Notifikasi

38+ Kumpulan Soal SOAL PHB GENAP BAHASA JAWA KELAS XI | PROFESSIONAL DEVELOPMENT,FUN 2022/2023 dengan Kunci Jawaban

Selamat Sore.. teman, Di website caktekno.com hari ini 25-Aug-2022 kami menyediakan kumpulan soal, bank soal beserta daftar jawaban/kunci jawaban tentang SOAL PHB GENAP BAHASA JAWA KELAS XI | PROFESSIONAL DEVELOPMENT,FUN yang sangat lengkap untuk semua jenjang pendidikan sebagai sarana belajar kamu belajar dan mengikuti PTS (Penilaian Tengah Semester)/UTS/Ulangan/Tugas Rumah/PR/Ujian Akhir untuk Kelas 11 di sekolah atau sebagai referensi soal untuk bapak dan ibu guru di sekolah. Soal latihan di website ini disusun secara struktur dan mempermudah siswa mempelajari dan menguasai mata pelajaran pada semester 1 dan 2 2022/2023.

38+ Soal SOAL PHB GENAP BAHASA JAWA KELAS XI | PROFESSIONAL DEVELOPMENT,FUN 2022/2023 Lengkap1. Karya seni kang diperanake dening pawongan kang dipentasake ing panggung diarani...

a. Geguritan
[Jawaban Salah]

b. Macapatan
[Jawaban Salah]

c. Drama
[Jawaban Benar]

d. Seni Tari
[Jawaban Salah]

e. Prosa
[Jawaban Salah]2. Struktur drama kang isine nepungake paraga utawa wiwitane crita diarani...

a. Jejer ( Orientasi)
[Jawaban Benar]

b. Pasulayan (Konflik)
[Jawaban Salah]

c. Pangudhare Prakara ( Resolusi)
[Jawaban Salah]

d. Koda
[Jawaban Salah]

e. Panutup (Reorientasi)
[Jawaban Salah]3. Struktur kang isine yaiku dumadine prekara kang kudu diadepi dening para paraga diarani...

a. Jejer Jejer ( Orientasi)
[Jawaban Salah]

b. Pasulayan (Konflik)
[Jawaban Benar]

c. Pangudhare Prakara ( Resolusi)
[Jawaban Salah]

d. Koda
[Jawaban Salah]

e. Panutup (Reorientasi)
[Jawaban Salah]4. Struktur teks kang isine yaiku cara ngrampungi kabeh prekara kang ana diarani...

a. Jejer Jejer ( Orientasi)
[Jawaban Salah]

b. Panutup (Reorientasi)
[Jawaban Salah]

c. Pasulayan (Konflik)
[Jawaban Salah]

d. Pangudhare Prakara ( Resolusi)
[Jawaban Benar]

e. Koda
[Jawaban Salah]5. Saka kesenian, kita ora mung bisa seneng-seneng ngrasake endahe karya para seniman nanging kita uga bisa...

a. Ngundhakake drajat lan pangkat
[Jawaban Salah]

b. Ngundhakake gelar lan martabat
[Jawaban Salah]

c. Ngundhakake gengsi lan prestisi
[Jawaban Salah]

d. Ngundhakake pangkat lan jabatan
[Jawaban Salah]

e. Ngundhakake ilmu lan kaweruh (pengetahuan)
[Jawaban Benar]6. Sajrone arep mentasake pagelaran drama, bab kang kudu dilakoni kang wiwitan yaiku...

a. Milih irah-irahan (judul) lakon
[Jawaban Benar]

b. Netepake sutradara
[Jawaban Salah]

c. Netepake jadwal gladhen (latiyan)
[Jawaban Salah]

d. Netepake paraga
[Jawaban Salah]

e. Netepake pananggap
[Jawaban Salah]7. Pagelaran lakon bisa mlaku kanthi lancar yen...

a. Sekabehe pawongan/ kelompok bisa nduwe rasa seneng.
[Jawaban Salah]

b. Sekabehe pawongan/ kelompok melu ngatur pakaryan (pekerjaan) kanthi nduwe rasa seneng
[Jawaban Salah]

c. Sekabehe pawongan/ kelompok makarya kanthi rasa seneng lan tanggung jawab
[Jawaban Benar]

d. Sekabehe pawongan/ kelompok melu netepake pakaryan kanthi rasa seneng
[Jawaban Salah]

e. Sekabehe pawongan/ kelompok melu milih pakaryan kanthi rasa seneng
[Jawaban Salah]8. Drama kang umume nyritakake panguripan jaman saiki tuladhane ngenani pendhidhikan, sosial lan liya liyane kuwi dirani drama...

