Notifikasi

23+ Kumpulan Soal BAHASA JAWA US AP 1 | OTHER Pilihan Ganda dengan Kunci Jawaban

Halo.. sahabat, Di website caktekno.com hari ini 24-Aug-2022 kami menyediakan kumpulan soal, bank soal beserta daftar jawaban/kunci jawaban tentang BAHASA JAWA US AP 1 | OTHER yang sangat lengkap untuk semua jenjang pendidikan sebagai sarana belajar kamu belajar dan mengikuti PTS (Penilaian Tengah Semester)/UTS/Ulangan/Tugas Rumah/PR/Ujian Akhir untuk Kelas 12 di sekolah atau sebagai referensi soal untuk bapak dan ibu guru di sekolah. Soal latihan di website ini disusun secara struktur dan mempermudah siswa mempelajari dan menguasai mata pelajaran pada semester 1 dan 2 2022/2023.

23+ Soal BAHASA JAWA US AP 1 | OTHER 2022/2023 Lengkap1. Mangka kanthining tumuwuh

a. Tansah eling marang tangga teparo
[Jawaban Salah]

b. Supaya dicedhakne marang Gustine
[Jawaban Salah]

c. Manungsa kudu tansah njaga alam donya
[Jawaban Salah]

d. Wong urip iku kudu sregep nyambut gawe
[Jawaban Salah]

e. Sangune urip yaiku tansah waspada lan eling
[Jawaban Benar]2. Tlatah Jawa iku ora bisa uwal saka upacara sakral adat Jawa. Salah sijine yaiku babagan upacara temanten adat Jawa. Upacara temanten Jawa iku duweni rantaman upacara lan tata cara sing wis pakem. Upacara temanten iki nglambangake sapatemonan ing antarane penganten putri lan penganten kakung ing kahanan sing mligi kaya dene raja lan ratu. Rantaman adicara temanten adat Jawa ing saben laladan iku beda miturut kahanan ekonomi saben kulawarga. Salah sijine upacara temanten Jawa yaiku upacara paningset. Upacara paningset yaiku peranganing upacara temanten kang tegese naleni lan duweni ancas yen calon penganten wanita wis nampa paningset saka calon penganten kakung. Ubarampe kang utama utawa inti ana ing upacara paningset yaiku...

a. Kalpika
[Jawaban Benar]

b. Centhung
[Jawaban Salah]

c. Cundhuk mentul
[Jawaban Salah]

d. Gelang binggel
[Jawaban Salah]

e. Kalung sungsun
[Jawaban Salah]3. Yogyanira kang para prajurit

a. Lelabuhane kang gedhe kanggo negara Maespati.
[Jawaban Benar]

b. Ora lali marang jasane kang wis ngangkat drajate.
[Jawaban Salah]

c. Jasane gedhe kanggo negara Alengka.
[Jawaban Salah]

d. Duweni watak kang seneng tetulung.
[Jawaban Salah]

e. Wani mati bela negarane.
[Jawaban Salah]4. Nuwun para sesepuh, para pinisepuh ingkang dhahat kinurmatan. Para pangembating praja ingkang tuhu sinudarsana. Bapa–bapa, Ibu-ibu, para rawuh kakung miwah putri ingkang dhahat kinurmatan.

a. Salam pambuka
[Jawaban Salah]

b. Ancasing gati
[Jawaban Salah]

c. Surasa basa
[Jawaban Salah]

d. wasana basa
[Jawaban Salah]

e. Purwaka basa
[Jawaban Benar]5. Nalika wonten adicara peresmian pabrik anyar, Pak Walikota sampun sagah maringi sesorah utawi sambutan lan ngresmekake kanthi resmi pabrik kang mapan ing Kutha Surakarta. Ananging ing dinten kasebut, Pak Walikota boten saged rawuh awit wonten dhawuh kedah ing Jakarta. Awit sampun titi wancinipun boten wonten gantosipun. Kepeksa Pak Kepala Dinas Perindustrian ingkang rawuh ing adicara kasebut ingkang nyambut. Pak Kepala Dinas sejatosipun boten siyap, awit dadakan lan boten wonten persiapan. Awit kedah nyambut, Pak Kepala Dinas kepeksa maringi sambutan kanthi spontan kemawon.

