Notifikasi

48+ Kumpulan Soal US BAHASA SUNDA-XII | OTHER Pilihan Ganda dengan Kunci Jawaban

Selamat pagi.. sobat, Di website caktekno.com hari ini 30-Aug-2022 kami menyediakan kumpulan soal, bank soal beserta daftar jawaban/kunci jawaban tentang US BAHASA SUNDA-XII | OTHER yang sangat lengkap untuk semua jenjang pendidikan sebagai sarana belajar kamu belajar dan mengikuti PTS (Penilaian Tengah Semester)/UTS/Ulangan/Tugas Rumah/PR/Ujian Akhir untuk Kelas 1st di sekolah atau sebagai referensi soal untuk bapak dan ibu guru di sekolah. Soal latihan di website ini disusun secara struktur dan mempermudah siswa mempelajari dan menguasai mata pelajaran pada semester 1 dan 2 2022/2023.

48+ Soal US BAHASA SUNDA-XII | OTHER 2022/2023 Lengkap1. Selama ini Bupati telah banyak mengembangkan kemajuan daerah kearah yang lebih baik.

a. Salila ieu bupati geus ngamekarkeun kamajuan wewengkon kana hal anu leuwih hadé
[Jawaban Benar]

b. Salila ieu bupati ngembangkeun kamajuan wewengkon ka arah anu leuwih hadé
[Jawaban Salah]

c. Salila ieu bupati geus mekarkeun kamajuan wewengkon ka arah leuwih hadé deui
[Jawaban Salah]

d. Salila ieu bupati geus ngembangkeun kamajuan wewengkon sacara hadé
[Jawaban Salah]

e. Salila ieu bupati ngamekarkeun kamajuan wewengkon leuwih hadé
[Jawaban Salah]2. Anéh pisan tujuh pasir anu galedé téh dina waktu sapeuting geus bisa dipindahkeun. Taneuhna ngagugulung ngajunggeuleuk jadi hiji gunung anu gedé. Sanggeus nempo pagawéanana bérés, Nyi Mojang mulang rék nepungan ramana di patapaan. Ahirna ramana teu percaya yén anakna teu ngalakukeun pagawéan anu nirca, ngarempak papagon agama jeung kapercayaan.

a. Sage
[Jawaban Salah]

b. Pabél
[Jawaban Salah]

c. Mitos
[Jawaban Salah]

d. Parabél
[Jawaban Salah]

e. Sasakala
[Jawaban Benar]3. Mimin nyobaan sababaraha kali nyieun kuéh nastar tapi kalahkah teuas.

a. Dwiréka
[Jawaban Salah]

b. Dwipurwa
[Jawaban Salah]

c. Dwimurni
[Jawaban Salah]

d. Dwimadya
[Jawaban Benar]

e. Trilingga
[Jawaban Salah]4. Priangan

a. Kasedih
[Jawaban Benar]

b. Kasusah
[Jawaban Salah]

c. Kabungah
[Jawaban Salah]

d. Kahariwang
[Jawaban Salah]

e. Kacangcaya
[Jawaban Salah]5. Angin,

a. Kapahlawanan anu bajoang
[Jawaban Salah]

b. Pahlawanan anu bajoang
[Jawaban Salah]

c. Sinatria béla masarakat
[Jawaban Salah]

d. Sinatria béla nagara
[Jawaban Salah]

e. Sinatria perlaya
[Jawaban Benar]6. Hadirin hormateun sim kuring.

a. Nonoman urang sunda
[Jawaban Salah]

b. Popularitas, harta, jeung narkoba
[Jawaban Salah]

c. Nonoman anu ti gebrus narkoba
[Jawaban Benar]

d. Publik Figur pecandu narkoba
[Jawaban Salah]

e. Masarakat sieun kana narkoba
[Jawaban Salah]7. 1. Nyusun runtuyan acara

a. 1, 2, 3, 4
[Jawaban Salah]

b. 1, 3, 6, 7
[Jawaban Salah]

c. 1, 2, 4, 5
[Jawaban Salah]

d. 1, 3, 5, 7
[Jawaban Benar]

e. 1, 4, 6, 7
[Jawaban Salah]8. Saupami dina panampian kirang nyugemakeun, boh tempatna boh tuang leueutna, sim kuring salaku panumbu carita neda hapunteun anu kasuhun.

