Notifikasi

48+ Kumpulan Soal NGELURI BUDAYA II | WORLD LANGUAGES Lengkap dengan Kunci Jawaban

Halo.. kawan, Di website caktekno.com hari ini 21-Sep-2022 kami menyediakan kumpulan soal, bank soal beserta daftar jawaban/kunci jawaban tentang NGELURI BUDAYA II | WORLD LANGUAGES yang sangat lengkap untuk semua jenjang pendidikan sebagai sarana belajar kamu belajar dan mengikuti PTS (Penilaian Tengah Semester)/UTS/Ulangan/Tugas Rumah/PR/Ujian Akhir untuk Kelas 1st di sekolah atau sebagai referensi soal untuk bapak dan ibu guru di sekolah. Soal latihan di website ini disusun secara struktur dan mempermudah siswa mempelajari dan menguasai mata pelajaran pada semester 1 dan 2 2022/2023.

48+ Soal NGELURI BUDAYA II | WORLD LANGUAGES 2022/2023 Lengkap1. Ukara ing ngisor iki ngemot tembung saroja, kejaba ...

a. Bocah lanang kuwi katon gagah prakosa.
[Jawaban Salah]

b. Puspita wis kondhang minangka kembang desa.
[Jawaban Benar]

c. Tindak tanduke tansah diwaspadakake wong liya.
[Jawaban Salah]

d. Kahanan omahe katon edi peni.
[Jawaban Salah]

e. Budaya kang adi luhung kudu dilestarekake.
[Jawaban Salah]2. Ukara ing ngisor iki sing ana tembung entare yaiku …

a. Sawijine dina, bocah kuwi bakal konangan, yen ora dimareni solah tingkahe.
[Jawaban Salah]

b. Sanadyan dheweke ayu, nanging ora tau umuk.
[Jawaban Salah]

c. Muga-muga dheweke tansah bening atine.
[Jawaban Benar]

d. Kabeh manungsa mbesuk bakale mati.
[Jawaban Salah]

e. Ora ana sing bisa uwal saka bebaya kejaba oleh pitulunge Gusti Alloh.
[Jawaban Salah]3. Jalaran wujude gegambaran ngenani sawijine bab, mula sapa sing maca teks iki kaya-kaya dheweke uga bisa nyawang, krungu, utawa ngrasakake marang apa sing lagi digambarake sajrone teks. Teks sing kaya mangkene iki diarani teks....

a. narasi
[Jawaban Salah]

b. dheskripsi
[Jawaban Benar]

c. persuasi
[Jawaban Salah]

d. argumentasi
[Jawaban Salah]

e. eksposisi
[Jawaban Salah]4. Teks sing nduweni tujuwan supaya wong sing maca bisa ngerteni ngenani sawijine informasi diarani teks....

a. narasi
[Jawaban Salah]

b. eksposisi
[Jawaban Benar]

c. argumentasi
[Jawaban Salah]

d. persuasi
[Jawaban Salah]

e. dheskripsi
[Jawaban Salah]5. Kuta Tuban mujudake kutha sing narik kawigatene para wisatawan. Saliyane akehe objek wisata Tuban uga mujudake kutha sing religius. Masyarakate tansah sapa aruh nadyan katemu karo wong sing durung kenal. Bok menawa iki mau kabeh sing njalari para wisatawan padha dhemen marang kutha Tuban.

a. argumentasi
[Jawaban Benar]

b. dheskripsi
[Jawaban Salah]

c. narasi
[Jawaban Salah]

d. eksposisi
[Jawaban Salah]

e. persuasi
[Jawaban Salah]6. Teks sing isine nyritakake paedahe ngombe jamu herbal, lumrahe klebu golongane teks....

a. eksposisi
[Jawaban Benar]

b. narasi
[Jawaban Salah]

c. argumentasi
[Jawaban Salah]

d. dheskripsi
[Jawaban Salah]

e. persuasi
[Jawaban Salah]7. Teks sing isine nyritakaken sawijine prastawa utawa kedadeyan kanthi runtut mujudake jinis teks....