a. Ekstemporan
[Jawaban Salah]

b. Mawi cathetan
[Jawaban Salah]

c. Maos Naskah
[Jawaban Salah]

d. Impromtu
[Jawaban Benar]

e. Apalan
[Jawaban Salah]6. Ing cerita Dewa Ruci, Bima mituhu kabeh dhawuhe Durna minangka gurune sanajan anggone dhawuh iku ngetohake nyawa, nanging Bima ora ngrresula .

a. Paraga
[Jawaban Salah]

b. Amanat
[Jawaban Benar]

c. Latar/setting
[Jawaban Salah]

d. Watak paraga
[Jawaban Salah]

e. Alur
[Jawaban Salah]7. Montor sing arep melu uji emisi ana 169 cacahe, dene montore tanggaku wis diuji emisi ping 4 iki nanging durung lulus.

8. Wacanen geguritan ing ngisor iki!

a. Wong lanang kang katut karo wong wadon.
[Jawaban Salah]

b. Wong lanang kang ditinggal sisihane merga bandhane entek.
[Jawaban Salah]

c. Wong wadon sing kepincut marang wong lanang sing bagus rupane.
[Jawaban Salah]

d. Wong lanang sing nyidrani janji wong wadon merga kepincut bandhane liyan.
[Jawaban Salah]

e. Wong wadon sing nyidrani janji wong lanang merga kepincut bandhane liyan.
[Jawaban Benar]9. Ing adicara penganten, ana sawenehing piranti awujud reriptan saka blarak kaya kacetha ing gambar.Wujude nam-naman blarak, yen siji lan liyane iku nam-nanam malang, werdine yen ta ana pepalang wani ngadepi kanthi madhep manteb lelambaran kapitayan marang Gusti Kang Murbeng Dumadi supaya tanpa rubeda ing karya, kalis ing sakehing pepalang.

a. Kembar mayang.
[Jawaban Salah]

b. Bleketepe
[Jawaban Benar]

c. Tarup
[Jawaban Salah]

d. Sajen
[Jawaban Salah]

e. Kembang setaman
[Jawaban Salah]10. Maknane gambar kang katon ing sisih yaiku penganten kakung wis sedya menehi nafkah marang kulawarga. Kang ditindakake penganten ing gambar kuwi arane yaiku …

a. Kacar – kucur / tampa kaya
[Jawaban Benar]

b. Sindur binayang
[Jawaban Salah]

c. Sungkeman
[Jawaban Salah]

d. Wiji dadi
[Jawaban Salah]

e. Siraman
[Jawaban Salah]11. “Lurah glela-glele ora jelas integritase, kajaba mung pinter pidhato bengak-bengok neng panggung sinambi mlintir-mlintir brengose, sok gagah, nggo apa? Omongane sing tharik-tharik. Buktine ora ana. Kabeh padha keblinger milih dheweke,” komentare Dhik Fendi, intelektual desa sing ngaku ahli komunikasi politik.

a. Yen dadi pemimpin kuwi kudu bisa KKN supaya uripe mulya.
[Jawaban Salah]

b. Yen dadi pemimpin aja mung obral janji nanging sing amanah.
[Jawaban Benar]

c. Yen dadi pemimpin ora perlu integritas sing penting kendel mbengok
[Jawaban Salah]

d. Yen dadi pemimpin kudu duwe praupan sing gagah supaya wong-wong padha kepincut.
[Jawaban Salah]

e. Yen dadi pemimpin kudu pinter pidhato supaya wong-wong padha percaya senajan kuwi mung ngapusi.
[Jawaban Salah]12. Bengine sepi hawa atis. Swara sound sistemwis dilereni wiwit sore ngelingi swasana lagi prihatin. Omah mburi tekan pawon uga sepi tanpa umyege wong-wong sing nyumbang bahu. Mung lawang sing isih katon bukaan. Kartiyono kelingan kothak wadhah amplop sing awan mau disimpen ing senthong. Kothak dijupuk banjur dibuka. Kartiyono mlongo. Kothak kothong blong tanpa isi.

