfaatnya bagi semua orang. Pa amin adalah orang kaya raya. Oleh karena itu, hukum wakaf baginya ialah..

a. wajib
[Jawaban Salah]

b. sunnah
[Jawaban Benar]

c. mubah
[Jawaban Salah]

d. makhruh
[Jawaban Salah]3. Harta yang di wakafkan disebut ....

a. nazir
[Jawaban Salah]

b. mauquf alaih
[Jawaban Salah]

c. mauquf
[Jawaban Benar]

d. wakif
[Jawaban Salah]4. Harta yang diwakafkan tidak boleh dijual dan dihibahkan, kecuali .. .

a. Digadaikan
[Jawaban Salah]

b. Diberikan
[Jawaban Salah]

c. Dimanfaatkan
[Jawaban Benar]

d. Diwariskan
[Jawaban Salah]5. Wakaf dalam istilah syara’ sering disebut .. .

a. Infaq
[Jawaban Salah]

b. Amal sholeh
[Jawaban Salah]

c. Hibah
[Jawaban Salah]

d. Shodaqah jariah
[Jawaban Benar]6. Berikut ini adalah syarat bagi seorang wakif, kecuali … .

a. Tidak punya hutang
[Jawaban Salah]

b. Milik sendiri
[Jawaban Salah]

c. Orang kaya
[Jawaban Benar]

d. Atas kemauan sendiri
[Jawaban Salah]7. Secara etimologi wakaf dapat diartikan sebagai berikut kecuali ....

a. Al-Man’u (mencegah)
[Jawaban Salah]

b. Al-habs (menahan)
[Jawaban Salah]

c. Az-Ziyadah (bertambah)
[Jawaban Benar]

d. As-Sukun (berhenti/diam)
[Jawaban Salah]8. Berikut ini adalah keuntungan melakukan wakaf, kecuali ....

a. Menjaga asset dari penjarahan politik
[Jawaban Salah]

b. Wakaf menjamin harta terus mengalirkan pahala
[Jawaban Salah]

c. Mendapatkan berkah doa dari orang yang mendapat manfaat
[Jawaban Salah]

d. Memperoleh sanjungan dari masyarakat
[Jawaban Benar]9. Hukum Wakaf Uang adalah....

a. Haram
[Jawaban Salah]

b. Wajib
[Jawaban Salah]

c. Sunnah
[Jawaban Salah]

d. Jaiz/Mubah
[Jawaban Benar]10. orang yang diserahi tugas pemiliharaan dan pengurusan benda wakaf, disebut

a. waqif
[Jawaban Salah]

b. nadzir
[Jawaban Benar]

c. mauquf alaih
[Jawaban Salah]

d. saksi
[Jawaban Salah]11. Ali telah mewakafkan hanya penggunaan sebuah van miliknya kepada asrama anak yatim.

********

hukum wakaf dalam situasi di atas ialah

a. Sah kerana menepati syarat harta yang diwakafkan
[Jawaban Salah]

b. Harus kerana harta wakaf mestilah dimiliki
[Jawaban Salah]

c. Tidak sah kerana harta yang diwakafkan merangkumi manfaat sahaja
[Jawaban Benar]

d. Sunat kerana harta yang diwakafkan untuk kebaikan
[Jawaban Salah]12. Ahmad telah diamanahkan menjaga kebun buah-buahan yang telah diwakafkan dan dalam masa yang sama turut mengambil buah-buahan tersebut untuk keperluannya.

