VqI14dIZgOPEqICDVdzsdHohm6R1qA6BYQ86dmeQ

28+ Kumpulan Soal TAS BAHASA JAWA | OTHER Pilihan Ganda dengan Kunci Jawaban

Halo semuanya.. sahabat, Di website caktekno.com hari ini 02-Aug-2022 kami menyediakan kumpulan soal, bank soal beserta daftar jawaban/kunci jawaban tentang TAS BAHASA JAWA | OTHER yang sangat lengkap untuk semua jenjang pendidikan sebagai sarana belajar kamu belajar dan mengikuti PTS (Penilaian Tengah Semester)/UTS/Ulangan/Tugas Rumah/PR/Ujian Akhir untuk Kelas 9 di sekolah atau sebagai referensi soal untuk bapak dan ibu guru di sekolah. Soal latihan di website ini disusun secara struktur dan mempermudah siswa mempelajari dan menguasai mata pelajaran pada semester 1 dan 2 2022/2023.

28+ Soal TAS BAHASA JAWA | OTHER 2022/2023 Lengkap1. Anoman Duta

a. Anggada
[Jawaban Salah]

b. Rama
[Jawaban Salah]

c. Rahwana
[Jawaban Benar]

d. Anoman
[Jawaban Salah]2. Anoman Duta

a. kacolong
[Jawaban Benar]

b. kacarita
[Jawaban Salah]

c. katrima
[Jawaban Salah]

d. kalamar
[Jawaban Salah]3. Anoman Duta

a. Rama
[Jawaban Salah]

b. Anoman
[Jawaban Benar]

c. Anggada
[Jawaban Salah]

d. Rahwana
[Jawaban Salah]4.

a. kethek
[Jawaban Benar]

b. gajah
[Jawaban Salah]

c. ula
[Jawaban Salah]

d. kidang
[Jawaban Salah]5. Anoman Duta

a. hadhiyah/ bebungah
[Jawaban Salah]

b. paukuman
[Jawaban Salah]

c. kuis (Ind)
[Jawaban Benar]

d. pakaryan
[Jawaban Salah]6. Anoman Duta

a. Lunga
[Jawaban Salah]

b. Tindak
[Jawaban Benar]

c. Menyang
[Jawaban Salah]

d. Marak
[Jawaban Salah]7. Anoman Duta

a. Prabu Rama
[Jawaban Salah]

b. Dewi Sinta
[Jawaban Salah]

c. Anggada
[Jawaban Salah]

d. Punakawan
[Jawaban Benar]8. Anoman Duta

a. ngoko lugu
[Jawaban Salah]

b. ngoko alus
[Jawaban Salah]

c. krama lugu
[Jawaban Salah]

d. krama alus
[Jawaban Benar]9. Anoman Duta

a. Prabu Rama lagi duka
[Jawaban Salah]

b. Prabu Rama lagi nepsu
[Jawaban Benar]

c. Prabu Rama nembe nesu
[Jawaban Salah]

d. Prabu Rama nembe duka
[Jawaban Salah]10. Anoman Duta

a. nepsu, srengen
[Jawaban Benar]

b. seneng, bungah
[Jawaban Salah]

c. susah, sedhih
[Jawaban Salah]

d. suka, gumbira
[Jawaban Salah]11. Acara kang biasane kanggo nemtokake dina tanggale pahargyan panganten yakuwi ….

a. lamaran
[Jawaban Benar]

b. siraman
[Jawaban Salah]

c. midodareni
[Jawaban Salah]

d. ijab qobul
[Jawaban Salah]12. Wong lanang menehi nafkah marang wong wadon kuwi pralambange adicara ….

a. srah-srahan
[Jawaban Salah]

b. mertuwi
[Jawaban Salah]

c. balangan suruh
[Jawaban Salah]

d. kacar-kucur
[Jawaban Benar]13. Adicara midodareni ditindakake sawise adicara ….

