Notifikasi

28+ Kumpulan Soal ULANGAN HARIAN BAHASA SUNDA KELAS XII SMA TERBUKA | Pilihan Ganda dengan Kunci Jawaban

Halo.. sahabat, Di website caktekno.com hari ini 16-Aug-2022 kami menyediakan kumpulan soal, bank soal beserta daftar jawaban/kunci jawaban tentang ULANGAN HARIAN BAHASA SUNDA KELAS XII SMA TERBUKA | yang sangat lengkap untuk semua jenjang pendidikan sebagai sarana belajar kamu belajar dan mengikuti PTS (Penilaian Tengah Semester)/UTS/Ulangan/Tugas Rumah/PR/Ujian Akhir untuk Kelas 12 di sekolah atau sebagai referensi soal untuk bapak dan ibu guru di sekolah. Soal latihan di website ini disusun secara struktur dan mempermudah siswa mempelajari dan menguasai mata pelajaran pada semester 1 dan 2 2022/2023.

28+ Soal ULANGAN HARIAN BAHASA SUNDA KELAS XII SMA TERBUKA | 2022/2023 Lengkap1. Saenyana, drama dina basa Sunda téh geus nyampak mangrupa téater rayat atawa sok disebut drama tradisional, antarana baé dina wangun pagelaran ....

a. kacapi suling
[Jawaban Salah]

b. ketuk tilu
[Jawaban Salah]

c. sandiwara
[Jawaban Benar]

d. tanjidor
[Jawaban Salah]

e. ronggéng gunung
[Jawaban Salah]2. Drama tradisinal anu séting panggungna ngagunakeun pakarangan terbuka, maké oncor nu ditancebkeun maké tihang awi, sarta waktu magelaran pamaénna bisa interaksi langsung jeung nu nongton disebut ....

a. ubrug
[Jawaban Salah]

b. banjet
[Jawaban Salah]

c. sandiwara
[Jawaban Salah]

d. tunil
[Jawaban Salah]

e. longsér
[Jawaban Benar]3. Drama Sunda anu dialog-dialogna diréka maké tembang atawa lagu siga opera di Eropa disebut ....

a. gending karesmén
[Jawaban Benar]

b. tunil
[Jawaban Salah]

c. sandiwara rayat
[Jawaban Salah]

d. banjet
[Jawaban Salah]

e. tarling
[Jawaban Salah]4. Mana dina pernyataan ieu di handap anu kagolong kana ciri-ciri téater rayat atawa drama tradisional?

a. pagelaran jeung sétingna dinamis
[Jawaban Salah]

b. pagelaranana dilaksanakeun dumasar atawa matok kana skénario
[Jawaban Salah]

c. pamaénna leuwih ngandelkeun improvisasi
[Jawaban Benar]

d. umumna dipagelarkeun di téater tertutup
[Jawaban Salah]

e. pamaénna (aktris jeung aktorna) dipilih dumasar hasil casting
[Jawaban Salah]5. Karék dina taun 1970-an muncul drama modérn dina basa Sunda, antaran baé ditandaan ku dipagelarkeunana drama "Masyitoh" nu ditulis ku ....

a. Hidayat Suryalaga
[Jawaban Salah]

b. Ajip Rosidi
[Jawaban Benar]

c. Utuy Tatang Sontani
[Jawaban Salah]

d. Achdiat Kartamiharja
[Jawaban Salah]

e. Tegus Karya
[Jawaban Salah]6. Omongan bubuka dina drama, anu biasana jadi panganteur keur hiji pagelaran drama sarta nyaritakeun hal-hal nu patali jeung lalakon sarta setting carita biasa disebut ....

a. épilog
[Jawaban Salah]

b. dialog
[Jawaban Salah]

c. monolog
[Jawaban Salah]

d. prolog
[Jawaban Benar]

e. katalog
[Jawaban Salah]7. Tokoh dina drama anu nyekel lalakon, atawa jadi palaku utama dina carita, disebutna tokoh ....

a. antagonis
[Jawaban Salah]

b. protagonis
[Jawaban Benar]

c. piguran
[Jawaban Salah]

d. aktor
[Jawaban Salah]

e. aktris
[Jawaban Salah]8. Drama anu caritana campuran antara lulucon jeung kasedihan nu kaalaman ku tokoh-tokohna disebut ....

a. tragédi
[Jawaban Salah]

b. komédi
[Jawaban Salah]

c. stratégi
[Jawaban Salah]

d. sandiwara
[Jawaban Salah]

e. komédi-tragédi
[Jawaban Benar]9. Conto drama tragédi kawentar anu ditulis ku dramawan Inggris anu kasohor, William Shakespeare, nyaéta ....

