Notifikasi

18+ Kumpulan Soal PTS B. SUNDA KELAS XI SEMESTER GENAP SMK PRIORITY | OTHER Pilihan Ganda dengan Kunci Jawaban

Halo semuanya.. sahabat, Di website caktekno.com hari ini 01-Oct-2022 kami menyediakan kumpulan soal, bank soal beserta daftar jawaban/kunci jawaban tentang PTS B. SUNDA KELAS XI SEMESTER GENAP SMK PRIORITY | OTHER yang sangat lengkap untuk semua jenjang pendidikan sebagai sarana belajar kamu belajar dan mengikuti PTS (Penilaian Tengah Semester)/UTS/Ulangan/Tugas Rumah/PR/Ujian Akhir untuk Kelas 12 di sekolah atau sebagai referensi soal untuk bapak dan ibu guru di sekolah. Soal latihan di website ini disusun secara struktur dan mempermudah siswa mempelajari dan menguasai mata pelajaran pada semester 1 dan 2 2022/2023.

18+ Soal PTS B. SUNDA KELAS XI SEMESTER GENAP SMK PRIORITY | OTHER 2022/2023 Lengkap1. Iber perkara hiji kajadian atawa hiji hal, boh sawangan boh pamadegan, dumasar kana kanyataan, disebutna….

a. Béwara
[Jawaban Salah]

b. Amanat
[Jawaban Salah]

c. Iklan
[Jawaban Salah]

d. Médsos
[Jawaban Salah]

e. Warta
[Jawaban Benar]2. Gambaran kajadian anu ditepikeun dina waruga warta ilaharna bisa dipaké ngajawab pananya….

a. Naon, dimana, iraha, kunaon, saha, kumaha
[Jawaban Benar]

b. Saha,sasaha,kasasaha,naon,nanaonan,dimana


[Jawaban Salah]

c. Iraha,kamana,dimana,sasaha,mana,naon
[Jawaban Salah]

d. Naon, saha, sasaha, kamanamana, dimana,kamana
[Jawaban Salah]

e. Naon, dimana, kasaha, kumaha, kamarana,nanaonan
[Jawaban Salah]3. Aya sabaraha perkara struktur warta anu geus di pedar tiheula….

a. 3
[Jawaban Salah]

b. 4
[Jawaban Benar]

c. 5
[Jawaban Salah]

d. 6
[Jawaban Salah]

e. 7
[Jawaban Salah]4. Anu disebut lead dina warta téh nyaéta …..

a. Judul warta
[Jawaban Salah]

b. Bubuka warta
[Jawaban Benar]

c. Waruga warta
[Jawaban Salah]

d. . Pamungkas warta
[Jawaban Salah]

e. Nu nulis warta
[Jawaban Salah]5. Ieu dihandap anu teu ka asup kana unsur-unsur nu dikandung ajén warta,nyaéta...…

a. Waktu (timeliness)
[Jawaban Salah]

b. Aya patalina jeung kahirupan balarēa (significance)
[Jawaban Salah]

c. Anēh (the unusual)
[Jawaban Salah]

d. Konflik (conflict)
[Jawaban Salah]

e. Pawarta
[Jawaban Benar]6. Deldom mangrupa angkutan dēldom nu ditarik ku domba,anu ngan kapanggih di alun-alun ……

a. Ujung berung jeung Sorēang
[Jawaban Salah]

b. Cianjur jeung Sukabumi
[Jawaban Salah]

c. Garut jeung ciamis
[Jawaban Benar]

d. Ciamis jeung Banjar
[Jawaban Salah]

e. Garut jeung Tasik
[Jawaban Salah]7. Pikeun nanyakeun kaayaan ilaharna digunakeun kecap pananya.…

a. Naon
[Jawaban Salah]

b. Mana
[Jawaban Salah]

c. Kemaha
[Jawaban Benar]

d. Naha
[Jawaban Salah]

e. Naon sabab
[Jawaban Salah]8. Ieu dihandap anu lain padika atawa tatakrama siaran dina radio,nyaéta kudu…..

a. Nataharkeun heula naskah keur siaran,ulah nyigeung SARA
[Jawaban Salah]

b. Paham kana eusi naskah
[Jawaban Salah]

c. Latihan vocal (sora)
[Jawaban Salah]

d. Maké basa anu étis (sopan,bener,tur merenah)
[Jawaban Salah]

e. Maké baju anu alus tur serasi
[Jawaban Benar]9. Hal-hal anu heunteu ka asup kana padika maca naskah warta,nyaéta…..

