Notifikasi

38+ Kumpulan Soal BAHASA JAWA | OTHER Pilihan Ganda dengan Kunci Jawaban

Selamat Malam.. kawan, Di website caktekno.com hari ini 04-Oct-2022 kami menyediakan kumpulan soal, bank soal beserta daftar jawaban/kunci jawaban tentang BAHASA JAWA | OTHER yang sangat lengkap untuk semua jenjang pendidikan sebagai sarana belajar kamu belajar dan mengikuti PTS (Penilaian Tengah Semester)/UTS/Ulangan/Tugas Rumah/PR/Ujian Akhir untuk Kelas 3rd di sekolah atau sebagai referensi soal untuk bapak dan ibu guru di sekolah. Soal latihan di website ini disusun secara struktur dan mempermudah siswa mempelajari dan menguasai mata pelajaran pada semester 1 dan 2 2022/2023.

38+ Soal BAHASA JAWA | OTHER 2022/2023 Lengkap1. Mingkar mingkur ing angkara,

a. Kurangi melek bengi
[Jawaban Salah]

b. Kurangi mangan lan turu supaya batin luwih landhep
[Jawaban Salah]

c. Wong kudu eling marang Guti Allah
[Jawaban Salah]

d. Gatekna pituture guru
[Jawaban Salah]

e. Agama paling penting kanggo cekelan urip
[Jawaban Benar]2. “Bocah-bocah, aja lali sinau ya. Suk Senen wis wiwit testing. Bu Guru ndongakke muga-muga kowe kabeh bisa nggarap ujian lan antuk biji apik”. Mangkono pratelane Bu Guru sadurunge mungkasi jam pelajaran awan kuwi.

a. Nilai sosial


[Jawaban Salah]

b. Nilai moral
[Jawaban Salah]

c. Nilai budaya
[Jawaban Salah]

d. Nilai Estetika
[Jawaban Salah]

e. Nilai pendidikan
[Jawaban Benar]3. ......Esuk iku, swasana ing kantor katon ora kaya biasane. Kabeh pawongan katon padha sibuk mergane pancen dina iki kudu nggawe laporan bab penjualane montor neng showroom. Pak Karto sing duwe showroom ya padha melu sibuk amarga kudu ngecek laporan saka karyawane. Ton, iki laporanmu wis dak tampa, pancen akeh montor sing wis dak dol luwih saka liyane. Swarane Pak Karto ngendhikan karo Anton. Anton mung mesem lan ora sombong. Awit dheweke ya njaga perasaane kanca liyane sing isih akeh durung mlebu target. Ya cetha wae akeh, lha wong piyayine wae alus, sopan lan yen ngendhikan enak dirungokake, dadine para pelanggan kepincut. Apamaneh ditambah ngganteng sisan. Ayu melu nggodha Anton

a. Analitik
[Jawaban Salah]

b. Dramatik
[Jawaban Benar]

c. Ekspositorik
[Jawaban Salah]

d. Pragmatik
[Jawaban Salah]

e. Psikomotorik
[Jawaban Salah]4. Petugas isih ngusahakake kanggo korban banjir ing Pekalongan. Jumat 25 Januari 2019. Mangsa rendeng kang dawa kaya mangkene pancen mbebayani kanggo daerah sing rawan banjir. Tanpa ana penyebab saka manungsa wae kebanjiran iku bisa sawayah-wayah kedadean merga udan terus, apa maneh yen ana penyebab saka ulahe menungsa. “Kebanjiran anyak gebug 21.00 WIB, Jumat 25 januari 2019 ing Pekalongan. Penyebabe kebanjiran dikirakne sampahe akeh,” tembung Bupati Pekalongan, Adi Nugroho menehake informasi dina senen (28/1/2019).

a. Penyebabe kebanjiran dikirakne sampahe akeh
[Jawaban Salah]

b. Ora ana penyebabe kebanjiran ing pekalongan
[Jawaban Benar]

c. Kebanjiran ing pekalongan jumat 25 januari 2019
[Jawaban Salah]

d. Kebanjiran iku bisa sawayah-wayah kedadean merga udan terus
[Jawaban Salah]

e. Mangsa rendeng kang dawa kaya mangkene pancen mbebayani kanggo daerah sing rawan banjir
[Jawaban Salah]5. Pawarta ing dhuwur, kesimpulan isi pokok yaiku......