a. Roméo jeung Juliét
[Jawaban Benar]

b. Rama jeung Sinta
[Jawaban Salah]

c. Nganti-nganti Godot
[Jawaban Salah]

d. Tunangan
[Jawaban Salah]

e. Jas Hujan Pesenan
[Jawaban Salah]10. Mana runtuyan struktur manggungkeun drama anu merenah?

a. nyadiakeun naskah drama, nangtukeun sutradara, nangtukeun aktor jeung aktris, latihan, manggung
[Jawaban Benar]

b. nangtukeun sutradara, nangtukeun aktor jeung aktris, nulis naskah, latihan, manggung
[Jawaban Salah]

c. nangtukeun aktor jeung aktris, nyusun naskah, nangtukeun sutradara, latihan, manggung
[Jawaban Salah]

d. manggung, nangtukeun sutradara, nangtukeun aktor jeung aktris, latihan, nyusun naskah
[Jawaban Salah]

e. nyusun naskah, latihan, nangtukeun sutradara jeung aktor/aktris, latihan
[Jawaban Salah]11. Babon carita wayang nya éta . . . .

a. Mahabarata
[Jawaban Benar]

b. Jabang Tutuka
[Jawaban Salah]

c. Pergiwa Pergiwati
[Jawaban Salah]

d. Brajamusti
[Jawaban Salah]17. 5 jalma anu sakti lantaran katitisan ku Déwa sarta boga hak kana kaprabon Astinapura, nyaéta

a. Kurawa
[Jawaban Salah]

b. Pandawa
[Jawaban Benar]

c. Aléngka
[Jawaban Salah]

d. Ayodya
[Jawaban Salah]18. Dihandap ieu jalma nu nepikeun pintonan carita wayang golék nyaéta

19. Pandawa miboga indung anu ngaranna ...

a. Kunti Nalibrata
[Jawaban Benar]

b. Déstarata
[Jawaban Salah]

c. Sintawati
[Jawaban Salah]

d. Jabang Tutuka
[Jawaban Salah]20. Carita ... museur kana riributan parebut karajaan Astinapura antara Pandawa jeung Kurawa

a. Ramayana
[Jawaban Salah]

b. Mahabarata
[Jawaban Benar]

c. Ki Mandahong
[Jawaban Salah]

d. Bharata Narada
[Jawaban Salah]21. Carita ... museur kana peperangan antara pihak Karajaan Ayodya jeung Karajaan Aléngka

a. Ramayana
[Jawaban Benar]

b. Bharata Narada
[Jawaban Salah]

c. Mahabarata
[Jawaban Salah]

d. Ki Mandahong
[Jawaban Salah]22. Pandawa 5 téh nyaéta ...

a. Yudhistira, Adipati, Arjuna, Nakula Sadewa
[Jawaban Salah]

b. Bima, Arjuna, Duryudana, Nakula, Sadewa
[Jawaban Salah]

c. Yudhistira, Bima, Arjuna, Nakula, Sadewa
[Jawaban Benar]

d. Bima, Rama, Arjuna, Nakula, Sadewa
[Jawaban Salah]23. Ceuk MA Salmoen, istilah "drama" dina basa Sunda téh kaasup anyar, lantaran éta istilah nepi ka taun .... teu kapanggih.

a. 1970-an
[Jawaban Salah]

b. 1980-an
[Jawaban Salah]

c. 1990-an
[Jawaban Salah]

d. 1960-an
[Jawaban Benar]

e. 1950-an
[Jawaban Salah]24. Di antara pangarang drama dina Basa Sunda anu kawentar ku drama-drama komédina téh nyaéta almarhum Yoséph Iskandar, anu di antara karyana nyaéta ....

a. Raja Wales
[Jawaban Salah]

b. Tonggérét Banén
[Jawaban Salah]

c. Ruhak Pajajaran
[Jawaban Salah]

d. Juag Toéd
[Jawaban Benar]

e. Juragan Hajat
[Jawaban Salah]25. Jurangan Kapala: Poma ulah ka dipopohokeun. Ngarah urang salawasna inget, mun kamerdikaan Indonésia téh ladang tina pajoangan anu pinuh ku pangorbanan. Ku ayana kitu, sanggeus kiwari merdika, ulah nepi ka dimomorékeun. Nu ngawasa kudu nyaah ka rahayat. Pon kitu deui, rahayat kudu tetep runtut raut sauyunan. Bhinnéka Tunggal Ika.

a. téma
[Jawaban Salah]

b. palaku
[Jawaban Salah]

c. amanat
[Jawaban Benar]

d. latar
[Jawaban Salah]

e. galur
[Jawaban Salah]Demikian Kumpulan Soal ULANGAN HARIAN BAHASA SUNDA KELAS XII SMA TERBUKA | Pilihan Ganda dengan Kunci Jawaban, Semoga membantu

Kelas 12 Kumpulan Soal Pendidikan
Gabung dalam percakapan
Posting Komentar
komentar teratas
Terbaru dulu
Daftar Isi
Tautan berhasil disalin.