Notifikasi

18+ Kumpulan Soal LATIHAN PAT | WORLD LANGUAGES Terlengkap dengan Kunci Jawaban

Halo.. kawan, Di website caktekno.com hari ini 27-Sep-2022 kami menyediakan kumpulan soal, bank soal beserta daftar jawaban/kunci jawaban tentang LATIHAN PAT | WORLD LANGUAGES yang sangat lengkap untuk semua jenjang pendidikan sebagai sarana belajar kamu belajar dan mengikuti PTS (Penilaian Tengah Semester)/UTS/Ulangan/Tugas Rumah/PR/Ujian Akhir untuk Kelas 10 di sekolah atau sebagai referensi soal untuk bapak dan ibu guru di sekolah. Soal latihan di website ini disusun secara struktur dan mempermudah siswa mempelajari dan menguasai mata pelajaran pada semester 1 dan 2 2022/2023.

18+ Soal LATIHAN PAT | WORLD LANGUAGES 2022/2023 Lengkap1. Istilah gerong ing

a. barengi gendhing
[Jawaban Salah]

b. swaraning gendhing
[Jawaban Salah]

c. nabuh gamelan
[Jawaban Salah]

d. lelagoning gendhing
[Jawaban Salah]

e. bukak gendhing
[Jawaban Benar]2. Tembang

a. sedya +

arsa à sedyarsa
[Jawaban Benar]

b. nara +

utama à narotama
[Jawaban Salah]

c. siti +

inggil à sitinggil
[Jawaban Salah]

d. suka +

ing à sukeng
[Jawaban Salah]

e. lagi +

antuk à lagyantuk
[Jawaban Salah]3. Isine tembang

a. Ngilmu

kang sampurna, kang dadi pathokaning kanggo manungsa, yaiku babagan sopan

santun. Syarat utama kanggo duweni, yaiku ati-ati utawa mawas diri. Manungsa

kang kasil mawas diri utawa ati-ati anggone nglakoni urip ana ing alam donya

bakal tentrem.
[Jawaban Benar]

b. Rasa

nepsu kang kudu diatur kanggo tujuan kang luhur, ngadohi tumindak kang ala,

ngerti lan bisa milah-milah ngendi wae kang sae lan kang ora dibutuhake, uga

ngabekti marang tiyang sepuh.
[Jawaban Salah]

c. Rasa

sukur dhumateng Gusti Allah kang Maha Agung kanthi suci ing batin, ngadohi

watak angkara murka lan sifat ngendel-ngendelake, sarta tekun nglakoni

sembahyang.
[Jawaban Salah]

d. Pikolehe

saka tumindak ngati-ati, tegese yaiku salah sawijining pemimpin teladan sumeh

lan tresna marang kawulane lan asring nglakoni pasa, ananging ngadohi marang

kawulane.
[Jawaban Salah]

e. Kawicaksanan

sejati ora ketara ana sawijining papan panggonan, kawicaksanan kasebut kudu

kelakon. Legawa utawa lila atine lan pasrah, sabar tulus ikhlas lan sumanah

dhumateng Gusti Allah.
[Jawaban Salah]4. Filsafat

a. bayi nganti tuwek
[Jawaban Salah]

b. lair nganti mati
[Jawaban Benar]

c. isuk tumeka bengi
[Jawaban Salah]

d. rikala jaman

semanan tumeka saiki
[Jawaban Salah]

e. gingsir teka

angslup
[Jawaban Salah]5. Tanggapan mujudake

a. diandharake kanthi

basa lan sikap kang becik
[Jawaban Benar]

b. diandharake tanpa

pawadan sing nemu nalar
[Jawaban Salah]

c. diandharake kanthi

ngayawara
[Jawaban Salah]

d. diandharake kanthi

tujuwan ngasorake pribadine wong liya
[Jawaban Salah]

e. diandharake kanthi

duweni sarujuk
[Jawaban Salah]6. Kanggo mangerteni

a. bausastra
[Jawaban Salah]

b. prosa (karangan

bebas)
[Jawaban Benar]

c. pada
[Jawaban Salah]

d. bait
[Jawaban Salah]

e. gatra
[Jawaban Salah]7. Cara gampang nulis

a. Gawe kumpulan

tembang jumbuh karo gagasan
[Jawaban Salah]

b. nulis paugeraning

tembung
[Jawaban Salah]

c. nata

tembang-tembang miturut paugeran
[Jawaban Salah]

d. nemtokake gagasan

sing arep ditulis dadi tembang
[Jawaban Benar]

e. yen wus awujud

wanda banjur wacanen
[Jawaban Salah]8. Serat wedhatama

a. Sawijining susastra

kang ngemot kawruh piwulang kautaman uga kaluhuran uripe manungsa.
[Jawaban Benar]

b. Kasusastran kang

nyinau babagan kautamaning bebrayan.
[Jawaban Salah]

c. Tuwuh saka rasa

pangrasa kang kudu diantebi.
[Jawaban Salah]

d. Mrangguli ruwet

renteng sakabehe kasunyatan
[Jawaban Salah]

e. Susastra kang

ngemot tata krama.
[Jawaban Salah]9. Lelagon utawa

a. ora kudu mangerteni

istilah-istilah ing tembang macapat.
[Jawaban Salah]

b. prelu migunakake

tembung kang endah kareben kepenak dirungokake
[Jawaban Salah]