a. Romo Beny mratelakake alesan/ pawadan kanggo nolak kurikulum 2013
[Jawaban Benar]

b. Romo Beny ora mratelakake alesan/ pawadan kanggo nolak kurikulum 2013
[Jawaban Salah]

c. Andharan babagan nolak kurikulum 2006
[Jawaban Salah]

d. Dwija lan rohaniwan Romo Benny, ora mlebu anggota Persekutuan Greja Indonesia (PGI)
[Jawaban Salah]

e. Ing Kantor Indonesia Corruption (ICW), Lody Paat medhar andharan babagan nrima Kurikulum 2013
[Jawaban Salah]6. Omah Adat Jawa

a. Kanggo ngaso utawa turu
[Jawaban Salah]

b. Kanggo nampa tamu
[Jawaban Salah]

c. Kanggo masak lan dhahar
[Jawaban Benar]

d. Kanggo panggonan pagelaran wayang
[Jawaban Salah]

e. Kanggo reresik dhiri
[Jawaban Salah]7. Samangsane pesamuan,

a. 8a, 7i, 9a, 7i, 8i, 8u, 8a, 8i, 11a
[Jawaban Salah]

b. 7a, 8e, 9a, 8i, 8a, 8o, 7a, 9i, 12a
[Jawaban Salah]

c. 8a, 8i, 8a, 8i, 8a, 8u, 8a, 8i,12a
[Jawaban Salah]

d. 8a, 8i, 8a, 8i, 7i, 8u, 7a, 8i,12a
[Jawaban Benar]

e. 7a, 8a, 9a, 8i, 7i, 8a, 7a, 8i,12a
[Jawaban Salah]8. Anake Pandhu Dewanata sing kepindho lair jeneng Bratasena. Bratasena lair jero kahanan bungkus lan ora ana senjata kang bisa mbedah. Raden Pandu mertapa kanggo njaluk pituduh kanggo mbedah bayi bungkus kuwi, akhire Bathara Narada mudhun menyang marcapada bareng karo gajah sing nduwe jeneng Sena. Gajah sena digawa menyang taman,gajah kuwi ngunakakake gadhing kanggo nyuwek bungkusan bayi. Saknalika suwek bungkus bayi Pandhu Dewanata bombong nganti neteske eluh.

a. Wong kang sabar luhur wekasane
[Jawaban Salah]

b. Rawe-rawe rantas malang-malang putung
[Jawaban Salah]

c. Jer besuki mawa bea
[Jawaban Salah]

d. Mban cindhe mban siladan
[Jawaban Benar]

e. Adigang adigung adiguna
[Jawaban Salah]9. Nuwun para sesepuh, para pinisepuh ingkang dhahat kinurmatan. Para pangembating praja ingkang tuhu sinudarsana. Bapa–bapa, Ibu-ibu, para rawuh kakung miwah putri ingkang dahat kinurmatan.

a. salam pambuka
[Jawaban Salah]

b. ancasing gati
[Jawaban Salah]

c. surasa basa
[Jawaban Salah]

d. wasana basa
[Jawaban Salah]

e. purwaka basa
[Jawaban Benar]10. Saka gambar ing dhuwur iku jinising panganan tradisional kang diarani ....

a. Lemper
[Jawaban Salah]

b. Kupat
[Jawaban Salah]

c. Lepet
[Jawaban Salah]

d. Lonthong
[Jawaban Salah]

e. Klepon
[Jawaban Benar]11. Ukara ing dhuwur yen ditulis nganggo huruf latin yaiku....

a. Taun 2015 aku lulus sekolah
[Jawaban Salah]

b. Taun 2015 aku lulus SMK
[Jawaban Salah]

c. Taun 2016 aku lulus sekolah
[Jawaban Salah]

d. Taun 2017 aku lulus sekolah
[Jawaban Benar]

e. Taun 2016 aku durung lulus.
[Jawaban Salah]12. Ngelmu iku kalakone kanthi laku

a. 1
[Jawaban Salah]

b. 2
[Jawaban Benar]

c. 3
[Jawaban Salah]

d. 4
[Jawaban Salah]

e. 1-2
[Jawaban Salah]13. ....................................

a. Kantor polisi
[Jawaban Salah]

b. Tumpukan kayu
[Jawaban Salah]

c. Alas Pejaten
[Jawaban Benar]

d. Pabrik Timah
[Jawaban Salah]

e. Pinggir alas
[Jawaban Salah]14. Nalika wonten adicara peresmian pabrik anyar, Pak Walikota sampun sagah maringi sesorah utawi sambutan lan ngresmekake kanthi resmi pabrik kang mapan ing Kutha Surakarta. Ananging ing dinten kasebut, Pak Walikota boten saged rawuh awit wonten dhawuh kedah ing Jakarta. Awit sampun titi wancinipun boten wonten gantosipun. Kepeksa Pak Kepala Dinas Perindustrian ingkang rawuh ing adicara kasebut ingkang nyambut. Pak Kepala Dinas sejatosipun boten siyap, awit dadakan lan boten wonten persiapan. Awit kedah nyambut, Pak Kepala Dinas kepeksa maringi sambutan kanthi spontan kemawon.