a. narasi
[Jawaban Benar]

b. eksposisi
[Jawaban Salah]

c. argumentasi
[Jawaban Salah]

d. persuasi
[Jawaban Salah]

e. dheskripsi
[Jawaban Salah]8. Tembung entar sing trep kanggo nggenteni unen-unen omongane ora bisa dipercaya yaiku….

a. lunyu ilate
[Jawaban Benar]

b. abang lambene
[Jawaban Salah]

c. dawa unine
[Jawaban Salah]

d. akeh omonge
[Jawaban Salah]

e. gedhe omonge
[Jawaban Salah]9. Paraga wayang kasebut jenenge....

a. Puntadewa
[Jawaban Salah]

b. Werkudara
[Jawaban Salah]

c. Janaka
[Jawaban Benar]

d. Nakula
[Jawaban Salah]

e. Sadewa
[Jawaban Salah]10. Paraga wayang kasebut jenenge....

a. Puntadewa
[Jawaban Benar]

b. Werkudara
[Jawaban Salah]

c. Janaka
[Jawaban Salah]

d. Nakula
[Jawaban Salah]

e. Sadewa
[Jawaban Salah]11. Paraga wayang kasebut jenenge....

a. Puntadewa
[Jawaban Salah]

b. Baladewa
[Jawaban Salah]

c. Kresna
[Jawaban Salah]

d. Nakula
[Jawaban Benar]

e. Arjuna
[Jawaban Salah]12. Paraga wayang kasebut jenenge....

a. Puntadewa
[Jawaban Salah]

b. Werkudara
[Jawaban Benar]

c. Janaka
[Jawaban Salah]

d. Nakula
[Jawaban Salah]

e. Sadewa
[Jawaban Salah]13. Paraga wayang kasebut jenenge....

a. Semar
[Jawaban Salah]

b. Gareng
[Jawaban Benar]

c. Petruk
[Jawaban Salah]

d. Bagong
[Jawaban Salah]

e. Togog
[Jawaban Salah]14. Paraga wayang kasebut jenenge....

a. Semar
[Jawaban Salah]

b. Gareng
[Jawaban Salah]

c. Petruk
[Jawaban Salah]

d. Bagong
[Jawaban Benar]

e. Togog
[Jawaban Salah]15. Saloka kang unine gajah ngidak rapah duwe teges….

a. wong nerak wewalere dhewe
[Jawaban Benar]

b. wong kang katuju kekarepane
[Jawaban Salah]

c. wong ala rupane nanging pinter
[Jawaban Salah]

d. wong kang marani cilaka
[Jawaban Salah]

e. kalah perbawa merga kalah tuwa
[Jawaban Salah]16. Unen-unen iki sing nggunakake purwakanthi guru sastra yaiku….

a. sluman slumun slamet
[Jawaban Benar]

b. arep jamure emoh watange
[Jawaban Salah]

c. entek golek kurang amek
[Jawaban Salah]

d. ana catur mungkur
[Jawaban Salah]

e. gagak nganggo laring merak
[Jawaban Salah]17. Jinejer ing Wedhatama

a. asmaradana
[Jawaban Salah]

b. pangkur
[Jawaban Benar]

c. megatruh
[Jawaban Salah]

d. mijil
[Jawaban Salah]

e. maskumambang
[Jawaban Salah]18. Dedalane guna lawan sekti

a. mijil
[Jawaban Benar]

b. pangkur
[Jawaban Salah]

c. asmaradana
[Jawaban Salah]

d. maskumambang
[Jawaban Salah]

e. megatruh
[Jawaban Salah]19. Aja turu soré kaki

a. asmaradana
[Jawaban Benar]

b. pangkur
[Jawaban Salah]

c. mijil
[Jawaban Salah]

d. maskumambang
[Jawaban Salah]

e. megatruh
[Jawaban Salah]20. Bapak: "Apa wis mangan, Ton?"

a. mangan
[Jawaban Salah]

b. nedha
[Jawaban Benar]

c. dhahar
[Jawaban Salah]

d. maem
[Jawaban Salah]

e. sarapan
[Jawaban Salah]21. Tembung sing kawuwuhan ater-ater tripurusa...

