Notifikasi

98+ Kumpulan Soal QUIZ Terbaru dengan Kunci Jawaban

Halo.. sobat, Di website caktekno.com hari ini 09-Sep-2022 kami menyediakan kumpulan soal, bank soal beserta daftar jawaban/kunci jawaban tentang QUIZ yang sangat lengkap untuk semua jenjang pendidikan sebagai sarana belajar kamu belajar dan mengikuti PTS (Penilaian Tengah Semester)/UTS/Ulangan/Tugas Rumah/PR/Ujian Akhir untuk Kelas 9 di sekolah atau sebagai referensi soal untuk bapak dan ibu guru di sekolah. Soal latihan di website ini disusun secara struktur dan mempermudah siswa mempelajari dan menguasai mata pelajaran pada semester 1 dan 2 2022/2023.

98+ Soal QUIZ 2022/2023 Lengkap1. PRIANGAN

a. kuburkeun
[Jawaban Benar]

b. ecagkeun
[Jawaban Salah]

c. asupkeun
[Jawaban Salah]

d. diukkeun
[Jawaban Salah]2. Keur kitu karérét aya monyét guguntayangan dina tangkal anu teu jauh ti basisir. Penyu ngagorowok ménta tulung, sorana ngelengis, bawaning ku geus teu kuat nahan panas. Monyét nu digeroan, nyampeurkeun ka sakadang penyu. Barang geus deukeut, key baé monyét seuseurian bari jogéd nurutan anu keur dansa.

a. Gancang nulungan
[Jawaban Salah]

b. Gancang nyeungseurikeun
[Jawaban Benar]

c. Gancang nyampeurkeun
[Jawaban Salah]

d. Gancang méré nginum
[Jawaban Salah]3. Si Kabayan ti barang gék diuk dina korsi geus lelenggutan waé nundutan. Saperti biasa tukang cukur téh ari ceg kana gunting jeung sisir bari terus ngabuih.

a. Fabél
[Jawaban Salah]

b. Sasakala
[Jawaban Salah]

c. Mite
[Jawaban Salah]

d. Parabél
[Jawaban Benar]4. Ieu di handap anu henteu kaasup kana ciri-ciri dongéng, nyaéta...

a. teu jelas nu ngarangna (anonim)
[Jawaban Salah]

b. sumberna tatalépa ku cara lisan
[Jawaban Salah]

c. sakabéh eusi caritana bohong
[Jawaban Benar]

d. ngandung unsur-unsur pamohalan
[Jawaban Salah]5. PRIANGAN

a. Sedih
[Jawaban Salah]

b. Keuheul
[Jawaban Salah]

c. Bungah
[Jawaban Salah]

d. Reueus
[Jawaban Benar]6. Baca sing gemet téks wawancara di handap!

a. “Aya sanksi anu tangtu henteu upami urang ngarempak éta aturan?”
[Jawaban Benar]

b. “ Teras saé atanapi henteu upami éta aturan teu aya?”
[Jawaban Salah]

c. “ Kumaha carana urang taat kana aturan lalu lintas?”
[Jawaban Salah]

d. “ Kumaha kamandang bapak ngeunaan aturan lalu lintas?”
[Jawaban Salah]7. Lamun urang narima kahadéan ti batur, ulah poho ngucapkeun…

a. nuhun
[Jawaban Benar]

b. mugia lancar
[Jawaban Salah]

c. mugia damang
[Jawaban Salah]

d. hapunten
[Jawaban Salah]8. Tarjamahan anu merenah tina kalimah “kapan mau ke rumahku?” nyaéta?

a. Iraha rék ka imah?
[Jawaban Salah]

b. Iraha rék ameng?
[Jawaban Salah]

c. Iraha bade ka rorompok?
[Jawaban Benar]

d. Iraha bade ka bumi?
[Jawaban Salah]9. Tarjamahan tina kalimah “Saya merasa bangga menjadi orang Sunda.” anu merenah, nyaéta....