******


Apakah hukum bagi situasi diatas?

a. Sunat
[Jawaban Salah]

b. Harus
[Jawaban Benar]

c. Makruh
[Jawaban Salah]

d. Haram
[Jawaban Salah]13. Suatu ungkapan yang mengandung penahanan harta miliknya kepada orang lain atau lembaga dengan cara menyerahkan suatu benda yang kekal zatnya untuk di ambil manfaat nya oleh masyarakat di sebut....

a. Wakaf
[Jawaban Benar]

b. Zakat
[Jawaban Salah]

c. Amal ibadah
[Jawaban Salah]

d. Amal jariah
[Jawaban Salah]14. Harta benda yang memiliki daya tahan lama dan manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut Syari’ah di sebut ....

a. Harta benda wakaf
[Jawaban Benar]

b. Harta benda amal
[Jawaban Salah]

c. Harta benda zakat
[Jawaban Salah]

d. Harta benda muwakif
[Jawaban Salah]15. Awal mula pensyari'atan wakaf terjadi pada tahun ....

a. Ke-10 kenabian
[Jawaban Salah]

b. Ke- 5 sebelum Nabi hijrah
[Jawaban Salah]

c. Ke-2 setelah Nabi hijrah
[Jawaban Benar]

d. Ke-3 setelah Nabi hijrah
[Jawaban Salah]16. Wakaf pertama yang dilakukan oleh Umar bin Khattab r.a berupa tanah yang perolehannya ditujukan untuk

a. Fakir, miskin, hamba sahaya dan kaum fisabillah
[Jawaban Benar]

b. Pembangunan mesjid
[Jawaban Salah]

c. Pembangunan lembaga pendidikan
[Jawaban Salah]

d. Memakmurkan rakyat di sekitarnya
[Jawaban Salah]17. Harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badanusaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum, dinamakan :

a. A. Sedekah
[Jawaban Benar]

b. B. Infaq
[Jawaban Salah]

c. C. Zakat
[Jawaban Salah]

d. D. Wakaf
[Jawaban Salah]18. Seorang muslim mengeluarkan harta untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (Mustahik) dikarenakan hartanya sudah mencapai batas minimal harta (nishab) dan batas waktu pelaksanaan ( haul). Ibadah di atas dinamakan :

a. A. Sedekah
[Jawaban Salah]

b. B. Infaq
[Jawaban Salah]

c. C. Zakat
[Jawaban Benar]

d. D. Wakaf
[Jawaban Salah]19. Apakah Hukum Wakaf menurut Agama Islam

a. A. Sunah
[Jawaban Benar]

b. B. Wajib
[Jawaban Salah]

c. C. Makruh
[Jawaban Salah]

d. D. Semua jawaban benar
[Jawaban Salah]20. Berikut

ini yang termasuk ke dalam Rukun Wakaf diantaranya :

a. A. Pihak yang berwakaf (Wakif) & Barang atau Uang yang di wakafkan
[Jawaban Salah]

b. B. Penerima manfaat dari wakaf (Mauquf Alaih)
[Jawaban Salah]

c. C. Dilaksanakan saat sudah sampai batas waktu (haul)
[Jawaban Salah]

d. D. Jawaban a dan b Benar
[Jawaban Benar]21. Pihak yang ditunjuk untuk memperoleh manfaat dari peruntukkan wakaf sesuai

pernyataan kehendak wakif yang dituangkan dalam Akta wakaf Uang (Peraturan BWI no.1/2009, pasal 1.9} disebut :

a. A. Mauquf Alaih
[Jawaban Benar]

b. B. Nazhir
[Jawaban Salah]

c. C. Wakif
[Jawaban Salah]

d. D. Tidak ada jawaban yang benar
[Jawaban Salah]22. Berikut yang manakah tidak benar mengenai wakaf?

a. Harta tersebut masih kekal ainnya
[Jawaban Salah]

b. Harta yang tidak tentu tempat & kedudukannya
[Jawaban Benar]

c. Harta yang dapat mendekatkan diri kepada Allah
[Jawaban Salah]

d. Harta yang sempurna miliknya
[Jawaban Salah]23. Berikut ialah syarat harta wakaf kecuali:

a. Mewakafkan manfaat daripada harta
[Jawaban Benar]

b. Memiliki harta yang sah
[Jawaban Salah]

c. Harta boleh dipindah milik
[Jawaban Salah]

d. Harta yang ditentukan
[Jawaban Salah]24. Antara yang berikut yang manakah contoh wakaf khas?