a. ngulihi
[Jawaban Salah]

b. dituku
[Jawaban Benar]

c. nukoni
[Jawaban Salah]

d. kaloka
[Jawaban Salah]

e. gumantung
[Jawaban Salah]22. Tembung sing kawuwuhan panambang....

a. dituku
[Jawaban Salah]

b. gumantung
[Jawaban Salah]

c. kependhem
[Jawaban Salah]

d. kokdeleh
[Jawaban Salah]

e. larane
[Jawaban Benar]23. Tembung sing oleh seselan yaiku....

a. gumuyu
[Jawaban Benar]

b. geganep
[Jawaban Salah]

c. lakuku
[Jawaban Salah]

d. gedhene
[Jawaban Salah]

e. guyune
[Jawaban Salah]24. Akasara Jawa kasebut yen diowahi dadi aksara latin dadine....

a. Zuhud bakulan sepedhah
[Jawaban Benar]

b. Syuhud bakul sepedhah
[Jawaban Salah]

c. Zuhud bakul sepedah
[Jawaban Salah]

d. Shuhud bakulan sepedhah montor
[Jawaban Salah]

e. Zuhud bakullan sepedah.
[Jawaban Salah]27. "Puput pepuntoning adicara, wus dumugi paripurnaning gati." Ukara iki mathuke digunakake ing perangan ... pidhato.

a. pambuka
[Jawaban Salah]

b. atur pakurmatan
[Jawaban Salah]

c. isi
[Jawaban Salah]

d. rantaman adicara
[Jawaban Salah]

e. panutup
[Jawaban Benar]28. Sing ana sajrone gambar kasebut mujudake ubarampe sajrone adicara....

a. tingkeban
[Jawaban Benar]

b. tedhak siten
[Jawaban Salah]

c. siraman
[Jawaban Salah]

d. temanten
[Jawaban Salah]

e. tetakan
[Jawaban Salah]29. Paedahe Pace

a. eksposisi
[Jawaban Benar]

b. narasi
[Jawaban Salah]

c. argumentasi
[Jawaban Salah]

d. dheskripsi
[Jawaban Salah]

e. persuasi
[Jawaban Salah]30. Witing tresna, tresnane mung sawetara.

a. sastra
[Jawaban Salah]

b. basa
[Jawaban Benar]

c. lagu
[Jawaban Salah]

d. swara
[Jawaban Salah]

e. wilangan
[Jawaban Salah]31. Ngelmu iku kalakoni kanthi laku.

a. sastra
[Jawaban Benar]

b. basa
[Jawaban Salah]

c. lumaksita
[Jawaban Salah]

d. wilangan
[Jawaban Salah]

e. swara
[Jawaban Salah]32. Udan mentas wae mendha. Udan deres sing kliwat wates. Banyu kaya disokake saka langit. Saiki isih ana sisa-sisane. Senajan ora nganti nuwuhake banjir, nanging banyu ngecembong ing papan-papan sing ledhok. Plataranku sing mung saumprit uga ora luput saka kuwi. Kebak banyu! Bocah-bocah sing kesenengen. Akeh sing padha koceh, dolanan sirat-siratan lan oyak-oyakan ing banyu. Kala-kala diselingi srawa guyune sing renyah. Ah, rasane aku kepengin bali dadi bocah maneh. Bebas! Tanpa sanggan.

a. pelataran omah
[Jawaban Benar]

b. mburi omah
[Jawaban Salah]

c. lapangan
[Jawaban Salah]

d. sekolahan
[Jawaban Salah]

e. ratan ngarep omah
[Jawaban Salah]33. Iki suwara sing ajeg keprungu ing omahe Hartadi. Dhit dhit dhit... mau suwarane klakson sepeda motor, disusul kemrosake koran kang kumleyang diuntalake menyang teras. Rikala Tiwik bojone Hartadi njranthal mlayoni, tukang koran kuwi wis mamprung nganggo se­peda motore rrrengngng.....!

