Notifikasi

43+ Kumpulan Soal SOAL KELAS 9 18320 | WORLD LANGUAGES Lengkap dengan Kunci Jawaban

Halo semuanya.. sobat, Di website caktekno.com hari ini 01-Sep-2022 kami menyediakan kumpulan soal, bank soal beserta daftar jawaban/kunci jawaban tentang SOAL KELAS 9 18320 | WORLD LANGUAGES yang sangat lengkap untuk semua jenjang pendidikan sebagai sarana belajar kamu belajar dan mengikuti PTS (Penilaian Tengah Semester)/UTS/Ulangan/Tugas Rumah/PR/Ujian Akhir untuk Kelas 9 di sekolah atau sebagai referensi soal untuk bapak dan ibu guru di sekolah. Soal latihan di website ini disusun secara struktur dan mempermudah siswa mempelajari dan menguasai mata pelajaran pada semester 1 dan 2 2022/2023.

43+ Soal SOAL KELAS 9 18320 | WORLD LANGUAGES 2022/2023 Lengkap1. Paribasa nyaeta

a. pakeman basa anu geus matok eusina
[Jawaban Benar]

b. gundukan kecap anu ges matok eusina
[Jawaban Salah]

c. sisindiran
[Jawaban Salah]

d. pantun
[Jawaban Salah]

e. pakeman basa anu teu matok kana eusina
[Jawaban Salah]2. panjang leungen hartina............

a. loba ceurik
[Jawaban Salah]

b. sok pulang paling
[Jawaban Benar]

c. babari katerap panyakit kulit
[Jawaban Salah]

d. kurang kaera
[Jawaban Salah]

e. adigung
[Jawaban Salah]3. Biantara nyaeta......

a. puisi
[Jawaban Salah]

b. sisindiran
[Jawaban Salah]

c. paribasa
[Jawaban Salah]

d. pidato
[Jawaban Benar]

e. diskusi
[Jawaban Salah]4. dihandap aya istilah organisasi, iwal ti......

a. anggota
[Jawaban Salah]

b. pupuhu
[Jawaban Salah]

c. bendahara
[Jawaban Salah]

d. girang serat
[Jawaban Salah]

e. panto
[Jawaban Benar]5. bagian bagian khutbah nyaeta......

a. bubuka-eusi-panutup
[Jawaban Benar]

b. salam-bubuka-eusi-panutup
[Jawaban Salah]

c. eusi-panutup
[Jawaban Salah]

d. salam-eusi-salam
[Jawaban Salah]

e. bubuka-eusi
[Jawaban Salah]6. pupuhu sami hartina jeung........

a. anggota
[Jawaban Salah]

b. sekretaris
[Jawaban Salah]

c. bendahara
[Jawaban Salah]

d. ketua
[Jawaban Benar]

e. khutbah
[Jawaban Salah]7. babasan tina sok babari katerap panyakit nyaeta.....

a. ipis biwir
[Jawaban Salah]

b. lesang kuras
[Jawaban Salah]

c. amis daging
[Jawaban Benar]

d. laer gado
[Jawaban Salah]

e. kandel kulit beungeut
[Jawaban Salah]8. harti babasan hujan cipanon nyaeta......

a. loba ceurik
[Jawaban Benar]

b. adigung
[Jawaban Salah]

c. sok pulang paling
[Jawaban Salah]

d. teu kabagean
[Jawaban Salah]

e. kurang kaera
[Jawaban Salah]9. hejo tihang artina.......

a. tihangna warna hejo
[Jawaban Salah]

b. tangkal cau
[Jawaban Salah]

c. sok pundah pindah
[Jawaban Benar]

d. barang dahar kokomoan
[Jawaban Salah]

e. neangan picilakaeun
[Jawaban Salah]10. kacai jadi saleuwi.........

a. kadarat eweuh cai
[Jawaban Salah]

b. kadarat saat
[Jawaban Salah]

c. kadarat
[Jawaban Salah]

d. kadarat jadi salebak
[Jawaban Benar]

e. kadarat sauyunan
[Jawaban Salah]11. Ungkara basa anu kejecapanna geus matok miboga harti injeuman disebut...

a. A. Pakeman basa
[Jawaban Benar]

b. B. Bahasan
[Jawaban Salah]

c. C. Sisindiran
[Jawaban Salah]

d. D. Guguritan
[Jawaban Salah]12. Conto babasan nya eta...

a. A. Cul dogdog tinggal igel
[Jawaban Salah]

b. B. Amis budi
[Jawaban Benar]

c. C. Satria kinayungan
[Jawaban Salah]

d. D. Ngasurkeun seuneu
[Jawaban Salah]13. Babandingan anu ngagambarkeun kaayaan, kalakuan, jeing pasipatan jelema disebut...

a. A. Babasan
[Jawaban Salah]

b. B. Rakitan lantip
[Jawaban Salah]

c. C. Paribasa
[Jawaban Benar]

d. D. Cacandran
[Jawaban Salah]14. Jalma nu kandel kulit beungeut teh nya eta...