a. Paribasa ka pamilon
[Jawaban Salah]

b. Nepikeun inti acara
[Jawaban Salah]

c. Nepikeun tujuan acara
[Jawaban Salah]

d. Ngabagéakeun pamilon
[Jawaban Salah]

e. Sanduk-sanduk ka pamilon
[Jawaban Benar]9. Ngaran lengkepna Cécép Burdansyah. Nénéhna mah Cécép. Anjeunna lahir di Ciwidéy, tanggal 23 Séptémber 1963. Mimiti ngarang ti keur SMP kénéh. Karya-karyana anu mimiti dimuat dina mingguan Giwangkara jeung Mingguan Pelajar. Kungsi digawé di perkebunan entéh Patuha, meunang opat taun. Salila digawé di perkebunan, Cécép tetep nulis carpon. Sakapeung-kapeungeun turun gunung ka Bandung, ruang-riung jeung papada pangarang Sunda. Taun 1987, Cécép digawé di majalah Manglé. Meunang sapuluh taun. Undur ti dinya, anjeunna kungsi jadi wartawan di sababaraha surat kabar. Di antarana di majalah Tiras jeung tabloid Detak di Jakarta. Ayeuna Cécép jadi Pingpinan Rédaksi Koran Tribun Jabar.

a. Lalampahan hirup jeung karir
[Jawaban Salah]

b. Lalampahan pendidikan jeung prestasi
[Jawaban Salah]

c. Lalampahan karir jeung prestasi
[Jawaban Benar]

d. Lalampahan kajadian jeung pendidikan
[Jawaban Salah]

e. Lalampahan Prestasi jeung pendidikan
[Jawaban Salah]10. Kajurung ku tos tilu dinten teu kararaban sangu, Aki Uki ngulampreng ka bumi Dén Haji Darmawan,teu tebih ti bumina. Pribumi kasampak nuju aya di tengah bumi, ngabaheuhay mayunan méja alit.

a. Senang
[Jawaban Salah]

b. Beunghar
[Jawaban Salah]

c. Sangsara
[Jawaban Benar]

d. Sagala loba
[Jawaban Salah]

e. Tara akur jeung batur
[Jawaban Salah]11. Saméméh meuli samping

a. Heureuy
[Jawaban Salah]

b. Kanyaah
[Jawaban Salah]

c. Piwuruk
[Jawaban Benar]

d. Sésébréd
[Jawaban Salah]

e. Silih asih
[Jawaban Salah]12. Tengetan rumpaka kawih di handap!

a. jalma taya deui panglumpatan
[Jawaban Salah]

b. jadi jalma kudu pasrah sumera
[Jawaban Benar]

c. jalma nu ngamparkeun sajadah
[Jawaban Salah]

d. jalma nu keur mundut pangampura
[Jawaban Salah]

e. nyaritakeun jalma anu lamokot ku dosa
[Jawaban Salah]13. Baca téks wawancara di handap!

a. pamaén senior
[Jawaban Salah]

b. bobotoh jeung pamaén senior
[Jawaban Salah]

c. Pamaén senior nu wawuh ka bobotoh
[Jawaban Salah]

d. Viking sok ngabring ngadukung Persib
[Jawaban Salah]

e. kontribusi bobotoh nalika pamaén keur tanding
[Jawaban Benar]14. Wartos-wartos salajengna.