a. wayah esuk
[Jawaban Benar]

b. wayah awan
[Jawaban Salah]

c. wayah sore
[Jawaban Salah]

d. wayah wengi
[Jawaban Salah]

e. wayah surup
[Jawaban Salah]34. Wong sing nunggoni farah iku mau esuk tuku sega ing pasar.

a. jejer
[Jawaban Benar]

b. wasesa
[Jawaban Salah]

c. lesan
[Jawaban Salah]

d. katrangan
[Jawaban Salah]

e. jejangkep
[Jawaban Salah]35. Adicara sing ana ing gambar kasebut asale saka dhaerah....

a. Banyuwangi
[Jawaban Benar]

b. Tulungagung
[Jawaban Salah]

c. Ponorogo
[Jawaban Salah]

d. Tuban
[Jawaban Salah]

e. Bojonegoro
[Jawaban Salah]36. Kalawau enjing wanci bapak … kula nembe… sekul goreng.

a. adus, mangan
[Jawaban Salah]

b. siram, nedha
[Jawaban Benar]

c. siram, mangan.
[Jawaban Salah]

d. adus, dhahar
[Jawaban Salah]

e. siram, dhahar
[Jawaban Salah]37. Prabu Pandhu ngutus Patih Gandamana supaya budhal menyang Pringgandani saperlu golendani, dumadakan wis dumadi paprangan luwih dhisik. Paprangan dumadi antarane wadya bala Ngastina kang dipimpin dening para Kurawa lumawan para wadya Pringgandani. Enggal-enggal Patih Gandamana weneh pambiyantu marang para wadya pimpinane Kurawa kang katon kuwalahen ngadhepi kridhane wadya Pringgandani. Nalika Patih Gandamana lumebu ing papan paprangan, Harya Suman Banjur mrintahake marang para Kurawa supaya mundur. Ninggalake Gandamana kang dhewekan ngadhepi wadya Pringgandani pimpinane Raden Harimba.k sisik melik ngenani perkara kasebut. Nalika Patih Gandamana wis tumeka ing tapel wates praja Ngastina lan Pringga

a. Supaya bisa lulus kanthi becik guru kelas XII maringi LBB, nanging siswane padha mulih.
[Jawaban Benar]

b. Kanca sakelase Murni ora pati nggatekake yen wayah pelajaran.
[Jawaban Salah]

c. Kelas XII wis padha rumangsa yen UNBK lan USP BKS ora pati wigati, mula padha ora pati semangat nampa pelajaran.
[Jawaban Salah]

d. Siswa-siswa padha ngrasa yen anggone padha pinter awit sinaune temenanan.
[Jawaban Salah]

e. Kelas XII wis ora pati nggatekake pelajaran sing ora klebu materi UNBK awit wis padha nengenake UTBK.
[Jawaban Salah]38. Pak Pardi : Dina Senin kok nganggo kaos olahraga Ton?"

a. dipundhawuhi
[Jawaban Benar]

b. dipunsanjangi
[Jawaban Salah]

c. dipunkandhani
[Jawaban Salah]

d. dipunaturi
[Jawaban Salah]

e. dipunkojahi
[Jawaban Salah]39. Bedane teks anekdot karo teks humor, yaiku ....

a. Teks anekdot guyonane lugu/wantah, yen teks humor guyonane ngandhut pasemon, wewarah, lan utawa wejangan.
[Jawaban Salah]

b. Teks anekdot isine nyritakake lelakone wong penting, yen teks humor isine nyritakake lelakone wong biasa.
[Jawaban Benar]

c. Teks anekdot mupangate minangka sarana lelipur utawa hiburan, yen teks humor mupangate minangka sarana kritik sosial.
[Jawaban Salah]

d. Teks anekdot kadhapuk adhedhasar khayalan utawa imajinasi, yen teks humor kadhapuk adhedhasar prastawa kang nyata.
[Jawaban Salah]

e. Teks anekdot guyonan ora migunakake lelewaning basa, yen teks humor guyonane migunakake lelewaning basa.
[Jawaban Salah]40. Sapa sing ngira yen Bandhot (jeneng

a. janturan/abstraksi
[Jawaban Benar]