a. lamaran
[Jawaban Salah]

b. siraman
[Jawaban Benar]

c. nyalari
[Jawaban Salah]

d. srah-srahan
[Jawaban Salah]14. Adicara kang mralambangake antarane anak lan mantu kuwi padha yaiku ….

a. wiji dadi
[Jawaban Salah]

b. balang suruh
[Jawaban Salah]

c. timbangan
[Jawaban Benar]

d. sungkeman
[Jawaban Salah]15. Ragam basa Jawa kang tetembungane ngoko dicampur krama inggil, krama inggil kanggo wong kang diajeni yakuwi ….

a. ngoko lugu
[Jawaban Salah]

b. ngoko alus
[Jawaban Benar]

c. krama lugu
[Jawaban Salah]

d. krama alus
[Jawaban Salah]16. Ragam basa Jawa kang tetembungane krama lugu dicampur krama inggil, krama lugu kanggo awake dhewe dene krama inggil kanggo wong kang diajeni yakuwi ….

a. ngoko lugu
[Jawaban Salah]

b. ngoko alus
[Jawaban Salah]

c. krama lugu
[Jawaban Salah]

d. krama alus
[Jawaban Benar]17. Aku lunga menyang sekolah dene Bapak lunga menyang kantor. Ukara abasa ngoko lugu mauyen diowahi dadi krama alus dadine ….

a. Aku lunga menyang sekolah dene Bapak kesah menyang kantor.
[Jawaban Salah]

b. Kula kesah dhateng sekolah dene Bapak tindak dhateng kantor.
[Jawaban Benar]

c. Kula lunga dhateng sekolah dene Bapak kesah dhateng kantor.
[Jawaban Salah]

d. Aku kesah dhateng sekolah dene Bapak tindak dhateng kantor.
[Jawaban Salah]18. Deni matur ibune arep melu bapake mirsani wayang ing Simpang. Mature Deni nganggo basa krama alus, yakuwi ….

a. Bu, aku oleh melu bapak nonton wayang ing Simpang?
[Jawaban Salah]

b. Bu, kula angsal tumut bapak ningali wayang ing Simpang?
[Jawaban Salah]

c. Bu, kula pareng ndherek bapak mirsani wayang ing Simpang?
[Jawaban Benar]

d. Bu, aku pareng ndherek bapak mirsani wayang ing Simpang?
[Jawaban Salah]19. Basa ngoko alus ing ngisor iki kang bener yakuwi ….

a. Bapak wis rawuh saka Surabaya.
[Jawaban Benar]

b. Bapak wis dhateng saking Surabaya.
[Jawaban Salah]

c. Bapak sampun rawuh saking Surabaya.
[Jawaban Salah]

d. Bapak sampun dhateng saking Surabaya.
[Jawaban Salah]20. Serat Wulangreh Pupuh 1 Pada 1

a. 5
[Jawaban Salah]

b. 7
[Jawaban Salah]

c. 9
[Jawaban Salah]

d. 10
[Jawaban Benar]21. Serat Wulangreh Pupuh 1 Pada 1

a. 10i, 10a, 8e, 7u, 9i, 7a, 6u, 8a, 12i, 7a
[Jawaban Benar]

b. 10i, 10a, 8a, 7u, 9i, 7a, 6u, 8a, 12i, 7a
[Jawaban Salah]

c. 10i, 10a, 8e, 7i, 9i, 7a, 6u, 8a, 12i, 7a
[Jawaban Salah]

d. 10i, 10a, 8e, 7i, 9i, 7a, 6u, 8a, 12i, 7a
[Jawaban Salah]22. Serat Wulangreh Pupuh 1 Pada 1

a. 1 lan 4
[Jawaban Salah]

b. 4 lan 7
[Jawaban Benar]

c. 1 lan 9
[Jawaban Salah]

d. 5 lan 9
[Jawaban Salah]23. Serat Wulangreh Pupuh 1 Pada 1

a. kandhaning pangrasa
[Jawaban Benar]

b. kandhaning guru
[Jawaban Salah]