a. A. Kuat beungeutna
[Jawaban Salah]

b. B. Eraan
[Jawaban Salah]

c. C. Teu boga kaera
[Jawaban Benar]

d. D. Gede kawani
[Jawaban Salah]15. Anu kaasup paribasa panyaram lampah salah nyaeta...

a. A. Cul dogdog tinggal igel
[Jawaban Benar]

b. B. Bisi ka bala ka bale
[Jawaban Salah]

c. C. Batok bulu eusi madu
[Jawaban Salah]

d. D. Hulu gundul dihihidan
[Jawaban Salah]16. Pakeman basa nu ungkara jeung hartina geus matok, ungkarana parondok, umumna ngan diwangun ku dua kecap, sarta ngandung kiasan, disebut....

a. babasan
[Jawaban Benar]

b. paribasa
[Jawaban Salah]

c. pakeman basa
[Jawaban Salah]

d. sastra basa
[Jawaban Salah]17. buntut kasiran hartina nya eta...iwal

a. pedit
[Jawaban Salah]

b. koret
[Jawaban Salah]

c. hese mere ka batur
[Jawaban Salah]

d. berehan
[Jawaban Benar]18. hampang birit hartina, nya eta...

a. babari dititah
[Jawaban Benar]

b. hese disuruh
[Jawaban Salah]

c. kedul
[Jawaban Salah]

d. males
[Jawaban Salah]19. Si Asep mah budakna....matak loba babaturanna nu resep ka manehna

a. amis daging
[Jawaban Salah]

b. amis tiwu
[Jawaban Salah]

c. amis budi
[Jawaban Benar]

d. amis diri
[Jawaban Salah]20. Pakeman basa sunda anu ungkarana leuwih panjang tibatan babasan, disebut...

a. babasan
[Jawaban Salah]

b. paribasa
[Jawaban Benar]

c. pakeman basa
[Jawaban Salah]

d. sastra basa
[Jawaban Salah]21. meunang rejeki nu teu disangka-sangka, mangrupa arti tina paribasa...

a. adean ku kuda beureum
[Jawaban Salah]

b. aya jurig tumpak kuda
[Jawaban Benar]

c. banda tatalang raga
[Jawaban Salah]

d. batok bulu eusi madu
[Jawaban Salah]22. ieu dihandap nu make conto-conto nu make kecap babandingan nya eta, iwal...

a. Angkat cara macan teu neangan
[Jawaban Benar]

b. jiga bueuk meunang mabuk
[Jawaban Salah]

c. kawas kapuk kaibunan
[Jawaban Salah]

d. siga budak bang
[Jawaban Salah]23. barang nu teu nyawaan atawa oge sasatoan, diupamakeun boga polah kawas manusa ( jalma) nyaeta wangenan tina gaya basa...

a. ngupamakeun
[Jawaban Salah]

b. mijalma
[Jawaban Benar]

c. lalandian
[Jawaban Salah]

d. sindir
[Jawaban Salah]24. gaya basa anu ngandung artina kaleuleuwihan, digegedeukeun, nya eta gaya basa...

a. personifikasi
[Jawaban Salah]

b. hiperbola
[Jawaban Benar]

c. sindir
[Jawaban Salah]

d. kadalon
[Jawaban Salah]25. gaya basa anu sabalikna tina hiperbola, anu hartina dihandapkeun atawa dileutikeun, nya eta...

a. hiperbola
[Jawaban Salah]

b. ngasor/litotes
[Jawaban Benar]

c. mijalma/personifikasi
[Jawaban Salah]

d. kadalon
[Jawaban Salah]26. Pintonan anu ngawengku adegan-adegan jeung obrolan antara pamaenna disebut, iwal...

a. sandiwara
[Jawaban Salah]

b. pagelaran
[Jawaban Salah]

c. pintonan
[Jawaban Salah]

d. nyanyian
[Jawaban Benar]27. obrolan antara hiji palaku jeung palaku sejenna disebut...

a. monolog
[Jawaban Salah]

b. prolog
[Jawaban Salah]

c. dialog
[Jawaban Benar]

d. epilog
[Jawaban Salah]28. ngomomg sorangan dina drama disebut...

a. dialog
[Jawaban Salah]

b. prolog
[Jawaban Salah]

c. monolog
[Jawaban Benar]

d. epilog
[Jawaban Salah]29. narasi carita bubuka dina drama disebut..

a. epilog
[Jawaban Salah]

b. monolog
[Jawaban Salah]

c. dialog
[Jawaban Salah]

d. prolog
[Jawaban Benar]30. narasi carita diakhir (panutup) dina drama, disebut....

a. epilog
[Jawaban Benar]

b. prolog
[Jawaban Salah]

c. monolog
[Jawaban Salah]

d. dialog
[Jawaban Salah]31. "akhirna si Udin balik deui ka dapur, juragan pameget jeung istri karalang-kuriling, teu daek cicing bangun bingung". sempalan kalimah di gigir dina drama disebut...