a. Raraga ngamumulé budaya Sunda
[Jawaban Benar]

b. Budaya Sunda geus kadéséh ku budaya deungeun
[Jawaban Salah]

c. Dipiharep para pelajar ngabogaan sikep anu hade
[Jawaban Salah]

d. Ieu aturan téh minangka komitmen Walikota dina ngalaksanakeun program
[Jawaban Salah]

e. Walikota Bandung ngaluarkeun aturan anyar sangkan maké pakéan adat Sunda
[Jawaban Salah]15. Dina wawacan, aya sababaraha pupuh anu mindeng dipaké, kaasup Sekar Ageung di antarana...

a. Kinanti, Sinom, Asmarandana, Durma
[Jawaban Salah]

b. Kinanti, Sinom, Asmarandana, Pucung
[Jawaban Salah]

c. Kinanti, Sinom, Asmarandana, Magatru
[Jawaban Salah]

d. Kinanti, Sinom, Asmarandana, Dangdanggula
[Jawaban Benar]

e. Kinanti, Sinom, Asmarandana, Juru demung
[Jawaban Salah]16. 1. Laporan lalampahan ka Museum

a. 1, 2, 4, 5, 6 jeung 3
[Jawaban Salah]

b. 1, 2, 5, 3, 6 jeung 4
[Jawaban Salah]

c. 1, 5, 2, 6 ,3 jeung 4
[Jawaban Salah]

d. 2, 5, 1, 3, 6 jeung 4
[Jawaban Benar]

e. 2, 6, 5, 1, 4 jeung 3
[Jawaban Salah]17. Radén Dewi Sartika dibabarkeun dina kaping 4 Desember 1884 di kota Bandung. Sakumaha ilaharna putra putri ningrat dina waktu harita. Radén Dewi Sartika disakolakeun di sakola Walanda. sepuhna nya éta Radén Somanagara.

a. Watek Déwi Sartika
[Jawaban Salah]

b. Atikan Déwi Sartika
[Jawaban Benar]

c. Idéntitas Déwi Sartika
[Jawaban Salah]

d. Kulawarga Déwi Sartika
[Jawaban Salah]

e. Pangalaman Déwi Sartika
[Jawaban Salah]18. Tamatna kaula ngarang

a. Eusi
[Jawaban Salah]

b. Rajah
[Jawaban Salah]

c. Bubuka
[Jawaban Salah]

d. Kolofon
[Jawaban Benar]

e. Manggalasastra
[Jawaban Salah]19. Di handap anu mangrupa conto carita wawacan nya éta...

a. Sangkuriang
[Jawaban Salah]

b. Babad Panjalu
[Jawaban Salah]

c. Panji Wulung
[Jawaban Benar]

d. Ciung Wanara
[Jawaban Salah]

e. Kembang panyarikan
[Jawaban Salah]20. Aya nu ngalandi Situ Patenggang, da meureun asa geunah kitu kadéngéna. Padahal cenah nu aslina mah katelah “Paténgan”, tina asal kecap patéang-téang. Mimiti kapaké tempat dumukna abad ka-7, sawaktu ieu talaga kaéréh ka karajaan Tarumanagara. Harita katelahna talaga Catri Pamulang hartina talaga anu baranang béntang.

a. Atikan
[Jawaban Salah]

b. Sosial
[Jawaban Salah]

c. Budaya
[Jawaban Salah]

d. Sajarah
[Jawaban Benar]

e. Katrésna
[Jawaban Salah]21. Adat kabiasaan atawa tali paranti anu turun tumurun ti karuhun anu masih dilaksanakeun dina pakumbuhan masarakat, disebut...

a. Budaya
[Jawaban Salah]

b. Tradisi
[Jawaban Benar]

c. Ѐtika
[Jawaban Salah]

d. Tatakrama
[Jawaban Salah]

e. Adat
[Jawaban Salah]22. Wacana 1

a. Adat kabiasaan
[Jawaban Salah]

b. Perenahna kampung adat
[Jawaban Benar]

c. Kasenian
[Jawaban Salah]

d. Kamasarakatan
[Jawaban Salah]

e. Kasajarahan
[Jawaban Salah]23. Kampung anu miboga ciri has béda jeung kampung lianna, boh dina raksukan, imah, pantrangan atawa adat kabiasaanana disebut kampung...