a. Bengi – hotel – nelangsa
[Jawaban Salah]

b. Bengi – omah – dhuhkita
[Jawaban Benar]

c. Bengi – sepur – kelangan
[Jawaban Salah]

d. Awan – mall – kebak kabagyan
[Jawaban Salah]

e. Awan – kebon – gumyak gumbira
[Jawaban Salah]13. Sabuk punika ageman ingkang dipunangge nutupi setagen. Dados menawi sinjang sampun dipunsingseti, lajeng dipunsingseti malih mawi sabuk, supados setagen mboten ketingal. Kejawi minangka pasren, sabuk ugi badhe dipunangge nyekelitaken dhuwung ing sisih wingking.

14. Wong urip neng donya kudu lung tinulung. Aja tumindak angkuh. Aja seneng ngatur – atur wong liya. Senajan duwe pangkat dhuwur, luwih pinter lan luwih sugih. Aja nganti tumindak sawiyah – wiyah marang liyan. Aja ngegungake duwe pangkat lan bandha akeh, jalaran pangkat lan bandha bisa sirna sakdurunge pralaya. Ngulinakake tepa salira padha karo ngulinakake urip rukun.

a. Sawiyah – wiyah marang awake dhewe.
[Jawaban Benar]

b. Ngulinakake urip rukun.
[Jawaban Salah]

c. Aja tumindak angkuh.
[Jawaban Salah]

d. Aja seneng ngatur – atur wong liya.
[Jawaban Salah]

e. Aja ngegungake duwe pangkat lan bandha akeh, kabeh bisa sirna sakdurunge pralaya.
[Jawaban Salah]15. Bandha iku bisa gawe mulya uga bisa gawe cilaka. Gawe mulya lamun saka barang kang becik, gawe cilaka lamun barang saka panggawe ala.

a. Goleka bandha mawa cara kang utama
[Jawaban Benar]

b. Nyambut gawe sakanane sing penting ngasilake
[Jawaban Salah]

c. Sangune makarya sing penting donga lan tekad
[Jawaban Salah]

d. Bandha ora digawa mati, mula ora usah makarya
[Jawaban Salah]

e. Akeh dalan yen kepengen sugih, kalebu golek pesugihan
[Jawaban Salah]16. Aja ngidoni sumur, mundhak suwing lambene.Teges saknyatane saka pratelan kuwi tinemu ing wangsulan …

a. Sumur mujudake tradhisi leluhur sing kudu diuri-uri lan dirumati.
[Jawaban Benar]

b. Ngidu saenggon-enggon tanpa empan papan kuwi tumindak sing murang tata
[Jawaban Salah]

c. Sumur kuwi senajan wujude prasaja nanging nduweni daya magis sing ngedap-edapi.
[Jawaban Salah]

d. Idu sing nyemplung ing sumur bisa njalari regede banyu, luwih-luwih yen wong kuwi nduweni lelara nular
[Jawaban Salah]

e. Saben sumur nduweni dhanyang kang ngreksa, mula ngidoni sumur dianggep ngidoni dhanyange. Mesthi wae dhanyange dadi nesu.
[Jawaban Salah]17. Nesu jalaran njaluk dhuwit marang wongtuwane ora diwenehi, Agung Gutomo (24th) nekad ngobong omah. Prastawa mau kedadeyan ing RT 06/ 02 Welahan dina Setu, 12 Januari 2019 tabuh 18.30 WIB. Anggone ngobong omahe mau kanthi cara sprei diseleh neng payon omah kang digawe saka kayu lan pring, banjur disumet. Perangan omah kang kobong pawon lan senthong. Kapitunan kang disandhang kurang luwih Rp 15 yuta.

