Notifikasi

18+ Kumpulan Soal BAHASA SUNDA (DRAMA & ARTIKEL) IPAH SARIPAH | Terbaru dengan Kunci Jawaban

Selamat Sore.. sahabat, Di website caktekno.com hari ini 19-Aug-2022 kami menyediakan kumpulan soal, bank soal beserta daftar jawaban/kunci jawaban tentang BAHASA SUNDA (DRAMA & ARTIKEL) IPAH SARIPAH | yang sangat lengkap untuk semua jenjang pendidikan sebagai sarana belajar kamu belajar dan mengikuti PTS (Penilaian Tengah Semester)/UTS/Ulangan/Tugas Rumah/PR/Ujian Akhir untuk Kelas 12 di sekolah atau sebagai referensi soal untuk bapak dan ibu guru di sekolah. Soal latihan di website ini disusun secara struktur dan mempermudah siswa mempelajari dan menguasai mata pelajaran pada semester 1 dan 2 2022/2023.

18+ Soal BAHASA SUNDA (DRAMA & ARTIKEL) IPAH SARIPAH | 2022/2023 Lengkap1. Karya sastra dina wangun paguneman (dialog) di antara para palakuna, kalwan dibarengan ku katerangan-katerangan sejenna nu dibutuhkeun pikeun kaperluan pintonan (pagelaran) disebutna...

a. teater
[Jawaban Salah]

b. pilem
[Jawaban Salah]

c. drama
[Jawaban Benar]

d. sinetron
[Jawaban Salah]

e. gending karesmen
[Jawaban Salah]2. Ku lantaran ngebrehkeun paripolah palaku, nyaeta palaku teh sina langsung meta, boh lahirna boh batinna, drama teh sok disebut sastra ?

a. lakon
[Jawaban Benar]

b. hirup
[Jawaban Salah]

c. paeh
[Jawaban Salah]

d. carita
[Jawaban Salah]

e. pintonan
[Jawaban Salah]3. Ieu di handap nu teu kaasup kana unsur-unsur naskah drama, nyaeta...

a. pertelaan palaku
[Jawaban Salah]

b. candraan
[Jawaban Salah]

c. prolog jeung epilog
[Jawaban Salah]

d. wirahma
[Jawaban Benar]

e. babak jeung adegan
[Jawaban Salah]4. Drama anu dialog-dialogna ditepikeun ku cara dihaleuangkeun disebutna...

a. longser
[Jawaban Salah]

b. purnadrama
[Jawaban Salah]

c. gending karesmen
[Jawaban Benar]

d. banjet
[Jawaban Salah]

e. sandiwara
[Jawaban Salah]5. Pintonan teater anu paguneman atawa mintonkeunana ku sorangan (saurang palaku) disebutna...

a. dialog
[Jawaban Salah]

b. monolog
[Jawaban Benar]

c. prolog
[Jawaban Salah]

d. epilog
[Jawaban Salah]

e. sosiolog
[Jawaban Salah]6. Pintonan drama anu pintonana ngandelkeun gerak, ibing, lagu, musik, jste disebutna teater...

a. lakon
[Jawaban Salah]

b. verbal
[Jawaban Salah]

c. tradisional
[Jawaban Salah]

d. non-verbal
[Jawaban Benar]

e. balarea
[Jawaban Salah]7. Ieu di handap drama anu caritana heunteu dumasar kana carita nu geus nyampak, nyaeta...

a. "Lutung Kasarung"
[Jawaban Salah]

b. "Mundinglaya Di Kusumah"
[Jawaban Salah]

c. "Dipati Ukur"
[Jawaban Salah]

d. "Kanyaah Indung"
[Jawaban Benar]

e. "Nini Anteh"
[Jawaban Salah]8. Di Desa Bojong ribut yen aya garong nu sok ngararad sakur nu aya di hareupeunana. Hansip beak carita miskin pangakalan sangkan bisa newak eta garong.

a. pertelaan palaku
[Jawaban Salah]

b. prolog
[Jawaban Benar]

c. epilog
[Jawaban Salah]

d. babak
[Jawaban Salah]

e. adegan
[Jawaban Salah]9. Udin : Buru lalaunan-lalaunan !!!

a. babak
[Jawaban Salah]

b. adegan
[Jawaban Salah]

c. prolog
[Jawaban Salah]

d. epilog
[Jawaban Salah]

e. dialog
[Jawaban Benar]10. Anu teu kaasup wujud karangan nyaeta...

a. pertelaan palaku
[Jawaban Salah]

b. babak
[Jawaban Salah]

c. adegan
[Jawaban Salah]

d. paguneman
[Jawaban Salah]

e. monolog
[Jawaban Benar]11. Karangan anu eusina ngebrehkeun pamanggih pribadi saurang pangarang atawa panulis anu dirojong jeung didadasaran ku rupa-rupa rujukan, boh hasil panalungtikan boh pamanggih ahli disebut...

a. Esey
[Jawaban Salah]

b. Artikel
[Jawaban Benar]

c. Pedaran
[Jawaban Salah]

d. Makalah
[Jawaban Salah]

e. skripsi
[Jawaban Salah]12. Di handap ieu anu kaasup kana kriteria milih judul anu hade dina kagiatan nulis artikel, iwal...