a. Kampung karuhun
[Jawaban Salah]

b. Kampung adat
[Jawaban Benar]

c. Kampung Sunda
[Jawaban Salah]

d. Kampung husus
[Jawaban Salah]

e. Kampung has
[Jawaban Salah]24. Dina sistim kapamingpinan sunda “ Tri Tangtu di Bumi “, Sang Resi kudu boga palasipah ngagurat cai, nya éta...

a. Boga watek silih asih, silih asah, silih asuh
[Jawaban Salah]

b. Kudu lumampah dumasar tékad, ucap jeung lampah
[Jawaban Salah]

c. Ngawujudkan kulawarga jeung masarakat anu ayem tengtrem.
[Jawaban Salah]

d. Boga watek nengtremkeun dina kaadilan
[Jawaban Benar]

e. Taat tur patuh dina ngajalankeun hukum, tanpa ayana rékayasa
[Jawaban Salah]25. Opat paharaman nya éta watek anu teu meunang dipibanda ku urang sunda. Salah sahijina watek ” kukulutus “ nu miboga harti...

a. Gampang kasigeung
[Jawaban Salah]

b. Teu kaopan
[Jawaban Salah]

c. Digawé puraga tamba kadengda
[Jawaban Benar]

d. Gampang ambek
[Jawaban Salah]

e. Luh-lah waé
[Jawaban Salah]26. 1) Caritana pondok 4) Aya pangarangna

a. 1), 3), 4)
[Jawaban Benar]

b. 1), 2), 3)
[Jawaban Salah]

c. 1), 5), 6)
[Jawaban Salah]

d. 2), 4), 5)
[Jawaban Salah]

e. 3), 4), 5)
[Jawaban Salah]27. Dina bagan hubungan kakulawargaan di luhur, Pandu jeung Kunti téh boga minantu nya éta...

a. Bima jeung Arjuna
[Jawaban Salah]

b. Arimbi jeung Subadra
[Jawaban Benar]

c. Gatotkaca jeung Abimanyu
[Jawaban Salah]

d. Arimbi jeung Arjuna
[Jawaban Salah]

e. Abimanyu jeung Utari
[Jawaban Salah]28. Ari anu dijadikeun babon dina carita wayang nya éta...

a. Ramayana jeung Mahabarata
[Jawaban Benar]

b. Gatotgaca
[Jawaban Salah]

c. Arjuna Sastrabahu
[Jawaban Salah]

d. Siksa Kandang Karesian
[Jawaban Salah]

e. Mundinglaya Dikusumah
[Jawaban Salah]29. Wayang anu dijieunna tina kai kawas bonéka, réa sumebar di tatar Jawa Barat nya éta wayang...

a. Wayang krucil
[Jawaban Salah]

b. Wayang purwa
[Jawaban Salah]

c. Wayang golék
[Jawaban Benar]

d. Wayang gedog
[Jawaban Salah]

e. Wayang suluh
[Jawaban Salah]30. Patukangan nu sok ngalakonkeun carita wayang disebut...

a. Juru pantun
[Jawaban Salah]

b. Juru wayang
[Jawaban Salah]

c. Wayang
[Jawaban Salah]

d. Dalang
[Jawaban Benar]

e. Sastrawan
[Jawaban Salah]31. Pilem Garuda di Dadaku payus keur dilalajoanan ku barudak atawa rumaja. Eusina mundel ku pangajaran hirup, karakter, jeung kumaha carana nyanghareupan pasualan dina kahirupan. Lian ti éta, ieu pilem téh bisa ngawewegan kana kayakinan kamampuh diri. Sacara umum, Pilem Garuda di Dadaku geus jadi pilem anu méré tontonan jeung tuntunan.