a. Bisa maca naskah warta
[Jawaban Salah]

b. Alus peta jeung dandanan (mun dina TV)
[Jawaban Salah]

c. Marahmay (mun dina radio)
[Jawaban Benar]

d. Alus artikulasi,lentong,jeda,jeung ngoncrang sora
[Jawaban Salah]

e. Keuna dina cara diuk jeung make mik
[Jawaban Salah]10. Dihandap ieu anu heunteu ka asup kana waruga warta anu didadarkeun,nyaéta….

a. Kajadian
[Jawaban Salah]

b. Karakteristik kajadian
[Jawaban Salah]

c. Puseur carita warta
[Jawaban Benar]

d. Waktu jeung tempat kajadian warta
[Jawaban Salah]

e. Saha anu kalibet dina kajadian nu dilaporkeun
[Jawaban Salah]11. Naon anu disebut direct speech dina pamungkas warta….

a. Omongan langsung
[Jawaban Benar]

b. Pamunggkas warta
[Jawaban Salah]

c. Pragraf utama
[Jawaban Salah]

d. Kalimah bubuka
[Jawaban Salah]

e. Paragraf handapaeun judul
[Jawaban Salah]12. Halhal anu matak nimbulkeun rasa simpati atawa matak ngaheulas anu maca disebut….

a. Prominance[Jawaban Salah]

b. Human interest
[Jawaban Benar]

c. Conflict
[Jawaban Salah]

d. Direct speech
[Jawaban Salah]

e. Unusual
[Jawaban Salah]13. Dihandap ieu anu heunteu ka asup dina média élektronik anu nyiarkeun acara make basa Sunda,nyaéta….

a. TVRI


[Jawaban Salah]

b. RRI Bandung
[Jawaban Salah]

c. RRI Jakarta
[Jawaban Benar]

d. STV
[Jawaban Salah]

e. MQTV
[Jawaban Salah]14. Karangan rékaan dina wagon lancaran (prosa fiksi) anu panjang tur alur caritana ngarancabang (kompleks) disebut….

a. Carpon
[Jawaban Salah]

b. Cartibag
[Jawaban Salah]

c. Hikayat
[Jawaban Salah]

d. Dongéng
[Jawaban Salah]

e. Novél
[Jawaban Benar]15. Ieu dihandap anu heunteu kaasup kana ciri-ciri novel,nyaéta.…

a. Tokohna loba
[Jawaban Salah]

b. Latarna laluasa
[Jawaban Salah]

c. Alurna panjang
[Jawaban Salah]

d. Karangan non fiksi
[Jawaban Benar]

e. Eusi caritana nyaritakeun kahirupan sapopoé
[Jawaban Salah]16. Dipangnyieunkeun naon SiDemung ku bapa kukutna?.…

a. Katepél


[Jawaban Salah]

b. Langlayangan
[Jawaban Salah]

c. Sumpit
[Jawaban Salah]

d. Lelempagan
[Jawaban Benar]

e. Panggal
[Jawaban Salah]17. Seuseut tumbak téh disebutna....

a. Pamatang
[Jawaban Salah]

b. janggala
[Jawaban Benar]

c. Simpay
[Jawaban Salah]

d. Pérah
[Jawaban Salah]

e. Gondéwa
[Jawaban Salah]18. Kalimah novel asalna tina bahasa….

a. Perancis
[Jawaban Salah]

b. Latin
[Jawaban Benar]

c. Melayu
[Jawaban Salah]

d. Jepang
[Jawaban Salah]

e. Kuno
[Jawaban Salah]19. “kabeneran waé harita taya nu nganyahoankeun,waktu akang keur adu regeng téh”.

a. Papanggih
[Jawaban Salah]

b. Nempoeun
[Jawaban Benar]

c. Nyarita
[Jawaban Salah]

d. Ngomong
[Jawaban Salah]

e. Bébéja
[Jawaban Salah]20. Kecap rundayan dirarangkénan ka-an hartina ‘teu dihaja’,aya dina kalimah……

a. Mangjunéd kacilakaan dijalan cagak
[Jawaban Salah]

b. Basa balik tisakola,Dadan kahujanan dijalan
[Jawaban Salah]

c. Kang Ubun téh kabuktian heunteu salah
[Jawaban Salah]

d. Balik tipangandaran téh kapeutingan da macét dijalan
[Jawaban Salah]

e. Kuring kabeneran panggih jeung manéhna di péngkolan
[Jawaban Benar]Demikian Kumpulan Soal PTS B. SUNDA KELAS XI SEMESTER GENAP SMK PRIORITY | OTHER Pilihan Ganda dengan Kunci Jawaban, Semangat Sob

Kelas 12 Kumpulan Soal Pendidikan
Gabung dalam percakapan
Posting Komentar
komentar teratas
Terbaru dulu
Daftar Isi
Tautan berhasil disalin.