a. Tradhisional
[Jawaban Salah]

b. Modern
[Jawaban Benar]

c. Fabel
[Jawaban Salah]

d. Lodrug
[Jawaban Salah]

e. Kethoprak
[Jawaban Salah]9. Drama kang isine nyritakake crita jaman biyen kang biyasane isine kuwi nyritakake kasekten lan bab ora lumrah kuwi kagolong drama...

a. Tradhisional
[Jawaban Benar]

b. Modern
[Jawaban Salah]

c. Lodrug
[Jawaban Salah]

d. Ketoprak
[Jawaban Salah]

e. Fabel
[Jawaban Salah]10. Paraga kang nduweni sipat serakah, iri lan pengin menang dhewe diarani paraga...

a. Protagonis
[Jawaban Salah]

b. Antagonis
[Jawaban Benar]

c. Tritagonis
[Jawaban Salah]

d. Paraga Utama
[Jawaban Salah]

e. Paraga Pambantu
[Jawaban Salah]11. Ing pamentasan paraga kudu bisa ngatur swara supaya...

a. Dialog bisa kaprungu kanthi cetha dening pamiarsa
[Jawaban Benar]

b. Dialog bisa keprungu endheg-dhuwure swara
[Jawaban Salah]

c. Dialog bisa cetha banter irihe swara
[Jawaban Salah]

d. Cetha menga mingkeme tutuk
[Jawaban Salah]

e. Cetha ekspresi sing dianggo
[Jawaban Salah]12. Minak Koncar : Dak kira perkara durung rampung. Awit saelingku Adipati Minak Jingga iku kondhang minangka pawongan kang sekti lan pinter, dadi ora gampang kok apusi. Ati-ati loh Patih!

a. Wicaksana
[Jawaban Salah]

b. Ora gampang nyerah
[Jawaban Salah]

c. Tanggung Jawab
[Jawaban Salah]

d. Pinter
[Jawaban Salah]

e. Sombong
[Jawaban Benar]15. Sajrone drama lakon Jaka Tarub, Nawang Wulan kelangan slendhange lan ora bisa bali menyang kahyangan. Bab kuwi sajrone struktur teks drama kalebu bagean...

a. Jejer
[Jawaban Salah]

b. Konflik
[Jawaban Benar]

c. Resolusi
[Jawaban Salah]

d. Kodha
[Jawaban Salah]

e. Panutup
[Jawaban Salah]16. Sajrone drama Roro Jonggrang, dheweke golek maneka cara saengga ndadekake Bandawasa ora kasil kanggo mbangun candi kang nomer sewu. Bandawasa nesu lan kanggo jangkepi sewu candi, Roro Jonggrang disabda dadi reca(patung) ing candi saengga jangkep dadi sewu. Bab kasebut ing struktur drama kalebu perangan...

a. Jejer
[Jawaban Salah]

b. Pasulayan
[Jawaban Salah]

c. Pangudhare Prakara
[Jawaban Salah]

d. Kodha
[Jawaban Salah]

e. Panutup
[Jawaban Benar]17. Sajrone pamentasan drama supaya cetha anggone nuduhake kahanan esuk lan bengi, uga mbangun swasana nalika kahanan srengen, nggegirisi/medeni mula kanggo ndukung bab kaya mau dibutuhake...

a. Tata kostum
[Jawaban Salah]

b. Tata Lighting
[Jawaban Benar]

c. Tata Panggung
[Jawaban Salah]

d. Tata Rias
[Jawaban Salah]

e. Tata Konsumsi
[Jawaban Salah]18. Pesen utawa nilai-nilai moral kang disampekake marang pamiarsa kalebu salah siji saka struktur teks drama kang diarani...

a. Tema
[Jawaban Salah]

b. Amanat
[Jawaban Benar]

c. Dudutan
[Jawaban Salah]

d. Epilog
[Jawaban Salah]

e. Dialog
[Jawaban Salah]20. Struktur kang isine yaiku dumadine prekara kang kudu diadepi dening para paraga diarani...

a. Jejer Jejer ( Orientasi)
[Jawaban Salah]

b. Pasulayan (Konflik)
[Jawaban Benar]

c. Pangudhare Prakara ( Resolusi)
[Jawaban Salah]

d. Koda
[Jawaban Salah]

e. Panutup (Reorientasi)
[Jawaban Salah]21. Dasanamane ula yaiku ...

a. diyu - ditya - denawa
[Jawaban Salah]

b. kaga - kukila - peksi
[Jawaban Salah]

c. maesa - misa - mundhing
[Jawaban Salah]

d. arimong - mong - sardula
[Jawaban Salah]

e. sawer - taksaka - sarpa
[Jawaban Benar]22. Dasanamane rembulan yaiku...