a. Idéntitas Buku
[Jawaban Salah]

b. Sinopsis
[Jawaban Salah]

c. Tokoh jeung panokohan
[Jawaban Salah]

d. Kahéngkéran
[Jawaban Salah]

e. Kaunggulan
[Jawaban Benar]32. Dokuméntasi Persib

a. Idéntitas Buku
[Jawaban Benar]

b. Sinopsis
[Jawaban Salah]

c. Tokoh jeung panokohan
[Jawaban Salah]

d. Kahéngkéran
[Jawaban Salah]

e. Kaunggulan
[Jawaban Salah]33. Buku Néléngnéngkung téh karangan Wahyu Wibisana. Buku Néléngnéngkung téh nyaritakeun kahirupan pangarang ti leuleutik nepi ka jadi jalma luhung ku élmu. Contona waé ti mimiti dipépéndé ku indungna, kasang tukang hirupna, kaayaana, pacabakanana jeung kalangenana.

a. Mikaweruh kasang tukang pangarang
[Jawaban Salah]

b. Munjulkeun kaunggulan buku
[Jawaban Salah]

c. Nyaritakeun kahéngkéran buku
[Jawaban Salah]

d. Nyaritakeun sinopsis buku
[Jawaban Benar]

e. Nyaritakeun karya karya pangarang
[Jawaban Salah]34. Résénsi anu ngulas wincikan buku kalawan ngagunakeun métodologi élmu kaweruh nu tangtu. Ieu résénsi ilaharna obyéktif jeung kritis dina meunteun buku. Ieu disebut résénsi...

a. Résénsi Informatif
[Jawaban Salah]

b. Résénsi kritis
[Jawaban Benar]

c. Résénsi Déskriftif
[Jawaban Salah]

d. Résénsi Naratif
[Jawaban Salah]

e. Résénsi Argumentatif
[Jawaban Salah]35. Ieu dihandap hal-hal anu henteu kaasup kana unsur-unsur résénsi, nya éta...

a. Medar ngeunaan eusi buku.
[Jawaban Salah]

b. Nuliskeun idéntitas buku.
[Jawaban Salah]

c. Medar ngeunaan kaunggulan jeung kahéngkéran eusi buku.
[Jawaban Salah]

d. Nepikeun kaayaan pribadi nu ngarang buku.
[Jawaban Benar]

e. Medar ngeunaan mangpaat buku keur bacaeun balaréa.
[Jawaban Salah]36. Ilo wacana di handap!

a. Prolog
[Jawaban Benar]

b. Ѐpilog
[Jawaban Salah]

c. Candraan
[Jawaban Salah]

d. Dialog
[Jawaban Salah]

e. Babak
[Jawaban Salah]37. Tengetan dialog di handap!

a. Tengah Imah
[Jawaban Salah]

b. Kamar
[Jawaban Salah]

c. Tepas imah
[Jawaban Salah]

d. Buruan
[Jawaban Salah]

e. Dapur
[Jawaban Benar]38. Tengetan dialog di handap!

a. Prolog
[Jawaban Salah]

b. Ѐpilog
[Jawaban Salah]

c. Candraan
[Jawaban Benar]

d. Dialog
[Jawaban Salah]

e. Babak
[Jawaban Salah]39. Tengetan dialog di handap!

a. Kabitaan jeung panasan
[Jawaban Salah]

b. Kabitaan jeung resep tutulung
[Jawaban Salah]

c. Panasan jeung embung kaluhuran
[Jawaban Benar]

d. Panasan jeung resep ngomongkeun batur
[Jawaban Salah]

e. Beunghar jeung pedit
[Jawaban Salah]40. Bagian dina struktur drama anu eusina ku kacindekan lalakon jeung naséhat pangarang nya éta...

a. Prolog
[Jawaban Salah]

b. Ѐpilog
[Jawaban Benar]

c. Candraan
[Jawaban Salah]

d. Dialog
[Jawaban Salah]

e. Babak
[Jawaban Salah]41. Pék baca sing gemet sempalan artikel ieu dihandap!