a. monolog
[Jawaban Salah]

b. prolog
[Jawaban Salah]

c. dialog
[Jawaban Salah]

d. epilog
[Jawaban Benar]32. galur caritana ngagambarkeun katunggaraan, kasedih, kaprihatinan palaku, disebut drama...

a. tragedi
[Jawaban Benar]

b. komedi
[Jawaban Salah]

c. tragedi komedi
[Jawaban Salah]

d. sinetron
[Jawaban Salah]33. Runtuyan carita anu dibentuk ku tahapan-tahapan kajadian nu aya nepi ka ngabentuk hiji carita, dina drama disebut...

a. tema
[Jawaban Salah]

b. latar
[Jawaban Salah]

c. galur
[Jawaban Benar]

d. tokoh
[Jawaban Salah]34. sagala katerangan atawa petunjuk anu aya kaitanna jeung waktu, ruang, suasana jeung situasi kajadian hiji peristiwa dina hiji carita, dina drama disebut....

a. tema
[Jawaban Salah]

b. latar
[Jawaban Benar]

c. galur
[Jawaban Salah]

d. tokoh
[Jawaban Salah]35. babasan "hejo tihang" hartina...

a. sopan
[Jawaban Salah]

b. someah ka batur
[Jawaban Salah]

c. sok puak paok
[Jawaban Salah]

d. resep pipindahan
[Jawaban Benar]36. babasan "amis daging" hartina....

a. someah ka batur
[Jawaban Salah]

b. gampang ambek
[Jawaban Salah]

c. gampang borok
[Jawaban Benar]

d. gampang ceurik
[Jawaban Salah]37. Nilik kana wangun jeung eusina, biantara disusun ku struktur iwal ti . . .

a. Salam bubuka
[Jawaban Salah]

b. Runtuyan eusi
[Jawaban Salah]

c. Panutup
[Jawaban Salah]

d. Gaya basa
[Jawaban Benar]

e. Salam panutup
[Jawaban Salah]38. "Resep si udin mah budak teh hampang birit"

a. Babari tunggal teunggeul
[Jawaban Salah]

b. Babari dibabawa
[Jawaban Salah]

c. Babari dititah
[Jawaban Benar]

d. Babari ditulungan
[Jawaban Salah]

e. Babari digawe
[Jawaban Salah]39. Paribasa "Kudu bodo alewoh" ngandung harti

a. Lamun teu nyaho kudu loba tatanya
[Jawaban Benar]

b. Kudu robah adat
[Jawaban Salah]

c. Kudu ngerjakeun rupa rupa cara
[Jawaban Salah]

d. Kudu babalik pikir
[Jawaban Salah]

e. Kudu milampah goreng
[Jawaban Salah]40. Ucing teh kokoet wae kana korsi.

a. Dwimurni
[Jawaban Salah]

b. Dwireka
[Jawaban Salah]

c. Dwipurwa
[Jawaban Benar]

d. Dwimadya
[Jawaban Salah]

e. Trilingga
[Jawaban Salah]41. Anu di maksud paribasa monyet ngagulung kalapa nyaeta ....

a. Jelema sugema
[Jawaban Salah]

b. Monyet boga elmu
[Jawaban Salah]

c. Boga elmu tapi teu bisa mangpaatkeuna
[Jawaban Benar]

d. Monyet kalaparan
[Jawaban Salah]42. “gede hulu “

a. Babasan
[Jawaban Benar]

b. Cacandraan
[Jawaban Salah]

c. Caturangga
[Jawaban Salah]

d. Rakitan lantip
[Jawaban Salah]43. Anu kaasup kana paribasa wawarang luang nyaèta ...

a. Ari diarah supana, kudu dijaga catangna
[Jawaban Salah]

b. Cul dogdog tinggal igel
[Jawaban Salah]

c. Mapatahan ngojay ka meri
[Jawaban Benar]

d. Ngeupeul ngahuapan manèh
[Jawaban Salah]44. Disebut pakeman basa lantaran ....

a. Susunan kecapna diluyungkeun jeung maksudna
[Jawaban Salah]

b. Susunan kecapna bisa di robah-robah
[Jawaban Salah]

c. Susunan kecapna teu bisa di tangtukeun
[Jawaban Salah]

d. Susunan kecapna geus pugu entep seureuhna
[Jawaban Benar]45. Jalma anu kandel kulit beungeut nyaéta jalma anu ...

a. Gèdè kawani
[Jawaban Salah]

b. kuat beungeutna
[Jawaban Salah]

c. Èraan
[Jawaban Salah]

d. Teu boga kaèra
[Jawaban Benar]Demikian Kumpulan Soal SOAL KELAS 9 18320 | WORLD LANGUAGES Lengkap dengan Kunci Jawaban, Raih Mimpimu Sob

Kelas 9 Kumpulan Soal Pendidikan
Gabung dalam percakapan
Posting Komentar
komentar teratas
Terbaru dulu
Daftar Isi
Tautan berhasil disalin.