a. Omahe Agung Gutomo digawe saka pring lan kayu
[Jawaban Salah]

b. Omahe Agung Gutomo mapan ing RT 06/02 Welahan Jepara.
[Jawaban Salah]

c. Agung Gutomo ngobong omahe merga njaluk dhuwit ora diwenehi.
[Jawaban Salah]

d. Agung Gutomo ngobong omahe nalika tabuh 18.30 ing dina Setu, 12 Januari 2019.
[Jawaban Salah]

e. Agung Gutomo njaluk dhuwit Rp 15 yuta marang wongtuwane nanging ora diwenehi.
[Jawaban Benar]18. Wong madhang kuwi luwih becik imbuh/tanduk tinimbang ora entek. Yen ora entek banjur sapa sing gelem ngentekake sisane liyan.

a. Aja sok mangan ana paturon, mundhak lara gudhigen.
[Jawaban Salah]

b. Yen angop kudu ditutupi tutuke, mengko dileboni setan.
[Jawaban Salah]

c. Yen madhang aja nganti nyisa, bisa marakke pitike mati.
[Jawaban Benar]

d. Aja sok nampani nganggo tangan kiwa, mundhak ngedhe.
[Jawaban Salah]

e. Aja sok sangga uwang, mundhak nyangga susahe wong patang puluh.
[Jawaban Salah]19. Atelah menika wujud jas tutup, gulonipun tutup kanthi kancing ing tengah – tengah wiwit sangandhaping jangga sapangandhap, limrahipun wonten gangsal kancing. Ing wingking sak ngandhape pengkeran dipunkrowok kangge nyengkelit dhuwung.

20. Sapa arane paraga ing wacan kuwi ?

a. Abdul Fatah
[Jawaban Salah]

b. Abdul Ghofur
[Jawaban Benar]

c. Abdul Rohman
[Jawaban Salah]

d. Abdul Mutholib
[Jawaban Salah]

e. Abdul Fatkhurrohim
[Jawaban Salah]21. Arane negara kang disebutake ing wacan yaiku …

a. Brune lan Turki
[Jawaban Benar]

b. Filipina lan Thailan
[Jawaban Salah]

c. Vietnam lan Amerika
[Jawaban Salah]

d. Singapore lan Australia
[Jawaban Salah]

e. Malaysia lan Timor Leste
[Jawaban Salah]22. Miturut wacan ing dhuwur, pirang tahun lawase paraga kuwi anggone nindakake pakaryane ?

a. 15 tahun
[Jawaban Benar]

b. 16 tahun
[Jawaban Salah]

c. 17 tahun
[Jawaban Salah]

d. 18 tahun
[Jawaban Salah]

e. 19 tahun
[Jawaban Salah]23. Dhuwur yaiku …

a. Ora akeh tukang ukir gambar sing tumindak profesional.
[Jawaban Salah]

b. Tukang ukir profesional luwih seneng dadi TKI ing Malaysia.
[Jawaban Salah]

c. Tukang ukir uripe sarwa kecingkrangan jalaran upahe sethithik
[Jawaban Salah]

d. Sawetara tukang ukir profesional milih dadi buruh pabrik konveksi.
[Jawaban Benar]

e. Buruh pabrik konveksi uripe luwih kepenak tinimbang tukang ukir.
[Jawaban Salah]24. Pira cacahe tukang ukir kang disebutake ing wacan?

a. 61
[Jawaban Salah]

b. 60
[Jawaban Salah]

c. 59
[Jawaban Salah]

d. 58
[Jawaban Salah]

e. 57
[Jawaban Benar]25. Pabrik kang disebutake ing wacan mapan ing tlatah endi ?

a. Ngabul
[Jawaban Salah]

b. Batealit
[Jawaban Benar]

c. Mayong
[Jawaban Salah]

d. Welahan
[Jawaban Salah]

e. Pecangaan
[Jawaban Salah]Demikian Kumpulan Soal BAHASA JAWA US AP 1 | OTHER Pilihan Ganda dengan Kunci Jawaban, Semangat Belajar Sob

Kelas 12 Kumpulan Soal Pendidikan
Gabung dalam percakapan
Posting Komentar
komentar teratas
Terbaru dulu
Daftar Isi
Tautan berhasil disalin.