a. Tanah Sunda anu éndah
[Jawaban Salah]

b. Basa Sunda di dunya maya jeung kahirupan sapopoé
[Jawaban Benar]

c. Budaya Sunda kudu tetep nanjeur di lemah cai sorangan
[Jawaban Salah]

d. Urang Sunda ulah mopohokeun kasenian bandana sorangan
[Jawaban Salah]

e. Kahirupan urang Sunda dina widang ékonomi, pulitik jeung kasenian
[Jawaban Salah]42. Ieu dihandap mangrupa ciri-ciri artikel, iwal...

a. Orisinil
[Jawaban Salah]

b. Lain fakta
[Jawaban Benar]

c. Kudu inteléktual
[Jawaban Salah]

d. Aya ngaran anu ngarangna
[Jawaban Salah]

e. Miboga gagasan nu actual
[Jawaban Salah]43. Pék ilo sempalan artikél ieu di handap!

a. Judul
[Jawaban Salah]

b. Alinéa bubuka (lead)
[Jawaban Benar]

c. Waruga eusi
[Jawaban Salah]

d. Alinéa pamungkas
[Jawaban Salah]

e. Ѐnding
[Jawaban Salah]44. Pék ilo sempalan artikél ieu di handap!

a. Déskripsi
[Jawaban Salah]

b. Ѐksposisi
[Jawaban Salah]

c. Narasi
[Jawaban Salah]

d. Arguméntasi
[Jawaban Benar]

e. Déduktif
[Jawaban Salah]45. Anu ngabédakeun pedaran jeung artikél téh, diantarana waé, nya éta...

a. Panjang pondokna karangan
[Jawaban Salah]

b. Alus goréngna basa anu digunakeun
[Jawaban Salah]

c. Eusi jeung dimuat acanna dina koran/majalah
[Jawaban Benar]

d. Aya henteuna daptar rujukan
[Jawaban Salah]

e. Wangun huruf anu digunakeun.
[Jawaban Salah]46. Carita rékaan anu ukuranna paranjang, gelar dina lisan, sarta ngandung hal-hal anu méré kesan pamohalan, anu ditepikeun ku juru pantun, disebutna...

a. Wawacan
[Jawaban Salah]

b. Dongéng
[Jawaban Salah]

c. Carita wayang
[Jawaban Salah]

d. Carita Pantun
[Jawaban Benar]

e. Hikayat
[Jawaban Salah]47. Wacana

a. 1,2,3,4
[Jawaban Salah]

b. 5,6,7,8
[Jawaban Salah]

c. 6,7,8,5
[Jawaban Salah]

d. 2,3,4,1
[Jawaban Salah]

e. 1,2,5,6
[Jawaban Benar]48. Pék ilo Wacana ieu dihandap!

a. Rajah
[Jawaban Salah]

b. Narasi
[Jawaban Salah]

c. Dialog
[Jawaban Benar]

d. Monolog
[Jawaban Salah]

e. Prolog
[Jawaban Salah]49. Ciung Wanara ngawalon, “ Abdi urang Geger Sunten.”

a. Langsung
[Jawaban Benar]

b. Teu Langsung
[Jawaban Salah]

c. Wawaran
[Jawaban Salah]

d. Paréntah
[Jawaban Salah]

e. Pananya
[Jawaban Salah]50. Ieu dihandap anu lain sasaruaan carita pantun jeung dongéng, nya éta...

a. Pada - pada mangrupa carita rékaan
[Jawaban Salah]

b. Pada - pada teu puguh nu ngarangna
[Jawaban Salah]

c. Pada - pada sumebar sacara lisan
[Jawaban Salah]

d. Pada - pada ngandung rajah
[Jawaban Benar]

e. Pada - pada ngandung unsur pamohalan
[Jawaban Salah]Demikian Kumpulan Soal US BAHASA SUNDA-XII | OTHER Pilihan Ganda dengan Kunci Jawaban, Semangat Belajar Sob

Kelas 1st Kumpulan Soal Pendidikan
Gabung dalam percakapan
Posting Komentar
komentar teratas
Terbaru dulu
Daftar Isi
Tautan berhasil disalin.