a. Kuring ngarasa bangga jadi urang Sunda
[Jawaban Salah]

b. Kuring ngarasa reueus jadi urang Sunda
[Jawaban Benar]

c. Kuring ngarasa ngeunah jadi urang Sunda
[Jawaban Salah]

d. Kuring ngarasa sugema jadi urang Sunda
[Jawaban Salah]10. Dia itu anak yang keras kepala, sulit untuk menerima nasihat orang lain.

a. heuras sirah
[Jawaban Salah]

b. heuras hulu
[Jawaban Salah]

c. heuras mastaka
[Jawaban Salah]

d. gurat batu
[Jawaban Benar]11. Suit atawa hompimpah dina kaulinan barudak biasana pikeun nangtukeun…

a. Saha nu meunang
[Jawaban Salah]

b. Saha nu kudu nungguan
[Jawaban Salah]

c. Saha nu maén tiheula
[Jawaban Benar]

d. Saha nu éléh
[Jawaban Salah]12. Kaulinan barudak lembur téh biasana numuwuhkeun…

a. Jiwa bersaing di antara barudak
[Jawaban Salah]

b. Jiwa sosial jeung bersaing di antara barudak
[Jawaban Salah]

c. Jiwa hayang meunang sorangan di antara barudak
[Jawaban Salah]

d. Jiwa sosial jeung sportivitas dina diri barudak
[Jawaban Benar]13. Bapa Kapala Sakola kedahna maparin biantara dina acara pentas seni. Tapi ujug-ujug pas acara ngadadak Bapa Kapala Sakola aya peryogi nu teu tiasa dikantunkeun. Ahirna ditunjuk sacara ngadadak Pembina OSIS pikeun biantara ngawakilan Kapala Sakola.

a. Ekstemporan
[Jawaban Salah]

b. Manuskrip
[Jawaban Salah]

c. Talaran
[Jawaban Salah]

d. Dadakan
[Jawaban Benar]14. Dina hiji lawungan Deni kapeto pikeun nepikeun biantara. Basa maju ka podium Deni teu mawa téks. Dina émprona mah sanggeus nepikeun bubuka biantara, manéhna katingali ngaluarkeun kerts salembar anu eusina gurat badag nu rék ditepikeun.

a. Ekstemporan
[Jawaban Benar]

b. Manuskrip
[Jawaban Salah]

c. Talaran
[Jawaban Salah]

d. Dadakan
[Jawaban Salah]15. Tanggal 21 Pebruari sok dipiéling poéan…

a. Poé basa Indung Nasional
[Jawaban Salah]

b. Poé basa daérah Saalam Dunya
[Jawaban Salah]

c. Poé basa Indung Saalam Dunya
[Jawaban Benar]

d. Poé basa daérah Nasional
[Jawaban Salah]16. Héjo pagunungan

a. a
[Jawaban Benar]

b. é
[Jawaban Salah]

c. u
[Jawaban Salah]

d. i
[Jawaban Salah]17. Éling-éling dulur kabéh

a. Pujian
[Jawaban Salah]

b. Pépéling
[Jawaban Benar]

c. Do’a
[Jawaban Salah]

d. Ménta kasalametan
[Jawaban Salah]18. Éling-éling dulur kabéh

a. a
[Jawaban Salah]

b. é
[Jawaban Benar]

c. u
[Jawaban Salah]

d. i
[Jawaban Salah]19. (Rini, Sarah, Dina, jeung Jésika tingkélémés eraeun. Keur kitu aya Bu Lilis nyampeurkeun)

a. Ainun
[Jawaban Benar]

b. Dina
[Jawaban Salah]

c. Rini
[Jawaban Salah]

d. Sarah
[Jawaban Salah]20. Rini : (semu reuwas. Beungeutna pias). Ainun téh.. putra pa kepala sakola? (nyaritaka ku basa Sunda. Pohoeun jigana bakating ku reuwas)

a. seneng
[Jawaban Salah]

b. sedih
[Jawaban Salah]

c. reuwas
[Jawaban Benar]

d. reueus
[Jawaban Salah]21. Ieu di handap anu teu kaasup kana ciri-ciri carpon nyaéta…

