Notifikasi

18+ Kumpulan Soal PTS BASA SUNDA (WARTA & NOVEL) GENAP | WORLD LANGUAGES Sederajat dengan Kunci Jawaban

Halo semuanya.. teman, Di website caktekno.com hari ini 26-Aug-2022 kami menyediakan kumpulan soal, bank soal beserta daftar jawaban/kunci jawaban tentang PTS BASA SUNDA (WARTA & NOVEL) GENAP | WORLD LANGUAGES yang sangat lengkap untuk semua jenjang pendidikan sebagai sarana belajar kamu belajar dan mengikuti PTS (Penilaian Tengah Semester)/UTS/Ulangan/Tugas Rumah/PR/Ujian Akhir untuk Kelas 11 di sekolah atau sebagai referensi soal untuk bapak dan ibu guru di sekolah. Soal latihan di website ini disusun secara struktur dan mempermudah siswa mempelajari dan menguasai mata pelajaran pada semester 1 dan 2 2022/2023.

18+ Soal PTS BASA SUNDA (WARTA & NOVEL) GENAP | WORLD LANGUAGES 2022/2023 Lengkap1. Iber perkara hiji kajadian atawa hiji hal, boh sawangan boh pamadegan, dumasar kana kanyataan, disebut…

a. medsos


[Jawaban Salah]

b. ikalan
[Jawaban Salah]

c. warta
[Jawaban Salah]

d. novel
[Jawaban Salah]

e. warta
[Jawaban Benar]2. 1. Pikeun nanyakeun kaayaan ilaharna digunakeun kecap pananya…

a. naon
[Jawaban Salah]

b. naha
[Jawaban Salah]

c. mana
[Jawaban Salah]

d. sabaraha
[Jawaban Salah]

e. kumaha
[Jawaban Benar]3. Ana kitu mah teu adil atuh dunya téh! Ari bangsat tobat bisa ditarima ku masarakat! Tukang tipu, copét ditampa ku masarakat. Na ari ungkluk geus tobat bet pada mikaceuceub baé? Pada mikaijid? Padahal sarua! Pagawéan hina, maling, nipu, jeung ngungkluk téh! Sarua hinana! (dicutat tina Novel kembang-kembang petingan karangan Holisoh ME).

a. sosial
[Jawaban Benar]

b. budaya
[Jawaban Salah]

c. lalampahan
[Jawaban Salah]

d. agama
[Jawaban Salah]

e. rumah tangga
[Jawaban Salah]4. Novel munggaran dina sastra Sunda, nya éta…

a. gogoda kanu ngalora
[Jawaban Benar]

b. baruang kanu ngalora
[Jawaban Salah]

c. pipisahan
[Jawaban Salah]

d. laleur bodas
[Jawaban Salah]

e. puputon
[Jawaban Salah]5. Ieu di handap anu teu asup kana cirri-ciri novel nya éta..

a. palakuna rea
[Jawaban Salah]

b. Alur basajan
[Jawaban Benar]

c. Caritana nyaritakeun kahirupan sapopoé
[Jawaban Salah]

d. Latarna laluasa
[Jawaban Salah]

e. karangan non fiksi
[Jawaban Salah]6. Isukan, Prabu Hayam wuruk ngirimken surat ka sulur papayung Nagri Sunda. Kecap sulur sarua hartina jeung…

a. alur
[Jawaban Salah]

b. gaganti
[Jawaban Benar]

c. pamingpina
[Jawaban Salah]

d. puseur
[Jawaban Salah]

e. ponggawa
[Jawaban Salah]7. Muga baé tiwas-sucina Prabu Linggabuana heunteu jadi mamala. Kecap Mamala ngandung harti…

a. ruksak
[Jawaban Salah]

b. bahaya
[Jawaban Benar]

c. prihatin
[Jawaban Salah]

d. apes
[Jawaban Salah]

e. sial
[Jawaban Salah]8. Majapait moal kumawani ngajorag merangan Nagri Sunda. Kecap Ngajorag maksudna nya éta…

a. datang
[Jawaban Salah]

b. nyerang
[Jawaban Benar]

c. sumping
[Jawaban Salah]

d. ngamusuhan
[Jawaban Salah]

e. nepungan
[Jawaban Salah]9. Warta téh nya éta berita anu ditulis dumasar … kana

a. opini
[Jawaban Salah]

b. fakta
[Jawaban Benar]

c. rekaan
[Jawaban Salah]

d. sawangan
[Jawaban Salah]

e. paguneman
[Jawaban Salah]10. Ieu di handap anu teu kaasup kana padika siaran radio nya éta…

a. Nyiapkeun heula naskah
[Jawaban Salah]

b. Paham kana eusi naskah
[Jawaban Salah]