a. Judul ngawakilan tema nu keur dipedar atawa pamadegan nukeur diajukeun
[Jawaban Salah]

b. Singget (3-5 kecap) jeung dedet (miharti)
[Jawaban Salah]

c. Pikatajieun tur ngahudang batur pikeun maca sagemblengna
[Jawaban Salah]

d. Gunakeun istilah/pakeman basa anu populer
[Jawaban Salah]

e. Dina nulis judul kudu make aksara gede (kapital)
[Jawaban Benar]13. Ieu di handap anu teu kaasup kana unsur-unsur dina struktur artikel, nyaeta...

a. Judul
[Jawaban Salah]

b. Alinea bubuka
[Jawaban Salah]

c. Alinea panandes
[Jawaban Salah]

d. Alinea pamungkas
[Jawaban Salah]

e. Alinea panambah
[Jawaban Benar]14. Ieu di handap anu henteu kaasup kana cara-cara maca artikel nyaeta...

a. Baca heula ti mimiti judul nepika tamat
[Jawaban Salah]

b. Dicatet sakabeh eusina kana buku catetan
[Jawaban Benar]

c. Catetkeun hal-hal penting tina eusi artikel
[Jawaban Salah]

d. Mun perlu catetkeun saha wae ahli anu dicutat dina eta artikel
[Jawaban Salah]

e. Jieun ringkesanana tina artikel anu dibaca
[Jawaban Salah]15. Naon eusi tina artikel wanda prediktif teh...

a. Eusi pedaranana ngeunaan perkara anu can kajadian dumasar sawangan (analisis) pangarangna.
[Jawaban Benar]

b. Eusi pedaranana leubeut ku fakta-fakta anu luyu jeung sawangan pangarangna.
[Jawaban Salah]

c. Eusi pedaranana ngagambarkeun hiji perkara atawa mangrupa pasualan dina kahirupan.
[Jawaban Salah]

d. Eusi pedaranana ngajentrekeun atawa ngeceskeun kana hiji perkara ka pamaca dumasar pamadegan pangarangna.
[Jawaban Salah]

e. Eusina mangrupa kajadian-kajadian anu geus diprediksi saacanna.
[Jawaban Salah]16. Dumasar cara ngebrehkeun eusina aya nu disebut alinea deskripsi. Naon nu dimaksud alinea deskripsi teh...

a. Alinea anu eusina ngajentrekeun jeung nerangkeun bener henteuna hiji perkara dumasar kana alesan anu kuat dumasar fakta.
[Jawaban Salah]

b. Alinea anu eusina ngadadarkeun atawa ngebrehkeun kagiatan indra minangka hasil pangalamanana kalayan telik.
[Jawaban Benar]

c. Alinea anu eusina ngajentrekeun tur medar hiji objek, prosesna, tujuanana, pikeun ngajembaran pangaweruh anu maca.
[Jawaban Salah]

d. Alinea anu eusina ngebrehkeun lumangsungna peristiwa atawa kajadian, boh anu sipatna nyata atawa rekaan.
[Jawaban Salah]

e. Alinea anu eusina ngebrehkeun kaayaan dina kahirupan masarakat.
[Jawaban Salah]17. Sastra lalakon nu make medium lisan teh contona banjet, longser jeung sandiwara, mangrupa karangan drama dumasar...

a. Karanganana
[Jawaban Salah]

b. Pamelaranana
[Jawaban Benar]

c. Sumebarna
[Jawaban Salah]

d. Nyiptana
[Jawaban Salah]

e. Kesanna
[Jawaban Salah]18. Mun rek ngagarap teater kudu natarharkeun hal-hal di handap ieu, iwal...

a. Nangtukeun pamaen, sutradara, jeung jadwal latihan
[Jawaban Salah]

b. Unggal pamaen kudu latihan vokal, kudu ngoncrang
[Jawaban Salah]

c. Unggal pamaen kudu latihan ngolah paroman jeung rengkak
[Jawaban Salah]

d. Dina prugna pagelaran kudu kompak tur tartib
[Jawaban Salah]

e. Nangtukeun saha wae anu diajak dina ngagarap eta teater.
[Jawaban Benar]19. Anu ngabedakeun pedaran jeung artikel teh diantarana nyaeta...

a. panjang pondokna karangan
[Jawaban Salah]

b. alus gorengna basa anu digunakeun
[Jawaban Benar]

c. eusi jeung dimuat acanna dina koran/ majalah
[Jawaban Salah]

d. aya henteuna daptar rujukan
[Jawaban Salah]

e. wangun huruf atawa font nu digunakeun
[Jawaban Salah]20. Anu teu kaasup kana wanda artikel nyaeta...

a. prediktif
[Jawaban Salah]

b. eksploratif
[Jawaban Salah]

c. deskriptif
[Jawaban Salah]

d. eksplanatif
[Jawaban Salah]

e. persuasif
[Jawaban Benar]Demikian Kumpulan Soal BAHASA SUNDA (DRAMA & ARTIKEL) IPAH SARIPAH | Terbaru dengan Kunci Jawaban, Semangat Belajar Sob

Kelas 12 Kumpulan Soal Pendidikan
Gabung dalam percakapan
Posting Komentar
komentar teratas
Terbaru dulu
Daftar Isi
Tautan berhasil disalin.