a. wangung karanganna pondok
[Jawaban Salah]

b. eusi caritana kaharti ku akal
[Jawaban Salah]

c. sifat caritana naratif jeung fiktif
[Jawaban Salah]

d. alur caritana ngarancabang
[Jawaban Benar]22. geus kitu belenyeng wé si Narsim meuntas. Manéhna teu engeuh, aya treuk laju tarik pisan ti katuhu. Si Narsim can kaburu nepi ka sisi béh peuntas. Manéhna masih kénéh di tengah jalan basa treuk geus deukeut pisan ka manéhna. Anggangna ngan ukur sababaraha meter deui. Kelakson éta treuk teu eureun-eureun disada, matak hariwang. Si Narsim kasima. Manéhna ngan ukur ngajengjen di tengah jalan bari colohok neuteup kana treuk nu laju beuki deukeut. Si Narsim peureum. Layung geus surup. Ngong adan ti masigit.

a. Di pasar
[Jawaban Salah]

b. Di masigit
[Jawaban Salah]

c. Di lampu mérah
[Jawaban Salah]

d. Di tengah jalan
[Jawaban Benar]23. Novel munggaran dina sastra Sunda nyaéta….

a. Baruang Ka Nu Ngarora karya D.K Ardiwinata
[Jawaban Benar]

b. Pipisahan karya R.A.F
[Jawaban Salah]

c. Pangéran Kornél karya Méméd Sastrahadiprawira
[Jawaban Salah]

d. Gogoda Ka Nu Ngarora karya M.A Salmun
[Jawaban Salah]24. Di pangangonan Si Eméd mah gawéna ngan kekedengan baé handapeun tatangkalan nu iuh. Sakapeung sok kokodok di susukan atawa ngukuy belut di kotakan. Kumaha ari meri angonanana? Ih, meri angonanana mah cul baé, diantep sakarepna, tara ditalingakeun.

a. bageur
[Jawaban Salah]

b. daékan
[Jawaban Salah]

c. getol
[Jawaban Salah]

d. kedul
[Jawaban Benar]25. Di pangangonan Si Eméd mah gawéna ngan kekedengan baé handapeun tatangkalan nu iuh. Sakapeung sok kokodok di susukan atawa ngukuy belut di kotakan. Kumaha ari meri angonanana? Ih, meri angonanana mah cul baé, diantep sakarepna, tara ditalingakeun.

a. Meri jeung kokodok
[Jawaban Salah]

b. Meri jeung kotakan
[Jawaban Salah]

c. Meri jeung belut
[Jawaban Benar]

d. Meri jeung angonanana
[Jawaban Salah]26. Di pangangonan Si Eméd mah gawéna ngan kekedengan baé handapeun tatangkalan nu iuh. Sakapeung sok kokodok di susukan atawa ngukuy belut di kotakan. Kumaha ari meri angonanana? Ih, meri angonanana mah cul baé, diantep sakarepna, tara ditalingakeun.

a. Imah Eméd
[Jawaban Salah]

b. Sawah
[Jawaban Benar]

c. Leuweung
[Jawaban Salah]

d. Sakola
[Jawaban Salah]27. Dina bulan puasa waktuna manusa hudang pikeun saur nyaéta nalika…

a. Rumangsang
[Jawaban Salah]

b. Janari
[Jawaban Benar]

c. Sareupna
[Jawaban Salah]

d. Balébat
[Jawaban Salah]28. Dina bulan puasa urang buka puasa nalika…

a. Rumangsang
[Jawaban Salah]

b. Balébat
[Jawaban Salah]

c. Sareupna
[Jawaban Benar]

d. Janari
[Jawaban Salah]30. kalimah diluhur lamun ditulis dina aksara laten nyaeta...

a. Dinu kiwari ngancik nu bihari seja ayeuna sampeureun jaga
[Jawaban Benar]

b. cikaracak ninggang batu laun-laun jadi legok
[Jawaban Salah]

c. aya hurang handapeun batu
[Jawaban Salah]

d. kacai jadi saleuwi ka darat jadi salebak
[Jawaban Salah]31. lamun hayang boga bedog kudu datang ka...