c. kandhaning wong tuwa
[Jawaban Salah]

d. kandhaning kanca
[Jawaban Salah]24. Serat Wulangreh Pupuh 1 Pada 1

a. kekarangan wacana
[Jawaban Salah]

b. kekarangan endahing rasa
[Jawaban Salah]

c. kekarangan, layang, basa
[Jawaban Benar]

d. kekarangan carita
[Jawaban Salah]25. Serat Wulangreh Pupuh 1 Pada 1

a. Wong yen kepengin bisa nganggit basa kuwi kudu gladhen kanthi sabar lan telaten.
[Jawaban Benar]

b. Wong yen kepengin pinter basa kuwi kudu dialem dhisik.
[Jawaban Salah]

c. Wong yen kepengin bisa nganggit basa kuwi kudu gladhen lan kudu dialem.
[Jawaban Salah]

d. Wong yen kepengin pinter basa kuwi kudu mawa beya.
[Jawaban Salah]26. Serat Wulangreh Pupuh 1 Pada 1

a. I
[Jawaban Salah]

b. II
[Jawaban Salah]

c. III
[Jawaban Salah]

d. IV
[Jawaban Benar]27. Serat Wulangreh Pupuh 1 Pada 1

a. Piwulang caranipun tiyang milih sasrawungan.
[Jawaban Salah]

b. Piwulang caranipun tiyang millih guru.
[Jawaban Benar]

c. Piwulang sampun ngantos sanget-sanget kapiyandel nggadhahi wewatakan: adigang, adigung, adiguna.
[Jawaban Salah]

d. Piwulang bab cara sarta gegebenganipun tiyang suwita ing ratu utawi nagari.
[Jawaban Salah]28. Tembang macapat kang nggambarake manungsa lair ing donya yakuwi ….

a. Mijil
[Jawaban Salah]

b. Sinom
[Jawaban Benar]

c. Kinanthi
[Jawaban Salah]

d. Asmarandana
[Jawaban Salah]29. Gegambarane tembang Pangkur yakuwi ….

a. Saka tembung mungkur kang ateges nyingkiri hawa nepsu angkara murka. Kang dipikir tansah kepengin weweh marang sapadha-padha.
[Jawaban Benar]

b. Ateges rasa tresna, tresna marang liyan (priya marang wanita lan kosok baline) kabeh mau wis dadi kodrate.
[Jawaban Salah]

c. Yen wis dadi layon/ mayit banjur dibungkus mori putih utawa dipocong sak durunge dikubur.
[Jawaban Salah]

d. Wong yen wis rumangsa kacukupan uripe, banjur tuwuh rasa welas asih marang kadang mitra liyane kang lagi nandhang kacintrakan, mula banjur tuwuh rasa kepengin darma/ weweh marang sapadha-padha.
[Jawaban Salah]30. Tembang Dhandhanggula kuwi nggambarake ….

a. Jabang bayi sing isih ana kandhutane ibune, sing during kawruhan lanang utawa wadon, mas ateges durung weruh lanang utawa wadon, kumambang ateges uripe kemambang nyang kandhutane ibune.
[Jawaban Salah]

b. Uripe wong kang lagi seneng-senenge, apa kang ginayuh bisa kasembadan. Kelakon duwe sisihan/ keluarga, duwe anak, urip cukup kanggo sak keluarga. Mula kuwi wong kang lagi bungah/ bombing atine, bisa diarani lagu Dhandhanggula.
[Jawaban Benar]

c. Sapa kang ngati-ati bakal slamet, sapa kang ora waspada bakal kena bebaya (Yitna yuwana lena kena).
[Jawaban Salah]

d. Sapa kang salah ora wurung bakal dimangerteni lan kalah pungkasane (Sapa salah seleh).
[Jawaban Salah]Demikian Kumpulan Soal TAS BAHASA JAWA | OTHER Pilihan Ganda dengan Kunci Jawaban, Semoga membantu

Related Posts

Related Posts

Posting Komentar