a. kusuma - puspa - sekar
[Jawaban Salah]

b. arga - aldoka - parwata
[Jawaban Salah]

c. candra - sasi - sitengsu
[Jawaban Benar]

d. kaloka - misuwur - kondhang
[Jawaban Salah]

e. maruta - bajra - pawana
[Jawaban Salah]23. Dasanamane kalbu yaiku ....

a. respati, sigit, sulistya
[Jawaban Benar]

b. wardaya , nala , galih
[Jawaban Salah]

c. wanara, kapi, rewanda
[Jawaban Salah]

d. angga, salira, raga
[Jawaban Salah]

e. suka, rena, harsana
[Jawaban Salah]24. Dasnamane gunung yaiku ...

a. kusuma , puspa, sekar
[Jawaban Salah]

b. arga , ancala, parwata
[Jawaban Benar]

c. kusuma, puspa, sekar
[Jawaban Salah]

d. kaloka, misuwur, kondhang
[Jawaban Salah]

e. candra, sasi, sitengsu
[Jawaban Salah]25. Ari Anggara iku ateges bocah sing lair ing dina ...

a. selasa
[Jawaban Benar]

b. rabu
[Jawaban Salah]

c. kamis
[Jawaban Salah]

d. jumat
[Jawaban Salah]

e. sabtu
[Jawaban Salah]26. TRI DARMA PAWIYATAN LUHUR ngemu teges ....

a. telung kewajiban ing perguruan tinggi
[Jawaban Benar]

b. telung materi kuliah perguruan tinggi
[Jawaban Salah]

c. telung kegiyatan perguruan tinggi
[Jawaban Salah]

d. telung kebutuhan perrguruan tinggi
[Jawaban Salah]

e. telung dosen perguruan tinggi
[Jawaban Salah]27. Graha Sapta Kridha ngem ateges ...

a. panggonan kanggo nindakake pitung macem ilmu
[Jawaban Salah]

b. panggonan kango nindakake pitung program pamerintah
[Jawaban Benar]

c. panggonan kanggo nandur pitung jenis kembang
[Jawaban Salah]

d. panggonan kanggo ngelanjutake pitung jenis sekolah
[Jawaban Salah]

e. panggonan kanggo nulis pitung jenis tulisan
[Jawaban Salah]28. tyas Paramita iki jenenge wongkang ngemu teges ....

a. anak kang teges kaya gunung
[Jawaban Salah]

b. anak kang sing kuwasa
[Jawaban Salah]

c. anak kang adil wicaksana
[Jawaban Salah]

d. anak kang atine sampurna
[Jawaban Benar]

e. anak kang dadi tuladha
[Jawaban Salah]29. Tembung - tembung garba ing ngisor iki udhalen !

a. sarwa + endah
[Jawaban Benar]

b. sarya + indah
[Jawaban Salah]

c. saru + indah
[Jawaban Salah]

d. sarwo + endah
[Jawaban Salah]

e. sawo + indah
[Jawaban Salah]30. Tembung - tembung garba ing ngisor iki udhalen !

a. lagyantuk
[Jawaban Benar]

b. lagwentuk
[Jawaban Salah]

c. lagontuk
[Jawaban Salah]

d. laguntuk
[Jawaban Salah]

e. lagantuk
[Jawaban Salah]31. Tembung - tembung garba ing ngisor iki udhalen !

a. wara + utama
[Jawaban Salah]

b. wira + utama
[Jawaban Benar]

c. wiru + utama
[Jawaban Salah]

d. wiro + utama
[Jawaban Salah]

e. wiri + utama
[Jawaban Salah]32. Tembung - tembung garba ing ngisor iki udhalen !

a. kajuwaring
[Jawaban Salah]

b. kajuwaryang
[Jawaban Salah]

c. kajuwareng
[Jawaban Benar]

d. kajuwarung
[Jawaban Salah]

e. kajuawarong
[Jawaban Salah]33. Tembung - tembung garba ing ngisor iki udhalen !

a. jalwa + istri
[Jawaban Salah]

b. jalu + estri
[Jawaban Benar]

c. jalu + istri
[Jawaban Salah]

d. jalwa + estri
[Jawaban Salah]

e. jalwe + istri
[Jawaban Salah]34. Meper hawa nepsu supaya duwe kekuwatan lair batin.

35. Manungsa kudu tansah eling lan waspada.

Demikian Kumpulan Soal SOAL PHB GENAP BAHASA JAWA KELAS XI | PROFESSIONAL DEVELOPMENT,FUN 2022/2023 dengan Kunci Jawaban, Perjalanan Masih Panjang Sob

Kelas 11 Kumpulan Soal Pendidikan
Gabung dalam percakapan
Posting Komentar
komentar teratas
Terbaru dulu
Daftar Isi
Tautan berhasil disalin.