a. palika
[Jawaban Salah]

b. panday
[Jawaban Benar]

c. pamatang
[Jawaban Salah]

d. merebot
[Jawaban Salah]32. Masing di mana anjeun nunjuk

a. a
[Jawaban Salah]

b. i
[Jawaban Salah]

c. u
[Jawaban Benar]

d. é
[Jawaban Salah]33. basa lampu beureum beunta

a. di pasar
[Jawaban Salah]

b. di setasiun
[Jawaban Salah]

c. di terminal
[Jawaban Salah]

d. di parapatan
[Jawaban Benar]34. Sajak téh ditulis pikeun ngébréhkeun…

a. Pangalaman babaturan
[Jawaban Salah]

b. Pangalaman batin nu maca
[Jawaban Salah]

c. Pangalaman batin panyajakna
[Jawaban Benar]

d. Pangalaman batur
[Jawaban Salah]35. Dina sajak aya nu disebut diksi, anu hartina…

a. Perasaan nu ngarang
[Jawaban Salah]

b. Cara nulisna pangarang
[Jawaban Salah]

c. Pilihan kecap
[Jawaban Benar]

d. Amanat nu ditepikeun
[Jawaban Salah]36. Dongéng anu nyaritakeun para nabi/wali, tara disebut dongéng tapi disebutna carita, lantaran…

a. Bisi loba bohongna
[Jawaban Salah]

b. Bisi ditarurutan
[Jawaban Salah]

c. Bisi loba nu percaya
[Jawaban Salah]

d. Bisi salah tapsir ukur dianggap dongéng
[Jawaban Benar]37. Dongéng anu eusina nyaritakeun asal-muasal kajadian hiji tempat, barang, sasatoan atawa tutuwuhan disebut dongéng….

a. Fabél
[Jawaban Salah]

b. Sasakala
[Jawaban Benar]

c. Parabél
[Jawaban Salah]

d. Mite
[Jawaban Salah]38. Carita rékaan anu dikarang dina wangun basa lancaran kalawan sumebarna sacara lisan, tur ngandung unsur pamohalan nyaéta…

a. Carpon
[Jawaban Salah]

b. Dongéng
[Jawaban Benar]

c. Sajak
[Jawaban Salah]

d. Novel
[Jawaban Salah]39. Penyu Sareng Monyét

a. Fabél
[Jawaban Benar]

b. Parabél
[Jawaban Salah]

c. Mite
[Jawaban Salah]

d. Legenda
[Jawaban Salah]40. Penyu Sareng Monyét

a. Alinéa ka-1 kalimah ka-1
[Jawaban Benar]

b. Alinéa ka-2 kalimah ka-1
[Jawaban Salah]

c. Alinéa ka-2 kalimah ka-2
[Jawaban Salah]

d. Alinéa ka-1 kalimah ka-2
[Jawaban Salah]41. Parahu leutik

a. Majuna laun
[Jawaban Benar]

b. Majuna Tarik
[Jawaban Salah]

c. Majuna sahayuna
[Jawaban Salah]

d. Majuna ngangkleng
[Jawaban Salah]42. Puji sareng sukur urang sanggakeun ka Allah SWT. Solawat sinareng salamna mugia ngocor ka jungjunan urang sadaya wastana Kanjeng Nabi Muhammad SAW.

a. Paturay tineung kelas 9
[Jawaban Benar]

b. Paturay tineung kelas 6
[Jawaban Salah]

c. Paturay tineung kelas 12
[Jawaban Salah]

d. Pipisahan
[Jawaban Salah]43. Jalma anu ahli dina biantara disebutna…

a. Kurator
[Jawaban Salah]

b. Moderator
[Jawaban Salah]

c. Orator
[Jawaban Benar]

d. Koléktor
[Jawaban Salah]44. Ieu di handap eusi bagéan bubuka tina biantara nyaéta…

a. Ucapan hatur nuhun
[Jawaban Salah]

b. Muji sukur ka Gusti Alloh SWT
[Jawaban Benar]

c. Ucapan dunga
[Jawaban Salah]

d. Salam pangwilujeng
[Jawaban Salah]45. “lamun urang palinter, moal dibobodo jeung moal disapirakeun ku saha baé ogé, malahan baris diajénantur dibutuhkeun ku batur. Lamun bangsa urang palinter jeung motékar, moal aya pulo nu dijual, moal aya pausahaan nagara nu dijual, moal gumantung teuing kana invéstasi nagara deungeun, tapi urang bisa hirup ‘Berdikari’ (Berdiri di atas kaki sendiri).”