a. Wakaf harta untuk anak-anak yatim
[Jawaban Salah]

b. Wakaf tanah untuk perkuburan islam
[Jawaban Salah]

c. Wakaf harta untuk ahli keluarga
[Jawaban Salah]

d. Wakaf tanah untuk membangunkan sekolah agama
[Jawaban Benar]25. Syarat harta wakaf adalah seperti berikut kecuali...

a. Harta itu daripada perkongsian yang sah
[Jawaban Benar]

b. Harta itu adalah harta yang ditentukan
[Jawaban Salah]

c. Harta itu mestilah harta yang diketahui
[Jawaban Salah]

d. Harta yang diwakafkan mestilah dimiliki dengan pemilikan yang sah
[Jawaban Salah]26. wakaf menurut bahasa ialah

a. menjaga
[Jawaban Salah]

b. bersih
[Jawaban Salah]

c. menahan
[Jawaban Benar]

d. sedekah
[Jawaban Salah]27. Manfaat wakaf bagi yang menerima wakaf adalah dibawah ini, kecuali ....

a. memberantas kebodohan
[Jawaban Salah]

b. mengurangi kemiskinan
[Jawaban Salah]

c. memfakirkan diri sendiri
[Jawaban Benar]

d. menambah keimanan
[Jawaban Salah]28. Seperti halnya shalat, wakaf juga memiliki rukun wakaf. Hanya saja rukunnya berbeda. Yang tidak termasuk rukun wakaf adalah ....

a. waqif
[Jawaban Salah]

b. baligh
[Jawaban Benar]

c. mauquf alaih
[Jawaban Salah]

d. shigot
[Jawaban Salah]29. Wakaf diartikan sebagai menyerahkan hartanya untuk diambil manfaatnya bagi semua orang. Pa amin adalah orang kaya raya. Oleh karena itu, hukum wakaf baginya ialah..

a. wajib
[Jawaban Salah]

b. sunnah
[Jawaban Benar]

c. mubah
[Jawaban Salah]

d. makhruh
[Jawaban Salah]30. Berikut ini yang termasuk syarat al-mauquf adalah....

a. harta yang di wakafkan tanah milik bersama
[Jawaban Salah]

b. pemamfaatan harta bisa menggunakan jangka waktu
[Jawaban Salah]

c. boleh mewakafkan harta yang tidak di ketahui jumlahnnya
[Jawaban Salah]

d. harta itu tidak melekat kepada harta lain (mufarrazan)
[Jawaban Benar]31. Orang yang mewakafkan harta disebut ...

a. Mauquf
[Jawaban Salah]

b. Mauquh 'Alaih
[Jawaban Salah]

c. Wakif
[Jawaban Benar]

d. Wakaf
[Jawaban Salah]32. Berikut ini yang bukan termasuk dalam rukun wakaf adalah ....

a. Shigat
[Jawaban Salah]

b. Saksi
[Jawaban Benar]

c. Mauquf
[Jawaban Salah]

d. Mauquf Alaih
[Jawaban Salah]33. Berapa jumlah saksi dalam proses Ikrar Wakaf ....

a. 4
[Jawaban Salah]

b. 3
[Jawaban Salah]

c. 2
[Jawaban Benar]

d. 1
[Jawaban Salah]34. Dimanakah tempat untuk mengurus dan menyatakan Ikrar Wakaf ....

a. Pengadilan Agama (PA)
[Jawaban Salah]

b. Pengadilan Negeri (PN)
[Jawaban Salah]

c. Kantor Urusan Agama (KUA)
[Jawaban Benar]

d. Kantor Urusan Wakaf
[Jawaban Salah]35. Berikut adalah lafadz ikrar wakaf secara sharih, kecuali ....

a. Waqqaftu
[Jawaban Salah]

b. Tashaddaqtu
[Jawaban Benar]

c. Habbastu
[Jawaban Salah]

d. Sabbaltu
[Jawaban Salah]36. Penjualan barang wakaf untuk dibelikan barang lain sebagai wakaf penggantinya disebut ...