a. Ekstemporan
[Jawaban Salah]

b. Mawi cathetan
[Jawaban Salah]

c. Maos Naskah
[Jawaban Salah]

d. Impromtu
[Jawaban Benar]

e. Apalan
[Jawaban Salah]15. Tlatah Jawa iku ora bisa uwal saka upacara sakral adat Jawa. Salah sijine yaiku babagan upacara temanten adat Jawa. Upacara temanten Jawa iku duweni rantaman upacara lan tata cara sing wis pakem.

a. Kalpika
[Jawaban Benar]

b. Centhung
[Jawaban Salah]

c. Cundhuk mentul
[Jawaban Salah]

d. Gelang binggel
[Jawaban Salah]

e. Kalung sungsun
[Jawaban Salah]16. Emanuel putrane Pak Ziki.

17. Cerita babagan kepahlawanan kang dicampur karo angen-angen utawi imajinasi kayata

a. Fabel
[Jawaban Salah]

b. Mite
[Jawaban Salah]

c. Legenda
[Jawaban Benar]

d. Sage
[Jawaban Salah]

e. Farabel
[Jawaban Salah]18. Pariwara ing dhuwur kalebu jenis iklan ....

a. Layanan Masyarakat
[Jawaban Salah]

b. Kulawarga
[Jawaban Salah]

c. Komersil
[Jawaban Benar]

d. Resmi
[Jawaban Salah]

e. Ora resmi
[Jawaban Salah]19. Ngrembakanipun kethoprak kawiwitan saking dolanan lesung. Lajeng dados kesenian kethoprak jangkep kanthi gamelan ingkang ngiringi, sarta budhaya-budhaya teater bangsawan nyesel wonten salebetipun kethoprak.

a. Sansaya akeh
[Jawaban Benar]

b. Sirna
[Jawaban Salah]

c. Mandheg
[Jawaban Salah]

d. Remen
[Jawaban Salah]

e. Ilang
[Jawaban Salah]20. Presiden Sukarna yen ditulis aksara jawa ....

21. Tembang macapat kang ateges nggambarake mangsa nalika manungsa iku wus mangun bale wisma (rabi), urip rukun lan tentrem ayem karo kulawargane yaiku ....

a. Maskumambang
[Jawaban Salah]

b. Mijil
[Jawaban Salah]

c. Sinom
[Jawaban Salah]

d. Kinanthi
[Jawaban Benar]

e. Asmarandhana
[Jawaban Salah]22. Mangka kanthining tumuwuh

a. Tansah eling marang tangga teparo
[Jawaban Salah]

b. Supaya dicedhakne marang Gustine
[Jawaban Salah]

c. Manungsa kudu tansah njaga alam donya
[Jawaban Salah]

d. Wong urip iku kudu sregep nyambut gawe
[Jawaban Salah]

e. Sangune urip yaiku tansah waspada lan eling
[Jawaban Benar]23. ................................................

a. Seneng
[Jawaban Salah]

b. Susah
[Jawaban Salah]

c. Gela
[Jawaban Salah]

d. Wengi
[Jawaban Benar]

e. Awan
[Jawaban Salah]24. Wacanen geguritan ing ngisor iki!

a. Wong lanang kang katut karo wong wadon
[Jawaban Benar]

b. Wong lanang kang ditinggal sisihane merga bandhane entek
[Jawaban Salah]

c. Wong wadon sing kepincut marang wong lanang sing bagus rupane
[Jawaban Salah]

d. Wong lanang sing nyidrani janji wong wadon merga kepincut bandhane liyan
[Jawaban Salah]

e. Wong wadon sing nyidrani janji wong lanang merga kepincut bandhane liyan
[Jawaban Salah]25. Wus Mesthine

a. Elegi
[Jawaban Salah]

b. Epigram
[Jawaban Salah]

c. Satire
[Jawaban Salah]

d. Himne
[Jawaban Benar]

e. Romansa
[Jawaban Salah]26. Gambar busana adat jawa ing dhuwur arane....