a. Pintar
[Jawaban Salah]

b. Rajin
[Jawaban Salah]

c. Cakap
[Jawaban Salah]

d. Kréatif
[Jawaban Benar]46. Tulisan dina wangun lancaran anu ngabahas atawa medar hiji perkara disebut teks.…

a. Dongéng
[Jawaban Salah]

b. Carpon
[Jawaban Salah]

c. Novel
[Jawaban Salah]

d. Bahasan
[Jawaban Benar]47. Husus ngeunaan basa Sunda, geus loba nu ngahariwangkeun sieun tumpur, lantaran cenah unggal taun panyaturna beuki ngurangan baé.

a. Nu nulis aksara Sunda
[Jawaban Salah]

b. Nu nyarita Basa Sunda
[Jawaban Benar]

c. Nu ngarang buku Sunda
[Jawaban Salah]

d. Nu ngajar Basa Sunda
[Jawaban Salah]48. Sakabéh aspék anu aya patalina jeung kahirupan sapopoé disebutna…

a. Budaya
[Jawaban Benar]

b. Sunda
[Jawaban Salah]

c. Adat Istiadat
[Jawaban Salah]

d. Tradisi
[Jawaban Salah]49. Tata polah anu angger turun – tumurun ti hiji entragan ka entragan satuluyna mingangka warisan anu dalit jeung pakumbuhan masarakatna disebut…

a. Budaya
[Jawaban Salah]

b. Sunda
[Jawaban Salah]

c. Adat Istiadat
[Jawaban Benar]

d. Tradisi
[Jawaban Salah]50. Adat kabiasaan atawa tali paranti anu turun tumurun ti karuhun anu masih dilaksanakeun dina pakumbuhan masarakat disebutna…

a. Budaya
[Jawaban Salah]

b. Sunda
[Jawaban Salah]

c. Adat Istiadat
[Jawaban Salah]

d. Tradisi
[Jawaban Benar]51. Kagiatan nyarita di hareupeun balaréa pikeun nepikeun hiji maksud atawa informasi anu penting , disebutna….

a. biantara
[Jawaban Benar]

b. ceramah
[Jawaban Salah]

c. hutbah
[Jawaban Salah]

d. kampanyé
[Jawaban Salah]52. Paribasa anu mangrupikeun tarjamahan tina basa Inggris, nyaéta….

a. Aya hurang handapeun batu
[Jawaban Salah]

b. Cikaracak ninggang batu laun-laun jadi legok
[Jawaban Salah]

c. Jati kasilih ku junta
[Jawaban Salah]

d. Waktu sarua jeung duit
[Jawaban Benar]53. Saha jalma nu daék usaha pasti bakal meunang hasilna, keuna kana paribasa…

a. Jati kasilih ku junti
[Jawaban Salah]

b. Cikaracak ninggang batu laun-laun jadi legok
[Jawaban Benar]

c. Aya hurang handapeun batu
[Jawaban Salah]

d. Adéan ku paying butut
[Jawaban Salah]54. Babasan beurat birit ngandung harti….

a. Hésé dititah
[Jawaban Benar]

b. Babari dititah
[Jawaban Salah]

c. Babari neunggeul
[Jawaban Salah]

d. Tara neunggeul
[Jawaban Salah]55. Kecap tulis lamun ditambahan rarangkén tengah, robah jadi….