a. Istihsan
[Jawaban Salah]

b. Istiqamah
[Jawaban Salah]

c. Istibdal
[Jawaban Benar]

d. Istiqlal
[Jawaban Salah]37. Hukum Wakaf Uang adalah....

a. Haram
[Jawaban Salah]

b. Wajib
[Jawaban Salah]

c. Sunnah
[Jawaban Salah]

d. Jaiz/Mubah
[Jawaban Benar]38. apakah Hukum Hibah?

a. makruh
[Jawaban Salah]

b. haram
[Jawaban Salah]

c. wajib
[Jawaban Salah]

d. sunat
[Jawaban Benar]39. Berapakah rukun hibah dalam Islam?

a. 5
[Jawaban Salah]

b. 4
[Jawaban Benar]

c. 3
[Jawaban Salah]

d. 2
[Jawaban Salah]40. Antara berikut, yang manakah bukan rukun hibah dalam Islam?

a. Penerima hibah
[Jawaban Salah]

b. Pemberi hibah
[Jawaban Salah]

c. Saksi
[Jawaban Benar]

d. Ijab & qabul
[Jawaban Salah]41. Harta hibah mestilah dimiliki secara:

a. sepenuhnya
[Jawaban Benar]

b. sebahagian
[Jawaban Salah]

c. pinjaman
[Jawaban Salah]42. Jenis hibah terbahagi kepada :

a. 1
[Jawaban Salah]

b. 2
[Jawaban Benar]

c. 3
[Jawaban Salah]

d. 4
[Jawaban Salah]43. Apakah dokumen yang diperlukan untuk mendapat pengesahan mahkamah syariah bagi tuntutan hibah?

a. Surat ikatan amanah
[Jawaban Salah]

b. Sijil kahwin
[Jawaban Salah]

c. Dokumen pengisytiharan hibah
[Jawaban Benar]44. Hukum memberi hadiah adalah

a. Wajib
[Jawaban Salah]

b. Sunat
[Jawaban Benar]

c. Harus
[Jawaban Salah]

d. Makruh
[Jawaban Salah]45. Menerima hadiah dan sedekah hukumnya

a. Wajib
[Jawaban Salah]

b. Sunat
[Jawaban Salah]

c. Harus
[Jawaban Benar]

d. Makruh
[Jawaban Salah]46. Menolak pemberian hadiah atau sedekah tanpa sebab

a. Wajib
[Jawaban Salah]

b. Sunat
[Jawaban Salah]

c. Harus
[Jawaban Salah]

d. Makruh
[Jawaban Benar]47. Pemberiah sedekah bagi tujuan maksiat

a. Haram
[Jawaban Benar]

b. Sunat
[Jawaban Salah]

c. Harus
[Jawaban Salah]

d. Makruh
[Jawaban Salah]48. Sekiranya terdapat di kalangan anggota masyarakat yang dalam kelaparan sedangkan seseorang mempunyai lebihan makanan, hukum sedekah adalah

a. Wajib
[Jawaban Benar]

b. Sunat
[Jawaban Salah]

c. Harus
[Jawaban Salah]

d. Haram
[Jawaban Salah]49. Rukun sedekah dan hadiah ada 3 kecuali

a. Pemberi
[Jawaban Salah]

b. Penerima
[Jawaban Salah]

c. Barangan
[Jawaban Salah]

d. Ijab qabul
[Jawaban Benar]50. Syarat penerima sedekah dan hadiah

a. Kurang berkemampuan
[Jawaban Salah]

b. Tidak menunjuk-nunjuk
[Jawaban Salah]

c. Layak memiliki
[Jawaban Benar]

d. Berterima kasih
[Jawaban Salah]Demikian Kumpulan Soal A.C FIKIH X : WAKAF, HIBAH DAN SEDEKAH NAZAR Lengkap dengan Kunci Jawaban, Semangat Sob

Kelas 10 Kumpulan Soal Pendidikan
Gabung dalam percakapan
Posting Komentar
komentar teratas
Terbaru dulu
Daftar Isi
Tautan berhasil disalin.