c. anggone nglagokake

wis pas lan jumbuh karo titi laras gamelan Jawa
[Jawaban Benar]

d. ngembangake gagasan

kanthi nulis tembang
[Jawaban Salah]

e. ngudhari rakitaning

tembung garba
[Jawaban Salah]10. Tetembungan (lirik/

a. laras
[Jawaban Salah]

b. titi laras
[Jawaban Salah]

c. cakepan
[Jawaban Benar]

d. pathet
[Jawaban Salah]

e. irama
[Jawaban Salah]11. Kaya

a. guru

gatra: 5

guru wilangan: 4, 8, 6, 8, 12

guru lagu: u, u, a, i, a
[Jawaban Salah]

b. guru

gatra: 7

guru wilangan: 8, 11, 8, 7, 12, 8, 8

guru lagu: a, i, u, a, u, a, i
[Jawaban Salah]

c. guru

gatra: 5

guru wilangan: 7, 10, 12, 8, 8,

guru lagu: u, u, i, u, o
[Jawaban Benar]

d. guru

gatra: 10

guru wilangan: 10, 10, 8, 7, 8, 9, 12, 8, 12, 8

guru lagu: i, a, e, u, i, a, u, a, i, a
[Jawaban Salah]

e. guru

gatra: 4

guru wilangan: 12, 6, 8, 12

guru lagu: u, a, i, a
[Jawaban Salah]12. Nemtokake bakuning

a. sawijining

susastra kang ngemot kawruh piwulang kautaman uga kaluhuran uripe manungsa.
[Jawaban Benar]

b. irah-irahaning
[Jawaban Salah]

c. dudutan
[Jawaban Salah]

d. surasane
[Jawaban Salah]

e. nyekarake
[Jawaban Salah]13. Kang ora kalebu

a. Pangkur
[Jawaban Salah]

b. Kinanthi
[Jawaban Salah]

c. Sinom
[Jawaban Salah]

d. Gambuh
[Jawaban Salah]

e. Megatruh
[Jawaban Benar]14. Tembang macapat

a. 14
[Jawaban Benar]

b. 15
[Jawaban Salah]

c. 16
[Jawaban Salah]

d. 17
[Jawaban Salah]

e. 18
[Jawaban Salah]15. Piwulang Serat

a. busana lan tata

krama
[Jawaban Salah]

b. piwulang marang

anak
[Jawaban Benar]

c. kawruh/ piwulang;

luhur
[Jawaban Salah]

d. paugeran lan

dudutan
[Jawaban Salah]

e. rasa pangrasa
[Jawaban Salah]16. Rindhik rikating

a. cakepan
[Jawaban Salah]

b. cengkok
[Jawaban Salah]

c. irama
[Jawaban Benar]

d. laras
[Jawaban Salah]

e. titi laras
[Jawaban Salah]17. Titi laras kanggo

a. 1
[Jawaban Salah]

b. 2
[Jawaban Benar]

c. 3
[Jawaban Salah]

d. 4
[Jawaban Salah]

e. 5
[Jawaban Salah]18. Paugeran dhong

a. pupuh
[Jawaban Salah]

b. guru gatra
[Jawaban Salah]

c. pada
[Jawaban Salah]

d. guru wilangan
[Jawaban Salah]

e. guru lagu
[Jawaban Benar]19. Andhege, lerene

a. pedhotan
[Jawaban Benar]

b. cakepan
[Jawaban Salah]

c. laras
[Jawaban Salah]

d. irama
[Jawaban Salah]

e. titi laras
[Jawaban Salah]20. Tembang

a. Ngilmu

kang sampurna, kang dadi pathokaning kanggo manungsa, yaiku babagan sopan

santun. Syarat utama kanggo duweni, yaiku ati-ati utawa mawas diri. Manungsa

kang kasil mawas diri utawa ati-ati anggone nglakoni urip ana ing alam donya

bakal tentrem.
[Jawaban Salah]

b. ngindarake

awak saka angkara

yen arep andhidhik putra

ditata ning anjerone kaindahan syair

dipaesi supaya katon apik

ben kang dituju ngilmu apik kelakon

kang tumrap ing tanah Jawa

agami kang dadi paugemaning para pemimpin
[Jawaban Benar]

c. Rasa

nepsu kang kudu diatur kanggo tujuan kang luhur, ngadohi tumindak kang ala,

ngerti lan bisa milah-milah ngendi wae kang sae lan kang ora dibutuhake, uga

ngabekti marang tiyang sepuh.
[Jawaban Salah]

d. Padha

ajarana nglatih ati,

Supaya batinmu dadi pinter,

Aja seneng mangan lan turu,

Gen isa kawujud apa sing dikarepake,

Prihatina awakmu,

Kurangana mangan lan turu
[Jawaban Salah]

e. Padha

gulangen ing kalbu,

Mring sasmita amrih lantip,

aja pijer mangan nendra,

kaprawiran den kaesthi,

pesunen sarinarira,

sudanen dhahar lan guling.
[Jawaban Salah]Demikian Kumpulan Soal LATIHAN PAT | WORLD LANGUAGES Terlengkap dengan Kunci Jawaban, Semangat Belajar Sob

Kelas 10 Kumpulan Soal Pendidikan
Gabung dalam percakapan
Posting Komentar
komentar teratas
Terbaru dulu
Daftar Isi
Tautan berhasil disalin.