a. Tumulis
[Jawaban Salah]

b. Tutulis
[Jawaban Salah]

c. Tinulis
[Jawaban Benar]

d. Tutulisan
[Jawaban Salah]56. Kecap carita lamun ditambahan rarangkén tengah, robah jadi…

a. Cacarita
[Jawaban Salah]

b. Caritaan
[Jawaban Salah]

c. Cumarita
[Jawaban Benar]

d. Caritana
[Jawaban Salah]57. Kecap anteuran pikeun pagawéan hiber nyaéta….

a. Berebet
[Jawaban Salah]

b. Geleber
[Jawaban Benar]

c. Gejlig
[Jawaban Salah]

d. Léos
[Jawaban Salah]58. Di handap ieu anu kaasup kana conto uga nyaéta….

a. “Néng punten, pangmareumankeun kompor!”
[Jawaban Salah]

b. Bogor kota kasohor
[Jawaban Salah]

c. Jaga mah barudak, sajajalan disaungan
[Jawaban Benar]

d. Adat kakurung ku iga
[Jawaban Salah]59. Di handap ieu anu kaasup conto rakitan lantip nyaéta…

a. Laér gado
[Jawaban Salah]

b. Gunung-gunung bangun bingung
[Jawaban Salah]

c. Jaga mah barudak sajajalan disaungan
[Jawaban Salah]

d. "Cik, panggedéankeun TVna!”
[Jawaban Benar]60. Nu unggal poé nunutur

a. Dunya
[Jawaban Salah]

b. Hirup
[Jawaban Salah]

c. Bayangan
[Jawaban Salah]

d. kalangkang
[Jawaban Benar]61. momobilan budak leutik

62. Iklan di luhur biasana sok disebut iklan....

a. dagang
[Jawaban Salah]

b. komersil
[Jawaban Salah]

c. layanan masarakat
[Jawaban Benar]

d. pausahaan
[Jawaban Salah]63. inuman nu pangsopan-sopanna...

64. Paranti si ujang solat

65. Susunan basa sabangsa dangding anu teu maké patokan pupuh disebut…

a. kawih
[Jawaban Benar]

b. tembang
[Jawaban Salah]

c. sajak
[Jawaban Salah]

d. puisi
[Jawaban Salah]66. Kasopanan téh lain keur ngajénan batur, tapi sabenerna mah pikeun….

a. Diri sorangan
[Jawaban Benar]

b. Kolot
[Jawaban Salah]

c. Babaturan
[Jawaban Salah]

d. Guru
[Jawaban Salah]67. Moral jalma bakal kagambar tina…

a. cara nyarita jeung paripolah sapopoéna
[Jawaban Benar]

b. cara make papakéanna
[Jawaban Salah]

c. cara hirup jeung kabiasaanna
[Jawaban Salah]

d. cara ngobrol jeung babaturanna
[Jawaban Salah]68. Lamun ijin moal ka sakola lantaran gering, kalimah anu merenah nyaéta…

a. “Ibu, hapunten abdi moal lebet sakola margi nuju udur”
[Jawaban Benar]

b. “Ibu, hapunten abdi moal lebet sakola margi nuju teu damang”
[Jawaban Salah]

c. “Ibu, hapunten abdi moal lebet sakola margi nuju gering”
[Jawaban Salah]

d. “Ibu hapunten abdi moal lebet sakola margi nuju ngaringkuk”
[Jawaban Salah]69. Biasana barudak sok ramé arulin di buruan masigit anu waktuna nyaéta…

a. bada lohor
[Jawaban Salah]

b. bada asar
[Jawaban Benar]

c. bada magrib
[Jawaban Salah]

d. bada isya
[Jawaban Salah]70. 1. Ambil-ambilan

a. 1, 2, 3, 4, 5
[Jawaban Salah]

b. 1, 2, 4, 5, 10
[Jawaban Salah]

c. 1, 2, 5, 7, 10
[Jawaban Benar]

d. 1, 2, 7, 9, 10
[Jawaban Salah]71. 1. Ambil-ambilan

a. 3, 4, 5, 8, 10
[Jawaban Salah]

b. 2, 3, 4, 5, 6
[Jawaban Salah]

c. 3, 4, 5, 6, 9
[Jawaban Salah]

d. 3, 4, 6, 8, 9
[Jawaban Benar]72. kaulinan barudak di luhur ngaranna nyaeta...