a. Blangkon
[Jawaban Salah]

b. Setagen
[Jawaban Salah]

c. Rasukan
[Jawaban Salah]

d. Wangkingan
[Jawaban Salah]

e. Surjan
[Jawaban Benar]27. BusanaAdatJawa

a. Caping
[Jawaban Salah]

b. Kupluk
[Jawaban Salah]

c. Kethu
[Jawaban Salah]

d. Kudhung
[Jawaban Salah]

e. Udheng
[Jawaban Benar]28. Gambar ing dhuwur jinis gamelan kang arane ....

a. Saron
[Jawaban Salah]

b. Gambang
[Jawaban Salah]

c. Bonang
[Jawaban Benar]

d. Kempul
[Jawaban Salah]

e. Kenong
[Jawaban Salah]29. Gambar gamelan ing dhuwur carane nabuh yaiku ....

a. dithuthuk
[Jawaban Salah]

b. disebul
[Jawaban Salah]

c. digesek
[Jawaban Salah]

d. dikeplak
[Jawaban Benar]

e. dipetik
[Jawaban Salah]30. Kendhang yaiku perangan gamelan kang cara nabuhe dikeplak nganggo epek-epek ( telapak tangan ). Perangan gamelan iki penting banget amarga minangka pengatur irama, kalamangsa uga minangka pambuka gendhing. Kendhang ginawe saka kayu kang dibolongi nganti tembus banjur bolongan iku ditutup nganggo kulit kewan, kayata sapi, kebo utawa wedhus. Jinising kendhang ing antarane: kendhang ketipung, kendhang ciblon, kendhang bem, lan sapiturute.

a. Njlentrehake sawijining pokok prastawa/persoalan
[Jawaban Salah]

b. Isi eksposisi
[Jawaban Salah]

c. Gaya eksposisi
[Jawaban Salah]

d. Basa eksposisi
[Jawaban Salah]

e. Penulis eksposisi
[Jawaban Benar]31. Akbar Tanjung yen ditulis nganggo aksara jawa ....

32. Montor sing arep melu uji emisi ana 169 cacahe,dene montore tanggaku wis diuji emisi ping 4 iki nanging durung lulus.

35.

a. Lelabuhane kang gedhe kanggo negara Maespati
[Jawaban Benar]

b. Ora lali marang jasane kang wis ngangkat drajate
[Jawaban Salah]

c. Jasane gedhe kanggo negara Alengka
[Jawaban Salah]

d. Duweni watak kang seneng tetulung
[Jawaban Salah]

e. Wani mati bela negarane
[Jawaban Salah]36. Senajan Kumbakarna wujude Buta nanging dheweke nduweni kautaman apa?

a. Perang kaliyan raka
[Jawaban Salah]

b. Ngalengka slamet
[Jawaban Benar]

c. Perang tandhing lawan dasamuka
[Jawaban Salah]

d. Perang lawan bala kethek
[Jawaban Salah]

e. Perang lawan Astina
[Jawaban Salah]37. Minungsuhken kadange pribadi,

a. Trapsila
[Jawaban Salah]

b. Utama
[Jawaban Benar]

c. Seneng cengkrah
[Jawaban Salah]

d. Iri
[Jawaban Salah]

e. Srei
[Jawaban Salah]38. Yen guneman karo wong tuwa aja nyangklak sadhuwure tenggak.

a. Paribasan
[Jawaban Salah]

b. Saloka
[Jawaban Salah]

c. Cangkriman
[Jawaban Salah]

d. Wewaler
[Jawaban Benar]

e. Sanepa
[Jawaban Salah]39. Pakulinan ora entuk negor wit gedhe iku duwe karep....

a. ndhidhik disiplin
[Jawaban Salah]

b. urmat karo wong tuwa
[Jawaban Salah]

c. nglestarekake alam
[Jawaban Benar]

d. ngopeni anak
[Jawaban Salah]

e. tanggung jawab karo sepadhane
[Jawaban Salah]40. Piwulang kang kamot ana ing wewaler ora entuk nglungguhi kijing yaiku....

a. kuwalat
[Jawaban Salah]

b. urmat
[Jawaban Benar]

c. diprimpeni
[Jawaban Salah]

d. pakewuh
[Jawaban Salah]

e. ngisin-isini
[Jawaban Salah]Demikian Kumpulan Soal BAHASA JAWA | OTHER Pilihan Ganda dengan Kunci Jawaban, Perjalanan Masih Panjang Sob

Kelas 3rd Kumpulan Soal Pendidikan
Gabung dalam percakapan
Posting Komentar
komentar teratas
Terbaru dulu
Daftar Isi
Tautan berhasil disalin.