b. pawadan/orientasi
[Jawaban Salah]

c. prakara/krisis
[Jawaban Salah]

d. tanggapan/reaksi
[Jawaban Salah]

e. wasana/koda
[Jawaban Salah]41. Sapa sing ngira yen Bandhot (jeneng

a. janturan/abstraksi
[Jawaban Salah]

b. pawadan/orientasi
[Jawaban Benar]

c. prakara/krisis
[Jawaban Salah]

d. tanggapan/reaksi
[Jawaban Salah]

e. wasana/koda
[Jawaban Salah]42. Sapa sing ngira yen Bandhot (jeneng

a. janturan/abstraksi
[Jawaban Salah]

b. pawadan/orientasi
[Jawaban Salah]

c. prakara/krisis
[Jawaban Salah]

d. tanggapan/reaksi
[Jawaban Benar]

e. wasana/koda
[Jawaban Salah]43. Ukara-ukara iki sing kalebu basa ngoko alus, yaiku ....

a. Paklik kok nitih bis, ora ngasta titihan dhewe?
[Jawaban Benar]

b. Mas Angga duwe kalawarti akeh banget.
[Jawaban Salah]

c. Panjenengan menapa sampun dhahar?
[Jawaban Salah]

d. Ibu mundhut ageman enggal.
[Jawaban Salah]

e. Panjenengan kapan kesah?
[Jawaban Salah]44. Dak temokake bajul nyokot mawar jingga,

a. religi
[Jawaban Salah]

b. sosial
[Jawaban Salah]

c. lingkungan
[Jawaban Benar]

d. pendhidhikan
[Jawaban Salah]

e. katresnan
[Jawaban Salah]45. ANGIN

a. lingkungan
[Jawaban Benar]

b. katresnan
[Jawaban Salah]

c. angin
[Jawaban Salah]

d. taman
[Jawaban Salah]

e. kangen
[Jawaban Salah]46. Saiki Lintang sregep nglempiti.... bapake.

a. klambine
[Jawaban Salah]

b. rasukane
[Jawaban Salah]

c. agemane
[Jawaban Benar]

d. pakeane
[Jawaban Salah]

e. dodote
[Jawaban Salah]47. Jono: "Assalaamualaikum."

a. dipunutus
[Jawaban Salah]

b. dipunundang
[Jawaban Salah]

c. dipunkengken
[Jawaban Salah]

d. dipuntimbali
[Jawaban Salah]

e. dipunaturi
[Jawaban Benar]48. Yen diowahi nganggo Aksara Latin dadine....

a. Pacitan awane udan deres banget.
[Jawaban Salah]

b. Pacitan awane adhem banget.
[Jawaban Salah]

c. Pacet hawane adhem banget.
[Jawaban Benar]

d. Pacet awane krasa adhem.
[Jawaban Salah]

e. Pacet awane udan deres banget.
[Jawaban Salah]49. Ibu lunga pasar numpak sepur mau esuk.

a. Ibu tindak peken nitih trem kala wau enjing.
[Jawaban Benar]

b. Ibu kesah peken nitih turangga kala wau enjing.
[Jawaban Salah]

c. Ibu tindak peken nitih pit kala wau enjing.
[Jawaban Salah]

d. Ibu kesah peken nitih pit kala wau enjing.
[Jawaban Salah]

e. Ibu tindak peken nitih turangga kala wau enjing.
[Jawaban Salah]50. Tembang kasebut mujudake wiwitane tembang macapat....

a. Asmaradana
[Jawaban Benar]

b. Pangkur
[Jawaban Salah]

c. Mijil
[Jawaban Salah]

d. Maskumambang
[Jawaban Salah]

e. Kinanthi
[Jawaban Salah]Demikian Kumpulan Soal NGELURI BUDAYA II | WORLD LANGUAGES Lengkap dengan Kunci Jawaban, Semangat Belajar Sob

Kelas 1st Kumpulan Soal Pendidikan
Gabung dalam percakapan
Posting Komentar
komentar teratas
Terbaru dulu
Daftar Isi
Tautan berhasil disalin.