a. gatrik
[Jawaban Benar]

b. egrang
[Jawaban Salah]

c. congklak
[Jawaban Salah]

d. galah
[Jawaban Salah]73. kaulinan barudak di luhur ngaranna nyaeta...

a. egrang
[Jawaban Benar]

b. gatrik
[Jawaban Salah]

c. galah
[Jawaban Salah]

d. congklak
[Jawaban Salah]74. nu kaasup kaulinan barudak awewe, nyaeta...

75. Jam dua siang sok disebut ogé wanci?

a. pecat sawéd
[Jawaban Salah]

b. lingsir
[Jawaban Salah]

c. tunggang gunung
[Jawaban Salah]

d. kalangkang satangtung
[Jawaban Benar]76. Jam tujuh isuk sok disebut ogé wanci....

a. carangcang tihang
[Jawaban Salah]

b. meleték panonpoé
[Jawaban Benar]

c. ngaluluh taneuh
[Jawaban Salah]

d. haneut moyan
[Jawaban Salah]77. Wanci sariak layung nyaéta…

a. jam lima soré
[Jawaban Benar]

b. jam genep soré
[Jawaban Salah]

c. jam tujuh peuting
[Jawaban Salah]

d. jam dalapan peuting
[Jawaban Salah]78. Jam 11 peuting biasa oge disebut wanci...

a. indung peuting
[Jawaban Benar]

b. tengah peuting
[Jawaban Salah]

c. tumorék
[Jawaban Salah]

d. Sareureuh kolot
[Jawaban Salah]79. Karya sastra anu lobana opat jajar, diwangun ku cangkang jeung eusi disebutna...

a. sisindiran
[Jawaban Benar]

b. wawangsalan
[Jawaban Salah]

c. paparikan
[Jawaban Salah]

d. rarakitan
[Jawaban Salah]80. Dina sastra Indonesia sisindiran téh disebutna...

a. puisi
[Jawaban Salah]

b. pantun
[Jawaban Benar]

c. fikmin
[Jawaban Salah]

d. sajak
[Jawaban Salah]81. Di handap ieu mangrupikeun ugeran sisindiran, iwal ti....

a. dina sapada diwangun ku opat padalisan
[Jawaban Salah]

b. basana kedah bahasa lemes
[Jawaban Benar]

c. diwangun ku cangkang jeung eusi
[Jawaban Salah]

d. basana kedah murwakanti
[Jawaban Salah]82. Dumasar kana sipatna, sisindiran téh bisa dibédakeun jadi tilu rupa, nyaéta....

a. rarakitan, paparikan, wawangsalan
[Jawaban Salah]

b. dwipurwa, dwimurni, dwiréka
[Jawaban Salah]

c. cangkang, eusi, wangsal
[Jawaban Salah]

d. piwuruk, silihasih, sésébréd
[Jawaban Benar]83. kaulinan anu mangrupa pananya anu jawabanna kudu diteguh, disebutna....

a. sisindiran
[Jawaban Salah]

b. tatarucingan
[Jawaban Benar]

c. wawangsalan
[Jawaban Salah]

d. rarakitan
[Jawaban Salah]84. Kembang bodas buah bunder,

a. jeruk
[Jawaban Benar]

b. jambu
[Jawaban Salah]

c. apel
[Jawaban Salah]

d. anggur
[Jawaban Salah]85. kalimah di handap ieu anu ngandung kecap rajékan dwiréka, nyaéta....

a. hayam jago keur papacok deukeut wadah runtah.
[Jawaban Salah]

b. Sajajalan macét lantaran aya Présidén ngaliwat.
[Jawaban Salah]

c. Buah di pipir imah téh plak-plik-pluk raragragan.
[Jawaban Salah]

d. Manéhna poé kamari bulak-balik Bandung-Jakarta.
[Jawaban Benar]86. kalimah di handap ieu anu ngandung kecap rajékan dwipurwa, nyaéta....