c. Sora (vocal) kudu ngoncrang
[Jawaban Salah]

d. kudu alus peta jeung dangdanan
[Jawaban Benar]

e. teu ngandung unsure SARA
[Jawaban Salah]11. Kode etik jurnalis teh nya eta padika anu ngadadasaran moral jeung etika parainsan pers. Ari kode etik pers teh ditetepkeunna ku PWI. Kecap PWI kapanjangan tina…

a. Persatuan warga Indonesia
[Jawaban Salah]

b. Perkumpulan warga Indonesia
[Jawaban Salah]

c. Persatuan wartawan Indonesia
[Jawaban Benar]

d. Perkumpulam wartawan Indonesia
[Jawaban Salah]

e. Pekerjaan wartawan Indonesia
[Jawaban Salah]12. Pasosore Ambu Warji ngalangeu di lawang imahna, panonna molotot teu puguh nu dipencrong, ceulina kawas nu torek, taya dedengeanana, sabab harita pikiran jeung ingetan Ambu Warji keur sabil, rusras ka jaman baheula, eling ka waktu bihari, waktu manehna hirup senang.

a. pangkeng
[Jawaban Salah]

b. enggo
[Jawaban Salah]

c. imah
[Jawaban Salah]

d. lawang imah
[Jawaban Benar]

e. buruan
[Jawaban Salah]13. Fungsi lambang garis miring dua (//) dina téks warta nya eta…

a. titik (.)
[Jawaban Benar]

b. tanda seru (!)
[Jawaban Salah]

c. pananya (?)
[Jawaban Salah]

d. Kekenteng (")
[Jawaban Salah]

e. koma (,)
[Jawaban Salah]14. Fungsi lambang garis miring hiji (/) dina téks warta nya eta…

a. titik (.)
[Jawaban Salah]

b. tanda seru (!)
[Jawaban Salah]

c. pananya (?)
[Jawaban Salah]

d. Kekenteng (")
[Jawaban Salah]

e. koma (,)
[Jawaban Benar]15. Mangrupa alinéa atawa paragraf anu aya handapeun judul, nyaéta ...

a. Headline
[Jawaban Salah]

b. Lead, intro
[Jawaban Benar]

c. events
[Jawaban Salah]

d. timeliness
[Jawaban Salah]

e. end
[Jawaban Salah]16. mangrupa titél, labél, mérek, atawa ngaran anu dilarapkeun kana warta. Gunana pikeun ngahudang kapanasaran nu maca kana pasualan anu ditepikeun dina warta. Éta dadaran téh ngajéntrékeun salasahiji struktur warta, nyaéta ...

a. Headline
[Jawaban Benar]

b. events
[Jawaban Salah]

c. Lead, intro
[Jawaban Salah]

d. timeliness
[Jawaban Salah]

e. end
[Jawaban Salah]17. Kajadian anu anéh bakal ngirut minat pamaca. Contona, mun aya anjing ngégél jalma, éta teu anéh, tapi lamun aya jalma ngégél anjing, éta téh anéh tur ngandung ajén warta. Éta dadaran ngécéskeun salasahiji ajén dina warta, nyaéta ...

a. Conflict
[Jawaban Salah]

b. Significance
[Jawaban Salah]

c. Human interest
[Jawaban Salah]

d. The unusual
[Jawaban Benar]

e. Timeliness
[Jawaban Salah]18. Nu teu kaasup unsur pangwangun warta dina 5W+ 1H nyaéta ...

a. What
[Jawaban Salah]

b. Which
[Jawaban Benar]

c. Who
[Jawaban Salah]

d. Why
[Jawaban Salah]

e. When
[Jawaban Salah]19. Mangrupa alénia atawa paragraf ahir atawa mongan langsung pikeun mungkas warta disebut..

a. Waruga warta
[Jawaban Salah]

b. End
[Jawaban Benar]

c. Lead, intro
[Jawaban Salah]

d. Headline
[Jawaban Salah]

e. waktu
[Jawaban Salah]20. Istilah pikeun jalma anu sok nyieun warta disebut..

a. editing
[Jawaban Salah]

b. jurnalis
[Jawaban Benar]

c. kameramen
[Jawaban Salah]

d. tabloid
[Jawaban Salah]

e. redaktur
[Jawaban Salah]Demikian Kumpulan Soal PTS BASA SUNDA (WARTA & NOVEL) GENAP | WORLD LANGUAGES Sederajat dengan Kunci Jawaban, Perjalanan Masih Panjang Sob

Kelas 11 Kumpulan Soal Pendidikan
Gabung dalam percakapan
Posting Komentar
komentar teratas
Terbaru dulu
Daftar Isi
Tautan berhasil disalin.