a. hayam jago keur papacok deukeut wadah runtah.
[Jawaban Benar]

b. Sajajalan macét lantaran aya Présidén ngaliwat.
[Jawaban Salah]

c. Buah di pipir imah téh plak-plik-pluk raragragan.
[Jawaban Salah]

d. Manéhna poé kamari bulak-balik Bandung-Jakarta.
[Jawaban Salah]87. Kalimah di handap ieu anu ngandung kecap rajékan dwimadya, nyaéta....

a. hayam jago keur papacok deukeut wadah runtah.
[Jawaban Salah]

b. Sajajalan macét lantaran aya Présidén ngaliwat.
[Jawaban Benar]

c. Buah di pipir imah téh plak-plik-pluk raragragan.
[Jawaban Salah]

d. Manéhna poé kamari bulak-balik Bandung-Jakarta.
[Jawaban Salah]88. kalimah di handap ieu anu ngandung kecap rajékan trilingga, nyaéta....

a. hayam jago keur papacok deukeut wadah runtah.
[Jawaban Salah]

b. Sajajalan macét lantaran aya Présidén ngaliwat.
[Jawaban Salah]

c. Buah di pipir imah téh plak-plik-pluk raragragan.
[Jawaban Benar]

d. Manéhna poé kamari bulak-balik Bandung-Jakarta.
[Jawaban Salah]89. Batur mah maké calana

a. rarakitan
[Jawaban Benar]

b. paparikan
[Jawaban Salah]

c. wawangsalan
[Jawaban Salah]

d. tatarucingan
[Jawaban Salah]90. Ka mana jalan ka Jogja

a. sisindiran piwuruk
[Jawaban Benar]

b. sisindiran silihasih
[Jawaban Salah]

c. paparikan piwuruk
[Jawaban Salah]

d. paparikan silihasih
[Jawaban Salah]91. Aya manuk dina pager

a. Paparikan sésébréd
[Jawaban Salah]

b. Paparikan piwuruk
[Jawaban Benar]

c. Sisindiran sésébréd
[Jawaban Salah]

d. Sisindiran silihasih
[Jawaban Salah]92. Katumbiri di Cigeulis

a. Sisindiran silihasih
[Jawaban Salah]

b. Paparikan silihasih
[Jawaban Benar]

c. Paparikan piwuruk
[Jawaban Salah]

d. Sisindiran sésébréd
[Jawaban Salah]93. itu gunung ieu gunung

a. dihijikeun jeung nu budug
[Jawaban Salah]

b. marebutkeun mojang budug
[Jawaban Benar]

c. teu diajakan ka bandung
[Jawaban Salah]

d. sarua hayang ka gunung
[Jawaban Salah]94. gambar di luhur mun ditulis dina aksara sunda nyaeta....

95. gambar di luhur mun ditulis dina aksara sunda nyaeta...

96. gambar di luhur lamun ditulis dina aksara sunda nyaeta...

97. 323 + 306 =

98. sukuna hiji panonna tilu naon?...

a. tiang listrik
[Jawaban Salah]

b. jalma
[Jawaban Salah]

c. tiang bendera
[Jawaban Salah]

d. lampu lalu lintas
[Jawaban Benar]99. tukang naon anu teu bisa ngitung?

a. tukang tahu
[Jawaban Salah]

b. tukang foto
[Jawaban Benar]

c. tukang baso
[Jawaban Salah]

d. tukang asinan
[Jawaban Salah]100. ku naon tukang baso nakolan mangkok?

a. ngarah laku
[Jawaban Salah]

b. ngarah aya nu meuli
[Jawaban Salah]

c. geus tidituna
[Jawaban Salah]

d. ku sendok
[Jawaban Benar]Demikian Kumpulan Soal QUIZ Terbaru dengan Kunci Jawaban, Semoga membantu

Kelas 9 Kumpulan Soal Pendidikan
Gabung dalam percakapan
Posting Komentar
komentar teratas
Terbaru dulu
Daftar Isi
Tautan berhasil disalin.